Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra sídel a regionů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra sídel a regionů"— Transkript prezentace:

1 Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra sídel a regionů
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Ing.arch.Marek Janatka, PhD. Ing. Václav Jetel Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra sídel a regionů Thákurova 7, Praha 6

2 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON NOVÁ LEGISLATIVA:
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavební zákona a zákona o vyvlastnění

3 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON NOVÁ LEGISLATIVA:
Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území Vyhláška č.502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

4 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON SOUVISEJÍCÍ STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVA:
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád Zákon č.128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a další

5 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ze dne ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ  ČÁST DRUHÁ - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY ČÁST TŘETÍ  - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD  ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČÁST SEDMÁ  - ÚČINNOST I.část

6 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON SZ upravuje ve věcech územního plánování zejména:
cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti, kvalifikační podmínky pro územně plánovací činnost. (Část I. §1 odst.1) a účely vyvlastnění. (Část I. §1 odst.3)

7 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON SZ definuje nové pojmy:
stavební pozemek … pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem, zastavěné území … území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“), nezastavitelné území … pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán a to – pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnímu užívání, v intravilánu zeměd. a lesní poz. o výměře větší než 0,5ha , zastavitelná plocha … plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje, veřejná infrastruktura … dopravní inf., technická inf., občanská vybavenost a veřejné prostranství, veřejně prospěšná stavba … stavba pro veřejnou infrastrukturu anebo určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci, veřejně prospěšné opatření … opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci (Část I. §2 odst.1)

8 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY (ČÁST DRUHÁ)
Orgány územního plánování a stavební úřady: přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány; v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru; stanoví-li tak tento zákon, mohou uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu místo vydání správního rozhodnutí. Tím nesmí být dotčena práva a oprávněné zájmy dotčených osob a zájmy dotčených orgánů   § 136 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ; postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů; projednávají protichůdná stanoviska nebo protichůdná závazná stanoviska dotčených orgánů. Dojde-li k rozporu mezi příslušnými orgány podle tohoto zákona a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu. Dotčené orgány: vydávají pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona závazná stanoviska   § 149 zákona č.500/2004 Sb. na základě zvláštních právních předpisů, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li tyto zvláštní právní předpisy jinak, vydávají pro postupy podle tohoto zákona, které nejsou správním řízením, stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; stanoviska jsou závazným podkladem pro politiku územního rozvoje a pro opatření obecné povahy vydávaná podle tohoto zákona.  Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem. (§ 4)

9 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona vykonávají (§ 5): orgány obcí (§ 6 – obecní úřad ORP, obecní úřad, zastupitelstvo, rada obce; § 9 - Rada obcí pro udržitelný rozvoj území „rada obcí“ ) orgány krajů (§ 7 – krajský úřad, zastupitelstvo kraje, rada kraje) Ministerstvo obrany (na území vojenských újezdů - § 10) Ministerstvo pro místní rozvoj (v zákoně dále jako „ministerstvo“ - § 11, 12)

10 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Část třetí – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ:
CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (§ 18) ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (§ 19) ZVEŘEJŇOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ (§ 20) ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE (§ 21) VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ (§ 22) ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI (§ 23) KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOST  (§ 24)

11 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (§ 25 - 102)
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE A O ASANACI ÚZEMÍ

12 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY (§ 25 - 30)
územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen „limity využití území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“). územní studie, navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Dříve - urbanistická studie, územní generel, územní prognóza, územně technické podklady

13 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 31 - 35)
určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. koordinuje tvorbu a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci.  Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území republiky a schvaluje ji vláda.

14 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (§ 36 - 75)
zásady územního rozvoje, které stanovují zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití územní plán, který stanovují základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů regulační plán, který stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí

15 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (§ 76 - 95) Rozhodnutí o:
umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“) změně využití území změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území dělení nebo scelování pozemků ochranném pásmu

16 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ÚZEMNÍ SOUHLAS (§ 96)
Vydání na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu Územní souhlas postačí v případech: staveb, jejich změn a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2, ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení, staveb pro reklamu, staveb umisťovaných v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí, úprav terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady, skladových, výstavních a manipulačních ploch do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu, změn druhu pozemku o výměře do 300m2, změn staveb.

17 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ÚZEMNÍ OPATŘENÍ (§ 97 - 100)
Územní opatření o stavební uzávěře se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo schváleno její zadání, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území. Územní opatření o asanaci území se vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu, se vydává na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou havárií, v jejímž důsledku došlo k podstatnému zásahu do využití území a je nezbytné stanovit podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy nebo havárie a pro další využití území. Územní opatření o asanaci území se vydává rovněž pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné stavby, z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních a ochrany životního prostředí, u nichž je ve veřejném zájmu nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a nařídit opatření k asanaci území

18 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ÚPRAVA VTAHŮ V ÚZEMÍ (§ 101 - 102) Předkupní právo
K pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření má obec nebo kraj, který je vymezil v územně plánovací dokumentaci, nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví v souladu se zvláštními právními, předkupní právo. Obec má též předkupní právo k pozemku určenému územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejné prostranství. Náhrady za změnu v území Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla při užívání pozemku nebo stavby na základě územního opatření o stavební uzávěře omezena, náleží náhrada. Náhrada se poskytuje v penězích.

19 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě
ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ č.184/2006 Sb. ze dne o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ PODMÍNKY VYVLASTNĚNÍ ČÁST TŘETÍ PRÁVA TŘETÍCH OSOB ČÁST ČTVRTÁ NÁHRADY PŘI VYVLASTNĚNÍ ČÁST PÁTÁ VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ ČÁST ŠESTÁ ZRUŠENÍ VYVLASTNĚNÍ ČÁST SEDMÁ PROJEDNÁNÍ VYVLASTNĚNÍ V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM ČÁST OSMÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ČÁST DEVÁTA ÚČINNOST

20 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ PODMÍNKY VYVLASTNĚNÍ (§ 3 zákona č.184/2006 Sb.)
Vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem. Sleduje-li se vyvlastněním provedení změny ve využití nebo v prostorovém uspořádání území, včetně umísťování staveb a jejich změn, lze je provést, jen jestliže je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

21 ZÁKON O VYVLASTNĚNÍ ÚČELY VYVLASTNĚNÍ (DLE SZ - § 170)
Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu vyhlášení ochranného pásma nebo chráněného území asanaci (ozdravění) území

22 ZÁKON O ZMĚNĚ … Zákon č.186/2006 Sb., Změna zákona o civilním letectví
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavební zákona a zákona o vyvlastnění Změna zákona o státní památkové péči Změna autorského zákona Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Změna lázeňského zákona Změna zákona o požární ochraně Změna zákona o integrovaném záchranném systému Změna zákona o obcích, krajích a hl.m.Praze Změna zákona o hospodaření energií Změna energetického zákona Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje Změna lesního zákona Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Změna veterinárního zákona Změna vodního zákona Změna zákona o zajišťování obrany České rep. Změna zákona o dráhách Změna zákona o vnitrozemské plavbě Změna zákona o civilním letectví Změna zákona o elektronických komunikací Změna zákona o geologických prací Změna zákona o odpadech Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Změna zákona o posuzování vlivů na živ. Prostředí Změna zákona o ochraně ZPF Změna zákona o ochraně ovzduší Změna horního zákona Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Změna katastrálního zákona Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna atomového zákona Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Změna živnostenského zákona Změna zákona o dani z nemovitostí Změna zákona o dani dědické, darovací a z převodu nem. Změna zákona o správních poplatcích Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR atd.

23 Předmět úpravy ve věcech stavebního řádu (§1, odst. 2,3):
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Předmět úpravy ve věcech stavebního řádu (§1, odst. 2,3): povolování staveb a jejich změn povolování terénních úprav a zařízení užívání a odstraňování staveb dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů soustava stavebních úřadů povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb obecné požadavky na výstavbu účely vyvlastnění vstupy na pozemky a do staveb ochrana veřejných zájmů některé další věci související s předmětem stavebního zákona

24 Struktura zákona v oblasti stavebního řádu :
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Struktura zákona v oblasti stavebního řádu : Část čtvrtá Stavební řád Hlava I. Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce (povolení a ohlášení, užívání staveb, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení) Hlava II. Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu Hlava III. Autorizovaný inspektor Hlava IV. Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě staveb Část pátá Společná ustanovení Hlava I. Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury Hlava II. Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich Hlava III. Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností Hlava IV. Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů Hlava V. Správní delikty

25 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Povolování, ohlašování, užívání a odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení : Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení ( §103, odst. 1 a 2) Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které vyžadují ohlášení ( §104 a násl.) Stavby, které vyžadují stavební řízení a stavební povolení Stavby ve zkráceném stavebním řízení (§117) Stavby na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§116) Změna stavby před dokončením (§118) Užívání staveb : Oznámení užívání stavby (§120) Kolaudační souhlas (§122) Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení ( §128)

26 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Upozornění :
Tento text byl zpracován výhradně pro výukové účely pro základní seznámení s novým stavebním zákonem a souvisejícími předpisy. Jeho součástí je mluvený výklad. Tento text nelze mimo jiné použít pro řešení právních věcí podle tohoto zákona ani nenahrazuje text zákona. Za škody vzniklé použitím tohoto textu v rozporu s jeho účelem autoři neodpovídají .

27 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení ( §103, odst. 1 a 2) : Jedná se například o : Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky, nepodsklepené. Nesmějí obsahovat pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a plynů. Stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky. Zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky. Nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy. Atény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m. Udržovací práce dle §103 odst.1, písm. e. Terénní úpravy a zařízení malého rozsahu dle §103 odst.1, písm. f. POZOR – všechny stavby a zařízení dle § 103 odst. 1 a 2 podléhají vydání tzv. územního souhlasu dle § 96 SZ. Územní souhlas se vydává na základe oznámení o záměru – viz. také vyhl. 503/2006, příloha č. 9.

28 Jedná se například o tyto tzv. jednoduché stavby :
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které vyžadují ohlášení ( §104 a násl.) : Jedná se například o tyto tzv. jednoduché stavby : Stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním nadzemním podlažím do hl. 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3m, pokud nejsou vodním dílem. Větrné elektrárny do výšky 10 m. Antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103. Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Udržovací práce neuvedené v § 103. POZOR – stavby uvedené v § 104 odst. 2, písm. a) až d) musí splňovat vedle obecných podmínek další podmínky, aby postačilo ohlášení bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Jinak musí být vedle ohlášení ještě územní souhlas dle § 96. POZNÁMKA – stavební úřad má možnost upustit od ohlášení některých staveb podle § 78 odst. 2.

29 Stavební řízení, účastníci, námitky a stavební povolení
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Stavební řízení, účastníci, námitky a stavební povolení ( §109 a násl.) : Účastníkem stavebního řízení je ( volný text) : stavebník vlastník stavby v případě změny nebo udržovacích prací (není-li stavebníkem) vlastník dotčeného pozemku (není-li stavebníkem) vlastník jiné stavby na dotčeném pozemku a držitel věcného břemene, mohou-li být tato práva přímo dotčena vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může li být jeho vlastnické právo přímo dotčeno (srovnej starý SZ) společenství vlastníků jednotek podle zákona 72/1994 Sb. – přesné znění §109 odst. 1, písm. g. Účastníkem není nájemce bytu, nebytového prostoru nebo pozemku. Námitky účastníků řízení : Jde o námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jsou přímo dotčena jeho práva ( vlastnické a další dle §114 odst. 1). O námitkách rozhodne stavební úřad v rámci rozsahu svých pravomocí na základě OTP, závazných stanovisek, technických norem. U občanskoprávních námitek si učiní úsudek a rozhodne. Neplatí pro námitky o existenci nebo rozsahu práva ( přesněji § 114 odst. 2 a 3.).

30 Zkrácené stavební řízení ( §117 )
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Zkrácené stavební řízení ( §117 ) Zkrácené stavební řízení je možné, jestliže autorizovaný inspektor provede kontrolu dokumentace, závazná stanoviska jsou souhlasná a vyjádření osob, které by byly účastníky SŘ, jsou opatřena a nejde o stavbu, u které je zkrácené řízení vyloučeno. V tom případě postačí oznámit stavbu stavebnímu úřadu. K oznámení se přikládá : projektová dokumentace certifikát autorizovaného inspektora ( včetně příloh ) Autorizovaný inspektor se při své činnosti snaží vypořádat námitky. Pokud se mu to nepodaří, předá jejich vypořádání stavebnímu úřadu. Přesné znění viz SZ § 117, odst. 1 až 6 a prováděcí předpis – vyhláška č. 526/2006 Sb., §10, dále vyhláška 498/2006 Sb.

31 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Autorizovaný inspektor ( § , vyhl. 498/2006 Sb., vyhl. 526/2006 Sb. ) Vydává certifikáty dle § 117 SZ včetně příloh Odpovídá za odbornou úroveň certifikátů, stanovisek a jiných dokumentů a úkonů Odpovídá za řádné a nestranné posouzení skutečností, dokumentace stavby a dokladů Odpovídá za návrh plánu kontrolních prohlídek stavby Odpovídá za škodu způsobenou výkonem své činnosti Vykonává svoji činnost za úplatu Je oprávněn osvědčit, že stavba může být provedena Je oprávněn zpracovat certifikát pro vydání kolaudačního souhlasu nebo pro jiné účely dle SZ Je oprávněn dohlížet na provádění stavby Je povinen na výzvu úřadu provádět expertní součinnost Je povinen dbát na prohlubování svých znalostí Nesmí být podjatý (přesně viz.§148)

32 NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Užívání staveb ( §119- 127 )
Dokončenou stavbu nebo její část, pokud vyžadovala stavební povolení nebo vyžadovala ohlášení nebo byla prováděna na základě veřejnoprávní smlouvy (§116) nebo byla prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo na základě kolaudačního souhlasu. Oznámení : Nejméně 30 dnů předem je povinen stavebník oznámit záměr začít užívání stavby. Užívat může začít, pokud do 30 dnů od oznámení neobdrží zákaz. Kolaudační souhlas : Vydává se u staveb, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům....) Stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu, opatří závazná stanoviska dotčených orgánů a stavební úřad do 15 dnů stanoví termín konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

33 Obecné náležitosti ohlášení ( §105 )
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Obecné náležitosti ohlášení ( §105 ) Údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašované stavbě, jejím rozsahu a účelu Údaje o způsobu a době provádění stavby Jednoduchý technický popis nebo projektová dokumentace u staveb písm. a) až d) Doklad vlastnického práva, pokud si to nemůže SÚ ověřit v katastru nemovitostí Závazná stanoviska dotčených orgánů dle zvláštních předpisů Další podmínky u staveb dle §104 písm. a) až d) dle vyhl. 526/2007, příloha č. 1 Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy dle zvláštních předpisů Vyjádření vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury Další podmínky u staveb dle §104 písm. a) až d) dle SZ §104 odst. 1, aby nemusel být předem vydáván územní souhlas Soulad s obecnými technickými požadavky na výstavbu Soulad s územně plánovací informací Umístění v zastavěném území nebo zastavitelné ploše Nemění podstatně poměry v území Nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu


Stáhnout ppt "Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra sídel a regionů"

Podobné prezentace


Reklamy Google