Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí

2 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání - inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 2. Hodnotové inovace a strategie modrého oceánu 3. Řízení inovací a změn 4. Komercializace inovace – uvedení inovace na trh ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

3 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

4 I vynikající strategie po čase ztrácí účinnost
Napodobení úspěšné strategie dominujícího subjektu Lepší (a úspěšnější) podnikatelská strategie konkurentů Uspokojení poptávky většiny zákazníků v segmentu Síla producenta je postupně překonána silou odběratelů a dodavatelů Vedení firmy se musí rozhodnout: investovat do stávajícího podnikání investovat do budoucího podnikání ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

5 PODNIKATELSKÝ PROCES FIRMY
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Nezávislé instituce Finanční investoři Akcionáři Státní orgány Dodavatelé Zaměstnanci Zákazníci PODNIKATELSKÝ PROCES FIRMY Vstupy Výstupy OPERATIVNÍ TAKTICKÉ STRATEGICKÉ NÁSTROJE ZMĚNY PODNIKATELSKÉHO CHOVÁNÍ ORGANIZACE: ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

6 Nositel příležitostí = hybatel inovací PODNIKATELSKÉ PROCESY
OKOLÍ VNITŘNÍ ZDROJE SYSTÉMU Lidské zdroje Techno- logie Finanční zdroje Informační zdroje PODNIKATELSKÉ PROCESY Vstupy: dodávky zakázky Výstupy: produkty služby Marketing a prodej Strategie/ organizace a řízení PR a komunikace Právní služby SYSTÉM

7 Optimalizace vs. Inovace
Paradox optimalizace: Tradiční reakce vedení - snižování nákladů (R&D a inovační náklady jedněmi z prvních) Optimalizace podnikatelských procesů je účinným nástrojem zvyšování efektivity podnikání firmy jen do určité míry Vedení by mělo věnovat přizpůsobivosti (flexibilitě) svých podnikatelských procesů stejnou pozornost jakou věnuje jejich optimalizaci! Investovat: finanční kapitál intelektuální kapitál ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

8 Flexibilní strategie nebo Strategická flexibilita?
„Firma by měla být“ přizpůsobivá rychle reagující na změny = Být Flexibilní = Uplatňovat flexibilní strategii ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

9 Flexibilní strategie nebo Strategická flexibilita?
Dva strategické přístupy: pokračovat v dosavadní koncepci svého podnikání (držet se dlouholetých tradic) = být stabilní pružně měnit orientaci svých podnikatelských aktivit (jiné typy produktů, jiné trhy, jiný obor) = být flexibilní ??? „Dlouhodobá stabilita strategie je překážkou, aby firma mohla pružně reagovat na vývojové změny ve svém okolí“. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

10 Flexibilní strategie nebo Strategická flexibilita?
??? „Dlouhodobá stabilita strategie je překážkou, aby firma mohla pružně reagovat na vývojové změny ve svém okolí“. !!! Vedení firmy může (mělo by) využívat výhody stability strategie se schopnostmi pružné reakce na vývoj v okolí = Být „strategicky flexibilní“ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

11 Strategicky flexibilní rozhodování
1. Anticipace budoucnosti Faktory, které pravděpodobně ovlivní vývoj v okolí Vývojové trendy Strategické možností 2. Formulace scénářů realizace Možné strategické alternativy Klíčové projekty (společné pro všechny scénáře) PŘÍPRAVA FIRMY NA PODNIKÁNÍ V BUDOUCNOSTI, KTEROU NELZE DOST DOBŘE PŘEDPOVĚDĚT 4. Pořízení zdrojů Realizace investičních záměrů klíčových projektů Vyhodnocení trendů vývoje Rozhodnutí o tom, které připravené neklíčové projekty zahájit a které zrušit. 3. Příprava zdrojů Investiční příprava klíčových projektů Projekční příprava ostatních projektů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

12 Řízení inovačních aktivit
Pravidelné hodnocení účinnosti stávající podnikatelské strategie (současný hospodářský výsledek vypovídá o řídící úspěšnosti v minulosti…) Úspěšné přizpůsobení se změnám v okolí Mnoho málo nákladných a jednoduchých změn pomůže nalézt vhodnou inovační reakci Dlouhodobé řízení inovačního procesu a produktových cyklů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

13 Dlouhodobá výkonnost organizace?
Jak zajistit dlouhodobou vynikající podnikatelskou výkonnost organizace? Držet se podstaty a přitom se neustále rozvíjet! ZACHOVEJ: Klíčové hodnoty Poslání firmy Návratnost a zhodnocení investic Naplnění poslání společnosti PROVÁDĚJ ZMĚNY: Cílů a podnikatelské strategie Procesů a kultury podnikání ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

14 Dlouhodobá výkonnost organizace?
ZACHOVEJ: Klíčové hodnoty Poslání firmy VIZE Budoucí pozice společnosti MISE Cíle společnosti a způsob jejich dosažení PROVÁDĚJ ZMĚNY: Cílů a podnikatelské strategie Procesů a kultury podnikání ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

15 Pružné podnikatelské chování
Správná interpretace průběhu vývoje v okolí + Dopady na dosavadní podnikatelskou strategii Nutné změny interních organizace Změny firemní kultury a postojů lidí Měnit model podnikání dříve, než jsem k tomu donucen vnějšími okolnostmi. = Orientace na rozvoj do budoucnosti + Vysoký výkon v současnosti ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

16 Model Managementu Inovací Vyhledávání PŘÍLEŽITOSTÍ
Marketingový výzkum přání stakeholders stávající a nové trhy Klíčové hodnoty organizace INOVAČNÍ STRATEGIE Vyhledávání PŘÍLEŽITOSTÍ Analýza ZDROJŮ Finanční personální technologické surovinové informační ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

17 Inovační strategie firmy Projekční řešení nového produktu
ZÁMĚR PROJEKČNÍ ŘEŠENÍ KOMERCIALIZACE Firma může vyrábět jenom to, co dokáže prodat! Marketingová strategie Inovační strategie firmy Projekční řešení nového produktu Výrobkově technická strategie Výrobně-technologická strategie Firma může vyvíjet jenom to, co dokáže vyrobit! Snižování úrovně abstrakce pojetí inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

18 Sociální klima v organizaci
(a) povinnosti, práva a pravidla pro zaměstnance (b) základní hodnoty a principy, kterými se řídí chování firmy zpochybnit neměnnou platnost určitých pracovních zvyklostí další učení se, vzdělávání a trénink zvyšování odborných způsobilostí organizace. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

19 Učící se organizace Nutnost naučit se novému = frustrace nebo nadšení??? Motivace nebo existenční nezbytnost??? Tlak a obavy ze ztráty zaměstnání Tlak sociálního klimatu uvnitř organizace = uznání schopnosti naučit se novému Individuální pozitivní motivace Paradox procesu učení se dospělých: Obava ze změny vyvolává rezistenci proti učení se novému, zároveň však tato obava nutí jednotlivce poznávat (učit se) nové! ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

20 Intelektuální kapitál organizace Intelektuální vlastnictví (IP)
Individuální znalosti (znalosti a dovednosti jednotlivých zaměstnanců) Organizační znalosti, způsoby provádění jednotlivých podnikatelských operací Kodifikované znalosti, sdružují všechny informace, které lze formálně popsat a zaznamenat do nějakého dokumentu (ISO normy…) Neformální znalosti - osobní percepční, psychomotorické či intelektové vlastnosti jedinců. Individuální dovednosti – schopnost používat znalosti v každodenní praxi Intelektuální vlastnictví (IP) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

21 Skladba a přínos Intelektuálního Kapitálu
LIDSKÝ KAPITÁL: znalosti, dovednosti a schopnosti INFORMAČNÍ KAPITÁL: data, znalosti a jejich provázání ORGANIZAČNÍ KAPITÁL: vazby uvnitř i vně organizace Přínos nehmotných aktiv je hodnocen stejně jako přínos hmotných aktiv: generace výnosů (přidané hodnoty) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

22 Pro-inovační klima Svoboda v rozhodování + osobní odpovědnost
Kvalitní a samostatní zaměstnanci se zájmem o úspěch organizace Firemní kultura je založena na angažovanosti pracovníků a jejich participaci na rozhodování managementu Management inovačních řešení je procesem spolupráce, méně už má charakter dohledu nad prací týmu řešitelů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

23 proti-inovační klima ve firmě
Jsme chytřejší než naši zákazníci. Víme rozhodně lépe než oni, co nejvíce potřebují. Manažeři jsou placeni za to, aby přijímali a zabezpečovali rozhodnutí; ostatní pracovníci firmy jsou placeni za provádění práce, nikoliv za přemýšlení o jejím obsahu. „Když to funguje tak to nespravuj“ Našimi nejdůležitějšími partnery jsou finanční instituce, jejich analýzy jsou rozhodující pro volbu podnikatelských strategií. Našim primárním úkolem je vydělat co nejvíce peněz a co nejvíce uspokojit vlastníky výší vyplácených dividend. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

24 Odpor k inovaci Komunikovat inovační záměr uvnitř společnosti
Mnoho slibných inovačních záměrů nedojde uskutečnění kvůli rezistenci vůči tomuto záměru ze strany různých zájmových skupin - působících ve vnitřním prostředí firmy i z jejího okolí. Komunikovat inovační záměr uvnitř společnosti Obchodní partneři musí ztratit obavy z toho, že realizace inovačního záměru sníží jejich výnosy a/nebo oslabí jejich pozici na trhu Pokud je inovace výsledkem skokové změny v technickém řešení, pak může vyvolat rezistenci způsobenou obavami širší veřejnosti z jejího dopadu na změnu status quo (stávajících politických a společenských norem).

25 Co brání úspěchu inovace?
Slabiny firmy, projevující se při řízení: Nedostatečné respektování podmínek trhu Špatná volba inovační strategie Nízká kvalita zpracování inovačního projektu (podnikatelského plánu) Spěch a neefektivní management Neúspěch na trhu: Produkt neuspokojil zákazníkovu potřebu Nevyřešil zákazníkův problému Nepřišel ve správnou chvíli (nevhodné načasování vstupu na trh) Produkt se nedostal k zákazníkovi (špatná distribuce a propagace) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

26 Finanční management inovací
A. RENTABILITA C. LIKVIDITA B. ZISKOVOST Výnosnost (návratnost) investic do inovací B. Maximalizace výnosů a minimalizace nákladů na realizaci podnikatelských procesů C. Cash-flow - trvalá solventnost (schopnost dostát závazkům) společnosti ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

27 Finanční management inovací
INVESTICE Volba inovačních projektů s perspektivou nejvyšší výnosnosti aktiv LIKVIDITA Trvale dostatečná výše volných peněžních prostředků Zvyšování podnikatelské výkonnosti organizace Cizí kapitál Splácení závazků ZISKOVOST INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ Zajištění co nejvyšší výnosnosti: vysoká kvalita (užitek) nízké náklady Výplata dividend ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

28 Finanční management – Inovační Controlling
Majetková (aktiva) a kapitálová (pasiva) struktura organizace = ROZVAHA (BS - Balance Sheet) Výnosy (zisk) a ztráty = VÝSLEDOVKA (P&L = Profit and Loss Statement) Vývoj finančních toků a výše peněžní zásoby = výkaz příjmů a výdajů (CF = Cash-Flow Statement) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

29 Strategické (finanční) ukazatele
KONKURENCESCHOPNOST ORGANIZACE Výdělečná síla organizace = EBIT/aktiva Rentabilita tržeb = čistý zisk/tržby z prodeje Likvidita = (peněžní zásoba + prodejná oběžná aktiva)/krátkodobé závazky Zadluženost = dlouhodobé úvěry/stálá aktiva HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROI (rentabilita investice) = EBIT/investiční náklady Doba návratnosti investice = investiční náklady/(čistý zisk + odpisy) ROCE (rentabilita celkového kapitálu) = EBIT/celkový kapitál ROE (rentabilita vlastního kapitálu) = čistý zisk/vlastní kapitál FIMANČNÍ EFEKT INVESTIC Obrat provozního kapitálu = roční tržby/průměrný provozní kapitál Ziskovost = EBIT/tržby z prodeje Celková výnosnost = rozdělený čistý zisk/objem prodeje ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

30 Hodnocení výhodnosti investic
Tři základní kritéria: výnosnost investice = vztah mezi vynaloženými náklady a získanými výnosy rizikovost investice = míra pravděpodobnosti dosažení očekávaných výnosů doba splacení = rychlost přeměny investice na peněžní prostředky ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

31 Hodnocení výhodnosti investic
Čtyři základní kroky: odhad výše investičních nákladů na přípravu vstupu inovace na cílový trh prognóza budoucích výnosů z komerčního úspěchu inovace a budoucích finančních toků, včetně ocenění rizika těchto prognóz výpočet nákladů na investiční kapitál, získaný pro účely krytí odhadnutých investičních nákladů výpočet hodnot zvolených ukazatelů finanční analýzy a jejich porovnání s ukazateli odvětví resp. zvolených objektů benchmarkingu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

32 Finanční management – Inovační Controlling
Majetková (aktiva) a kapitálová (pasiva) struktura organizace = ROZVAHA (BS - Balance Sheet) Výnosy (zisk) a ztráty = VÝSLEDOVKA (P&L = Profit and Loss Statement) Vývoj finančních toků a výše peněžní zásoby = výkaz příjmů a výdajů (CF = Cash-Flow Statement) S údaji o hodnotách zvolených kritérií úspěšnosti inovačního řešení a s údaji o hodnotách vybraných ukazatelů finanční analýzy S výsledky srovnávacích studií (benchmarkingu), zaměřených na výsledky inovačních aktivit srovnatelných rivalů organizace. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

33 ŘÍZENÍ operativních RIZIK
Technologická rizika nesprávná identifikace potřeb zákazníků chyby při volbě technických řešení v rámci vývoje nových produktů/služeb špatná volba distribučních cest Provozní a komerční rizika nevhodné výrobní a pracovní postupy, nespolehliví subdodavatelé nesprávná propagace a nevhodná cenová politika, špatná volba prodejců Finanční rizika nesolventnost zákazníků inflace a vývoj měnových kursů legislativní úpravy

34 ELIMINACE operativních inovačních RIZIK
MOBILIZAČNÍ POSTUPY PREVENCE VZNIKU INOVAČNÍCH RIZIK NEOVLIVNITELNÁ RIZIKA 1. Krizový režim 2. Likvidace důsledků (předem připraveno) OVLIVNITELNÁ RIZIKA Změna nebo úprava interních procesů Vytváření kapitálových rezerv Pojištění podnikatelských rizik

35 ŘÍZENÍ ZMĚN Změna je synonymem slova žena - podstatou změny není její analýza zda-li je správná nebo ne, ale pochopení její nutnosti jako takové a tím její přijetí jako přirozené součásti všech procesů. Po té nebude změna vyvažována pocity ztráty jistoty, nedůvěry, obavy a strachu, jež povedou k paralýze pro další činnosti. Změnu lze tedy hledat, vytvářet, spoluvytvářet, podněcovat, přijmout ji, reagovat na ni, ale v žádném případě není smyslem se jí bránit. Jaromír M. Ouřada ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

36 Síly vyvolávající změnu
Vnější faktory zákazníci / trh konkurence technologie legislativa trh práce Vnitřní faktory realizace strategií a plánů manageři zaměstnanci technologie Agent změny manager, internista, externista podněcuje změnu přijímá odpovědnost za řízení procesu změny = LEADER ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

37 LEADER rozpozná PŘÍLEŽITOST zformuje VIZI nastaví SMĚR
MOBILIZUJE (motivuje) ostatní je ostatními NÁSLEDOVÁN dosahuje VÝSLEDEK ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

38 LEADER Rozhodovat: Strategické přidělovat úkoly myšlení stanovit cíle
odměňovat vyjednávat Strategické myšlení Informovat: vyhledávat relevantní informace rozšiřovat adekvátní být mluvčím skupiny Osobní charisma Systémové myšlení Ovlivňovat chování kolektivu: být vzorem chování definovat normy a hodnoty řešit interní konflikty ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

39 Mocenská pozice managera
Efektivní Pracovní výkonnost Participativní řízení Nízká Absence vlivu Postačující Zneužívání moci Mocenská autorita ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

40 LEADER PŘIROZENÝ VŮDCE (Leader)
Vytváří podmínky pro podnikatelskou excelenci porozuměním zájmů lidí a účinnou mobilizací jejich způsobilostí ÚROVEŇ 5 EFEKTIVNÍ VŮDCE Aktivizuje členy týmu k plnění uložených úkolů díky specifikaci akceptovatelné vize budoucích úspěchů a účelné motivace. ÚROVEŇ 4 ZPŮSOBILÝ MANAŽER Dokáže vést členy kolektivu k účelnému a efektivnímu plnění uložených pracovních úkolů ÚROVEŇ 3 UŽITEČNÝ ČLEN PRACOVNÍHO KOLEKTIVU Využívá své způsobilosti ve prospěch plnění týmových cílů; přebírá potřebné týmové role a dokáže spolupracovat s ostatními ÚROVEŇ 2 SCHOPNÝ JEDINEC Aktivně zabezpečuje plnění všech uložených pracovních úkolů; opírá se o své způsobilosti a správné pracovní návyky. ÚROVEŇ 1 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

41 Schopnosti: rozpoznat kdy a jak tyto dovednosti využít
Komplexní manager ETIKA JEDNÁNÍ VŮDCOVSKÉ SCHOPNOSTI ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (klíčové kompetence) Dovednosti: tyto znalosti adekvátně použít Znalosti: metodické i koncepční Schopnosti: rozpoznat kdy a jak tyto dovednosti využít ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

42 Proces změny I. Klidné vody (Kurt Lewin)
Rozmrazení = porušení rovnováhy Změna Zmrazení = nastolení nové rovnováhy II. Peřeje (T. Peters) permanentní a nepředvídatelné narušování rovnováhy potřeba neustálé změny řízení ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

43 Proces změny STRATEGICKÉ CÍLE PODNIKÁNÍ ORGANIZACE Zvyšování výnosů
UDRŽENÍ DNEŠNÍCH VÝNOSŮ HLEDÁNÍ ZÍTŘEJŠÍCH VÝNOSŮ STRATEGICKÉ CÍLE PODNIKÁNÍ ORGANIZACE Zvyšování výnosů Snižování nákladů Řízení změny Systém managementu kvality Zjištěné neshody Koordinace dalšího rozvoje podnikání Řešit úpravou stávajícího procesu Řešit změnou stávajícího procesu VYLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH PROCESŮ VÝVOJ NOVÝCH PODNIKATELSKÝCH PROCESŮ Standardizace nových podnikatelských procesů - přechod k rutinním operacím ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

44 Typy změn STRUKTURA TECHNOLOGIE LIDÉ Specializace práce
Rozdělení do oddělení Řetězec příkazů Centralizace, decentralizace, formalizace TECHNOLOGIE Nové technologie Pracovní metody a postupy LIDÉ Přístup, očekávání, vnímání, chování ORGANIZAČNÍ ROZVOJ – změny pracovních mezilidských vztahů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

45 Zvládání odporu ke změně
1. Znalosti a komunikace pochopit důvody a logiku změny 2. Spolurozhodování vzbuzení zájmu, snížení odporu 3. Pomoc a podpora poradenství, konzultace, coaching, rekvalifikace… 4. Vyjednávání shoda na změně 5. Manipulace využití (zneužití) informací 6. Donucení nátlak, hrozba, příkaz ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

46 Kultura organizace Hierarchicky Vynikající uspořádaná organizace
VYSOKÁ Hierarchicky uspořádaná volná organizace Vynikající organizace VYSOKÁ Flexibilita organizační struktury Kvalita firemní kultury Byrokratická organizace Začínající (start-up) organizace NÍZKÁ NÍZKÁ NÍZKÁ VYSOKÁ Úroveň etiky podnikání ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

47 Změna kultury organizace Dimenze Kultury Organizace:
nízká vysoká Orientace na VÝSLEDKY (procesy) Orientace na LIDI Orientace na TÝM AGRESIVITA (soutěživost) STABILITA (současný stav věcí) Orientace na INOVACE A RIZIKO Orientace na DETAIL ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

48 Hodnoty organizace Focus on the user and all else will follow.
It's best to do one thing really, really well. Fast is better than slow. Democracy on the web works. You don't need to be at your desk to need an answer. You can make money without doing evil. There's always more information out there. The need for information crosses all borders. You can be serious without a suit. Great just isn't good enough. [Google corporate values] ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

49 Změna kultury organizace
Podmínky pro změnu kultury organizace: DRAMATICKÁ KRIZE ZMĚNA VEDENÍ MLADÁ A MALÁ ORGANIZACE SLABÁ KULTURA ORGANIZACE ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

50 Změna kultury organizace
ANALÝZA současné kultury organizace NALÉHAVOST změn za účelem „přežití“ nový LEADER REORGANIZACE (RESTRUKTURALIZACE) nové VIZE, HODNOTY, PRINCIPY, „příběhy“ a „rituály“ nový RECRUITING, ODMĚŇOVÁNÍ a OCEŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

51 Řízení změn (Change management)
Implementace nových organizačních struktur a postupů Změna kultury organizace Zaměřit se na výsledky Stanovit jasné cíle a strategie k jejich dosažení Určit a odstranit překážky pro změnu Měření a řízení rizik spojených se změnou Komunikace dovnitř a vně společnosti Průběžně sledovat proces a progres změny "This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning." [Sir Winston Churchill] ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

52 Personální dopady RESTRUKTURALIZACE
ZAMĚSTNANCI Přeřazeni na nižší pozici Přeřazeni na jinou (obdobnou) pozici Přeřazeni do jiné organizace (outsourcing) Propuštěni ze zam. poměru (outplacement) Zůstávající na „své“ pozici Povýšeni ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

53 Personální dopady RESTRUKTURALIZACE
PROCES RESTRUKTURALIZACE Hodnocení zaměstnanců (výkonnost - kritéria, vhodnost – nová organizace…) Nová organizační struktura Critical Path Schedule (CPS / CPM) změny Právní, psychologická a procesní podpora Individuální KOMUNIKACE (zasaženi změnou) Interní komunikace (ostatní) Externí komunikace (PR, obchodní partneři, stakeholders…) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

54 Personální dopady RESTRUKTURALIZACE
ZPŮSOB ŘÍZENÍ Objektivita procesu = „spravedlivý“ Příprava = „utajení“, rychlost, efektivita Komunikace = přesnost, objektivnost, dle práva, etika, „lidskost“, individuálnost Zdůvodnění (interní, externí) = nové VIZE, HODNOTY, PRINCIPY, „příběhy“ a „rituály“ Dlouhodobé Řízení změny ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

55 Nástroje řízení „TOP 10“ Benchmarking Strategické plánování
Mise a Vize společnosti CRM Outsourcing Balanced Scorecard Klíčové Kompetence Řízení změn Strategické aliance Segmentace zákazníků [Bain & Company] ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

56 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN - shrnutí
NEREALIZOVAT prioritně inovační strategii, která sleduje zákazníky a trhy, které jsou atraktivní pro stávající konkurenty 2. Zaměřit pozornost na „neexistující“ zákazníky 3. Inovace nesmí zákazníka nutit měnit jím zažité způsoby užití produktu 4. Pokud je kvalita nabízeného produktu pod úrovní očekávání zákazníka, není na místě zaměření se na doplňkové služby = postup k předčasné modularizaci nabízeného produktu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

57 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN - shrnutí
5. Podmínky strategické aliance (partnerství): Posílení existujících zdrojů Kompatibilita procesů Obdobnost sdílených hodnot 6. Řada manažerů nedokáže změnit přístup = minulé úspěchy nejsou zárukou úspěchů příštích… 7. Realizace nespojitého inovačního záměru, vzniká intuitivně a vyžaduje dostatek času = klade nároky na řízení procesů 8. Inovace musí být již od prvního okamžiku své komercializace zisková (hodnotová); jinak vzniká nebezpečí, že její další spojitý rozvoj bude založen na nevhodně zvolené nákladové struktuře ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí

58 Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google