Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BND Znojmo1 Informační a znalostní podpora strategického řízení s využitím Competitive Intelligence Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BND Znojmo1 Informační a znalostní podpora strategického řízení s využitím Competitive Intelligence Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc"— Transkript prezentace:

1 BND Znojmo1 Informační a znalostní podpora strategického řízení s využitím Competitive Intelligence Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc zdenek.molnar@fsv.cvut.cz

2 BND Znojmo2 Několik citátů na úvod „Dříve nebo později se ve vašem podnikání něco zásadního změní a je třeba být na tento strategický inflexní bod připraven“ (Andrew Grove zakladatel společnosti INTEL in Only the Paranoid Survive ) „Konkurenceschopnost každé organizace je přímo úměrná její schopnosti reagovat na nečekané události ať už positivní, či negativní“ (Bill Gates, zakladatel společnosti MICROSOFT, ve své knížce: Byznys rychlostí myšlenky) „Problémem dnešní doby není informace získat, ale umět tyto informace filtrovat podle aktuální potřeby a zejména pak rychle odhalovat často velmi skryté, ale při tom významné, souvislosti mezi různými jevy“ ( Tomáš Vejlupek, president společnosti TOVEK) „Rusku nikdo nerozumí a proto vítězí! (novinový titulek po gruzínské krizi)

3 BND Znojmo3 Transakční systémy (ERP) (stav podniku) MIS (BI) (chování podniku) SIS (CI) (budoucí vývoj podniku) Probíhá selekce a agregace interních informací Roste - neurčitost - význam externích informací. - závažnost rozhodnutí Podnikový informační systém, jeho struktura a prostředí

4 BND Znojmo4 Systém informační a znalostní podpory strategického řízení Řízení realizace strategie Strategická analýza a syntéza Metody strategického plánování Externí informační zdroje Interní informační zdroje Metody řízení realizace strategie Řízení znalostí znalosti Báze znalostí Metody řízení znalostí

5 BND Znojmo5 Existuje mnoho metod pro tvorbu strategií Bostonská matice růstu a podílu na trhu Porterova analýza 5 konkurenčních sil SWOT analýza GE matice atraktivity oboru a síly podniku Makroekonomická analýza (STEEP nebo SLEPT) Analýza scénářů Analýza životního cyklu výrobku (S- křivka) a řada dalších Málokdy se však u výkladu těchto metod setkáme s návodem, jak systematicky a efektivně získávat pro naplnění těchto metod relevantní data

6 BND Znojmo6 Hlavní nedostatky současných MIS/BI 1) mají tendenci spoléhat se ve značné míře na finanční ukazatele 2) zabývají se většinou historickými daty 3) vycházejí v drtivé míře z interních zdrojů podniku a ignorují vnější prostředí a konkurenci 4) pokud se zabývají budoucností, tak jenom na základě jednoduchých extrapolací minulosti 5) často slouží účelově jednotlivým organizačním útvarům podniku a ignorují průřezové integrující pohledy

7 BND Znojmo7 IS pro strategické řízení (ISSŘ) musí zabezpečit selektivní sběr, zpracování a komunikování informací 1) které jsou většinou nefinanční povahy 2) které jsou orientované na budoucnost 3) které pocházejí zejména z externích zdrojů 4) které jsou založené na prognózách budoucnosti a ne na jednoduché extrapolaci minulosti umožní rozpoznat špatné zprávy kdekoli v organizaci a rychle je předat tam, kam je třeba rychle shromáždí potřebné informace vztahující se k vzniklému problému umožní rychle identifikovat pracovníky či celé organizace mající potřebné kompetence (znalosti) k řešení vzniklého problému

8 BND Znojmo8 5 úrovní turbulence (Ansoff a Sullivan)

9 BND Znojmo9 Pro zvládnutí turbulence musí ISSŘ zabezpečit 1. Zpracování signálů o možné změně turbulence 2. Analýzu konkurence k identifikaci změn v jejích tržních strategiích a technologiích 3. Generování scénářů alternativních strategií 4. Analýzu proveditelnosti projektů alternativních strategií včetně analýzy kompetencí k provedení změny 5. Sledování plnění strategie a hodnocení dosahovaných efektů

10 BND Znojmo10 3 základní funkce ISSŘ Funkce ISRealizuje Monitorovací - analýzu konkurence - zachycení a zpracování signálů o změně turbulence Rozhodovací a plánovací - analýzu scénářů - kapacitní analýzu - analýzu proveditelnosti změn Řízení a kontroly - sledování odchylek - vyhodnocovat efektivnost projektu - sledování postupu projektu

11 BND Znojmo11 Co je Competitive Intelligence? Podle celosvětové organizace Society of Competitive Intelligence Professional (SCIP) je CI: „Systematický a etický program na získávání, analyzování a nakládání s externími informacemi, který může mít efekt na firemní plány, rozhodování či operace“ Americké centrum kvality a produktivity definuje CI podobně jako: „Systematický proces získávání a analyzování veřejně dostupných informací o konkurentech k zajištění firemního učení, zlepšení, odlišení a konkurenčního zaměření na podniky, trhy a zákazníky.“

12 BND Znojmo12 Competitive Intelligence se obyčejně dělí na tyto oblasti Strategické zpravodajství, které se uplatňuje se především při strategickém plánování; plánování rizikového kapitálu; hodnocení rizik; fúzích a akvizicích; dlouhodobém výzkumu a vývoji Zpravodajství o konkurentech, které je zaměřeno na zodpovězení klíčových otázek „Kdo jsou naši současní a potenciální konkurenti?“, „Jak vnímají konkurenti sebe a jak vnímají nás?“ „Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé trendy v oboru působnosti podniku?“ apod., Tržní zpravodajství, které se zaměřuje na informace o cenových hladinách výrobků, promočních akcích a jejich efektivnosti. Technické zpravodajství, které odpovídá na následující otázky: „Jaké nejnovější technologie v současnosti využívá konkurence?,“ „Existuje ze strany konkurenta požadavek po nových technologiích?, „Jaký je počet a způsobilost výzkumných pracovníků konkurence?“, apod.?“.

13 BND Znojmo13 Zpravodajský cyklus CI ANALÝZA Interpretace informací v kontextu informačních potřeb ŘÍZENÍ Identifikace informačních potřeb a stanovení priorit SBĚR Cílené vytěžování informačních zdrojů Analýza ŠÍŘENÍ Správné informace, správné osobě, ve správné formě, ve správném okamžiku. Formalizované zadání Key Information Questions Informační produkty Informační báze Znalostní báze Poznatková báze Zpravodajský proces

14 BND Znojmo14 Základní zpravodajské otázky (Key Intelligence Questions) KDO? KDE? CO? PROČ? KDY? JAK? AKCE

15 BND Znojmo15 Přidaná hodnota Koncept hospodaření s informacemi v CI Informační zdroje Informační báze Možnost efektivního vyhledávání Informační produkty Poznatková báze Popis využitelných souvislostí Znalostní báze Vyhledávání a navigace řízené znalostmi Tvoří expert Zajišťuje technologie Získává uživatel Ovlivňuje uživatel

16 BND Znojmo16 Znalostní báze Znalostní báze je vytvářena jako konkrétní metodika pro vyhledávání a analýzu informací, která zahrnuje velmi pokročilé metody vyhledávání, filtrování, kategorizace a sumarizace informací. Znalostní báze je tvořena Dotazy pro kvalifikované vyhledávání a selektivní filtrování informací relevantních k tématu. Taxonomií pro kategorizaci informací z hlediska různých potřeb jejich využití (vyhledávání). Kontexty pro analýzu informací z hlediska nacházení různých typů souvislostí (analýza). Znalostní báze umožňuje efektivní zpracování vysoce individualizovaných, jednorázových a nestandardních informačních potřeb typických pro strategické rozhodování, hodnocení a řízení rizik, zvládání krizových situací,včasné odhalování nových či skrytých příležitostí

17 BND Znojmo17 Topic Maps –Key Intelligence Topics  Veškeré CI aktivity musí být integrované a používat stejnou terminologii. To umožňuje zavedení taxonomického hodnocení objektů, prvků znalostního managementu a použitím Map námětů (Topic Maps dle standardu ISO/IEC 13250:2003)  Tato mezinárodní norma poskytuje normalizovanou notaci pro reprezentativní informaci, kterou lze předávat a která pojednává o informačních zdrojích používaných k vymezení námětů a jejich vztahy.

18 BND Znojmo18 Poznatková báze Konkrétní poznatky vyplývající z řešení dotazů do znalostní báze Dílčí poznání konkrétní situace, zdroje apod. Frekventované dotazy „Kudy vede cesta“ Poznatková báze se buduje postupně používáním znalostní báze

19 BND Znojmo19 Poznatková báze KDO? KDY? PROČ? JAK? KDE? CO? Poznatky = výsledek tvorby informačních produktů

20 BND Znojmo20 Architektura znalostního systému Znalostní bázePoznatková báze Webové rozhranní Znalostní portál INFOZDROJE (démon, internet, … atd.) Znalostní expert interface Vyhledávací „STROJ“ (SW)

21 BND Znojmo21

22 BND Znojmo22 Zdroje informací pro CI Informační zdroje pro účely konkurenčního zpravodajství můžeme rozdělit dle následujících kritérií na: primární a sekundární – původní informace získané od účastníků informačního procesu (či z přímého pozorování) a informace zprostředkované; interní a externí – jsou odrazem informačního prostředí uvnitř a vně organizace. V uvažované rovině dostupnosti dělíme informační zdroje na „bílé“ a „šedé“. Bílými informačními zdroji rozumíme standardně publikované, tudíž veřejně šířené informace. Šedými zdroji resp. šedou literaturou nazýváme polopublikované zdroje. Tyto informace jsou obtížněji získatelné, neboť jejich vydávání resp. zveřejňování nepodléhá klasickému způsobu. Nicméně jejich informační hodnota je vysoká. Jedná se o dokumenty typu výzkumných zpráv, technických zpráv, speciálních analýz různých institucí a center, konferenčních materiálů apod. Mimo zónu veřejných zdrojů se nacházejí uzavřené informační zdroje zvané „černé“. Bývají předmětem státního, lékařského, bankovního či firemního tajemství

23 BND Znojmo23 Problém je množství nestrukturovaných dat Strukturovaných dat máme k dispozici velké objemy, a umíme je prezentovat tak, abychom získali nějaké charakteristiky, z nichž umíme usuzovat na stav reality. Užíváme grafy, tabulky, počítáme různé koeficienty, pracujeme s trendy. S nestrukturovanými daty to takto nejde! Objemy dat jsou mnohem větší než strukturovaných, neznáme jejich vnitřní strukturu, obtížně definujeme, co chceme nalézt. Obvykle jsme neschopni definovat zdroje relevantních dat a nějaké charakteristiky toho, co nás zajímá. Právě problém výběru relevantních informací z těchto heterogenních zdrojů řeší nástroje CI.

24 BND Znojmo24 Informační průmysl Informační služby komerčních poskytovatelů jsou založeny na již existujících informacích, ke kterým přidávají hodnotu v obsahu nebo ve funkčnosti. přidaná hodnota obsahu spočívá např. v doplnění informací o nové údaje získané vlastním sběrem nebo v tvorbě nových odvozených informací, jako jsou poměrové ukazatele a jejich slovní interpretace, komentáře, analýzy, hodnocení, rating apod. přidaná hodnota ve funkčnosti spočívá v tom, že běžně dostupné informace jsou např. jinak uspořádány, selektovány, propojeny, hezky zabaleny do přitažlivé grafiky, atraktivně vizualizovány. Informační služba nabízí vyhledávání v datech podle řady kritérií, či distribuci informací ve formátech, časech a způsobem, který zákazník požaduje.

25 BND Znojmo25 Typické informační produkty se obyčejně dělí do 4 větších skupin  Reporty, zprávy, profily  Databázové aplikace  Alerty, signály  Dodávky dat

26 BND Znojmo26 Reporty, zprávy, profily  Vesměs se jedná o komponované dokumenty obsahující užší či širší záběr hospodářských informací, které se poskytovateli služby podařilo získat. Typická „Hospodářská zpráva“, „Kreditní report“ či „Firemní profil“ obsahuje kancelářské informace (identifikační, kontaktní a popisné informace), obchodní, ekonomické a finanční informace, někdy i informace o okolí subjektu (vztahy k jiným subjektům, např. vlastnické, personální, manažerské aj.).  Často poskytují i negativní informace o firmě včetně odhadu dalšího vývoje.  Na závěr je často uveden vypočtený syntetický ukazatel, např. skóre, rating či ranking, maximální výše úvěrového limitu a komentář shrnující rizika z navázání obchodního vztahu, jeho doporučení či nedoporučení.

27 BND Znojmo27 Databázové aplikace  V databázových aplikacích si uživatel volně vyhledává subjekty, které ho zajímají a k nim ve strukturované formě zobrazuje dostupné informace.  Databázové aplikace mají výhodu v tom, že si uživatel může svobodně najít kteroukoliv firmu, porovnávat ji s ostatními a postupně zpřesňovat podklady pro rozhodování.  Součástí databázových systémů bývají i moduly na zpracování finanční analýzy, výpočet skóre a samozřejmě modul na generování příslušného reportu.  Databázové aplikace jsou distribuovány dávkově na nosičích CD/DVD nebo/a zpřístupněna přes Internet

28 BND Znojmo28 Alerty, signály Tato forma poskytování informací je založena na indikaci změny stavu. Uživatel např. dostává informace o určité firmě pouze tehdy, dojde ji v údajích ke změně nebo objeví-li se nová informace. Alerty se generují z databází pro konkrétního uživatele a jsou mu zasílány elektronickou poštou nebo dálkově zpřístupněny přes Internetový portál Parametry alertů lze libovolně nastavit – jak na sadu určitých konkrétních firem, tak na kombinaci nejrůznějších parametrů

29 BND Znojmo29 Dodávky dat Jedná se o exportování souborů prostřednictvím webové služby, což umožňuje integraci informačního obsahu databáze poskytovatele s aplikacemi uživatele (např.do MIS/BI)

30 BND Znojmo30 Kancelářské informace (výběr) Dun & Bradstreet (http://www.dnb.com),http://www.dnb.com KOMPASS (http://www.kompass.cz),http://www.kompass.cz Albertina – Firemní Monitor (http://www.albertina.cz). Inform Net Partners (http://www.inform.cz),http://www.albertina.czhttp://www.inform.cz Evropská databanka (http://www.edb.cz).http://www.edb.cz Český statistický úřad (http://www.czso.cz),http://www.czso.cz Obchodní rejstřík (http://www.obchodnirejstrik.cz/), živnostenský rejstřík (http://www.zivnostenskyrejstrik.cz/),http://www.obchodnirejstrik.cz/),http://www.zivnostenskyrejstrik.cz/

31 BND Znojmo31 Burzovní informace (výběr) Hospodářské noviny (http://ihned.cz/),http://ihned.cz/ Burza cenných papírů Praha, a.s. (http://www.pse.cz/) Ekonom (http://ekonom.ihned.cz),http://www.pse.cz/http://ekonom.ihned.cz Bankovnictví (http://bankovnictvi.ihned.cz)http://bankovnictvi.ihned.cz AliaWeb spol. s r.o., http://www.akcie.cz a http://www.rmsystem.cz.http://www.akcie.cz http://www.rmsystem.cz Patria.cz (http://www.patria.cz),http://www.patria.cz Podobně i http://www.e-broker.cz, event. http://www.burza.czhttp://www.e-broker.czhttp://www.burza.cz Zahraniční a ověřené portály např. http://www.bloomberg.com, http://www.dowjones.com, http://www.nyse.com), http://www.nasdaq.com,(http://www.reuters.com, http://money.cnn.com).http://www.bloomberg.com http://www.dowjones.comhttp://www.nyse.com http://www.nasdaq.comhttp://www.reuters.com http://money.cnn.com K většině z výše jmenovaných portálů se dá velmi jednoduše dostat přes katalogový vyhledávač Caramba http://www.caramba.cz). http://www.caramba.cz

32 BND Znojmo32 Marketingové informace (výběr) Marketingové informace patří mezi jedny z nejdražších.  Inter-Company Comp http://www.formacompany.ie)ttp://www.formacompany.ie  Mintel Publications (http://reports.mintel.com/),http://reports.mintel.com/  The Economist Intelligence Unit (http://www.eiu.com),http://www.eiu.com  Frost & Sullivan (http://www.frost.com).http://www.frost.com  Arthur D. Little (http://www.adlittle.com) - ( technologické expertízy a inovace ),http://www.adlittle.com  Datamonitor (http://www.datamonitor.com)http://www.datamonitor.com  Euromonitor (http://www.euromonitor.com/).http://www.euromonitor.com/  Hospodářská komora ČR (http://www.hkcr.cz),http://www.hkcr.cz

33 BND Znojmo33 Patentové informace (výběr) Derwent World Patents Index (http://www.derwent.co.uk);http://www.derwent.co.uk STN International – http://www.stn-international.de,http://www.stn-international.de Dialog Corporation – http://www.dialog.comhttp://www.dialog.com Questel/Orbit – http://www.questel.orbit.com.http://www.questel.orbit.com Úřad průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz).http://www.upv.cz Evropský patentový úřad (http://www.epo.org),http://www.epo.org United States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov http://www.uspto.gov Japonský patentový úřad http://www.jpo.go.jp/http://www.jpo.go.jp/

34 BND Znojmo34 Právní a legislativní informace (výběr) legislativa Evropské unie CELEX (http://europa.eu.int/celex), v ČR (http://www.sbirka.cz/)http://europa.eu.int/celexhttp://www.sbirka.cz/ Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/http://portal.gov.cz/ Oficiální server českého soudnictví http://portal.justice.cz/http://portal.justice.cz/ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže http://www.compet.cz/http://www.compet.cz/ Placený informační portál společnosti European Business Enterprise http://www.statnisprava.cz/ http://www.statnisprava.cz/ informace z různých oblastí podnikání včetně práva a zákonů http://business.center.cz/ http://business.center.cz/ praktické pohledy uživatelů o právních záležitostech http://www.epravo.cz/http://www.epravo.cz/ právní, daňové a účetní informace http://www.aspi.cz/ http://www.aspi.cz/ Informační portál s placeným vstupem nakladatelství Verlag Dashöfer http://www.infoportal.cz/ http://www.infoportal.cz/ Komerční web podle tematických oblastí podnikání http://ipodnikatel.cz/http://ipodnikatel.cz/ různé typy smluv http://www.podnikatel.cz/http://www.podnikatel.cz/ Hospodářská komora ČR http://www.komora.cz/http://www.komora.cz Česká asociace pro soutěžní právo http://www.casp.cz/http://www.casp.cz/

35 BND Znojmo35 Kreditní informace (výběr) Kreditní informace nebývají zpravidla běžně přístupné. Jsou považovány za „vyšší“ typ informací obsahující určité ohodnocení. Přístup k nim může být umožněn např. prostřednictvím členství. Creditreform, viz http://www.creditreform.czhttp://www.creditreform.cz Dun & Bradstreet Corporation (http://www.dnb.com).http://www.dnb.com Intercredit Praha spol. s r.o. http://www.intercredit.cz).http://www.intercredit.cz databáze dlužníků-neplatičů, firem v konkurzu a solventních firem (Systém Nefi Bohemia), http://monitoring.cpress.cz/ (event. http://www.nefibohemia.cz/).http://monitoring.cpress.cz/http://www.nefibohemia.cz/ ČEKIA (http://www.cekia.cz).http://www.cekia.cz Vymáhání pohledávek Intrum Justitia http://www.intrum.cz/http://www.intrum.cz/

36 BND Znojmo36 Další světové zdroje www.dialognewsroom.com kolekce světových deníků, týdeníků, měsíčníků, zpravodajských kanálů, tiskových sdělení, bulletinů, magazínů, obchodních časopisů, televizních a rozhlasových skriptů a dalších zdrojů www.dialognewsroom.com www.profound.com kolekce obsahuje přes 220 000 marketingových studií od 130 producentů v plném znění www.profound.com www.sourceoecd.org zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání www.sourceoecd.org www.dialog.com má v nabídce cca 900 databází z nejrůznějších oblastí vědy, techniky, průmyslu, obchodu a ekonomiky, medicíny, kultury, humanitních i společenských věd www.dialog.com www.tradstatweb.com je celosvětovou evidencí exportu a importu na úrovni zemí www.tradstatweb.com www.euromonitor.com je významná světová agentura monitorující a analyzující trhy a spotřebitelské chování v jednotlivých zemích světa www.euromonitor.com www.eiu.com analytické a prognostické informace zaměřené na jednotlivé země světa. www.eiu.com

37 BND Znojmo37 IT pro CI Jedná se o celé spektrum nástrojů na  vyhledávání informací (inteligentní roboti, harvester, apod.),  sdílení (presentaci) informací (Community Pages, CI Portál apod.)  podporu spolupráce (Collaboration Tool, Collaborative Workspace)

38 BND Znojmo38 Ukázky technologických řešení http://www.tovek.cz/reseni http://kxc.comintell.com/startpage.cfm?status =1 http://kxc.comintell.com/startpage.cfm?status =1 http://www.portalci.cz/

39 BND Znojmo39 Efektivnost znalostního systému ovlivňují všechny jeho složky, tj, zejména Zkušenosti a odborné znalosti znalostního pracovníka (ty jsou rozhodující pro efektivnost celého systému) Kvalita (relevance) informačních zdrojů Kvalita SW nástrojů (funkčnost) pro práci se znalostní a poznatkovou bází Kvalita webového rozhranní (znalostního portálu) z hlediska snadnosti ovládání (intuitivnosti) a flexibility z hlediska neustále se měnících potřeb uživatelů A v neposlední řadě je to schopnost uživatelů znalostního systému formulovat své požadavky na znalostní systém a schopnost využít získané znalosti pro efektivní rozhodování

40 BND Znojmo40 Překážky zavádění znalostního systému vnitropodnikové politikaření, špatně formulovaná nebo nedostatečně sdílená podniková strategie, nedostatek zdrojů pro zavedení znalostního systému, slabá podpora vrcholového vedení a manažerů jako celku, vznik prostředí, ve kterém znalosti znamenají moc, dochází k utajování a útvary nemají zájem na spolupráci, špatné pochopení pojmu znalost záměnou za informace

41 BND Znojmo41 Doporučené webové stránky  www.SCIP.org www.SCIP.org  www.COMINTELL.com www.COMINTELL.com  www.TOVEK.com www.TOVEK.com  www.portalci.cz www.portalci.cz

42 BND Znojmo42 Pozvánka na konferenci „Systémová integrace 09“ http://si.vse.cz/

43 BND Znojmo43 Témata přednáškových bloků Dynamické změny v ekonomice a IT Řízení výkonnosti podniků s podporou IT v době dynamických změn E-služby ve veřejné správě a jejich vliv na obyvatelstvo, podniky a úřady veřejné správy Zvyšování výkonnosti s business inteligence (BI) Pokročilé technologie a jejich vliv na výkonnost podnikových procesů IT služby a jejich řízení Právo a IT Elektronické informační zdroje a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací Lidské zdroje v IT Zkušenosti z posledních výběrových řízení na dodávku IT produktů a služeb


Stáhnout ppt "BND Znojmo1 Informační a znalostní podpora strategického řízení s využitím Competitive Intelligence Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google