Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2 Postupy ve veřejné správě II. Rozsah působnosti správního řádu a základní zásady činnosti správních o orgánů

3 Správní řád: rozsah působnosti I. Část první: Úvodní ustanovení  Hlava I: Předmět úpravy  § 1 (1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán"). (2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. (3) Tento zákon se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

4 Správní řád: rozsah působnosti II. Část sedmá: Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  Hlava I: Společná ustanovení  § 177 (1) Základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje. (2) V případech, kdy správní orgán provádí úkony, na které se nevztahují části druhá a třetí tohoto zákona, postupuje se obdobně podle části čtvrté.

5 Základní zásady činnosti správních orgánů Předchozí úprava obdobných otázek  "Základní pravidla řízení" (§ 3 a 4 zák. č. 71/1967 Sb.)  § 3 (1) Správní orgány postupují v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy. Jsou povinni chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně vyžadovat plnění jejich povinností. (2) Správní orgány jsou povinny postupovat v řízení v úzké součinnosti s občany a organizacemi a dát jim vždy příležitost, aby mohli svá práva a zájmy účinně hájit, zejména se vyjádřit k podkladu rozhodnutí, a uplatnit své návrhy. Občanům a organizacím musí správní orgány poskytovat pomoc a poučení, aby pro neznalost právních předpisů neutrpěli v řízení újmu. (3) Správní orgány jsou povinny svědomitě a odpovědně se zabývat každou věcí, která je předmětem řízení, vyřídit ji včas a bez zbytečných průtahů a použít nejvhodnějších prostředků, které vedou ke správnému vyřízení věci. Připouští-li to povaha věci, má se správní orgán vždy pokusit o její smírné vyřízení. Správní orgány dbají, aby řízení probíhalo hospodárně a bez zbytečného zatěžování občanů a organizací.

6 (4) Rozhodnutí správních orgánů musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Řízení je třeba vést tak, aby posilovalo důvěru občanů ve správnost rozhodování, aby přijatá rozhodnutí byla přesvědčivá a vedla občany a organizace k dobrovolnému plnění jejich povinností. (5) Ustanovení o základních pravidlech řízení (odstavec 1 až 4) se přiměřeně použijí též při vydávání osvědčení, posudků, vyjádření, doporučení a jiných podobných opatření.  § 4 (1) Účastníci řízení (§ 14) spolupracují se správními orgány v průběhu celého řízení. (2) Všichni účastníci řízení mají v řízení rovná procesní práva a povinnosti.

7 II. Obecně k zásadám činnosti správních orgánů  Rozsah  Souvislost s procesními zásadami správního řízení  Inspirační zdroje

8 III. Základní zásady činnosti správních orgánů  § 2 (1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.

9 (2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

10 (3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále "jen dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.

11 (4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

12 Základní zásady činnosti správních orgánů  § 3 Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.  § 50 odst. 3 (3) Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena.

13 Základní zásady činnosti správních orgánů  § 4 (1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdy plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc. (2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné. (3) Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. (4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

14 Základní zásady činnosti správních orgánů  § 5 Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.  § 141 odst. 8 Ve sporném řízení mohou účastníci uzavřít smír, který podléhá schválení správního orgánu. Správní orgán smír schválí, pokud neodporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu.

15 Základní zásady činnosti správních orgánů  § 6 (1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).

16 (2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze- li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoby požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle tohoto ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako dotčená osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje.

17 Základní zásady činnosti správních orgánů  § 7 (1) Dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. (2) Tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění.

18 Základní zásady činnosti správních orgánů  § 8 (1) Správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoby povinna správní orgán bezodkladně upozornit.

19 (2) Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.  § 1 odst. 1 zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv (1) Veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.

20 Základní zásady činnosti správních orgánů  1. zásada zákonnost (legality), resp. právnosti (§ 2 odst. 1)  2. zásada zákonného účelu jednání, což zahrnuje i zásadu adekvátního (limitovaného) použití správního uvážení (§ 2 odst. 2)  3. zásada ochrany nabytých práv a oprávněných zájmů (§ 2 odst. 3)  4. zásada přiměřenosti, resp. proporcionality (§ 2 odst. 3)  5. zásada ochrany veřejného zájmu (§ 2 odst. 4)  6. zásada legitimního očekávání (§ 2 odst. 4)  7. zásada omezené materiální pravdy (§ 3)  8. zásada veřejné správy jako služby veřejnosti (§ 4) - zásada zdvořilosti a vstřícnosti úředních osob (§ 4 odst. 1) - zásada přiměřeného poučení o právech a povinnostech (§ 4 odst. 2) - zásada povinnosti informovat o chystaných úkonech, resp. zásada nepřekvapivosti (§ 4 odst. 3)  9. zásada smírného odstranění rozporů (§ 5)  10. zásada rychlosti, resp. rozhodování bez průtahů (§ 6 odst. 1)  11. zásada hospodárnosti (§ 6 odst. 2)  12. zásada minimálního zatěžování dotčených osob (§ 6 odst. 2)  13. zásada procesní rovnosti a nestrannosti (§ 7 odst. 1)  14. zásada koordinace aktivit v rámci správního orgánu (§ 8 odst. 1)  15. zásada povinnosti dotčené osoby poskytnout některé informace (§ 8 odst. 1)  16. zásada spolupráce správních orgánů (§ 8 odst. 2)

21 Klasifikace zásad činnosti správních orgánů  Hlavní zásady (obecné) legality, procesní rovnosti, nestrannosti, rychlosti, hospodárnosti  Ostatní zásady Omezené materiální pravdy, ochrany nabytých práv, zákonného účelu jednání, ochrany veřejného zájmu, legitimního očekávání, veřejné správy jako služby, spolupráce správních orgánů

22 Literatura Sládeček, V. K rozsahu působnosti správního řádu. In Aktuálne otázky správneho konania. Sborník príspevkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. (s. 147 an.) Sládeček, V. K zásadám činnosti správních orgánů. Contemporary Administrative Law Studies. 5/2010 Olomouc: IuridicumOlomoucense, 2010. (s. 263 an.)


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google