Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

U ČÍME SE UČIT Zavádění klíčové kompetence k učení do škol Jan Jersák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "U ČÍME SE UČIT Zavádění klíčové kompetence k učení do škol Jan Jersák."— Transkript prezentace:

1 U ČÍME SE UČIT Zavádění klíčové kompetence k učení do škol Jan Jersák

2 P ŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Reakce na zavádění RVP do škol – k líčové kompetence, klíčová kompetence k učení. Zavádění KKU do škol Jan Jersák

3 K LÍČOVÉ KOMPETENCE Jan Jersák Zavádění KKU do škol

4 K OMPETENCE K UČENÍ Na konci základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Jan Jersák Zavádění KKU do škol

5 P ŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Reakce na zavádění RVP do škol – klíčové kompetence, klíčová kompetence k učení. → jakým způsobem se s tím různé školy vyrovnaly? → s jakými problémy se střetly? Existují rozdíly mezi přístupem ZŠ a gymnázií? Jan Jersák Zavádění KKU do škol

6 S TRUKTURA PROJEKTU Jan Jersák Zavádění KKU do škol

7 S TRUKTURA PROJEKTU Jan Jersák Zavádění KKU do škol

8 S TRUKTURA PROJEKTU Jan Jersák Zavádění KKU do škol

9 S TRUKTURA PROJEKTU Jan Jersák Zavádění KKU do škol

10 S TRUKTURA PROJEKTU Jan Jersák Zavádění KKU do škol

11 S TRUKTURA PROJEKTU - PŘÍPRAVA Jan Jersák Zavádění KKU do škol

12 CHARAKTERISTIKA PŘEDVÝZKUMU Výzkumný problém Jakým způsobem proběhla implementace klíčové kompetence k učení (dále jen KKU) do procesu vyučování? „Zmapování“ terénu. Hypotéza U gymnázií budou KKU ve srovnání se ZŠ rozvíjeny méně – větší prostor bude věnován reprodukci vědomostí. Jan Jersák Zavádění KKU do škol

13 CHARAKTERISTIKA PŘEDVÝZKUMU Výzkumný vzorek Učitel zeměpisu, 7. třída ZŠ resp. sekunda gymnázia. Záměrný výběr… Pilotní školy. Liberecký kraj. Výzkumné metody Strukturovaný rozhovor. Jan Jersák Zavádění KKU do škol

14 VÝSTUPY – OKRUHY PROBLÉMŮ Jan Jersák Zavádění KKU do škol

15 S TÁT RVP – kvalitní dokument, ale zavedený bez odpovídající podpory. Metodická podpora. Odpovídající pomůcky, vybavení. Financování (distribuce peněz). Obtíže s projekty. Problém s víceletými gymnázii. Protikladné tendence při vytváření celostátních dokumentů Duch RVP vs. metodika na maturitní zkoušky (výrazně faktografická). Jan Jersák Zavádění KKU do škol

16 K RAJ, OKRES, MĚSTO Problematická komunikace s krajským úřadem. Centrum vzdělanosti libereckého kraje. Nedostatečná iniciativa (pojí se s neochotou řady učitelů se vzdělávat) – ve srovnání s jinými městy. Jan Jersák Zavádění KKU do škol

17 M ÉDIA, SPOLEČENSKÁ REALITA Konzervativní pohled na školství ve společnosti. Příklad: znalostní soutěže. Často chybné či zkreslené informace o reformě („děti už se nebudou biflovat“). Jan Jersák Zavádění KKU do škol

18 R ODIČE Spojitost se společenskou realitou – konzervativní pohled. Úspěch v navazujících přijímacích zkouškách je na prvním místě před úspěchem v životě jako takovým. Špatné návyky z rodiny, asociální chování, přenášení výchovy na školu. Jan Jersák Zavádění KKU do škol

19 Ž ÁCI Přenášejí si návyky z nižších stupňů škol (ještě před reformou) – jsou zvyklé na frontální výuku. Dětí je méně (problém gymnázia) – pokles úrovně. Děti odcházejí na gymnázium (problém ZŠ) – klesá různorodost třídy. Jan Jersák Zavádění KKU do škol

20 U ČITELÉ Nízká motivace dále se vzdělávat – nejsou za to ohodnoceni. Potřeba učitelského týmu klade další nároky na volný čas a prostředky pedagogů. Nedostatečné zázemí, servis (viz stát). Význam osobnosti učitele. Jan Jersák Zavádění KKU do škol

21 Z AVÁDĚNÍ KK (KKU) DO VYUČOVÁNÍ Učitelský tým (viz Učitelé). Náročnost na další vzdělávání učitelů (tamtéž). Absence vzdělávacích standardů pro jednotlivé stupně (obecná formulace KK vede k odlišným představám o jejich naplnění na různých školách). Neexistuje ucelená metodika, jak KKU učit. Práce s KKU pouze nepřímo, prostřednictvím aplikace různých strategií a metod vyučování – „očekává se“, že budou mít efekt. Osobnost učitele (viz Učitelé). Jan Jersák Zavádění KKU do škol

22 E VALUACE KKU Očekávané výstupy měřit lze, KK - ? Jak evaluovat? Chybí standardy pro měření. Návrhy řešení ze strany učitelů: Teorie střešních pojmů. Certifikovaná komisionální zkouška – stupeň, který vyjadřuje míru úspěšnosti žáka v KK, očekávaných výstupech. Jan Jersák Zavádění KKU do škol

23 Z HODNOCENÍ HYPOTÉZY U gymnázií budou KKU ve srovnání se ZŠ rozvíjeny méně – – větší prostor bude věnován reprodukci vědomostí. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní školy a sledovanou ZŠ lze počítat mezi výběrovou školu, nelze výsledek považovat za přesvědčivý. Jan Jersák Zavádění KKU do škol

24 VÝHLED DO BUDOUCNA Jaká je situace na běžných (nepilotních) základních a gymnaziálních školách? Existuje nějaký objektivní způsob, jak testovat klíčovou kompetenci k učení (KKU)? Jaký je vliv jednotlivých faktorů na úspěch žáka v rozvíjení KKU? Osobnost učitele. Specifické vzdělávací strategie a techniky. Materiální vybavení školy. Návyky převzaté z rodiny, z nižších stupňů školní docházky. Jan Jersák Zavádění KKU do škol

25 D ĚKUJI ZA POZORNOST ! Příjemný zbytek dne ! Jan Jersák Zavádění KKU do škol


Stáhnout ppt "U ČÍME SE UČIT Zavádění klíčové kompetence k učení do škol Jan Jersák."

Podobné prezentace


Reklamy Google