Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditace (nebo být akreditovaný) Právo provádět určitou činnost nebo se něčím prokazovat Právo provádět určitou činnost nebo se něčím prokazovat Synonymum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditace (nebo být akreditovaný) Právo provádět určitou činnost nebo se něčím prokazovat Právo provádět určitou činnost nebo se něčím prokazovat Synonymum."— Transkript prezentace:

1 Akreditace (nebo být akreditovaný) Právo provádět určitou činnost nebo se něčím prokazovat Právo provádět určitou činnost nebo se něčím prokazovat Synonymum pro získání licence Synonymum pro získání licence Akreditaci uděluje takzvaná akreditační autorita.

2 Akreditace (laboratoře) – oficiální uznání, že zkušební laboratoř je způsobilá provádět určité zkoušky nebo určité druhy zkoušek Akreditace (laboratoře) – oficiální uznání, že zkušební laboratoř je způsobilá provádět určité zkoušky nebo určité druhy zkoušek Akreditační systém (laboratoře) – systém, který má svá vlastní pravidla postupu a řízení pro provádění akreditace laboratoří Akreditační systém (laboratoře) – systém, který má svá vlastní pravidla postupu a řízení pro provádění akreditace laboratoří Akreditační orgán (laboratoře) – orgán řídící a spravující systém akreditace laboratoří a udělující akreditaci Akreditační orgán (laboratoře) – orgán řídící a spravující systém akreditace laboratoří a udělující akreditaci

3 Akreditovaná laboratoř – zkušební laboratoř, jíž byla udělena akreditace Akreditovaná laboratoř – zkušební laboratoř, jíž byla udělena akreditace Akreditační kritéria (laboratoře) – soubor požadavků akreditačního orgánu, které musí zkušební laboratoř splnit, aby byla akreditována Akreditační kritéria (laboratoře) – soubor požadavků akreditačního orgánu, které musí zkušební laboratoř splnit, aby byla akreditována Posuzování laboratoře – přezkoušení zkušební laboratoře s cílem vyhodnotit její soulad s určitými akreditačními kritérii pro laboratoř Posuzování laboratoře – přezkoušení zkušební laboratoře s cílem vyhodnotit její soulad s určitými akreditačními kritérii pro laboratoř

4 ČIA (http://www.cai.cz/) Český institut pro akreditaci, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky Český institut pro akreditaci, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) jako Národní akreditační orgán založený vládou České republiky Poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům Poskytuje své služby v souladu s platnými právními předpisy ve všech oblastech akreditace jak státním, tak privátním subjektům

5 Zabezpečuje v rámci akreditačního systému ČR posuzování žadatelů o akreditaci a průběžný dozor nad akreditovanými subjekty během dozorového cyklu u: Zabezpečuje v rámci akreditačního systému ČR posuzování žadatelů o akreditaci a průběžný dozor nad akreditovanými subjekty během dozorového cyklu u: Zkušebních laboratoří (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) Zkušebních laboratoří (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) Zdravotnických laboratoří (ČSN EN ISO 15189:2004) Zdravotnických laboratoří (ČSN EN ISO 15189:2004) Kalibračních laboratoří (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) Kalibračních laboratoří (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005)

6 Certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů jakosti, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů managementu bezpečnosti informací, systémů managementu bezpečnosti potravin a systému trvale udržitelného hospodaření v lesích (ČSN EN 45012:1998) Certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů jakosti, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů managementu bezpečnosti informací, systémů managementu bezpečnosti potravin a systému trvale udržitelného hospodaření v lesích (ČSN EN 45012:1998) Certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů environmentálního managementu (ISO/IEC Pokyn 66:1999) Certifikačních orgánů provádějících certifikaci systémů environmentálního managementu (ISO/IEC Pokyn 66:1999) Certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků a procesů, včetně certifikace spotřebitelského řetězce dříví, kvalifikace stavebních dodavatelů a ověřování emisí skleníkových plynů (ČSN EN 45011:1998) Certifikačních orgánů provádějících certifikaci výrobků a procesů, včetně certifikace spotřebitelského řetězce dříví, kvalifikace stavebních dodavatelů a ověřování emisí skleníkových plynů (ČSN EN 45011:1998)

7 Certifikačních orgánů provádějících certifikaci osob (ČSN EN ISO/IEC 17024:2003) Certifikačních orgánů provádějících certifikaci osob (ČSN EN ISO/IEC 17024:2003) Inspekčních orgánů (ČSN EN ISO/IEC 17020:2005) Inspekčních orgánů (ČSN EN ISO/IEC 17020:2005) Organizátorů programů zkoušení způsobilosti (ILAC G – 13, ISO GUIDE 43-1) Organizátorů programů zkoušení způsobilosti (ILAC G – 13, ISO GUIDE 43-1) Environmentálních ověřovatelů programů EMAS a dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli (nařízení ES č. 761/2001) Environmentálních ověřovatelů programů EMAS a dohled nad zahraničními environmentálními ověřovateli (nařízení ES č. 761/2001)

8 Při své činnosti vychází z: Při své činnosti vychází z: platného znění norem obsahujících požadavky na způsobilost akreditačních orgánů, platného znění norem obsahujících požadavky na způsobilost akreditačních orgánů, norem, norem, normativních dokumentů, normativních dokumentů, nařízeních týkajících se požadavků na způsobilost orgánů posuzujících shodu, nařízeních týkajících se požadavků na způsobilost orgánů posuzujících shodu, dokumentů EA, ILAC, IAF a dokumentů EA, ILAC, IAF a požadavků stanovených na ověřovatele. požadavků stanovených na ověřovatele.

9 S ohledem na obecnou povahu těchto dokumentů podává ČIA výklad ke znění, případně upřesňuje nebo doplňuje znění jejich jednotlivých ustanovení v souboru metodických pokynů pro akreditaci (MPA), které vydává. S ohledem na obecnou povahu těchto dokumentů podává ČIA výklad ke znění, případně upřesňuje nebo doplňuje znění jejich jednotlivých ustanovení v souboru metodických pokynů pro akreditaci (MPA), které vydává.

10 Pravidla postupu při akreditaci Základní kroky akreditačníhoprocesu jsou schematicky znázorněnyv diagramu:

11 Rozhodování o akreditaci Vydání/odmítnutí vydání osvědčení o akreditaci ČIA vydá (ponechá v platnosti) osvědčení o akreditaci, pokud z podkladů pro rozhodování vyplývá, že posuzovaný subjekt splňuje stanovená akreditační kritéria a má v době vydání osvědčení vytvořeny předpoklady pro jejich trvalé plnění. ČIA vydá (ponechá v platnosti) osvědčení o akreditaci, pokud z podkladů pro rozhodování vyplývá, že posuzovaný subjekt splňuje stanovená akreditační kritéria a má v době vydání osvědčení vytvořeny předpoklady pro jejich trvalé plnění.

12 Osvědčení o akreditaci obsahuje: identifikaci a logo ČIA, identifikaci a logo ČIA, identifikační údaje akreditovaného subjektu, identifikační údaje akreditovaného subjektu, registrační číslo, registrační číslo, předmět akreditace (tj. stručný popis rozsahu akreditace), předmět akreditace (tj. stručný popis rozsahu akreditace), jména osob oprávněných jednat jeho jménem a jména osob odpovědných za správnost vydávaných výstupních dokumentů (protokolů, certifikátů, zpráv apod.), jména osob oprávněných jednat jeho jménem a jména osob odpovědných za správnost vydávaných výstupních dokumentů (protokolů, certifikátů, zpráv apod.), prohlášení o shodě s odkazem na standard, který byl základem posouzení, prohlášení o shodě s odkazem na standard, který byl základem posouzení, datum vydání (účinnosti) a datum ukončení platnosti. datum vydání (účinnosti) a datum ukončení platnosti.

13 Rozsah akreditace, identifikace pracovišť a osob odpovědných za správnost výstupních dokumentů je detailně specifikován v příloze osvědčení o akreditaci, která je vždy jeho nedílnou součástí. Rozsah akreditace, identifikace pracovišť a osob odpovědných za správnost výstupních dokumentů je detailně specifikován v příloze osvědčení o akreditaci, která je vždy jeho nedílnou součástí. Osvědčení o akreditaci se vydává: v případě prvotního posouzení ve věci akreditace s platností 3 roky od ukončení posuzování, v případě prvotního posouzení ve věci akreditace s platností 3 roky od ukončení posuzování, v případě opakovaného posouzení ve věci akreditace s platností 5 let od ukončení posuzování. v případě opakovaného posouzení ve věci akreditace s platností 5 let od ukončení posuzování.

14 Autorizace Postup, který omezuje přístup k informacím, funkcím a dalším objektům Postup, který omezuje přístup k informacím, funkcím a dalším objektům Přístup mají pouze oprávněné subjekty Přístup mají pouze oprávněné subjekty Proces autorizace vyžaduje: Proces autorizace vyžaduje: autentizaci subjektu autentizaci subjektu vyhledání v seznamu oprávněných subjektů, jejich rolí a práv vyhledání v seznamu oprávněných subjektů, jejich rolí a práv

15 Normy řady ČSN EN ISO 9000:2001 Struktura: ISO 9000Základy, zásady a slovník ISO 9000Základy, zásady a slovník ISO 9001Požadavky ISO 9001Požadavky ISO 9004Směrnice pro zlepšování výkonnosti ISO 9004Směrnice pro zlepšování výkonnosti ISO 19011Směrnice pro auditování jakosti a životního prostředí ISO 19011Směrnice pro auditování jakosti a životního prostředí

16 Soubor norem ISO 9000 byl vypracován, aby pomohl organizacím všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu jakosti. Soubor norem ISO 9000 byl vypracován, aby pomohl organizacím všech typů a velikostí při uplatňování a provozování efektivních systémů managementu jakosti. Tyto normy tvoří souvislý soubor norem na systémy managementu jakosti, usnadňující vzájemné porozumění ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu. Tyto normy tvoří souvislý soubor norem na systémy managementu jakosti, usnadňující vzájemné porozumění ve vnitrostátním a mezinárodním obchodu.

17 Systematické a jasné řízení organizace je rozhodující pro její úspěšné vedení a fungování. Systematické a jasné řízení organizace je rozhodující pro její úspěšné vedení a fungování. Úspěch závisí na shodném systému řízení. Úspěch závisí na shodném systému řízení. Jedním z celé řady takových systémů je systém managementu jakosti, jehož cílem je neustálá efektivnost a účinnost provozu organizace na základě respektování potřeb zainteresovaných stran. Jedním z celé řady takových systémů je systém managementu jakosti, jehož cílem je neustálá efektivnost a účinnost provozu organizace na základě respektování potřeb zainteresovaných stran.

18 Základ norem ISO 9000 tvoří osm zásad managementu jakosti: 1) zaměření na zákazníka, 2) vedení a řízení zaměstnanců (vůdčí role), 3) zapojení zaměstnanců, 4) procesní přístup, 5) systémový přístup managementu, 6) neustálé zlepšování, 7) přístup k rozhodování zakládající se na faktech, 8) vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy.

19 Systém – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků Systém – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků Systém managementu – systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů Systém managementu – systém pro stanovení politiky a cílů a k dosažení těchto cílů Systém managementu jakosti – systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost Systém managementu jakosti – systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost

20 ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování schody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří Obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že: Obsahuje všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splňovat, pokud chtějí prokázat, že: provozují systém managementu, provozují systém managementu, jsou technicky způsobilé a schopné dosahovat technicky platných výsledků. jsou technicky způsobilé a schopné dosahovat technicky platných výsledků. Akreditační orgány, které osvědčují způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, mají používat tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci. Akreditační orgány, které osvědčují způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, mají používat tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci.

21 Obsah normy 0 – úvod 1 – předmět normy 2 – normativní odkazy 3 – termíny a definice 4 – požadavky na management 5 – technické požadavky

22 4.2 - systém managementu Laboratoř musí vytvořit, uplatňovat a udržovat systém managementu, který odpovídá rozsahu jejích činností. Laboratoř musí vytvořit, uplatňovat a udržovat systém managementu, který odpovídá rozsahu jejích činností. Laboratoř musí dokumentovat svoji politiku, systémy, programy, postupy a instrukce v rozsahu nezbytném pro zajištění kvality výsledků zkoušek a/nebo kalibrací. Laboratoř musí dokumentovat svoji politiku, systémy, programy, postupy a instrukce v rozsahu nezbytném pro zajištění kvality výsledků zkoušek a/nebo kalibrací.

23 Musí být stanovena politika systému managementu laboratoře vztahující se ke kvalitě, včetně prohlášení o politice kvality. Musí být stanovena politika systému managementu laboratoře vztahující se ke kvalitě, včetně prohlášení o politice kvality. Musí být stanoveny souhrnné cíle, které musí být přezkoumávány v průběhu přezkoumání systému managementu. Musí být stanoveny souhrnné cíle, které musí být přezkoumávány v průběhu přezkoumání systému managementu.

24 Dokumentace systému jakosti Příslušným osobám pracujícím v laboratoři musí: Příslušným osobám pracujícím v laboratoři musí: být oznámena, být oznámena, musí jimi být pochopena, musí jimi být pochopena, musí ji mít k dispozici a musí být jimi uplatňována musí ji mít k dispozici a musí být jimi uplatňována Dělí se do třech úrovní: Dělí se do třech úrovní: 1) příručka jakosti 2) základní dokumenty SJ 3) jiné dokumenty SJ

25

26 Příručka jakosti Tvoří první úroveň dokumentace systému managementu jakosti Tvoří první úroveň dokumentace systému managementu jakosti Popisuje celkový systém managementu jakosti a oblast použití, jeho procesy a vzájemné vztahy mezi těmito procesy Popisuje celkový systém managementu jakosti a oblast použití, jeho procesy a vzájemné vztahy mezi těmito procesy Informuje o jakýchkoliv vyloučeních a obsahuje odkazy na dokumentované postupy Informuje o jakýchkoliv vyloučeních a obsahuje odkazy na dokumentované postupy Upravuje činnost zkušební laboratoře tak, aby byla v souladu s normou Upravuje činnost zkušební laboratoře tak, aby byla v souladu s normou

27 5 – Technické požadavky Podle článku 5.1.1 normy je správnost a spolehlivost zkoušek a/nebo kalibrací prováděných v laboratoři určena mnoha faktory Podle článku 5.1.1 normy je správnost a spolehlivost zkoušek a/nebo kalibrací prováděných v laboratoři určena mnoha faktory Tyto faktory zahrnují příspěvky vyvolané: Tyto faktory zahrnují příspěvky vyvolané: lidskými faktory, lidskými faktory, podmínkami prostorů a prostředí, podmínkami prostorů a prostředí, zkušebními a kalibračními metodami a validací metod zkušebními a kalibračními metodami a validací metod

28 zařízením, zařízením, návazností měření návazností měření vzorkováním, vzorkováním, zacházením se zkušebními a kalibračními položkami zacházením se zkušebními a kalibračními položkami

29 Laboratoř musí v rámci svého rozsahu činností používat pro všechny zkoušky a/nebo kalibrace vhodné metody a postupy. Laboratoř musí v rámci svého rozsahu činností používat pro všechny zkoušky a/nebo kalibrace vhodné metody a postupy. Patří sem: Patří sem: vzorkování, vzorkování, manipulace s položkami, manipulace s položkami, přeprava, přeprava, skladování, skladování, příprava položek ke zkoušení nebo kalibraci a příprava položek ke zkoušení nebo kalibraci a v případě, že je to vhodné, odhad nejistoty měření a také statistické metody pro analýzu údajů získaných při zkouškách a/nebo kalibracích. v případě, že je to vhodné, odhad nejistoty měření a také statistické metody pro analýzu údajů získaných při zkouškách a/nebo kalibracích.

30 Kalibrace – kalibrační laboratoře musí navrhnout a provozovat program pro kalibraci zařízení tak, aby bylo zajištěno, že kalibrace a měření prováděná laboratoří jsou návazná na mezinárodní soustavu jednotek SI. Kalibrace – kalibrační laboratoře musí navrhnout a provozovat program pro kalibraci zařízení tak, aby bylo zajištěno, že kalibrace a měření prováděná laboratoří jsou návazná na mezinárodní soustavu jednotek SI. Referenční etalony – laboratoř musí mít program a postup pro kalibraci svých referenčních etalonů. Referenční etalony – laboratoř musí mít program a postup pro kalibraci svých referenčních etalonů.

31 Termíny popisuje norma ČSN 010115:2002 - Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii Kalibrace stanovuje vztah mezi hodnotami veličiny indikované měřidlem a etalonem. Kalibrace stanovuje vztah mezi hodnotami veličiny indikované měřidlem a etalonem. Ověření představuje zajištění přesnosti přesných měřidel, mezi které patří přesné přístroje, etalony a stanovená měřidla. Ověření představuje zajištění přesnosti přesných měřidel, mezi které patří přesné přístroje, etalony a stanovená měřidla. Justování je činnost k uvedení měřicího přístroje do funkčního stavu vhodného pro jeho použití, které se provádí na odborném pracovišti. Justování je činnost k uvedení měřicího přístroje do funkčního stavu vhodného pro jeho použití, které se provádí na odborném pracovišti. Návaznost je vlastnost výsledku měření daná schopností prokázat vztah k příslušným etalonům od nejbližšího vyššího až po státní a to pomocí nepřerušeného řetězce porovnávání. Návaznost je vlastnost výsledku měření daná schopností prokázat vztah k příslušným etalonům od nejbližšího vyššího až po státní a to pomocí nepřerušeného řetězce porovnávání.

32 Zákon č. 505/1990 Sb. O metrologii ve znění pozdějších předpisů Člení měřicí zařízení na: etalony, etalony, pracovní měřidla stanovená, pracovní měřidla stanovená, pracovní měřidla nestanovená a pracovní měřidla nestanovená a certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály. certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály.

33 Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny – měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny – měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Pracovní měřidla stanovená – měřidla, které Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování. Pracovní měřidla stanovená – měřidla, které Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému ověřování.

34 Pracovní měřidla nestanovená – měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem Pracovní měřidla nestanovená – měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály – materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřicích metod a kvantitativní určování vlastností materiálů Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály – materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřicích metod a kvantitativní určování vlastností materiálů


Stáhnout ppt "Akreditace (nebo být akreditovaný) Právo provádět určitou činnost nebo se něčím prokazovat Právo provádět určitou činnost nebo se něčím prokazovat Synonymum."

Podobné prezentace


Reklamy Google