Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plánování a hodnocení projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plánování a hodnocení projektu"— Transkript prezentace:

1 Plánování a hodnocení projektu
Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník – letní semestr Příklad 1 – 2006

2 Základní čtyři hlediska Balanced Scorecard
Finanční hledisko „Jaká jsou finanční očekávání akcionářů a co musíme učinit pro jejich zajištění, abychom uspěli ?“ Cíle Ukazatele Indikátory Iniciativy Zákaznické hledisko „Jak si musíme hledět našich zákazníků, abychom se stali jejich vyhledávanými partnery a splnili očekávání akcionářů ?“ Vnitřní hledisko „Ve kterých vnitřních procesech musíme vynikat, abychom splnili očekávání našich zákazníků a akcionářů ?“ Hledisko znalostí a růstu „Jak získáme, udržíme a využijeme klíčové způsobilosti, abychom splnili očekávání zákazníků a vnitřních procesů ?“ Vize a strategie 2006 ERFS projekt

3 Strategická mapa pro BSC
2006 ERFS projekt

4 Přínosy použitého přístupu
Analýza projektu z hlediska nákladovosti, návratnosti a rizik má následující přínosy: projekt EDC je uceleně hodnocen z hlediska finančního, obchodního a provozního provede se aktuální srovnání s konkurencí a s očekávanými trendy v oblasti využívání EDC ověří se nebo se definuje obchodní zadání pro migraci činností mezi distribučními kanály systematicky se popíší a vyhodnotí očekávané přínosy využívání EDC provede se rekapitulace údajů o činnosti distribučních kanálů banky soustředí se a ověří údaje o investicích a ekonomice provozu poboček a EDC vyčíslí se návratnost projektu z citlivostní analýzy se určí aspekty, které jsou pro dosažení bodu zvratu významné stanoví se podmínky, za kterých bude dosaženo očekávaných ekonomických přínosů jsou popsána a vyhodnocena rizika projektu včetně návrhu na jejich zvládnutí získají se podklady pro stanovení poplatkové politiky popsaná metoda je použitelná nejen před zahájením projektu EDC, ale i v jeho průběhu nebo až při následné rekapitulaci výsledků sestavený model návratnosti umožňuje průběžnou kontrolu ekonomiky projektu a využívání EDC zpracuje se systém pro měření a hodnocení výkonnosti EDC 2006 ERFS projekt

5 Optimalizace distribučních kanálů
Distribuční kanály musí být navrženy a dimenzovány tak, aby uspokojily potřeby klientů a přitom bance přinášely zisk Produkt Multi-kanálové řešení Klient Distrib. kanály Typická banka s pobočkami GSM Banking Integrované řešení Pobočka Internet PC Call Centrum ATM 2006 ERFS projekt

6 Podstata změn Obecně se předpokládá, že obsluha novými distribučními kanály je levnější než stávající pobočkovou sítí - tento předpoklad je nutno potvrdit a vyčíslit Významného přínosu se dosáhne, přesune-li se významná část obsluhy klientů z nákladné pobočkové sítě do levnějších jiných kanálů, čímž se velmi odlehčí pobočkové síti Kapacita pobočkové sítě se buď využije k vytváření nových hodnot nebo ji musí banka uvolnit Implementaci a využívání EDC by mělo být řešeno na integrované platformě podporující současně účinný CRM Internet Pobočky Call centrum GSM IVR ? = = = = 2006 ERFS projekt

7 Přístup k řešení návratnosti
První etapa - identifikace příležitostí Sestavení obchodního modelu identifikace příležitostí stanovení variantních scénářů využívání EDC Druhá etapa - kvantifikace shromáždění a ověření dat doplnění a náhrada chybějících dat propočty parametrů a koeficientů výpočet návratnosti vyhodnocení variantních scénářů Třetí etapa vyhodnocení rizik a optimalizace analýza rizik citlivostní analýza optimalizace modelu návratnosti doporučení ke zlepšení obchodního modelu stanovení obchodních a finančních cílů návrh opatření k dosažení cílů Identifikace příležitostí Kvantifikace Optimalizace modelu 2006 ERFS projekt

8 Identifikace příležitostí
Rozhodující zdroj příjmů pro dosažení ekonomické návratnosti investic do EDC je v oblastech: generování příjmů, úspora nákladů a realizace nehmotných přínosů Generování příjmů výnosy ze zvýšeného prodeje produktů v EDC ve srovnání s pobočkovou sítí prodej nových produktů / cross-selling poskytování nových služeb finančního a nefinančního charakteru Úspora nákladů řízený přesun bankovních operací z poboček do levnějších EDC marže produktů prodaných prostřednictvím EDC snížení nákladů na reklamu a komunikaci s klienty zvýšená retence a loyalita klientů snížení nákladů na podporu klientů snížení nákladů na administrativní podporu činnosti Nehmotné přínosy kvalita procesu obsluhy a prodeje služeb cílený marketing satisfakce zaměstnanců 2006 ERFS projekt

9 Vybrané distribuční kanály banky
Obchodní model Obchodní model využívání distribučních kanálů popisuje předpokládané rozložení aktivit mezi pobočkovou síť a EDC - příklad Vybrané distribuční kanály banky Aktivity Pobočky IVR Call centrum GSM Internet Aktivita A Aktivita B Aktivita C Aktivita A Aktivita B Aktivita C Čas Aktivita A Aktivita B Aktivita C 0% % % % % 2006 ERFS projekt

10 Hlavní kroky projektu Pro stanovení návratnosti investic do EDC je rozhodující kvantifikovat zdroj příjmů spočívající v řízeném přesunu bankovních operací do EDC a tím vyvolané úspoře nákladů. Stanovení modelu návratnosti a jeho optimalizace je realizována jako projekt řešící zejména úkoly: Zpracovat obchodní model využívání distribučních kanálů Identifikovat příležitosti pro zvýšení výnosů, úspory nákladů a nehmotných přínosů. Identifikované příležitosti posoudit z hlediska měřitelnosti a vyčíslitelnosti. Shromáždit podklady pro vyčíslení modelu přínosů. Na základě diskusí s odbornými pracovníky banky posoudit relevantnost a klíčová rizika identifikovaných příležitostí a potenciálních úspor. Podle marketingových údajů stanovit alternativní scénáře migrace jednotlivých aktivit mezi kanály. Vyčíslit scénáře a optimalizovat je. Z relevantních příležitostí a úspor sestavit agregovaný model jednotlivých přínosů. Kvantifikované přínosy začlenit do modelu návratnosti projektu. Navrhnout poplatkovou politiku. Vyhodnotit Cash Flow a kumulovanou hodnotu Net Present Value Analyzovat rizika. Na základě rozboru výsledků optimalizovat obchodní model. Stanovit obchodní a provozní cíle a rozpracovat je do systému měření a hodnocení výkonnosti. 2006 ERFS projekt

11 Model návratnosti investic
Parametry Obecné Marketingové a obchodní Ekonomické Provozní Telekomunikační Plánovací Obchodní model Rozsah využití Procesy Scénáře Poplatková politika Výsledný obchodní model Doporučené řešení Rrealizační opatření Příjmy Generování příjmů Úspora nákladů Nehmotné přínosy Výdaje Investiční náklady Provozní náklady Variabilní náklady Citlivostní tabulka Zadávání změn parametrů Výpočet citlivosti Citlivostní analýza Simulace scénářů Simulace poplatků Návratnost investic Výnosy celkem Výdaje celkem Odpisy Daň Cash flow NPV Rozbory Rekapitulace klíčových parametrů Změny příjmové a výdajové části modelu Dopady změn na CF a NPV Analýza rizik Automatický výpočet Automatický výpočet + zadávání Zadávání 2006 ERFS projekt

12 Vstupní údaje Pro vyhodnocení návratnosti je třeba získat zejména tyto vstupní údaje: Strategii banky ve využívání EDC, jejich stávající a plánovaný rozsah Marketingové a obchodní údaje o bance a o její konkurenci Vybrané charakteristiky segmentů trhu a cílových zákaznických skupin Procesy, procedury obsluhy a výkonnostní parametry distribučních kanálů Provozní údaje o počtu klientů, účtů, položek apod. charakterizujících využívání kanálů Finanční ukazatele charakterizující výnosy a náklady produktů/služeb, klientů a kanálů Strukturu relevantních nákladů a nakupovaných výkonů a jejich prognózu Marže produktů a služeb určených k prodeji v EDC Plánovaný rozsah aktivit k migraci do EDC a jejich rozložení mezi kanály včetně scénářů náběhu Plán prodeje produktů a služeb samostatně prodávaných v EDC a jejich marže Poplatkovou politiku a výnosy z poplatků v pobočkách a z používání EDC Skutečné a plánované náklady na marketing a na komunikaci s klienty Administrativní náklady na klienty a jejich obsluhu v pobočkách Daňové a odpisové údaje Investiční a fixní náklady na EDC 2006 ERFS projekt

13 Výstupy projektu Zpracování a vyhodnocení modelu návratnosti přinese následující výstupy: doporučené scénáře obchodního modelu zahrnujícího zejména migrace aktivit z poboček do EDC seznam produktů, které budou prodávány prostřednictví EDC náběhová křivka pro dosažení plánovaných parametrů projektu kvantifikace přínosů a stanovení jejich významnosti kvantifikace investičních, provozních a variabilních nákladů jednotkové nákladové ceny aktivit v distribučních kanálech doporučení pro stanovení poplatkové politiky optimalizovaný model návratnosti bod zvratu, Cash Flow a kumulovaná NPV projektu citlivostní analýza návratnosti projektu v závislosti na simulaci variantních scénářů vstupních parametrů souhrn obchodních a provozních předpokladů pro dosažení návratnosti analýza rizik obchodní a provozní cíle pro distribuční kanály na období životnosti projektu systému měření a hodnocení výkonnosti EDC 2006 ERFS projekt

14 Analýza rizik Rizikové faktory Předpoklady
Přístup k vyhodnocení návratnosti projektu je založený na řadě předpokladů. Smyslem analýzy rizik je posoudit, které aspekty celkového obchodního modelu, modelu návratnosti a jednotlivých distribučních kanálů jsou pro dosažení cílů projektu krtické a v jaké míře. Na tomto podkladě jsou stanovena opatření pro eliminaci nebo snížení míry rizika. Při analýze se posuzují jednotlivé předpoklady a stanoví se rizikové faktory - příklad Stabilní klientská základna Předpoklady Počet operátorů přesně pokrývá potřeby CC. Uvažujeme o dokonalém využití ušetřených zdrojů (pracovné síly, budovy a pod.) Počet klientů banky se může změnit s ohledem na cenovou politiku Banky, konkurenci a zmenu chování klientů Rizikové faktory Vyšší počet operátorů zhorší ekonomiku EDC, ale operátoří CC musí být schopní pokrýt všechny provozní špičky. V opačném případě hrozí odliv nespokojených klientů. Ušetřené mzdové a provozní prostředky tvoří nejvýznamnější část úspor a proto jejich dosažení z pohledu návratnosti kritická. 2006 ERFS projekt

15 Klíčové indikátory výkonnosti – příklad CC
KPI pro provoz call centra jsou nastaveny tak, aby odpovídaly hlediskům BSC Spokojenost zákazníka Úroveň obsluhy: Nejdelší čekací doba: Čas na /fax odpovědi: Procento chyb: Procento vyřízení hovorů Počet zrušených nepřijatých hovorů 80% hovorů přijatých do 20s 90 s 80% odpovědí do 24 hodin 0.5 % 85 % vyřízení při prvním hovoru méně než 5 % Efektivnost procesů Plně automatizované hovory: Počet hovorů na operátora: Průměrná doba hovoru: Průměrná doba zpracování: 65 % min 80, 1350 za měsíc 150s 30s Zaměstnanci Procento nežádoucí fluktuace: Rozsah školení: Počet monitorovaných hovorů: Nedostupnost operátora Maximálně 7 % ročně 6 - 7 dní za rok 1 % počtu hovorů 90 min 2006 ERFS projekt

16 Příklad shrnutí scénářů návratnosti
Při nastavení modelu podle přijatých zíkladních předpokladů je návratnost projektu dosažitelná v roce 2004 pro realistický a optimistický scénář. Vývoj kumulovaného NPV Výnos/ztráta z poplatků celkem 2005 2004 částka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2002 rok 2001 Optimistický scénář Reálný scénář Pesimistický scénář Optimistický scénář Reálný scénář Pesimistický scénář 2006 ERFS projekt

17 Příklad závislosti na poplatkové politice
Různé varianty nastavení poplatků v jednotlivých kanálech je třeba vyhodnotit mimo jiné i z hlediska dopadů do modelu návratnosti. Vývoj kumulovaného NPV Výnos/ztráta z poplatků celkem 2005 2004 částka 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2003 2002 2001 rok Optimistický scénář Reálný scénář Pesimistický scénář Optimistický scénář Reálný scénář Pesimistický scénář 2006 ERFS projekt


Stáhnout ppt "Plánování a hodnocení projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google