Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.
Potenciál KVET v ČR Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.

2 Účel stanovení potenciálu KVET
Dne 11. února 2004 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií. Tato směrnice ukládá členským státům EU řadu povinností, mimo jiné implementovat zásady směrnice do národní legislativy, vytvořit systém vydávání záruk původu elektřiny, zavézt vhodnou formu státní podpory, umožnit přístup elektřiny vyráběné formou KVET na trh, zpracovávat roční statistiky o vnitrostátní výrobě KVET, atd. Jednou z povinností členských států EU je nejpozději do 21. února 2006 zveřejnit zprávu o potenciálu vysokoúčinné KVET. Zpracováním podkladů pro Zprávu o potenciálu vysokoúčinné KVET v ČR byla pověřena firma ORTEP, s.r.o.

3 Východiska pro určení potenciálu KVET
Analýza stávajícího stavu (struktura užití paliv, výroba elektřiny a užitečného tepla, technologie energetických zdrojů, současný podíl KVET na trhu). Predikce vývoje budoucích energetických potřeb (změny ve struktuře užití paliv, vývoj potřeb tepla a elktrické energie.) Stanovení metodiky a vyhodnocení technického potenciálu KVET (technický potenciál reprezentuje teoretickou možnost instalovat zařízení KVET všude tam, kde se vyskytne potřeba užitečného tepla). Stanovení metodiky a vyhodnocení ekonomického potenciálu KVET (ekonomický potenciál představuje prakticky dosažitelnou úroveň rozvoje KVET vycházející z reálných obchodních a ekonomických podmínek.

4 Analýza stávajícího stavu – spotřeba PEZ pro výrobu tepla a elektřiny celkem

5 Analýza stávajícího stavu – základní bilance tepla a elektrické energie
Bilance výroby a spotřeby elektrické energie (2003) Svorková výroba elektrické energie celkem 83 TWh Vlastní spotřeba zdrojů elektrické energie - 6 TWh Dodávka elektrické energie ze zdrojů celkem 77 TWh Saldo obchodní bilance import – export -17 TWh Dodávka elektrické energie pro tuzemský trh 60 TWh Ztráty v přenosových a distribučních sítích -6 TWh Tuzemská spotřeba elektrické energie celkem 54 TWh Bilance výroby a spotřeby tepla (2003) Teplo z CZT Teplo z DZT Teplo celkem Výroba tepla ve zdrojích celkem 220 PJ 180 PJ 400 PJ Vlastní spotřeba zdrojů tepla -10 PJ - Dodávka tepla ze zdrojů celkem 210 PJ 390 PJ Ztráty v tepelných sítích celkem - 30 PJ Tuzemská spotřeba tepla celkem 360 PJ

6 Analýza stávajícího stavu – struktura výroby tepla a elektrické energie

7 Analýza stávajícího stavu – výroba tepla a elektřiny ve zdrojích KVET

8 Predikce vývoje budoucích energ
Predikce vývoje budoucích energ. potřeb – výroby tepla a elektrické energie

9 Predikce vývoje budoucích energ
Predikce vývoje budoucích energ. potřeb – výroby tepla a elektrické energie Elektřina Jedn. 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Výroba elektrické energie celkem TWh/r 78,2 82,3 80,9 85,0 87,5 89,2 PJ/r 282 296 291 306 315 321 Teplo Jedn. 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Výroba tepla v CZT PJ/r 220 222 225 228 230 232 Výroba tepla v DZT 188 213 246 254 256 Výroba tepla celkem 408 435 457 474 484 488

10 Predikce vývoje budoucích energ. potřeb – struktura užití paliv dle SEK

11 Metodika výpočtu technického potenc. KVET – rozdělení zdrojů do skupin
Modernizace stávajících kapacit velkých zdrojů na uhlí a biomasu Výstavba nových kapacit velkých zdrojů na plynná a kapalná paliva Výstavba nových kapacit středních zdrojů na zemní plyn Výstavba nových kapacit středních zdrojů spalujících biomasu Výstavba nových kapacit malých zdrojů na plynná a kapalná paliva Výstavba a rekonstrukce kapacit v ostatních zdrojích KVET

12 Metodika výpočtu technického potenc. KVET – příklad výpočtu

13 Výsledky výpočtů technického potenc. KVET

14 Metodika výpočtu ekonomického potenciálu KVET
Ekonomický potenciál vychází z technického potenciálu a stanoví se podle vztahu : EP = TP * ke * km * kt kde : EP – ekonomický potenciál výroby el. v KVET TP – technický potenciál výroby elektřiny v KVET ke – koeficient ekonomické výhodnosti realizace (vychází z investiční náročnosti, cen paliv a energií, provozních a dalších souvisejících nákladů) km – koeficient mimoekonomické průchodnosti (respektuje ochotu nést podnikatelská rizika, stavební a technickou připravenost, administrativní náročnost, atd.) kt – koeficient časového rozlišení (respektuje životní cyklus zdrojů, soudobost realizací a postup výstavby)

15 Výpočet ekonomického potenciálu KVET – příklad stanovení koeficientu ekonomické výhodnosti realizace (ke)

16 Výpočet ekonom. potenciálu KVET – výsledné koeficienty ekonomické výhodnosti realizace (ke)

17 Výpočet ekonom. potenciálu KVET – výsledné koeficienty mimoekonomické výhodnosti (ke) a výsledné koeficienty časového rozlišení (kt) Vyhovění mimoekonomickým kritériím a výše koeficientu mimoekonom. průchodnosti Km Velké zdr. na uhlí a biom. Velké zdr. na plyn a olej Střední zdroje na zem. plyn Střední zdroje na biomasu Malé zdr. na plyn a olej Ostatní zdroje KVET Touha po nezáv. a moderní technice ANO ANO/NE Ochota nést podnikatelské riziko NE Stavební a technická připravenost Administrativně procesní náročnost Obslužná a provozní náročnost Koef. mimoekonom. průchod. Km 1,0 0,6 0,2 0,8 Koeficient časového rozlišení Kt Velké zdr. na uhlí a biom. Velké zdr. na plyn a olej Střední zdroje na zem. plyn Střední zdroje na biomasu Malé zdr. na plyn a olej Ostatní zdroje KVET Hodnota Kt pro rok 2005 1,0 0,0 Hodnota Kt pro rok 2010 0,25 Hodnota Kt pro rok 2015 0,50 Hodnota Kt pro rok 2020 0,75

18 Výpočet ekonomického potenciálu KVET – příklad výpočtu pro vybranou skupinu zdrojů

19 Výpočet ekonomického potenciálu KVET – celkové výsledky výpočtu po skup. zdrojů

20 Výpočet ekonomického potenciálu KVET – celkové výsledky výpočtu po letech

21 Výpočet ekonom. Potenc. KVET – schrnutí výsledků
Výpočet ekonom. Potenc. KVET – schrnutí výsledků

22 Obsah Zprávy o potenciálu KVET v ČR
Úvodní kapitola (vymezující problematiku) Přehled výsledků (souhrn hlavních výstupů) Národní energetická politika a její cíle (výstupy SEK) Hlavní východiska analýzy (spotřeby, paliva, ceny) Technický potenciál (teoretické možnosti KVET) Ekonomický potenciál (praktické možnosti KVET) Bariéry a překážky (obchodní, legislativní, ekonomické) Národní strategie rozvoje (formy podpory)

23 E-mail : karafiat@ortep.cz
Děkuji za pozornost Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o. Braunerova 21 Praha 8 Tel. :


Stáhnout ppt "Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google