Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prameny a systém soukromého práva. Subjekty občanského práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prameny a systém soukromého práva. Subjekty občanského práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Prameny a systém soukromého práva. Subjekty občanského práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

2 Občanské právo a soukromé právo občanské právo a ostatní soukromoprávní obory občanské právo a ostatní soukromoprávní obory vztah speciality (lex specialis) a subsidiarity (podpůrnosti použití) vztah speciality (lex specialis) a subsidiarity (podpůrnosti použití) relativní autonomie některých odvětví (rodinné a pracovní právo) relativní autonomie některých odvětví (rodinné a pracovní právo) snaha po vytvoření kodexu soukromého práva (již ukončena – nový občanský zákoník z. č. 89/2012 Sb.) snaha po vytvoření kodexu soukromého práva (již ukončena – nový občanský zákoník z. č. 89/2012 Sb.)

3 Soukromé právo a občanské právo hmotné SOUKROMÉ PRÁVO metoda soukromoprávní úpravy – soukromé právo: metoda soukromoprávní úpravy – soukromé právo: rovné postavení účastníků (§ 2 odst. 2 OZ) rovné postavení účastníků (§ 2 odst. 2 OZ) Mechanismus autonomie vůle Mechanismus autonomie vůle Model „vah“ Model „vah“ Základní soukromoprávní odvětví + jejich kodexy Občanské právo (občanský zákoník – z. č. 40/1964 Sb.) Občanské právo (občanský zákoník – z. č. 40/1964 Sb.) Dále také prováděcí předpisy (nař. 142/1994 Sb., nař. vlády č. 258/1995 Sb.) Dále také prováděcí předpisy (nař. 142/1994 Sb., nař. vlády č. 258/1995 Sb.) Zákon o vlastnictví k bytům (z. č. 72/1994 Sb.) Zákon o vlastnictví k bytům (z. č. 72/1994 Sb.) Obchodní právo (obchodní zákoník – z. č. 513/1991 Sb.) Obchodní právo (obchodní zákoník – z. č. 513/1991 Sb.) Pracovní právo (zákoník práce – z. č. 262/2006 Sb.) Pracovní právo (zákoník práce – z. č. 262/2006 Sb.) Další občanskoprávní odvětví Rodinné právo (zákon o rodině – z. č. 94/1963 Sb., zákon o registrovaném partnerství – z. č. 115/2006 Sb.) Rodinné právo (zákon o rodině – z. č. 94/1963 Sb., zákon o registrovaném partnerství – z. č. 115/2006 Sb.) Autorské právo (autorský zákon – z. č. 121/2000 Sb.) Autorské právo (autorský zákon – z. č. 121/2000 Sb.) Právo průmyslového vlastnictví (patentová ochrana, označení původu, ochranné známky, užitné vzory, apod.). Právo průmyslového vlastnictví (patentová ochrana, označení původu, ochranné známky, užitné vzory, apod.).

4 Občanské právo občanské právo hmotné x občanské právo procesní občanské právo hmotné x občanské právo procesní Odlišný model právního vztahu a metoda právní úpravy Odlišný model právního vztahu a metoda právní úpravy OPP a soukromé právo OPP a soukromé právo I v OPP je obsažen mechanismus dohody (smír) I v OPP je obsažen mechanismus dohody (smír) vnitřní soudržnost občanského práva: je dána jeho PŘEDMĚTEM: vnitřní soudržnost občanského práva: je dána jeho PŘEDMĚTEM: základní osobní a majetkový status (postavení) osob fyzických a právnických základní osobní a majetkový status (postavení) osob fyzických a právnických

5 Prameny a systém OPH formální a materiální prameny formální a materiální prameny kodifikované právní odvětví kodifikované právní odvětví zvláštní zákony upravující: zvláštní zákony upravující: Status právnických osob Status právnických osob Občanská sdružení, politické strany, církve, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti Občanská sdružení, politické strany, církve, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti autorské právo, průmyslové vlastnictví, vlastnictví k bytům, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, atd. autorské právo, průmyslové vlastnictví, vlastnictví k bytům, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, atd. Systém OPH Systém OPH systém OPH není totožný se systémem občanského zákoníku systém OPH není totožný se systémem občanského zákoníku Obecná část OPH Obecná část OPH pojem, předmět, zásady, občanskoprávní vztahy (osoby, objekty), občanskoprávní skutečnosti (subjektivní – zejména právní úkony, objektivní – zejména běh času). pojem, předmět, zásady, občanskoprávní vztahy (osoby, objekty), občanskoprávní skutečnosti (subjektivní – zejména právní úkony, objektivní – zejména běh času).

6 Základní zásady OPH de lege lata základní myšlenkový rámec soukromoprávního myšlení základní myšlenkový rámec soukromoprávního myšlení Autonomie vůle (§ 2 odst. 3 OZ) Autonomie vůle (§ 2 odst. 3 OZ) Provedení zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ v prostředí soukromoprávních vztahů Provedení zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ v prostředí soukromoprávních vztahů Projev specifické metody soukromoprávní regulace (rovné postavení účastníků) Projev specifické metody soukromoprávní regulace (rovné postavení účastníků) Jistota občanskoprávních vztahů Jistota občanskoprávních vztahů Ochrana nabytých práv Ochrana nabytých práv Ochrana práv třetích osob Ochrana práv třetích osob Ochrana dobré víry (bona fides) Ochrana dobré víry (bona fides) Zákaz zneužití práv („šikanozní“ výkon práva) Zákaz zneužití práv („šikanozní“ výkon práva) Dvě roviny: obecný zákaz (čl. 4 odst. 4 Listiny) Dvě roviny: obecný zákaz (čl. 4 odst. 4 Listiny) zákaz zneužití vlastnictví (čl. 11 odst. 3) zákaz zneužití vlastnictví (čl. 11 odst. 3) Dobré mravy (§ 3 OZ) Dobré mravy (§ 3 OZ) Odraz v sankcích (neplatnost, náhrada škody) Odraz v sankcích (neplatnost, náhrada škody) Zásada prevence (např. uzavírání smluv, náhrada škody) Zásada prevence (např. uzavírání smluv, náhrada škody)

7 Nový OZ (účinnost od 1. 1. 2014) Kodex soukromého práva (inspirace tzv. velkými kodexy) Kodex soukromého práva (inspirace tzv. velkými kodexy) Absorpce dnes samostatně existujícících zvláštní zákonů Absorpce dnes samostatně existujícících zvláštní zákonů Přes 3000 paragrafů Přes 3000 paragrafů Změna systému soukromého práva (rodinné právo, obchodní právo) Změna systému soukromého práva (rodinné právo, obchodní právo) Změna terminologie Změna terminologie Staro-nové pojmy Staro-nové pojmy Pacht – pachtýř (nájem zemědělského pozemku) Pacht – pachtýř (nájem zemědělského pozemku) Výprosa Výprosa Zrušení některých pojmů Zrušení některých pojmů Právní jednání místo „právní úkon“ - § 34 OZ Právní jednání místo „právní úkon“ - § 34 OZ Pojem „účastník právního vztahu“ Pojem „účastník právního vztahu“ Modifikace základních zásad SP Modifikace základních zásad SP Posílení: autonomie vůle, bezformálnost právního jednání Posílení: autonomie vůle, bezformálnost právního jednání Důsledné promítnutí limitů svobody vůle – veřejný pořádek, dobré mravy Důsledné promítnutí limitů svobody vůle – veřejný pořádek, dobré mravy Změna: Změna: Superficies solo cedit Superficies solo cedit Právní status zvířete jako živé věci Právní status zvířete jako živé věci Změna koncepce následků vad právního jednání Změna koncepce následků vad právního jednání

8 Nový OZ (účinnost od 1. 1. 2014) Chybí definice soukromého práva (§ 1) Chybí definice soukromého práva (§ 1) Vztah k ostatním soukromoprávním předpisům Vztah k ostatním soukromoprávním předpisům Integrace rodinného práva a spotřebitelského práva Integrace rodinného práva a spotřebitelského práva Částečná integrace obchodního práva Částečná integrace obchodního práva Závazkové právo a další specifické instituty Závazkové právo a další specifické instituty Pracovní právo zůstává odděleno (zákoník práce č. 262/2006 Sb.). Pracovní právo zůstává odděleno (zákoník práce č. 262/2006 Sb.).

9 Subjekty občanskoprávních vztahů strana právního vztahu (oprávněný x povinný, věřitel x dlužník, konkrétní názvy – prodávající – kupující, pronajímatel – nájemce atd.) strana právního vztahu (oprávněný x povinný, věřitel x dlužník, konkrétní názvy – prodávající – kupující, pronajímatel – nájemce atd.) subjekt právního vztahu - nositel subjektivních práv a povinností (osoba) subjekt právního vztahu - nositel subjektivních práv a povinností (osoba) typologie subjektů právních vztahů typologie subjektů právních vztahů fyzické osoby (přirozené skutečné subjekty právních vztahů) fyzické osoby (přirozené skutečné subjekty právních vztahů) právnické osoby právnické osoby teorie reality x teorie fikce teorie reality x teorie fikce korporace (soukromoprávní, veřejnoprávní) x nadace korporace (soukromoprávní, veřejnoprávní) x nadace kritérium účelu (podnikání, veřejný zájem, obecná prospěšnost) kritérium účelu (podnikání, veřejný zájem, obecná prospěšnost) typologie právnických osob - § 18 odst. 2 OZ: typologie právnických osob - § 18 odst. 2 OZ: a) sdružení fyzických nebo právnických osob (tj. korporace) a) sdružení fyzických nebo právnických osob (tj. korporace) b) účelová sdružení majetku – nadace/nadační fondy, b) účelová sdružení majetku – nadace/nadační fondy, c) jednotky územní samosprávy, c) jednotky územní samosprávy, d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon (platí obecně). d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon (platí obecně).

10 Ad subjekty občanskoprávních vztahů kdo není subjektem práva – např.: kdo není subjektem práva – např.: konsorcium (§ 829 a násl. OZ – smlouva o sdružení) konsorcium (§ 829 a násl. OZ – smlouva o sdružení) domácnost (§ 115 OZ) domácnost (§ 115 OZ) Podnik Podnik charakteristika FYZICKÉ OSOBY v občanskoprávních vztazích charakteristika FYZICKÉ OSOBY v občanskoprávních vztazích způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita) způsobilost k právům a povinnostem (právní subjektivita) narození (nasciturus !), smrt/prohlášení za mrtvého narození (nasciturus !), smrt/prohlášení za mrtvého Podmínky prohlášení za mrtvého Podmínky prohlášení za mrtvého Smrt osoby nelze prokázat předepsaným způsobem Smrt osoby nelze prokázat předepsaným způsobem Nezvěstná fyzická osoba, která se zřetelem ke všem okolnostem již nežije Nezvěstná fyzická osoba, která se zřetelem ke všem okolnostem již nežije

11 Ad subjekty občanskoprávních vztahů způsobilost k právním úkonům způsobilost k právním úkonům subsidiární úloha občanského zákoníku subsidiární úloha občanského zákoníku postupně:rozumová a volní vyspělost postupně:rozumová a volní vyspělost Plný rozsah je spojen s okamžikem zletilosti fyzické osoby Plný rozsah je spojen s okamžikem zletilosti fyzické osoby Některé úkony již dříve - § 476d OZ – 15 let (testovací způsobilost) Některé úkony již dříve - § 476d OZ – 15 let (testovací způsobilost) zletilost = dosažení věku 18 let/uzavření sňatku s přivolením soudu (od 16 let) zletilost = dosažení věku 18 let/uzavření sňatku s přivolením soudu (od 16 let) důvody pro omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům - § 10 OZ důvody pro omezení/zbavení způsobilosti k právním úkonům - § 10 OZ Duševní porucha, která není jen přechodná – ZBAVENÍ/OMEZENÍ Duševní porucha, která není jen přechodná – ZBAVENÍ/OMEZENÍ Nadměrné požívání alkoholu a omamných látek – OMEZENÍ Nadměrné požívání alkoholu a omamných látek – OMEZENÍ

12 Ad subjekty občanskoprávních vztahů NOZ zavádí nové pojmy NOZ zavádí nové pojmy Právní osobnost = způsobilost mít práva a povinnosti Právní osobnost = způsobilost mít práva a povinnosti Svéprávnost = způsobilost k právnímu jednání (de lege lata k právním úkonům) Svéprávnost = způsobilost k právnímu jednání (de lege lata k právním úkonům) Zůstává rozdělení na FO x PO (§ 18 NOZ) Zůstává rozdělení na FO x PO (§ 18 NOZ) Teoretický model právnické osoby Teoretický model právnické osoby Založen na majetkoprávním pojetí Založen na majetkoprávním pojetí Antropologická koncepce Antropologická koncepce PO není svou povahou srovnatelná s FO (fiktivní teorie) PO není svou povahou srovnatelná s FO (fiktivní teorie)

13 Ad subjekty občanskoprávních vztahů Ad charakteristika FYZICKÉ OSOBY v občanskoprávních vztazích Ad charakteristika FYZICKÉ OSOBY v občanskoprávních vztazích Deliktní způsobilost Deliktní způsobilost Rozvíjí se jako způsobilost k právním úkonům Rozvíjí se jako způsobilost k právním úkonům V plném rozsahu zletilostí V plném rozsahu zletilostí Zvláštní úprava – náhrada škody způsobené nezletilými + duševně nemocnými (§ 422 OZ) Zvláštní úprava – náhrada škody způsobené nezletilými + duševně nemocnými (§ 422 OZ) Dle okolností konkrétního případu (byl nezletilý schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky ?) Dle okolností konkrétního případu (byl nezletilý schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky ?) Solidární odpovědnost / subjektivní odpovědnost místo nezletilého – osoba vykonávající dohled (rodič, pěstoun, škola…) Solidární odpovědnost / subjektivní odpovědnost místo nezletilého – osoba vykonávající dohled (rodič, pěstoun, škola…)

14 Právnické osoby Právní subjektivita – vznik (§ 19 odst. 2 OZ) Právní subjektivita – vznik (§ 19 odst. 2 OZ) Registrační princip (smlouva, zakládací listina) Registrační princip (smlouva, zakládací listina) Zápis do rejstříku (obchodní, nadační, spolkový…) konstitutivní povahy Zápis do rejstříku (obchodní, nadační, spolkový…) konstitutivní povahy Ex lege (např. Česká televize, Vinařský fond, Ředitelství silnic a dálnic…) Ex lege (např. Česká televize, Vinařský fond, Ředitelství silnic a dálnic…) založení x vznik (ke dni účinnosti zápisu do příslušného rejstříku) založení x vznik (ke dni účinnosti zápisu do příslušného rejstříku) způsobilost k právním úkonům (§ 19a, §20 OZ) způsobilost k právním úkonům (§ 19a, §20 OZ) statutární orgány právnických osob statutární orgány právnických osob jiné osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (pověření zaměstnanci, členové) jiné osoby oprávněné jednat za právnickou osobu (pověření zaměstnanci, členové) Tzv. jednání ultra vires Tzv. jednání ultra vires Překročení oprávnění jednat za právnickou osobu (§ 20) Překročení oprávnění jednat za právnickou osobu (§ 20) Předmět činnosti + dobrá víra druhého účastníka Předmět činnosti + dobrá víra druhého účastníka

15 Ad právnické osoby Zájmová sdružení právnických osob Zájmová sdružení právnických osob Specifický typ právnické osoby upravený v OZ Specifický typ právnické osoby upravený v OZ Písemná zakladatelská smlouva Písemná zakladatelská smlouva Registrace v rejstříku krajského úřadu Registrace v rejstříku krajského úřadu Stanovy Stanovy Např. zájmová sdružení obcí (kupř. za účelem provozu lokální železniční trati), zájmová sdružení podnikatelů v určitém oboru apod. Např. zájmová sdružení obcí (kupř. za účelem provozu lokální železniční trati), zájmová sdružení podnikatelů v určitém oboru apod. Např. MEDISPA (lázeňství – Karlovy Vary) Např. MEDISPA (lázeňství – Karlovy Vary)

16 Typologie právnických osob I. Soukromého práva: nadace nadace - nadace - nadace, nadační fondy - nadace - nadace, nadační fondy - ústavy - obecně prospěšné společnosti - ústavy - obecně prospěšné společnosti korporace korporace občanskoprávní - spolky, zájmová sdružení právnických osob, politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti, organizace s mezinárodním prvkem, společenství vlastníků jednotek občanskoprávní - spolky, zájmová sdružení právnických osob, politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti, organizace s mezinárodním prvkem, společenství vlastníků jednotek obchodněprávní - veřejná obchodní společnost, akciová společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo, EHZS, evropská společnost obchodněprávní - veřejná obchodní společnost, akciová společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, družstvo, EHZS, evropská společnost

17 Typologie právnických osob II. Veřejného práva : nadace nadace fondy fondy státní - např. Státní fond kultury ČR státní - např. Státní fond kultury ČR veřejnoprávní - např. Fond národního majetku ČR veřejnoprávní - např. Fond národního majetku ČR ústavy ústavy např. příspěvkové organizace, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, státní a veřejné vysoké školy např. příspěvkové organizace, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, státní a veřejné vysoké školy korporace korporace - územní - územní samosprávné celky - kraje, obce - územní - územní samosprávné celky - kraje, obce - zájmové - profesní samospráva - profesní komory - zájmové - profesní samospráva - profesní komory - ostatní. - ostatní. Veřejnoprávní korporace mají i v soukromém právu postavení právnických osob !!! Veřejnoprávní korporace mají i v soukromém právu postavení právnických osob !!!

18 Zrušení právnické osoby Způsoby zániku PO: Způsoby zániku PO: Dohodou Dohodou Uplynutím doby Uplynutím doby Splněním účelu Splněním účelu Registrační princip – den výmazu Registrační princip – den výmazu Zánik Zánik S likvidací (podle ObchZ) S likvidací (podle ObchZ) Bez likvidace Bez likvidace

19 Úprava PO v NOZ PO = organizovaný útvar, o němž zákon stanoví, že má právní osobnost, anebo ji uzná PO = organizovaný útvar, o němž zákon stanoví, že má právní osobnost, anebo ji uzná Mohou mít taková práva, která se slučují s jejich povahou (bez ohledu na předmět činnosti) Mohou mít taková práva, která se slučují s jejich povahou (bez ohledu na předmět činnosti) Úprava v NOZ je subsidiární k veřejnoprávním právnickým osobám (§ 20 NOZ) Úprava v NOZ je subsidiární k veřejnoprávním právnickým osobám (§ 20 NOZ) Na rozdíl od staré úpravy NOZ upravuje komplexně všechny typy PO, vyjma obchodních korporací, církví, politických stran a hnutí Na rozdíl od staré úpravy NOZ upravuje komplexně všechny typy PO, vyjma obchodních korporací, církví, politických stran a hnutí Rozdělení Rozdělení Korporace (mohou mít i jediného člena, připouští-li to zákon) Korporace (mohou mít i jediného člena, připouští-li to zákon) Spolky Spolky Fundace Fundace Nadace Nadace Nadační fond Nadační fond Ústav Ústav


Stáhnout ppt "Prameny a systém soukromého práva. Subjekty občanského práva Základy soukromého práva ESF MU v Brně JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google