Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biostatistika 1. přednáška Aneta Hybšová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biostatistika 1. přednáška Aneta Hybšová"— Transkript prezentace:

1 Biostatistika 1. přednáška Aneta Hybšová email: kurz.biostatistika@gmail.com

2 Náplň kurzu 1. Úvod do biostatistiky. Význam biostatistiky v biologii a v učitelství. Biostatistický znak, náhodná veličina. Základní a výběrový soubor v biostatistice. 2. Analýza jednorozměrných biostatistických dat, četnosti, střední hodnoty, charakteristiky variability, grafické zobrazení. Grafy, tabulky. 3. Vícerozměrná biostatistická data. Testování hypotéz v biostatistice, vybrané parametrické a neparametrické testy, testovací kritérium, kritická hodnota. T-testy, F-test, Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův test, znaménkový test. 4. Měření závislosti mezi kvantitativními a kvalitativními proměnnými (jednoduchá a vícenásobná regresní a korelační analýza, jednorozměrná analýza rozptylu, analýzy v kontingenčních tabulkách). Pearsonův koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace. 5. Obecný postup analýzy biostatistických dat. Prezentace biostatických výstupů. 6. Úvod do vícerozměrných metod. Analýza rozptylu, Analýza kovariance, Analýza hlavních komponent, Faktorová analýza, Shluková analýza, Diskriminační analýza.

3 Literatura  Cyhelský L., Kahounová J., Hindls R.: Elementární statistická analýza (Management Press, Praha 1999)  Tomáš Havránek: Statistika pro biologické a lékařské vědy (Academia Praha, 1993)  Miroslav Chráska: Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. (Grada Publishing, Praha 2007)

4 Biostatistika  spojení biologických dat a statistiky  specifika biologických dat  statistika je nástrojem vědy  statistika = souhrnná informace  popisná  matematická

5 Význam biostatistiky v učitelství přírodovědných předmětů  socioekonomické prostředí  BOV  závěrečné práce  odborné publikace a nové trendy

6 Metody výzkumu 1. kvalitativní 2. kvantitativní 3. smíšený

7 Kvantitativní výzkum  testování hypotéz  teorie hypotézy vydedukování závěrů výběr proměnných sběr dat testování hypotéz přijetí či zamítnutí hypotéz výběr závěru podle výsledku testování  deduktivní  několik proměnných na velkém množství jedinců  sbírají se jen ta data, která potřebujeme  můžeme zde zobecnit problémy

8 Kvalitativní výzkum  porozumění, vytváření teorie  pozorování sběr dat analýza nalezení pravidelnosti mezi daty vytvoření generalizujících výroků, předběžných závěrů konfrontace s dalšími daty vytvoření dalších předběžných závěrů v bodě nasycenosti systému (kdy nová data nepřinášejí žádnou novou informaci) vytvoření teorie  induktivní  mnoho proměnných na několika jedincích  sbírají se úplně všechna data  nemůžeme zde zobecnit výsledky

9 Postup vědeckého výzkumu 1. stanovení vědeckého problému 2. formulace hypotézy 3. testování hypotézy 4. vyvození závěrů

10 Formulace problému a hypotézy  Vědecký problém  konkrétní, jednoznačná otázka  implikuje možnost empirického ověření  vyjadřuje vztah mezi proměnnými  Hypotéza  konkrétní, jednoznačné tvrzení  vyjadřuje vztah mezi proměnnými  lze empiricky ověřit


Stáhnout ppt "Biostatistika 1. přednáška Aneta Hybšová"

Podobné prezentace


Reklamy Google