Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management ve VS Využití manažerských metod ve VS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management ve VS Využití manažerských metod ve VS."— Transkript prezentace:

1 Management ve VS Využití manažerských metod ve VS

2 Shrnutí znalostí  Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem  Kolektivní lidská činnost snažící se dosáhnout s optimem nákladů maximum užitku - musí být účelně koordinována, usměrňována k dosažení stanovených cílů v daných podmínkách a optimálním způsobem  Metody – techniky managementu se historicky vyvíjely s ohledem na společenské problémy a potřeby soukromého sektoru  Management ve firmě x management ve veřejné správě

3 SPRÁVA VEŘEJNÁ SOUKROMÁ Právní vázanost nositele správy Cíle, které mají být výkonem správy dosaženy Veřejný zájem x soukromý zájem Pojetí zisku hlavní rozdíly  je souhrnem funkcí a mnohostranných činností, kterých cílem je trvalý tvořivý rozvoj a zabezpečeni chodu věcí společného zájmu  funkcí správy je volba cílů, organizování, motivace, vedeni a kontrola  je významně ovlivňována společensko-politickými aspekty, ale i aspekty sociálními  cílem správních procesů je i vysvětlování přijatých rozhodnutí, motivování a mobilizování lidí, navozování atmosféry spolupráce CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÍ FORMY SPRÁVY 3

4 Management ve veřejné správě (public management) 4 Presentováno jako novinka, ale s postupy a technikami managementu se pracovalo již ve starověké veřejné správě Škola byrokratického řízení: Max Weber: sociologie, byrokracie, dělba moci, protestantská etika a ekonomie Byrokracie - vláda úřadů a úředníků; skupina osob vykonávající správu a řízení, zejm. politických a ekonomických činností Ideální (ryzí) stát – 6 základních principů řízení ve VS: ◦ Princip vymezení úředních kompetencí upravených zákony a správními nařízeními ◦ Jednoznačná hierarchie pravomocí ◦ Moderní úřadování - spisy ◦ Odborné vzdělání ◦ Pracovní síla úředníka ◦ Obecná, pevná, kompletně naučitelná pravidla

5 Max Weber  legálně organizační panství – vrchnostenská správa  Formální pravidla organizace moci  Víra v právní normy a poslušnost vůči normám  Technická pravidla / postupy řešení agend ve VS  Vázanost jasně definovanými pravidly je samozřejmá pro celou strukturu a všechny úrovně VS  Ideální byrokracie: Každá funkce se řídí pravidly, každá funkce má svoji oblast kompetencí, funkce jsou organizovány hierarchicky, pevně stanoven systém nadřízenosti a podřízenosti, přičemž vyšší dohlíží na nižší, pouze osobě, která prokázala kvalifikaci, může být svěřena funkce  funkce jsou striktně odděleny od vlastnictví 5

6 Současné změny v řízení ve veřejné správě 6  Byrokratické (administrativní – úřednické) pojetí VS se v moderním státě postupně mění uvolňováním přísného právního rámce na pojetí veřejné správy jako cílově orientované řízení veřejných úkolů obdobně jako je tomu u výrobního sektoru  Weberovské pojetí VS ---- NPM, vládnutí, změna vládnoucích struktur  1980 – 2000  Vyspělé i rozvojové země, součást strategie rozvojové pomoci  Přechod od administrativního pojetí veřejné správy na cílově orientované řízení veřejných úkolů  Změna technik a postupů řízení ve veřejném sektoru!

7 Důvody  Ekonomické  Finanční  Politické  Sociální  Technologické

8 Ekonomické aspekty ► Nutnost zvyšování kvality i kvantity veřejných služeb jako odpověď na: ► růst požadavků společnosti ► dopady ekonomické globalizace a delokalizace ► Konkurence o firmy a pracovní příležitosti na úrovni států, regionů ► Soutěž mezi ÚS při vytváření, získávání, udržení a podporování ekonomických subjektů ► Inovace v nabídce služeb (měkké lokalizační faktory)- komparativní výhody vůči ostatním regionům ► Omezené finanční zdroje ► Deregulace, delegace, privatizace, decentralizace ► Využití moderních manažerských metod soukromého sektoru (ISO, management, marketing apod.) ve smyslu posilování efektivity řízení

9 Finanční aspekty  Růst deficitů veřejných rozpočtů  Veřejné dluhy jako výsledek keynesiánsky pojaté HP  Růst složitosti i komplexnosti agend VS (územní plánování, doprava, sociální služby, zdravotnictví)  Růst nároků na veřejné služby není možné vždy řešit klasickými přístupy

10 Politické důvody  Odcizení státu, pokles důvěry ve vládu, veřejný sektor  Volby, růst politického extremismu  Princip subsidiarity - reformy veřejné správy: decentralizace rozhodování, regionalizace odvětvových politik, růst pravomocí středních článků řízení  Decentralizace jako jeden z nástrojů přiblížení správy občanům  Růst lokální a regionální autonomie umožňuje využít i jiné/alternativní postupy zajišťování veřejných služeb a řízení ve veřejném sektoru  Identifikace a využití místních zdrojů v rámci vzájemného partnerství – rostoucí role lokálních a regionálních aktérů ovlivňovat veřejný sektor a usměrňovat rozvojový proces  Řízení ve veřejné správě - nejen „vedení“ regionu a jeho aktérů v hierarchickém smyslu „top-down managementu“, ale VS jako partner  Důraz na: procesní souhru regionálních aktérů, která umožňuje prosazení rozvojových konceptů, generuje nové projektové myšlenky a úspěšnou pozici „podnikajícího regionu“ a jeho produktů v meziregionální konkurenci  Adaptace do veřejné správy na lokální, regionální i národní úrovni – dle přístupu samospráv

11

12 Sociální  Sociální změna, přechod od moderní k postmoderní společnosti  Rozdílná očekávání od soukromého i veřejného sektoru  Kulturní a sociální globalizace – přenos hodnot, norem chování, očekávání

13 Technologické  ICT, moderní komunikační nástroje  Rozvoj technologií v soukromém sektoru ovlivní i technologie zajišťování veřejných služeb (technické služby, vodohospodářství, zdravotní služby apod.)

14 Ukazatel Organizace veřejné správy Ústřední státní správa Krajské úřady Obce s rozšířenou působností celkem% % % % Vlastní webová stránka 244100,0%25100,0%14100,0%205100,0% Vlastní emailová adresa 244100,0%25100,0%14100,0%205100,0% Důležité dokumenty úřadu 244100,0%25100,0%14100,0%20499,5% Poskytování informací občanům 22291,0%25100,0%14100,0%20499,5% Personální obsazení úřadu 23797,1%1976,0%1285,7%20399,0% Informace o volných pracovních místech 20282,8%2392,0%1392,9%16480,0% Cizojazyčná verze webové stránky 18877,0%25100,0%14100,0%15274,1% Odkazy na stránky ústřední státní správy 21989,8%25100,0%14100,0%16681,0% On-line kontakt 13555,3%14,0%321,4%10953,2% Bliend Friendly - přístup pro zrakově postižené 10041,0%520,0%321,4%7637,1% FAQ 9036,9%1352,0%17,1%9244,9% Diskuze 5321,7%14,0%428,6%5124,9% Anketa 5422,1%416,0%535,7%6933,7% informace o veřejných zakázkách 23395,5%2288,0% 14 100,0%19796,1% termíny/ programy k jednání zastupitelsva/rady... 10 71,4%9948,3% záznamy/ zápisy/ usnesení z jednání zastupitelsva/rady... 13 92,9%20198,0% rozpočet obce/regionu... 14100,0%20097,6% on-line objednání se na úřad... 17,1%7134,6% profil na facebooku či jiné soc. síti..520,0%535,7%5124,9%

15 Moderní management VS 15 Inspirace podnikatelská sféra, efektivní a racionální Využití technik PS: zvyšování efektivity a hospodárnosti výkonu správní činnosti a k odbyrokratizování veřejné správy Posilování efektivity veřejného sektoru: reforma VS + reforma „technologie“ výkonu veřejné --- procesní postupy v organizacích veřejné správy Moderní management ve VS: ucelený soubor aktivit, jejichž realizace v praxi napomáhá kvalitnímu chodu organizace a dosahování jejích cílů

16 Koncept NPM 16  New Public Management (NPM), „Nové řízení ve veřejném sektoru“  Teoretický model manažerializace veřejného sektoru - cíl:  snižování byrokratické zátěže  zavádění tržních principů do poskytování veřejných služeb  Zapojení tržních principů do produkce veřejných služeb a statků.   TQM, řízení jakosti v organizaci

17 Hlavní zásady NPM 17  Vláda umí rychle a dynamicky reagovat na konkrétní problémy a výzvy, je aktivním nositelem změn v území.  Důraz na cíle a dosahování těchto cílů, odklon od jasně definovaných postupů a pravidel, jak mají být veřejné služby a statky zajišťovány.  Komunitní přístupy k rozhodování, ne poskytování služeb, ale řízení změn v území (zapojení se do produkce v daném území).  Konkurenceschopná vláda, aktivní přístup k tvorbě konkurenceschopnosti.  Na výsledky orientované řízení: orientace metod a postupů na výsledky využití veřejných prostředků, ne na vstupy.  Řízení ve veřejném sektoru je orientované na zákazníka: zabezpečování veřejných statků a služeb by mělo vycházet z potřeb klientů a ne z byrokraticky nastavených pravidel (veřejné služby patří veřejnosti).  Řízení ve veřejném sektoru má přejmout prvky podnikatelského myšlení ve smyslu dosahování cílů, raději finance získávat než je utrácet, podpora zvyšování plateb za poskytování veřejných služeb po vzoru soukromého sektoru (v praxi nejméně využitý princip, který de facto odporuje základní povaze a cílům veřejného sektoru).  V řízení veřejných služeb a statků je důraz kladen na prevenci a předcházení negativních jevů než na jejich řešení.  Decentralizace vlády: přechod od hierarchických modelů a vztahů k participaci a teamové práci.

18 Aplikace v jednotlivých zemích 18 Různý rozsah a intenzita využití koncepce NPM Kritika modelů (důraz na ekonomiku) Využité pro VFI, strategické plánování, finanční management, LZ, kontrola Anglosaské modely VS Napoleonský model, středoevropský model správy, ČR Německo, Neues Steuerungsmodell (regionální plánování, efektivita veřejných zdrojů, transparentnost VS, rozvoj širokého partnerství při aplikaci jednotlivých nových postupů), Komunální úřad pro správní management

19 Vztah VS - občan 19 NPM: orientace na zákazníka, produkt, náklady a dopad veřejných služeb a realizace veřejného zájmu: občan ve středu zájmu Vztah odpovědnosti mezi státem a občany /soukromý sektor NPM: Nový kontext tvorby veřejné politiky a implementace rozhodnutí v praktické veřejné politice Jedním z principů je i právo na „dobrou správu“ (od governement ke governance) Rozhodování a řízení ve veřejné správě nebude založeno pouze na tradičních byrokratických a málo flexibilních hierarchických pravidlech a normách (vrchnostenská správa) – neumožní dostatečně rychle reagovat na vnější změny


Stáhnout ppt "Management ve VS Využití manažerských metod ve VS."

Podobné prezentace


Reklamy Google