Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc"— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc zdenek.molnar@fsv.cvut.cz
Informační a znalostní podpora strategického řízení s využitím Competitive Intelligence Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc BND Znojmo

2 Několik citátů na úvod „Dříve nebo později se ve vašem podnikání něco zásadního změní a je třeba být na tento strategický inflexní bod připraven“ (Andrew Grove zakladatel společnosti INTEL in Only the Paranoid Survive ) „Konkurenceschopnost každé organizace je přímo úměrná její schopnosti reagovat na nečekané události ať už positivní, či negativní“ (Bill Gates, zakladatel společnosti MICROSOFT, ve své knížce: Byznys rychlostí myšlenky) „Problémem dnešní doby není informace získat, ale umět tyto informace filtrovat podle aktuální potřeby a zejména pak rychle odhalovat často velmi skryté, ale při tom významné, souvislosti mezi různými jevy“ (Tomáš Vejlupek, president společnosti TOVEK) „Rusku nikdo nerozumí a proto vítězí! (novinový titulek po gruzínské krizi) BND Znojmo

3 Transakční systémy (ERP)
Podnikový informační systém, jeho struktura a prostředí Probíhá selekce a agregace interních informací Roste - neurčitost - význam externích informací. - závažnost rozhodnutí SIS (CI) (budoucí vývoj podniku) MIS (BI) (chování podniku) Transakční systémy (ERP) (stav podniku) BND Znojmo

4 Systém informační a znalostní podpory strategického řízení
Externí informační zdroje Strategická analýza a syntéza Metody strategického plánování strategie Interní informační zdroje Metody řízení realizace strategie Řízení realizace strategie znalosti Báze znalostí Metody řízení znalostí Řízení znalostí BND Znojmo

5 Existuje mnoho metod pro tvorbu strategií
Bostonská matice růstu a podílu na trhu Porterova analýza 5 konkurenčních sil SWOT analýza GE matice atraktivity oboru a síly podniku Makroekonomická analýza (STEEP nebo SLEPT) Analýza scénářů Analýza životního cyklu výrobku (S- křivka) a řada dalších Málokdy se však u výkladu těchto metod setkáme s návodem, jak systematicky a efektivně získávat pro naplnění těchto metod relevantní data BND Znojmo

6 Hlavní nedostatky současných MIS/BI
1) mají tendenci spoléhat se ve značné míře na finanční ukazatele 2) zabývají se většinou historickými daty 3) vycházejí v drtivé míře z interních zdrojů podniku a ignorují vnější prostředí a konkurenci 4) pokud se zabývají budoucností, tak jenom na základě jednoduchých extrapolací minulosti 5) často slouží účelově jednotlivým organizačním útvarům podniku a ignorují průřezové integrující pohledy BND Znojmo

7 IS pro strategické řízení (ISSŘ) musí zabezpečit
selektivní sběr, zpracování a komunikování informací 1) které jsou většinou nefinanční povahy 2) které jsou orientované na budoucnost 3) které pocházejí zejména z externích zdrojů 4) které jsou založené na prognózách budoucnosti a ne na jednoduché extrapolaci minulosti umožní rozpoznat špatné zprávy kdekoli v organizaci a rychle je předat tam, kam je třeba rychle shromáždí potřebné informace vztahující se k vzniklému problému umožní rychle identifikovat pracovníky či celé organizace mající potřebné kompetence (znalosti) k řešení vzniklého problému BND Znojmo

8 5 úrovní turbulence (Ansoff a Sullivan)
BND Znojmo

9 Pro zvládnutí turbulence musí ISSŘ zabezpečit
Zpracování signálů o možné změně turbulence Analýzu konkurence k identifikaci změn v jejích tržních strategiích a technologiích Generování scénářů alternativních strategií Analýzu proveditelnosti projektů alternativních strategií včetně analýzy kompetencí k provedení změny Sledování plnění strategie a hodnocení dosahovaných efektů BND Znojmo

10 3 základní funkce ISSŘ Funkce IS Realizuje Monitorovací
analýzu konkurence zachycení a zpracování signálů o změně turbulence Rozhodovací a plánovací analýzu scénářů kapacitní analýzu analýzu proveditelnosti změn Řízení a kontroly sledování odchylek vyhodnocovat efektivnost projektu sledování postupu projektu BND Znojmo

11 Co je Competitive Intelligence?
Podle celosvětové organizace Society of Competitive Intelligence Professional (SCIP) je CI: „Systematický a etický program na získávání, analyzování a nakládání s externími informacemi, který může mít efekt na firemní plány, rozhodování či operace“ Americké centrum kvality a produktivity definuje CI podobně jako: „Systematický proces získávání a analyzování veřejně dostupných informací o konkurentech k zajištění firemního učení, zlepšení, odlišení a konkurenčního zaměření na podniky, trhy a zákazníky.“ BND Znojmo

12 Competitive Intelligence se obyčejně dělí na tyto oblasti
Strategické zpravodajství, které se uplatňuje se především při strategickém plánování; plánování rizikového kapitálu; hodnocení rizik; fúzích a akvizicích; dlouhodobém výzkumu a vývoji Zpravodajství o konkurentech, které je zaměřeno na zodpovězení klíčových otázek „Kdo jsou naši současní a potenciální konkurenti?“, „Jak vnímají konkurenti sebe a jak vnímají nás?“ „Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé trendy v oboru působnosti podniku?“ apod., Tržní zpravodajství, které se zaměřuje na informace o cenových hladinách výrobků, promočních akcích a jejich efektivnosti. Technické zpravodajství, které odpovídá na následující otázky: „Jaké nejnovější technologie v současnosti využívá konkurence?,“ „Existuje ze strany konkurenta požadavek po nových technologiích?, „Jaký je počet a způsobilost výzkumných pracovníků konkurence?“, apod.?“. BND Znojmo

13 Zpravodajský cyklus CI
ŘÍZENÍ Identifikace informačních potřeb a stanovení priorit Formalizované zadání Key Information Questions ŠÍŘENÍ Správné informace, správné osobě, ve správné formě, ve správném okamžiku. SBĚR Cílené vytěžování informačních zdrojů Zpravodajský proces ANALÝZA Interpretace informací v kontextu informačních potřeb Informační báze Znalostní báze Poznatková báze Informační produkty Analýza BND Znojmo

14 Základní zpravodajské otázky (Key Intelligence Questions)
KDY? JAK? AKCE KDO? CO? PROČ? KDE? BND Znojmo

15 Koncept hospodaření s informacemi v CI
Přidaná hodnota Tvoří expert Ovlivňuje uživatel Poznatková báze Popis využitelných souvislostí Informační zdroje Informační produkty Znalostní báze Vyhledávání a navigace řízené znalostmi Informační báze Možnost efektivního vyhledávání Zajišťuje technologie Získává uživatel BND Znojmo

16 Znalostní báze Znalostní báze je vytvářena jako konkrétní metodika pro vyhledávání a analýzu informací, která zahrnuje velmi pokročilé metody vyhledávání, filtrování, kategorizace a sumarizace informací. Znalostní báze je tvořena Dotazy pro kvalifikované vyhledávání a selektivní filtrování informací relevantních k tématu. Taxonomií pro kategorizaci informací z hlediska různých potřeb jejich využití (vyhledávání). Kontexty pro analýzu informací z hlediska nacházení různých typů souvislostí (analýza). Znalostní báze umožňuje efektivní zpracování vysoce individualizovaných, jednorázových a nestandardních informačních potřeb typických pro strategické rozhodování, hodnocení a řízení rizik, zvládání krizových situací,včasné odhalování nových či skrytých příležitostí BND Znojmo

17 Topic Maps –Key Intelligence Topics
Veškeré CI aktivity musí být integrované a používat stejnou terminologii. To umožňuje zavedení taxonomického hodnocení objektů, prvků znalostního managementu a použitím Map námětů (Topic Maps dle standardu ISO/IEC 13250:2003) Tato mezinárodní norma poskytuje normalizovanou notaci pro reprezentativní informaci, kterou lze předávat a která pojednává o informačních zdrojích používaných k vymezení námětů a jejich vztahy. BND Znojmo

18 se buduje postupně používáním znalostní báze
Poznatková báze Konkrétní poznatky vyplývající z řešení dotazů do znalostní báze Dílčí poznání konkrétní situace, zdroje apod. Frekventované dotazy „Kudy vede cesta“ Poznatková báze se buduje postupně používáním znalostní báze BND Znojmo

19 Poznatky = výsledek tvorby informačních produktů
Poznatková báze KDO? KDY? CO? CO? KDE? JAK? Poznatky = výsledek tvorby informačních produktů PROČ? BND Znojmo

20 Architektura znalostního systému
Znalostní expert (démon, internet, … atd.) INFOZDROJE interface interface Vyhledávací „STROJ“ (SW) Webové rozhranní Znalostní portál Znalostní báze Poznatková báze BND Znojmo

21 BND Znojmo

22 Zdroje informací pro CI
Informační zdroje pro účely konkurenčního zpravodajství můžeme rozdělit dle následujících kritérií na: primární a sekundární – původní informace získané od účastníků informačního procesu (či z přímého pozorování) a informace zprostředkované; interní a externí – jsou odrazem informačního prostředí uvnitř a vně organizace. V uvažované rovině dostupnosti dělíme informační zdroje na „bílé“ a „šedé“. Bílými informačními zdroji rozumíme standardně publikované, tudíž veřejně šířené informace. Šedými zdroji resp. šedou literaturou nazýváme polopublikované zdroje. Tyto informace jsou obtížněji získatelné, neboť jejich vydávání resp. zveřejňování nepodléhá klasickému způsobu. Nicméně jejich informační hodnota je vysoká. Jedná se o dokumenty typu výzkumných zpráv, technických zpráv, speciálních analýz různých institucí a center, konferenčních materiálů apod. Mimo zónu veřejných zdrojů se nacházejí uzavřené informační zdroje zvané „černé“. Bývají předmětem státního, lékařského, bankovního či firemního tajemství BND Znojmo

23 Problém je množství nestrukturovaných dat
Strukturovaných dat máme k dispozici velké objemy, a umíme je prezentovat tak, abychom získali nějaké charakteristiky, z nichž umíme usuzovat na stav reality. Užíváme grafy, tabulky, počítáme různé koeficienty, pracujeme s trendy. S nestrukturovanými daty to takto nejde! Objemy dat jsou mnohem větší než strukturovaných, neznáme jejich vnitřní strukturu, obtížně definujeme, co chceme nalézt. Obvykle jsme neschopni definovat zdroje relevantních dat a nějaké charakteristiky toho, co nás zajímá. Právě problém výběru relevantních informací z těchto heterogenních zdrojů řeší nástroje CI. BND Znojmo

24 Informační průmysl Informační služby komerčních poskytovatelů jsou založeny na již existujících informacích, ke kterým přidávají hodnotu v obsahu nebo ve funkčnosti. přidaná hodnota obsahu spočívá např. v doplnění informací o nové údaje získané vlastním sběrem nebo v tvorbě nových odvozených informací, jako jsou poměrové ukazatele a jejich slovní interpretace, komentáře, analýzy, hodnocení, rating apod. přidaná hodnota ve funkčnosti spočívá v tom, že běžně dostupné informace jsou např. jinak uspořádány, selektovány, propojeny, hezky zabaleny do přitažlivé grafiky, atraktivně vizualizovány. Informační služba nabízí vyhledávání v datech podle řady kritérií,  či distribuci informací ve formátech, časech a způsobem, který zákazník požaduje. BND Znojmo

25 Typické informační produkty se obyčejně dělí do 4 větších skupin
Reporty, zprávy, profily Databázové aplikace Alerty, signály Dodávky dat BND Znojmo

26 Reporty, zprávy, profily
Vesměs se jedná o komponované dokumenty obsahující užší či širší záběr hospodářských informací, které se poskytovateli služby podařilo získat. Typická „Hospodářská zpráva“, „Kreditní report“ či „Firemní profil“ obsahuje kancelářské informace (identifikační, kontaktní a popisné informace), obchodní, ekonomické a finanční informace, někdy i informace o okolí subjektu (vztahy k jiným subjektům, např. vlastnické, personální, manažerské aj.). Často poskytují i negativní informace o firmě včetně odhadu dalšího vývoje. Na závěr je často uveden vypočtený syntetický ukazatel, např. skóre, rating či ranking, maximální výše úvěrového limitu a komentář shrnující rizika z navázání obchodního vztahu, jeho doporučení či nedoporučení. BND Znojmo

27 Databázové aplikace V databázových aplikacích si uživatel volně vyhledává subjekty, které ho zajímají a k nim ve strukturované formě zobrazuje dostupné informace. Databázové aplikace mají výhodu v tom, že si uživatel může svobodně najít kteroukoliv firmu, porovnávat ji s ostatními a postupně zpřesňovat podklady pro rozhodování. Součástí databázových systémů bývají i moduly na zpracování finanční analýzy, výpočet skóre a samozřejmě modul na generování příslušného reportu. Databázové aplikace jsou distribuovány dávkově na nosičích CD/DVD nebo/a zpřístupněna přes Internet BND Znojmo

28 Alerty, signály Tato forma poskytování informací je založena na indikaci změny stavu. Uživatel např. dostává informace o určité firmě pouze tehdy, dojde ji v údajích ke změně nebo objeví-li se nová informace. Alerty se generují z databází pro konkrétního uživatele a jsou mu zasílány elektronickou poštou nebo dálkově zpřístupněny přes Internetový portál Parametry alertů lze libovolně nastavit – jak na sadu určitých konkrétních firem, tak na kombinaci nejrůznějších parametrů BND Znojmo

29 Dodávky dat Jedná se o exportování souborů prostřednictvím webové služby, což umožňuje integraci informačního obsahu databáze poskytovatele s aplikacemi uživatele (např.do MIS/BI) BND Znojmo

30 Kancelářské informace (výběr)
Dun & Bradstreet (http://www.dnb.com), KOMPASS (http://www.kompass.cz), Albertina – Firemní Monitor (http://www.albertina.cz). Inform Net Partners (http://www.inform.cz), Evropská databanka (http://www.edb.cz). Český statistický úřad (http://www.czso.cz), Obchodní rejstřík (http://www.obchodnirejstrik.cz/), živnostenský rejstřík (http://www.zivnostenskyrejstrik.cz/), BND Znojmo

31 Burzovní informace (výběr)
Hospodářské noviny (http://ihned.cz/), Burza cenných papírů Praha, a.s. (http://www.pse.cz/) Ekonom (http://ekonom.ihned.cz), Bankovnictví (http://bankovnictvi.ihned.cz) AliaWeb spol. s r.o., a Patria.cz (http://www.patria.cz), Podobně i event. Zahraniční a ověřené portály např. K většině z výše jmenovaných portálů se dá velmi jednoduše dostat přes katalogový vyhledávač Caramba BND Znojmo

32 Marketingové informace (výběr)
Marketingové informace patří mezi jedny z nejdražších. Inter-Company Comp Mintel Publications (http://reports.mintel.com/), The Economist Intelligence Unit (http://www.eiu.com), Frost & Sullivan (http://www.frost.com). Arthur D. Little (http://www.adlittle.com) - (technologické expertízy a inovace), Datamonitor (http://www.datamonitor.com) Euromonitor (http://www.euromonitor.com/). Hospodářská komora ČR (http://www.hkcr.cz), BND Znojmo

33 Patentové informace (výběr)
Derwent World Patents Index (http://www.derwent.co.uk); STN International – Dialog Corporation – Questel/Orbit – Úřad průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz). Evropský patentový úřad (http://www.epo.org), United States Patent and Trademark Office Japonský patentový úřad BND Znojmo

34 Právní a legislativní informace (výběr)
legislativa Evropské unie CELEX (http://europa.eu.int/celex), v ČR (http://www.sbirka.cz/) Portál veřejné správy Oficiální server českého soudnictví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Placený informační portál společnosti European Business Enterprise informace z různých oblastí podnikání včetně práva a zákonů praktické pohledy uživatelů o právních záležitostech právní, daňové a účetní informace Informační portál s placeným vstupem nakladatelství Verlag Dashöfer Komerční web podle tematických oblastí podnikání různé typy smluv Hospodářská komora ČR Česká asociace pro soutěžní právo BND Znojmo

35 Kreditní informace (výběr)
Kreditní informace nebývají zpravidla běžně přístupné. Jsou považovány za „vyšší“ typ informací obsahující určité ohodnocení. Přístup k nim může být umožněn např. prostřednictvím členství. Creditreform, viz Dun & Bradstreet Corporation (http://www.dnb.com). Intercredit Praha spol. s r.o. databáze dlužníků-neplatičů, firem v konkurzu a solventních firem (Systém Nefi Bohemia), (event. ČEKIA (http://www.cekia.cz). Vymáhání pohledávek Intrum Justitia BND Znojmo

36 Další světové zdroje kolekce světových deníků, týdeníků, měsíčníků, zpravodajských kanálů, tiskových sdělení, bulletinů, magazínů, obchodních časopisů, televizních a rozhlasových skriptů a dalších zdrojů kolekce obsahuje přes marketingových studií od 130 producentů v plném znění zpřístupňuje socio-ekonomická statistická data členských zemí formou časových řad a porovnání má v nabídce cca 900 databází z nejrůznějších oblastí vědy, techniky, průmyslu, obchodu a ekonomiky, medicíny, kultury, humanitních i společenských věd je celosvětovou evidencí exportu a importu na úrovni zemí je významná světová agentura monitorující a analyzující trhy a spotřebitelské chování v jednotlivých zemích světa analytické a prognostické informace zaměřené na jednotlivé země světa. BND Znojmo

37 IT pro CI Jedná se o celé spektrum nástrojů na
vyhledávání informací (inteligentní roboti, harvester, apod.), sdílení (presentaci) informací (Community Pages, CI Portál apod.) podporu spolupráce (Collaboration Tool, Collaborative Workspace) BND Znojmo

38 Ukázky technologických řešení
BND Znojmo

39 Efektivnost znalostního systému ovlivňují všechny jeho složky, tj, zejména
Zkušenosti a odborné znalosti znalostního pracovníka (ty jsou rozhodující pro efektivnost celého systému) Kvalita (relevance) informačních zdrojů Kvalita SW nástrojů (funkčnost) pro práci se znalostní a poznatkovou bází Kvalita webového rozhranní (znalostního portálu) z hlediska snadnosti ovládání (intuitivnosti) a flexibility z hlediska neustále se měnících potřeb uživatelů A v neposlední řadě je to schopnost uživatelů znalostního systému formulovat své požadavky na znalostní systém a schopnost využít získané znalosti pro efektivní rozhodování BND Znojmo

40 Překážky zavádění znalostního systému
vnitropodnikové politikaření, špatně formulovaná nebo nedostatečně sdílená podniková strategie, nedostatek zdrojů pro zavedení znalostního systému, slabá podpora vrcholového vedení a manažerů jako celku, vznik prostředí, ve kterém znalosti znamenají moc, dochází k utajování a útvary nemají zájem na spolupráci, špatné pochopení pojmu znalost záměnou za informace BND Znojmo

41 Doporučené webové stránky
BND Znojmo

42 Pozvánka na konferenci „Systémová integrace 09“
BND Znojmo

43 Témata přednáškových bloků
Dynamické změny v ekonomice a IT Řízení výkonnosti podniků s podporou IT v době dynamických změn E-služby ve veřejné správě a jejich vliv na obyvatelstvo, podniky a úřady veřejné správy Zvyšování výkonnosti s business inteligence (BI) Pokročilé technologie a jejich vliv na výkonnost podnikových procesů IT služby a jejich řízení Právo a IT Elektronické informační zdroje a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací Lidské zdroje v IT Zkušenosti z posledních výběrových řízení na dodávku IT produktů a služeb BND Znojmo


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google