Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP2/ C1 Image jednotlivce. Profesionální chování. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP2/ C1 Image jednotlivce. Profesionální chování. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP2/ C1 Image jednotlivce. Profesionální chování. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Cíl a účel kurzu Týmová práce TYMP 2/ C1 Cíl: Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, manažerských a prezentačních dovedností účastníci kurzu: Uvědomí si rozdílné úkoly manažera a leadera týmu. Seznámí se s klíčovými kompetencemi, potřebnými k vedení týmu. Naučí se sestavit a podporovat a motivovat funkční tým. Pochopí odlišnosti ve způsobu vedení týmu v jednotlivých fázích vývoje. Naučí se řídit diskuzi. Procvičí zdolávání námitek a argumentaci. Zvládnou základy manažerských dovedností: delegování, rozhodování, timemanagement, stres management. Získají znalosti potřebné k řízení rozvoje týmu, hodnocení a podávání zpětné vazby. Účel: Získání potřebných kompetencí k vedení týmu. Podpora týmové práce. Asertivní řízení stresových a konfliktních situací v týmových procesech. Podpora komunikace v týmu.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Obsah kurzu Týmová práce TYMP 2/ C1 1.Osobní image. Profesionální chování. 2.Rozdílné úkoly manažera a leadra. Klíčové kompetence potřebné k vedení týmu. 3.Leadership. Adairovy kruhy. 4.Styly vedení lidí. Odlišnosti ve způsobu vedení týmu v jednotlivých fázích vývoje. 5.Delegování, zodpovědnost a pravomoce. Hodnocení a podávání zpětné vazby. 6.Time management. 7.Stres management. Osobní rozvoj. 8.Porady. Autorita. Vyjednávání. 9.Manažerské rozhodování. Rozhodovací metody. 10.Kreativita. 11.Podpora týmové práce – teamwork. Podpora a motivace týmu. Témata budou procvičována ve skupinách.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Organizace kurzu Týmová práce TYMP 2/ C1 Cvičení ve skupinách: A čtvrtek 10 – 12 hod B čtvrtek 12 – 14 hod Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet Požadavky na studenta: Dochvilnost Aktivita ve cvičeních Účast ve cvičeních min. 80 % Test na min. 60 % 100% účast = +1 bod k výsledku testu

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Literatura Týmová práce Týmová práce TYMP 2/ C1 Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7.

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Obsah přednášky a cvičení Týmová práce TYMP2/ C1 Na základě získaných informací si účastníci: uvědomí si význam všech subsystémů, tvořících image uvědomí si význam promyšleně správně nastavených cílů získají návod jak postupovat v tvorbě své image Účel: zvládnutí dovedností souvisejících s vlastní image, s cílem podpořit image týmu

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Položím vám několik otázek… Týmová práce TYMP2/ C1 Kdo jste? Jak se vidíte? Jak vás vidí ostatní? Jak chcete, aby vás lidé vnímali?

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vznik image – obecně/1 Týmová práce TYMP2/ C1 Veřejnost vytváří na základě chování subjektu, představ, postojů, názorů, informací a zkušeností s ním veřejné mínění, z něho pak vzniká image subjektu. Platí pravidlo, že jsou-li na trhu dva nabídky dvou subjektů podobných, prosadí se ten, k němuž má zástupce veřejnosti větší důvěru. Svým jednáním a chováním může každý tvorbu image ovlivnit. Ale jak? Subjekt, který si přeje odlišit se od ostatních, být snadno zapamatovatelný a mít další výhody vyplývající z pozitivního image, což je velmi významné při získávání sympatií, musí vystupovat na veřejnosti jednotným způsobem. Image = dojem

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vznik image – obecně/2 Týmová práce TYMP2/ C1 SUBJEKT, KTERÁ CHCE BÝT ÚSPĚŠNÝ, NESMÍ ZANEDBÁVAT ŽÁDNOU Z ČINNOSTÍ, KTERÉ TVOŘÍ O NĚM JEDNOTNÝ OBRAZ - CORPORATE IDENTITY. Jednotný obraz subjektu se tvoří pomocí jednotného vizuálního stylu, jednotným způsobem komunikace se všemi skupinami veřejnosti, jednotně realizovanými rituály v oblasti firemní nebo osobní kultury a v neposlední řadě je výrazně ovlivňován produktem subjektu, jeho úrovní a službami s ním spojenými.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vznik image – obecně/3 Týmová práce TYMP2/ C1 Chceme-li dosáhnout jednotného image subjektu, musí být vyjmenované aktivity vykonávány v souladu a současně, neboť se vzájemně podporují. Je to činnost dlouhodobá, jejíž výsledky se nedostavují okamžitě. Podílí se na nich každý člen týmu. Je to činnost pro budoucnost subjektu nezbytná.

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Veřejnost Týmová práce TYMP2/ C1 Veřejnost - společenství lidí, které subjekt oslovuje nebo svou činností má na ni vliv nebo se jí dotýká. Podle zájmu a vlastností se dělí na několik skupin, z nichž každá vyžaduje jiný přístup a působí na ni jiné prostředky. Na jejich správné volbě závisí úspěch této činnosti. U firmy jsou to např.: zaměstnanci firmy, obchodní partneři, odběratelé a odborná veřejnost, sousedící firmy, obyvatelé města, instituce místní i centrální, orgány státní správy, různé skupiny zájmové, rasové, politické, náboženské. U týmu jsou to:…………………………..

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Jak komunikujeme Týmová práce TYMP2/ C1 Komunikujeme prostřednictvím jména, vizuálně formou značky, pomocí toho, co se odráží v představivosti lidí, kteří již mají se značkou zkušenost, dále fyzicky a společensky, jak jsme zapsáni ve veřejnosti.

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Komunikační vazby Týmová práce TYMP2/ C1 Komunikace probíhá mezi: subjektem a jeho zákazníky subjektem a společností uvnitř subjektu mezi subjekty navzájem. Obsahem všech komunikačních prostředků jsou informace. Chybí-li, vzniká prostor pro dohady, fámy a nepřesnosti.

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Ale pozor! Týmová práce TYMP2/ C1 Ať chceme nebo nechceme, image má každý z nás.

15 To jsou Hrubanovi

16 To je rodina Tichých

17 To je rodina Veselých

18 18 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Každý subjekt má svou image… Týmová práce TYMP2/ C1 Rodiny Firmy Týmy Státy Jednotlivci Je to ale to image, o které stojí?

19 19 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Na tvorbě image se podílejí tyto subsystémy Týmová práce TYMP2/ C1 U organizací: Komunikace Design Firemní kultura Produkt / služba U člověka: Komunikace Vzhled a úprava Chování Pracovní výkon

20 20 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Jak na to? Týmová práce TYMP2/ C1 Abychom našli správný směr svého konání, musíme si nejdříve položit pár otázek (definovat svoje poslání a vizi): Kdo jsme? Co chceme? Kam směřujeme? Kdy toho dosáhneme? Jak poznáme, že jsme toho dosáhli? Pro koho to chceme dělat? Kde to chceme dělat? S kým to chceme dělat? Jak to chceme dělat?

21 21 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vytváření osobní image Týmová práce TYMP2/ C1 Jaký dojem Vy vytváříte, závisí na tom, jaké jsou Vaše komunikační dovednosti, jak vypadáte Vy a Vaše prostředí, jak se chováte k ostatním, jaký je Váš výkon. Image týmu se tvoří z image jednotlivců

22 22 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní image – komunikace - prvky Týmová práce TYMP2/ C1 Verbální komunikace – rétorika, naslouchání, kladení otázek, slovní zásoba, hlasitost projevu, tón hlasu, nechat mluvit druhého, dát najevo zájem, zřetelnost projevu. Neverbální komunikace – mimika, gestika, pohyby, podání rukou, přiblížení se, číst řeč těla, mít řeč těla pod kontrolou. Asertivní dovednosti – pozitivní myšlení, chování v konfliktu, kritika a zpětná vazba, požádání a odmítnutí, kompliment. Prezentační dovednosti – příprava, cíle, tréma,… Sebepoznání – sebevědomí. Přizpůsobování – poznat druhého, každý je originál, ochota respektovat jinakost, reakce, zdolávání námitek, vyjednávání, dát najevo zájem, nechat mluvit druhého.

23 23 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní image – vzhled a úprava - prvky Týmová práce TYMP2/ C1 Oděv – jednotný styl, oblečení adekvátní k situaci, oblečení odpovídající věku, čisté a nesešlapané boty, prádlo, ne vyzývavé prvky. Vhodné doplňky, jednoduchost, hodinky, pero, tašky, blok a diář, bižuterie a šperky. Barevnost – barevná sladěnost, barevný typ. Typ, proporce. Zásady v business - i v létě punčochy, ne jemné barvy, velké výstřihy, drobné vzorky, divoké účesy, pánské ponožky delší. Hygiena - čistota, vůně, svěžest, příjemný dech, upravenost, účes, vousy, nevypadat zanedbaně, upravené ruce a nehty, vhodné líčení, kapesník, ne díry a fleky. Pořádek na svém stole, ve svém pokoji, kolem sebe.

24 24 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní image – osobní kultura, chování - prvky Týmová práce TYMP2/ C1 Osoba společensky starší. Povstání. Pozdravy. Představování. Etiketa jmen, jazyka, písemného projevu – seznámení, vizitky, oslovování. Telefonování. Mluvní projev jako celek, galantnost, vstřícnost, takt, optimismus, vtip, slušnost a etiketa, zorganizovanost, projevy úcty, soulad a harmonie, přesnost v čase, Stolování – nejbližší příbor k talíři, neodstrkovat a nenahýbat talíř, nepodávat číšníkovi, ubrousky – látkový a papírový, skládání příborů, odkládání kávové lžičky, pečivo lámat ne ukusovat, brambory dělit, otírat ústa před pitím, nemluvit s pusou plnou jídla, menší kousky, kabelky ne na stůl. Zlozvyky. Pomluvy. Rodinné rituály. Společenské nehody. Soulad vnitřních a vnějších složek člověka. Sebevědomí, sebepřijetí. Péče o vztahy. Sebereflexe. Rozhled. Víte, kdo je to gentleman?

25 25 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní image – výkon - prvky Týmová práce TYMP2/ C1 Kázeň, loajalita, nadšení, snaha, důvěryhodnost, spolehlivost, zodpovědnost, soustředění na úkol. Schopnost pracovat v týmu, přesnost, spolehlivost, schopnost organizace, profesionalita, trpělivost, snaha, pečlivost, svědomitost. Etika, potřeba práce, nasazení, kvalifikace, kompetence, kvalita, sebemotivace, rozhodování, schopnost plánování, adaptabilita a flexibilita. Cíle, růst, rozvoj, vzdělávání, všeobecný přehled, zájem o informace. Kreativita, aktivita, proaktivita, nápady, schopnost dokončovat a dodržovat termíny, orientace na výsledky, věřit ve svou práci. Zvládat stres, nasazení, výdrž, timemanagement, umění odpočívat, odhadnout síly, chování v krizi, odlišení osobní a pracovní sféry, společenské aktivity, volný čas.

26 26 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Jak na změnu Týmová práce TYMP2/ C1 1. přemýšlím, jak chci být vnímán 2. udělám inventuru 3. zjistím, co radí ostatní 4. rozhodnu, co chci změnit (SMART) 5. plánuji, jak toho dosáhnu, co udělám

27 27 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Popis stavu, popis cílového stavu Týmová práce TYMP2/ C1 Znalosti – co jsem se naučil, teorie Dovednosti – co umím používat Osobnost - jaký/á jsem, moje přístupy a postoje, chování a jednání Cvičení: Udělejte si inventuru a přemýšlejte o osobních rozvojových cílech

28 28 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Osobní rozvojové cíle Týmová práce TYMP2/ C1 Související s výkonem Související s chováním cílová oblastpopis cíle/úkoluměřitelnost a výstupymilníky, termíny cílová oblastpopis cíle/úkoluměřitelnost a výstupymilníky, termíny

29 29 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Tak ještě jednou………… Týmová práce TYMP2/ C1 Kdo jste? Jak se vidíte? Jak vás vidí ostatní? Jak chcete, aby vás lidé vnímali?


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP2/ C1 Image jednotlivce. Profesionální chování. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ,"

Podobné prezentace


Reklamy Google