Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 8."— Transkript prezentace:

1 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 8

2 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ2 V O L B A P R O D U K T O V Ý C H S T R A T E G I Í

3 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ3 P R O D U K T O V Á S T R A T E G I E Představuje způsob dosažení produktového cíle.

4 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ4 Z toho vyplývá Reálná produktová strategie může být projektována pouze pro dosažitelný produktový cíl.

5 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ5 PRODUKTOVÉ CÍLE A MARKETINGOVÉ STRATEGIE

6 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ6 P R O D U K T O V Á S T R A T E G I E Základní možností vymezení produktově orientovaného cíle je identifikace tržního postavení produktů a určení potřeby jeho změny. Specifické metody na podporu tvorby produktových strategií, kterými jsou : 1.faktorová analýza, 2.analýza SWOT, 3.marketingový mix, 4.faktory efektivní implementace, 5.volba produkčních strategií v podmínkách neurčitosti.

7 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ7 1. F A K T O R O V Á A N A L Ý Z A Umožňuje identifikovat potřebné změny vlastností produktu, které mají zásadní vliv na změnu míry uspokojování potřeb a přání zákazníků, a tím i na tržní postavení produktu.

8 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ8 1. F A K T O R O V Á A N A L Ý Z A Proces faktorové analýzy spočívá v nalezení těch významných vlastností, které se nepříznivě podílejí na uspokojování zákaznických potřeb a tím i na tržním postavení produktů.

9 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ9 1. F A K T O R O V Á A N A L Ý Z A Východiskem je úvaha, že produkty se nacházejí na trhu, který má určitou přitažlivost a marketingový manažer má možnost ovlivnit tržní postavení produktu změnami jejich konkurenční síly.

10 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ10 1. F A K T O R O V Á A N A L Ý Z A Vychází z určování tržního postavení produktu pomocí matice GE, ale na rozdíl od matice GE je tržní přitažlivost vyjádřena pomocí jedné veličiny, a to je například velikost trhu.

11 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ11 1. F A K T O R O V Á A N A L Ý Z A Proces faktorové analýzy obsahuje následující kroky : 1.Identifikace faktorů ovlivňujících tržní postavení produktu. 2.Stanovení významnosti a intenzity působení faktorů na uspokojování zákaznických přání a potřeb. 3.Stanovení tržního postavení produktů. 4.Porovnání významnosti a intenzity jednotlivých faktorů působících na konkurenční sílu produktů. 5.Změna intenzity působení faktorů na konkurenční sílu. 6.Nové tržní postavení produktů.

12 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ12 1.1 Identifikace faktorů ovlivňujících tržní postavení produktu Místo bodového vyjádření je možné používat přímo hmotné nebo peněžní jednotky.

13 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ13 1.1 Identifikace faktorů ovlivňujících tržní postavení produktu Marketingoví manažeři by kromě svých zkušeností měli vycházet z názorů, postojů a návrhů zákazníků, což znamená využívat marketingově orientovaná výběrová šetření.

14 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ14 1.1 Identifikace faktorů ovlivňujících tržní postavení produktu Tržní postavení produktu by se mělo rovněž opírat o faktor charakterizující přitažlivost trhu, tj. takový ukazatel, který je pro daný cílový trh produktu nejvýznamnější (např. velikost trhu, tempo růstu trhu a velikost konkurence).

15 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ15 1.2Stanovení významnosti a intenzity působení faktorů na uspokojování zákaznických přání a potřeb Pomocí marketingového výzkumu je třeba hledat a najít odpovědi na to, jak jsou jednotlivé vlastnosti produktu důležité a jak jejich provedení ovlivňuje míru uspokojení zákazníka.

16 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ16 1.2Stanovení významnosti a intenzity působení faktorů na uspokojování zákaznických přání a potřeb Pomocí významnosti jednotlivých vlastností produktu a bodového vyjádření míry uspokojení zákaznických potřeb je možné stanovit konkurenční sílu produktu jako vážený průměr uspokojení zákazníků jednotlivými vlastnostmi v bodovém vyjádření, kde vahou jsou bodové hodnoty významnosti jednotlivých faktorů.

17 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ17 1.3 Stanovení tržního postavení produktů Je dáno kombinací působení konkurenční síly produktu a tržní přitažlivosti jeho cílového trhu.

18 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ18 1.3 Stanovení tržního postavení produktů Porovnání významnosti a intenzity jednotlivých faktorů působících na konkurenční postavení produktů umožňuje specifikovat možnosti, jak lze změnou intenzity působení některých faktorů dosáhnout změny konkurenčního postavení, nebo jak efektivněji udržovat stávající konkurenční postavení.

19 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ19 1.3 Stanovení tržního postavení produktů Především jde o ty faktory konkurenční síly, u kterých není jejich významnost v souladu s intenzitou jejich působení. Znamená to identifikovat ty faktory konkurenční sílu, u kterých je vhodné intenzitu působení upravit (zvětšit či zmenšit) s cílem dosáhnout rovnováhy významnosti a intenzity působení faktorů konkurenčního postavení.

20 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ20 1.3 Stanovení tržního postavení produktů

21 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ21 1.4 Porovnání významnosti a intenzity jednotlivých faktorů působících na konkurenční sílu produktů Je-li přitažlivost cílového trhu je 4,2. Z předešlé tabulky vyplývá, že konkurenční síla užitkového automobilu nedosahuje hodnoty přitažlivosti cílového trhu a je třeba ji zvýšit.

22 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ22 1.5 Změna intenzity působení faktorů na konkurenční sílu Z uvedené faktorové analýzy vyplývají tato rámcová doporučení: zvýšit objem ložného prostoru, zvýšit užitkovou nosnost, připustit mírné zvýšení spotřeby paliva, snížit prodejní cenu užitkového automobilu. Uvedená doporučení představují koncepci produktové strategie, kterou je třeba ještě projektově řešit tak, aby výsledná konkurenční síla dosáhla, příp. převýšila přitažlivost cílového trhu.

23 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ23 1.5 Změna intenzity působení faktorů na konkurenční sílu

24 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ24 2. A N A L Ý Z A S W O T Tato technika se soustřeďuje na analýzu :  Silných stránek podniku – Strenghts.  Slabých stránek podniku – Weakness.  Příležitostí trhu – Opportunities.  Hrozeb trhu (Threats).

25 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ25 2. A N A L Ý Z A S W O T

26 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ26 2.1 SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY PODNIKU

27 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ27 2.2 P Ř Í L E Ž I T O S T I T R H U

28 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ28 2. 3 H R O Z B Y T R H U

29 AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ29 3. M A R K E T I N G O V Ý M I X


Stáhnout ppt "AKAD. ROK 2008/2009, LS PRŮMYSLOVÝ MARKETING - VŽ1 P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google