Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské jazykové portfolio v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské jazykové portfolio v praxi"— Transkript prezentace:

1 Evropské jazykové portfolio v praxi
Vzdělávací program v rámci projektu EJP v praxi, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt Evropské jazykové portfolio v praxi přispívá k rozšíření používání Evropského jazykového portfolia (EJP), které umožňuje srozumitelně informovat o jazykových schopnostech získaných při formálním studiu i o dalších jazykových zkušenostech, znalostech a dovednostech uživatelů. Projekt EJP v praxi je realizován Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Plzeň (KCVJŠ Plzeň) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Cíle projektu vytvořit elektronickou multimediální verzi EJP -motivovat pedagogy a žáky k začlenění el. EJP do výuky - systematicky propagovat jeho využití ve školách i mezi individuálními uživateli - rozšířit používání EJP v návaznosti na tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP) na základních, středních a jazykových školách, a tím podpořit kurikulární reformu - připravit a vytvořit elektronické aplikace a metodiku EJP s ohledem na současnou situaci v českém vzdělávacím systému tak, aby na jeho základě školy a školská zařízení v ČR mohly realizovat vlastní představy o podobě jazykového vzdělávání

2 CO JE EJP? EJP je … VIDEO Dosadit definici EJP

3 CO JE EJP? Základní prvky EJP: sebehodnocení vícejazyčnost
interkulturalita celoživotní učení autonomie Evropské jazykové portfolio při učení se cizím jazykům dokládá: - co se učíme – konkrétní obsah učiva pro jednotlivé jazykové úrovně podle jednotlivých jazykových dovedností - proč se to učíme – motivace k učení se cizím jazykům, stanovení si učebních cílů - jak se to učíme – učební strategie; poznat, jaký jsem učební typ - co již umíme – pomocí sebehodnocení zrevidovat dosažené vědomosti co se budeme učit příště – stanovit si přehledný učební plán

4 CO JE EJP? EJP je složeno ze 3 částí: Jazykový pas Jazykový životopis
Soubor dokumentů a prací Poskytuje přehled o jazykových dovednostech a zkušenostech. Popisuje zkušenosti s cizími jazyky, sleduje a hodnotí aktuální úroveň v cizích jazycích dle deskriptorů (A1-C2) SERRJ. Obsahuje certifikáty, diplomy, materiály z projektů, testy i domácí úkoly. Na jednotlivých stupních škol a v období dospělosti se však používají odlišné verze.

5 FUNKCE EJP informační a dokumentační funkce - informace pro uživatele o vlastním jazykovém vzdělávání a interkulturních zkušenostech, dokládá, co se učíme, proč se to učíme, jak se to učíme, co již umíme, co se budeme učit příště pedagogická funkce - učí žáka sebehodnocení, dává motivaci k autonomnímu učení, podporuje odpovědnost k celoživotnímu učení jazykově-politická funkce - naplňování vzdělávacích cílů Rady Evropy

6 HISTORIE 1991 sympózium v Rüschlikonu ve Švýcarsku
2001 začátek používání EJP v rámci Evropského roku jazyků 2011 validováno přes 100 portfolií ve 32 zemích 1991 sympózium v Rüschlikonu ve Švýcarsku První impuls k vytvoření EJP byl dán na sympóziu v Rüschlikonu ve Švýcarsku v roce 1991. EJP 1998 – PROJEKT Language Policy Division of the Council of Europe Evropské jazykové portfolio bylo vytvořeno Divizí pro jazykovou politiku při Radě Evropy (Language Policy Division of the Council of Europe) v rámci stejnojmenného projektu ve Štrasburku v letech 1998 – V říjnu 2000 přijala Stálá konference ministrů školství členských zemí Rady Evropy rezoluci doporučující zavádění a širší využití EJP. 2001 začátek používání EJP v rámci Evropského roku jazyků EJP se začalo používat v rámci Evropského roku jazyků v roce 2001. 2010 validováno 108 portfolií ve 32 zemích Od té doby do podzimu 2010 bylo při Radě Evropy akreditováno 108 validovaných verzí národních jazykových portfolií z 32 zemí. Další informace o Evropském jazykovém portfoliu najdete na internetových stránkách Rady Evropy. (Švýcarsko, ale také Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Rusko, Slovinsko a Velká Británie)

7 HISTORIE EJP V ČECHÁCH 1998 MŠMT celostátní seminář pro učitele cizích jazyků projekt MŠMT- příprava multiplikátorů EJP pro Českou republiku Cíl: podpořit zavádění EJP na základních i středních školách. Radka Perclová – vedení projektu EJP od 11 do 15 let (53 učitelek a učitelů anglického, německého a francouzského jazyka. 902 žáků z 55 tříd základních škol a víceletých gymnázií) Ministerstvo školství České republiky v reakci na aktivitu a výzvu Rady Evropy uspořádalo již v roce 1998 celostátní seminář pro učitele cizích jazyků, kde se vyučující poprvé ve větším měřítku seznámili s myšlenkami Evropského jazykového portfolia. Zájemci z řad učitelů se v průběhu dalších dvou roků účastnili řady metodických setkání v rámci dalších seminářů a byli proškoleni jako multiplikátoři tohoto nástroje učení a sebehodnocení pro Českou republiku. Cílem bylo podpořit zavádění Evropského jazykového portfolia na základních i středních školách. V čele celého projektu stála paní Radka Perclová působící v tehdejší době na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, která vytvořila české Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku od 11 do 15 let a na českých školách ve spolupráci se skupinou učitelů toto portfolio také pilotovala. Do zmíněného pilotního projektu bylo zapojeno 53 učitelek a učitelů anglického, německého a francouzského jazyka. S portfoliem pracovalo 902 žáků z 55 tříd základních škol a víceletých gymnázií. Tato pilotní fáze trvala 2 roky a byla ukončena v roce 2000. K 15 státům, ve kterých bylo EJP pilotováno, patří především Švýcarsko, ale také Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Rakousko, Rusko, Slovinsko a Velká Británie. Zkušenosti z pilotování byly podkladem pro metodické semináře organizované pro lektory, kteří poté sami realizovali semináře k využívání EJP mezi širokou učitelskou veřejnost. V České republice byly zatím vydány tyto tištěné validované verze EJP: Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let, FRAUS, Plzeň 2002 Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku let, Fortuna, Praha 2001 Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku let, Scientia, Praha 2002 Evropské jazykové portfolio pro dospělé, Scientia, Praha 2004

8 Evropské jazykové portfolio
APLIKACE Evropské jazykové portfolio Původní projekt EJP se v posledních letech dále rozvíjí, k čemuž přispívají nejen rychle se měnící požadavky na jazykové vzdělávání, ale i zkušenosti učitelů cizích jazyků při práci s tímto nástrojem v různých formách jazykové výuky na různých typech škol Vznikla další jazyková portfolia pro specifické účely. Jedná se především o portfolia určená pro jazykové vzdělávání dospělých, která vznikla v rámci různých mezinárodních projektů i jako iniciativa různých vzdělávacích institucí v ČR. Od doby vzniku Evropského jazykového portfolia (2001) představuje hlavní trend vývoje v posledních pěti letech webové aplikace tištěných jazykových portfolií, které můžeme označit také jako e-portfolia. E-PORTFOLIO: - přiblížit se současným trendům ve výuce cizích jazyků  využití moderních informačních technologií - maximální flexibilita – student může používat EJP, kdy chce, v průběhu celého života – není závislý na učiteli a na konkrétním jazykovém kurzu - individuální práce – podpořit autonomii studentů a zvýšit jejich zapojení do učebního procesu – studenti by měli být sami zodpovědní za rozvoj svých jazykových dovedností, vědomosti jim do hlavy nikdo „nenaleje“, měli by si uvědomit „jak“ se učí a stanovit si (reálné) cíle - užší vztah mezi studentem a učitelem – student může požádat učitele o hodnocení, což zvyšuje objektivitu hodnocení, učitel může monitorovat rozvoj jazykových schopností studenta, je to pro něho také zpětná vazba, vidí, co se studenti (pod jeho vedením) již naučili

9 VÝHODY e-EJP flexibilita - snadná dostupnost odkudkoli, kde je internet možnost práce s učebními elektronickými materiály (navázanými na deskriptory) interaktivní online komunikace mezi učitelem a žákem je zdarma snadná dostupnost odkudkoli, kde je internet – žák nepotřebuje papírovou verzi, nemůže portfolio zapomenout interaktivní online komunikace mezi učitelem a žákem možnost práce s učebními elektronickými materiály (navázanými na deskriptory)

10 PŘÍNOSY PRO STUDENTY podpora motivace k učení
rozvoj učební autonomie žáka podpora sebehodnocení a sebereflexe žáka osvojování individuálních učebních strategií žáka

11 PŘÍNOSY PRO UČITELE naplňuje mnohé cíle RVP rozvíjením klíčových kompetencí: kompetence k učení kompetence komunikativní rozvíjí i kompetence pracovní (k podnikavosti/k pracovnímu uplatnění) členění a správa žáků a studentů ve třídách možnost individuálního přístupu k žákům Co žáci umí? Učím klíčové dovednosti? Učím interkulturalitu? Rozvíjí žáci klíčové kompetence? naplňuje mnohé cíle RVP rozvíjením klíčových kompetencí: kompetence k učení Pro rozvoj kompetence k učení má být ve výuce umožněno: - učit se svébytným způsobem, přičemž v popředí stojí odhalování pravd, byť i subjektivních - při učení smět jít oklikou, která se často jeví jen z pozice učitele jako oklika, - mít otázky, které chtějí žáci/studenti sledovat a které je zajímají, - moci spolurozhodovat nebo rozhodovat o svém vlastním učebním tempu, - mít zájmy a požadavky, které škola má respektovat. kompetence komunikativní Kompetence komunikativní je s EJP propojena nejtěsněji ve všech částech. Je jedním z hlavních cílů jazykového vyučování a EJP je přednostně na rozvoj komunikativních dovedností zaměřeno. Žáci/studenti mají možnost pomocí záznamů ve všech částech portfolia sledovat své pokroky v rámci řečových dovedností: - čtení s porozuměním, - poslechu s porozuměním, - písemného projevu, - samostatného ústního projevu, - ústní interakce. rozvíjí i kompetence pracovní (k podnikavosti/k pracovnímu uplatnění) Rozvoj kompetence pracovní (k podnikavosti či k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám) je v EJP naplňována v těchto činnostech: - samostatné učení, které vede k aktivnímu spolurozhodování o dalším budoucím studijním a pracovním uplatnění, - posilování odpovědnosti za výsledky své práce, - podpora a rozvoj plánování a hodnocení vlastních cílů v cizojazyčném vzdělávání s ohledem na budoucí studijní a profesní uplatnění, - vytváření přehledu o stavu znalostí a dovedností žáka/studenta v cizím jazyce, který umožňuje poskytnout informace pro pracovní trh; - schraňování praktických příkladů, které dokládají vývoj v jazyce. členění a správa žáků a studentů ve třídách v části Pro učitele možnost individuálního přístupu k žákům

12 JE TŘEBA ZVÁŽIT Před uvedením e-EJP do výuky je třeba zvážit:
technické zázemí školy diskusi s ostatními učiteli cizích jazyků na škole ICT kompetence žáků a motivace zajištění informací pro rodiče zařazení práce s e-portfoliem do ŠVP a konečně i vlastní připravenost na práci s e- portfoliem Před uvedením e-EJP do výuky je třeba zvážit: - technické zázemí školy – ne každá škola má počítačovou učebnu - podporu ze strany vedení školy – ředitel by měl podporovat iniciativu učitelů - diskusi s ostatními učiteli cizích jazyků na škole – dohodnout se na společném postupu s kolegy, aby se nestalo, že když dítě začne učit jiný učitel, práce s portfoliem nebude ukončena motivaci žáků pro práci s novým nástrojem ve výuce – vysvětlit žákům význam a výhody EJP ICT kompetence žáků – jsou připraveni na používání aplikace? Jaké jsou nároky na uživatele aplikace? zajištění informací pro rodiče zařazení práce s e-portfoliem do ŠVP jako výchovně-vzdělávací strategie - podporu ze strany vedení školy - a konečně i vlastní připravenost na práci s e-portfoliem – vlastní schopnosti práce s informačními technologiemi; na druhou stranu, aplikace se uživatelsky přívětivá, nepotřebujete žádné speciální dovednosti, učitel by si měl také založit své portfolio – seznámí se tak detailně s celou aplikací; může jít žákům příkladem

13 ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP
Elektronické EJP má tyto části: Jazykový životopis Co už umím Moje sbírka Jazykový pas pro vyučující pak ještě část Pro učitele Existují také 4 mutace pro různé věkové kategorie: 0 – 11 11 – 15 15 – 19 19 plus Tyto mutace se od sebe liší grafickým vzhledem, ale také celkovým množstvím deskriptorů.

14 ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP
Moje jazyky Jazyky ve škole Jazyky mimo školu Zkušenosti z cest Jak se učím cizí jazyky Jaký jsem učební typ Mé další dovednosti Čeho chci dosáhnout Elektronické EJP má tyto části: Jazykový životopis Co už umím Moje sbírka Jazykový pas pro vyučující pak ještě část Pro učitele Existují také 4 mutace pro různé věkové kategorie: 0 – 11 11 – 15 15 – 19 19 plus Tyto mutace se od sebe liší grafickým vzhledem, ale také celkovým množstvím deskriptorů.

15 ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP
Tabulka sebehodnocení Slovní hodnocení Elektronické EJP má tyto části: Jazykový životopis Co už umím Moje sbírka Jazykový pas pro vyučující pak ještě část Pro učitele Existují také 4 mutace pro různé věkové kategorie: 0 – 11 11 – 15 15 – 19 19 plus Tyto mutace se od sebe liší grafickým vzhledem, ale také celkovým množstvím deskriptorů.

16 ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP
Moje úspěchy Moje práce Moje práce sdílené s učitelem Elektronické EJP má tyto části: Jazykový životopis Co už umím Moje sbírka Jazykový pas pro vyučující pak ještě část Pro učitele Existují také 4 mutace pro různé věkové kategorie: 0 – 11 11 – 15 15 – 19 19 plus Tyto mutace se od sebe liší grafickým vzhledem, ale také celkovým množstvím deskriptorů.

17 ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP
Osobní informace Jazyky ve škole Praktické zkušenosti s jazykem Moje úspěchy Moje hodnocení Společné referenční úrovně Elektronické EJP má tyto části: Jazykový životopis Co už umím Moje sbírka Jazykový pas pro vyučující pak ještě část Pro učitele Existují také 4 mutace pro různé věkové kategorie: 0 – 11 11 – 15 15 – 19 19 plus Tyto mutace se od sebe liší grafickým vzhledem, ale také celkovým množstvím deskriptorů.

18 ČÁSTI ELEKTRONICKÉHO EJP
Komunikace se žáky Komentáře k Co už umím Komentáře k dokumentům Zprávy Správa tříd Elektronické EJP má tyto části: Jazykový životopis Co už umím Moje sbírka Jazykový pas pro vyučující pak ještě část Pro učitele Existují také 4 mutace pro různé věkové kategorie: 0 – 11 11 – 15 15 – 19 19 plus Tyto mutace se od sebe liší grafickým vzhledem, ale také celkovým množstvím deskriptorů.

19 CÍLE části Jazykový životopis
zrevidovat své zkušenosti s cizími jazyky ze všech oblastí života (škola, mimoškolní aktivity, cestování…) zjistit, jaký jsem učební typ a jaké strategie při učení používám uvědomit a stanovit si své budoucí cíle ohledně studia cizích jazyků Zrevidovat své zkušenosti s cizími jazyky ze všech oblastí života (škola, mimoškolní aktivity, cestování…) – popsat jaké jazyky a v jakých situacích studenti používají – př. jazyková výuka ve škole nebo kurzu, styky s cizinci, komunikace v cizím jazyce v práci, při cestování, sledování filmů v původním znění, četba knih… Zjistit, jaký jsem učební typ a jaké strategie při učení používám – zamyslet se nad vlastním učebním procesem; jak rozvíjím jednotlivé jazykové dovednosti, jak a co se učím?, jak se učím slovní zásobu, jak prohlubuji své znalosti gramatiky, jak trénuji poslech, psaní; inspirovat se učebními strategiemi, které jsem ještě nevyzkoušel Uvědomit a stanovit si své budoucí cíle ohledně studia cizích jazyků – proč se učím cizím jazykům, čeho chci dosáhnout (složení zkoušky, naučit se efektivně komunikovat s cizinci, naučit se pravidla obchodní korespondence, moci sledovat zahraniční filmy v originálním znění, moci si přečíst knihu v originále…)

20 CÍLE části Co už umím konkrétně ohodnotit své jazykové znalosti podle jednotlivých deskriptorů a úrovní SERR konkrétně ohodnotit své jednotlivé jazykové dovednosti (poslech, čtení, ústní interakce, ústní projev, písemný projev) - konkrétně ohodnotit své jazykové znalosti podle jednotlivých deskriptorů a úrovní SERR - konkrétně ohodnotit své jednotlivé jazykové dovednosti (poslech, čtení, ústní interakce, ústní projev, písemný projev) Studentovo sebehodnocení se projeví jako počet dosažených procent u jednotlivých úrovní SERR a jednotlivých jazykových dovedností. Je možné se ohodnotit také slovně a požádat učitele o hodnocení.

21 CÍLE části Moje sbírka ukládat a shromažďovat dokumenty o vlastních jazykových dovednostech v různých jazycích např. certifikáty, osvědčení, diplomy, písemné práce, eseje… ukládat a shromažďovat dokumenty o vlastních jazykových dovednostech v různých jazycích např. certifikáty (oskenované certifikáty z jazykových zkoušek – státní zkoušky, Cambridgeské, OSD, DALF…), osvědčení (z absolvovaných jaz. kurzů), diplomy (z jaz. soutěží), písemné práce, eseje, prezentace, referáty …

22 CÍLE části Jazykový pas
možnost vytvoření a vytisknutí Jazykového pasu, který zohledňuje informace z předchozích částí a dokumentuje jazykové znalosti a dovednosti studenta Jazykový pas může studentům pomoci při přechodu na jinou školu, při hledání zaměstnání, při jednání se zahraničními institucemi a školami… - možnost vytvoření a vytisknutí Jazykového pasu, který zohledňuje informace z předchozích částí a dokumentuje jazykové znalosti a dovednosti studenta – ve formě PDF dokumentu - jazykový pas může studentům pomoci při přechodu na jinou školu, při hledání zaměstnání, při jednání se zahraničními institucemi a školami…

23 CÍLE části Pro učitele nabídnout učitelům nástroj pro práci s EJP se svými studenty dát učitelům možnost monitorovat a komentovat hodnocení svých studentů - nabídnout učitelům nástroj pro práci s EJP se svými studenty – učitel má možnost ohodnotit studenta, což zvyšuje objektivitu hodnocení - dát učitelům možnost monitorovat a komentovat hodnocení svých studentů

24 KLADY A ZÁPORY APLIKACE
K čemu je vůbec EJP dobré? přínosy aplikace EJP pro žáka přínosy aplikace EJP pro učitele možnosti využití aplikace ve výuce úskalí a zápory EJP Nyní se blíže podíváme na : přínosy aplikace EJP pro žáka přínosy aplikace EJP pro učitele možnosti využití aplikace ve výuce úskalí a zápory EJP

25 MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE VÝUCE
ohlasy pilotních učitelů na použití EJP v výuce: „Aplikace EJP mi pomohla lépe motivovat žáky…“ „…“ (citáty) Příklady dobré praxe využití částí EJP: Jazykový životopis Co už umím Sbírka prací Jazykový pas

26 PDP

27 PODPORA A ODKAZY METODICKÝ WEB EJP MANUÁL A TUTORIÁL K APLIKACI moodle2.kcvjs.cz EVROPSKÉ CENTRUM MODERNÍCH JAZYKŮ


Stáhnout ppt "Evropské jazykové portfolio v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google