Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Ozna č ení materiálu: VY_32_INOVACE_JANJA_TECHNOLOGIE_T_06  Název materiálu:Druhy dlát  Tematická oblast:Technologie – 1. ro č ník truhlá ř  Anotace:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Ozna č ení materiálu: VY_32_INOVACE_JANJA_TECHNOLOGIE_T_06  Název materiálu:Druhy dlát  Tematická oblast:Technologie – 1. ro č ník truhlá ř  Anotace:"— Transkript prezentace:

1  Ozna č ení materiálu: VY_32_INOVACE_JANJA_TECHNOLOGIE_T_06  Název materiálu:Druhy dlát  Tematická oblast:Technologie – 1. ro č ník truhlá ř  Anotace: Prezentace vysv ě tluje ž ák ů m základní druhy dlát.  O č ekávaný výstup:Orientace v dlátech.  Klí č ová slova:Druhy dlát, č ásti dláta a dlabání d ř eva.  Metodika: Podklad pro výklad u č iva.  Obor: Truhlá ř  Ro č ník:První  Autor: Bc. Jaromír Janovský  Zpracováno dne:5. 11. 2012  Prohlašuji, ž e p ř i tvorb ě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecn ě u ž ívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva t ř etích osob, zejména práva duševního vlastnictví (nap ř. práva k obchodní firm ě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým díl ů m nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpov ě dnost za obsah a p ů vod svého díla. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

2 B ěž ná truhlá ř ská dláta – jsou to lehká plochá dláta, která se pou ž ívají na b ěž né truhlá ř ské dlaby, rozpory a ozuby. Jsou r ů zn ě široká, nej č ast ě ji 4, 6, 8, 13 a 26 mm. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

3 1) B ř it 2) Č epel 3) Osazení4) Trn Integrovaná st ř ední škola, Slaný

4 1) Ploché dláto – je b ěž né dláto, pou ž ívá se p ř edevším na dlabání rozpor ů. Vyrábí se v r ů zných velikostech. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

5 2) Hran ě né dláto - má skosené hrany a má lichob ěž níkový p ř í č ný pr ůř ez. M ůž e být r ů zn ě široké a vyrábí se v ší ř kách od 3 a ž do 50mm. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

6 3) Duté dláto – má prohnutou č epel pou ž ívá se k zapoušt ě ní oblých č ástí kování a ješt ě p ř i ř ezbá ř ství. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

7 4) Č epovací dláto – se pou ž ívá ke zhotovování dlab ů pro osazení č ep ů. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

8 5) Zapoušt ě cí dláto – se pou ž ívá k zadlabávání záv ě s ů u dve ř í a oken. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

9 6) Zadlabávací dláto – se pou ž ívá k zadlabávání zámk ů u zásuvek, dve ř í atd. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

10 7) Modelá ř ská dláta 8) Ř ezbá ř ská dláta – obvykle se prodávají v r ů zných sadách a mají velkou tvarovou r ů znorodost ost ř í. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

11 9) Soustru ž nická dláta - se pou ž ívají k soustru ž ení, mají delší rukoje ť pro ob ě ruce a mají r ů zné tvary ost ř í. Integrovaná st ř ední škola, Slaný

12 7) Modelá ř ská dláta 8) Ř ezbá ř ská dláta - http://www.kobres.sk/images/tovar/19459.jpghttp://www.kobres.sk/images/tovar/19459.jpg 9) Soustru ž nická dláta - http://www.frezky.sk/pagedata/sortiment/fotky/5931011-1.jpg http://www.frezky.sk/pagedata/sortiment/fotky/5931011-1.jpg Integrovaná st ř ední škola, Slaný


Stáhnout ppt " Ozna č ení materiálu: VY_32_INOVACE_JANJA_TECHNOLOGIE_T_06  Název materiálu:Druhy dlát  Tematická oblast:Technologie – 1. ro č ník truhlá ř  Anotace:"

Podobné prezentace


Reklamy Google