Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGIE OBNOVY PORTFOLIA ZDROJŮ ČEZ Praha, 29.11 2005 Ing. Jiří Kobosil, ČEZ, a. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGIE OBNOVY PORTFOLIA ZDROJŮ ČEZ Praha, 29.11 2005 Ing. Jiří Kobosil, ČEZ, a. s."— Transkript prezentace:

1 STRATEGIE OBNOVY PORTFOLIA ZDROJŮ ČEZ Praha, 29.11 2005 Ing. Jiří Kobosil, ČEZ, a. s.

2 1 Zvolený „zelený“ scénář: Využití zásob domácího hnědého uhlí Akceptovatelnost provozu a výstavby jaderných zdrojů Podpora obnovitelných zdrojů Snižování energetické náročnosti avšak způsob přehodnocení územních omezení těžby uhlí nedořešen. ENERGETICKÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

3 2 ENERGETICKÁ LEGISLATIVA Nový energetický zákon Dokončení liberalizace trhu s elektřinou Oddělení činností distribuce a obchodu - unbundling Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Změna formy podpory – volba ze dvou možností Garance návratnosti jako směrnice pro ERÚ Národní alokační plán Příděl povolenek CO 2 Změna vyhlášky o účinnosti nových zdrojů Odstraněna zábrana ve formě nedosažitelné účinnosti

4 3 KLÍČOVÉ INICIATIVY SKUPINY ČEZ Kultura zaměřená na výkon Vize, poslání, dlouhodobé aspirace a korporátní cíle Obnova zdrojů Zahraniční expanze Integrace a provozní zlepšení v ČR 4 1 3 2 Cíl iniciativy  Optimalizovat výhledové portfolio zdrojů Cíl iniciativy  Vyhledávat akviziční příležitosti a snažit se je získat za cenu, která zajistí vytvoření hodnoty  Integrovat získané akvizice do Skupiny ČEZ Cíl iniciativy  Integrovat REAS, ČEZ a další dceřiné společnosti  Dosáhnout provozních zlepšení Cíl iniciativy  Vybudovat kulturu zaměřenou na zvyšování výkonnosti

5 4 JARO 2005 Jmenován mezidivizní projektový tým. Projekt rozdělen do dvou etap. První etapa řešila strategii obnovy portfolia hnědouhelných zdrojů Výstup první etapy schválen představenstvem v červnu 2005. PODZIM 2005 Projekt pokračuje hledáním optimálního rozvoje zbývající části portfolia zdrojů. Výstup druhé etapy má být předložen ke schválení představenstvu v prosinci 2005. DALŠÍ PRÁCE Je navrhováno každoroční ověření navrhovaného postupu obnovy portfolia zdrojů novým vyhodnocením použitých předpokladů. POSTUP PRACÍ NA PROJEKTU OBNOVY ZDROJŮ

6 5 Predikce vývoje poptávky po elektřině v ČR TWh EGÚ jaro 2005 EGÚ podzim 2005 ČEZ růst HDP, % ročně růst poptávky 3.2 2.2 4.2 2.0 3.4 1.2 2.9 0.8 2.6 0.8

7 6 BEZ ZAHÁJENÍ OBNOVY ZDROJŮ BY ROKEM 2015 SKONČILA SOBĚSTAČNOST ČR V ZAJIŠTĚNÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY TWh ČEZ IPP Spotřeba v České republice Plánovaná dodávka energie bez obnovy zdrojů

8 7 PROBLÉM ČESKÉHO NÁKLADOVÉHO STABILIZAČNÍHO POLŠTÁŘE: TĚŽBA HNĚDÉHO UHLÍ MÁ SVÉ LIMITY Překročení územních ekologických limitů dolu ČSA problematické (Dolní Jiřetín, Černice) Překročení limitů u dolu Bílina pravděpodobnější V roce 1990 činila těžba 79,0 mil t., v roce 2000 činila 50,3 mil. t mil. t/rok Zdroj: VÚHU, 2004

9 8 Forma podpory výrazně ovlivní trh s elektřinou Výrazný dopad podpory do cen elektřiny – až 10 mld.Kč ročně (2010) Další nákladové důsledky v oblasti rezervních kapacit 8% cíl (2010) je (mírně řečeno) ambiciózní Samostatné řešení kogenerace (dlouhodobá tradice ČR a dobrá pozice) a obnovitelných zdrojů (méně vhodné podmínky v ČR zvýší celkové náklady na opatřenou elektřinu) je chybné ČEZ Obnovitelné zdroje Základem MVE (Hydročez, VČE a další) Vstup do segmentu větrných elektráren Další typy obnovitelných zdrojů ??? ČEZ Přídavné spalování biomasy, především ve fluidních kotlích OBNOVITELNÉ ZDROJE

10 9 0-100 MW (0.0-0.6 TWh) 420-720 MW (0.6-1.1 TWh) 100-200 MW (0.6-1.2 TWh) VÝROBA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ZŮSTANE NÁKLADNÁ A OKRAJOVÁ Hydro VítrBiomasa Possible capacity and production (2015)  Žádná nevyužitá lokalita pro významnější výrobnu, potenciál MVE téměř vyčerpán  Omezená větrnost území ČR  Při vyšším podílu větrné energie rostou požadavky na řízení elektrizační soustavy a podpůrné služby  Dostupnost ryze energetické biomasy problematická

11 10 VELKOOBCHODNÍ CENY V ČR JSOU NYNÍ NEJNIŽŠÍ V REGIONU +10% +15% +18% +22% +72% Export markets Import markets ČRČRSlovakiaPolandGermanyAustriaHungaryItaly Germany Poland Slovakia Austria Hungary Velkoobchodní cena elektřiny 2005, baseload, EUR/MWh

12 11 JAKÉ FAKTORY BUDOU OVLIVŇOVAT CENU ELEKTŘINY VE STŘEDNÍ EVROPĚ (1) Possible options  Dostupnost a cena paliv:  S vyčerpáváním ložisek ropy a plynu v Severním moři roste dovozní závislost EU a podíl dodávek z nestabilních regionů  Explozivní rozvoj Číny, Indie apod. maximálně vytížil historické dodavatelské kapacity ropy a černého uhlí – dojde-li ke zvýšení kapacit, mohla by cena paliv klesat blíže k nákladům, nedojde-li, může ještě růst  Cena zemního plynu trendem sleduje cenu ropy  Dostupnost dodavatelů technologií:  Výrobní kapacity špičkových dodavatelů jsou nižší než odhady budoucí potřeby, cena klíčových investičních dodávek může být tažena poptávkou  Požadavky ochrany spotřebitelů a ochrany životního prostředí:  Vyšší standardy spolehlivosti dodávek (reakce např. na blackout v Itálii) mohou vyvolat požadavek investic pro větší rezervy v provozu sítí  Jak budou v ČR regulovány emise oxidu uhličitého po roce 2012? ProsCons

13 12 JAKÉ FAKTORY BUDOU OVLIVŇOVAT CENU ELEKTŘINY VE STŘEDNÍ EVROPĚ (2) Possible options  Trh s energií v EU dosud ve vývoji:  Ekonomické politické rozhodnutí – zavést soutěžní trh tam, kde je to možné + regulace monopolní části sektoru (u elektřiny úvodní fáze právě dokončována, u plynu probíhá)  Technická omezení – omezená kapacita přenosových vedení  Mimoekonomická politická rozhodnutí - podpora nekonkurenceschopných zdrojů (decentrálních, obnovitelných, kogeneračních), odpor k atomu v Německu aj.  Nejistá stabilita podnikatelského prostředí – čím dlouhodobější nebo nákladnější projekt, tím méně přijatelná rizika  Liberalizovaný trh tlačí na rychlou návratnost investic - dlouhodobé (i když potenciálně efektivnější) projekty méně atraktivní  Sjednocování podmínek podnikání v EU napříč státy i sektory - rentabilita jako jediné hledisko alokace kapitálu  Vertikální integrace, konsolidace - v Evropě vzniklo několik rozhodujících energetických podniků  Nynější ceny elektřiny kryjí proměnné náklady (včetně CO 2 ), ale nová výstavba problematická, pokud by měly ceny klesnout ProsCons

14 13 Integrace s okolními trhy bude mít pro ČR významné důsledky: otázka není, zda dojde k navázání české ceny na německou, ale kdy Částečně propojený národní trh (2005-2008) Vývoj českého energetického trhu Plně integrovaný trh v rámci střední Evropy (2009-2015) Bilance výroby a spotřeby Cena Důsledky Nadbytek výrobní kapacity v prostoru ČR/SR/Polsko, přeplněné exportní přenosové profily Česká cena postupně konverguje k ceně na burze v Lipsku (EEX) ČEZ se snaží minimalizovat výrobní náklady na pokrytí omezené obchodní příležitosti Vyrovnávání výroby a spotřeby (dokončování ekologizace vede k poklesu výroby v Polsku), dostatek exportní přenosové kapacity Česká cena je stejná jako EEX ČEZ optimalizuje výrobu tak, aby maximalizoval marži z prodeje produktů jejichž ceny jsou dané EEX, velikost obchodní příležitosti je větší než disponibilní kapacita zdrojů ČEZ

15 14 Vysoké ceny paliv, aukce povolenek CO2 MOŽNÝ VÝVOJ CENY ELEKTŘINY PODLE TYPOVÝCH SCÉNÁŘŮ V závislosti na činitelích, jejichž vývoj je obtížné předvídat, se může velkoobchodní cena elektřiny pro základní zatížení v regionu střední Evropy po roce 2010 pohybovat od 35 do 60 EUR/MWh EUR/MWh Změna cenotvorného mechanismu z variabilních nákladů závěrné elektrárny na plné náklady nového bloku Zvýšení podílu plynu pro krytí základního zatížení Nízké ceny paliv, povolenky CO2 přidělovány dle benchmarku nejlepší technologie

16 15 VÝSLEDKY I. ETAPY PROJEKTU – NÁVRH ČASOVÉHO HARMONOGRAMu OBNOVY HU ELEKTRÁREN 2005201020152020 ETU (4x200 MW, komplexní obnova) EPC (1x660 MW, nový zdroj)EPC (3x200 MW, komplexní obnova)ELE (1x660 MW, nový zdroj)EPC (1x660 MW, nový zdroj)EPR (1x660 MW, nový zdroj) EPR II (4 nebo 5x200 MW, komplexní obnova)  Zahájena práce na projektu ETU, ELE a EPR II  Tlak na zkrácení doby výstavby Konzervativní (bez ČSA) Optimistická (s ČSA)

17 16 Instalovaný výkon MW I při nejvíce optimistické variantě se podaří zachovat stávající instalovaný výkon hnědouhelných elektráren do roku 2035, pak dojde k velkému poklesu Komplexní obnova Nové bloky Stávající zdroje Konzervativní Optimistická Retrofity Stávající zdroje PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ INSTALOVANÉ KAPACITY HNĚDOUHELNÝCH ZDROJŮ ČEZ, a. s.

18 17 DODÁVKY UHLÍ Z AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ SEVEROČESKÉ DOLY A MOSTECKÁ UHELNÁ JSOU ZABEZPEČENY DLOUHODOBÝMI SMLOUVAMI  ČEZ uzavřel dlouhodobé dohody o dodávkách uhlí se společnostmi Severočeské doly a Mostecká uhelná  v případě SD – prodloužení a modifikace stávající smlouvy  v případě MUS – nová smlouva  smlouvy poskytují garanci množství a kvality v souladu s projekty obnovy uhelných výrobních zdrojů minimálně pro  kompletní obnovu elektrárny Tušimice, Prunéřov II a části elektrárny Počerady  nový blok v Ledvicích a v Počeradech  smlouvy pokrývají období až do roku 2052. zdroj: EEX

19 18 Ve II. etapě bude hledán optimální rozvoj zbývající části portfolia zdrojů, tj. doplnění o další „stavební kameny“ jaderné elektrárny (výhodou lokality Temelín jsou již uskutečněné předinvestice do infrastruktury) plynové elektrárny (otevřený cyklus – plynové turbiny jako záložní zdroj či paroplynový cyklus - CCGT)  výhodou jsou nižší investiční náklady a nižší emisní faktor  nevýhodou je vyšší cena plynu a obtížněji predikovatelný cenový vývoj černouhelné elektrárny (těžba v OKD po roce 2015 skončí a proto je nutná orientace na polské černé uhlí či „světové“ uhlí s dovozem přes přístavy a dále po železnici) přečerpávací vodní elektrárny jako doplňku portfolia k pokrytí celkové obchodní příležitosti s respektováním očekávaného vývoje  na regionálním trhu s elektřinou  výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů  výroby elektřiny nezávislých výrobců. II. ETAPA PROJEKTU OBNOVY ZDROJŮ ČEZ, A. S.

20 19 POZNATKY A ZÁVĚRY  Aktuální výsledky vývoje energetického trhu ve střední Evropě:  Elektřina se stává komoditou s regionálním trhem  Energetika se stává podnikáním za standardních tržních podmínek, včetně soutěže o finanční zdroje  Poptávka po elektřině zvolna roste, elektrárny stárnou – vzniká potřeba nových investic ve velmi nejistém prostředí  Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími vývoj ceny elektřiny jsou ceny paliv a způsob regulace emisí CO 2  Velkoobchodní cena elektřiny v ČR zkonverguje k jednotné ceně regionu střední Evropy  Signály pro vývoj regionální ceny elektřiny nejednoznačné, přesvědčivých prognostiků nedostatek  Závěr  I za těchto nejistých podmínek je nezbytné navrhnout dlouhodobou koncepci obnovy portfolia zdrojů ČEZ, a. s.

21 20 PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY...


Stáhnout ppt "STRATEGIE OBNOVY PORTFOLIA ZDROJŮ ČEZ Praha, 29.11 2005 Ing. Jiří Kobosil, ČEZ, a. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google