Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV"— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV
II. Cyklus, předmět: Obecná farmakologie Přednáška : 12. prosince 2012 15:30-17:00 Jonášova posluchárna, Ruská 87, Praha 10 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV FARMAKOVIGILANCE Prof. M. Kršiak Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Výuková jednotka č. 21: Nežádoucí účinky léčiv. Farmakovigilance

2 Přínos léčiva by měl být mnohem větší než jeho riziko
Hodnocení rizika a přínosů léčiv Přínos léčiva by měl být mnohem větší než jeho riziko Ve skutečnosti jsme ustavičně vystaveni nějakému riziku, jde o to, aby riziko bylo co nejmenší..

3 Nežádoucí účinek léčiv (NÚL) =
nepříznivá reakce po podání léčiva při normálních podmínkách použití

4 Typy nežádoucích účinků léčiv (A-B-C-D-E):
Typ A: („Augmented“) - nadměrný účinek vyplývající z farmakologie léčiva – je závislý na dávce, dá se očekávat (např. hypoglykemie po insulinu, krvácení po antikoagulanciích , ospalost po opioidech) Bývají časté, ale mnohdy nejsou závažné, obvykle jsou způsobeny nadměrnou dávkou nebo změnami ve farmakokinetice/dynamice (způsobenými geneticky, věkem, sníženou eliminací ledvinami nebo játry) Vyskytují se obvykle u léčiv se strmou závislostí účinku na dávce a/nebo při malé terapeutické šíři Typ B: („Bizarre“) účinky, které nelze odvodit z farmakologie léčiva – nejsou závislé na dávce, bývají neočekávané bývají vzácné a mohou se vyskytnout i po nízkých dávkách (např. alergie na léčiva – vyrážka až anafylaxe po penicilinech, krevní dyskrazie)

5 Typy nežádoucích účinků léčiv (A-B-C-D-E):
Typ C: („Chronic“) NÚ při chronické aplikaci (např.vznik závislosti na hypnotika, tardivní dyskineze při chronickém podávání antipsychotik) Typ D: („Delayed“) Odložené NÚ („časovaná bomba“, např. teratogenní účinky – thalidomid, kancerogenní účinky – stilbestrol během těhotenství> karcinom pochvy u dcer 20+let později) Typ E: („End-of-treatment“) NÚ po vysazení (např. abstinenční příznaky po opioidech, fenomen zmnožení („rebound“) - ještě větší nespavost po vysazení hypnotik

6 Příklady některých typických NÚL:
Krvácení do GIT nesteroidní antirevmatika/antiflogistika Thrombóza hormonal antikonceptiva Ototoxicita, nefrotoxicita aminoglykozidová antibiotika Parkinsonismus 1. generace (typická) antipsychotika Aplastická anemie chloramphenikol Agranulocytosa klozapin (atypické antipsychotikum) Ztráta vlasů cytostatika

7 Farmakovigilance sledování výskytu nežádoucích účinků léčiv
jejich vyhodnocování poskytování informací o NÚL návrh patření ke zvýšení bezpečnosti používání léčiv Je založeno na sběru údajů o NÚL z co nejširšího základu (hlášení NÚL, literatura, aj) Jedním z hlavních úkolů farmakovigilance je včas zachytit signál o možném neznámém závažném nežádoucím účinku léčiv

8 Meze zjišťování nežádoucích účinků léčiv
před jejich registrací, uvedením na trh Ani nejdůkladnější klinické zkoušení nového léčiva před jeho uvedením na trh nemůže zahrnout více než několik tisíc pacientů. Proto při něm nemohou být odhaleny vzácné závažné nežádoucí účinky nebo nežádoucí účinky vyskytující se za běžných podmínek. Proto je důležité zjišťování nežádoucích účinků léčiv po jejich uvedení na trh – farmakovigilance, poregistrační sledování

9 Poregistrační sledování (Postmarketing surveillance)
Farmakovigilance po registraci, uvedení léčiva na trh Poregistrační sledování (Postmarketing surveillance) Hlavní zdroje informací o nežádoucích účincích léčiv (NÚL): 1. Spontánní hlášení podezření na NÚL lékaři 2. Hlášení NÚL farmaceutickými firmami (držiteli rozhodnutí o registraci) 3. Zprávy v lékařských časopisech

10 je nepostradatelným zdrojem informací o NÚL
Hlášení podezření na NÚL Spontánní hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv (NÚL) lékaři Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je nepostradatelným zdrojem informací o NÚL více viz

11 Co se děje s mým hlášením? Proč hlásit? Důvěrnost?
Kdo hlásí? Co hlásit? Jak hlásit? Kam hlásit? Co se děje s mým hlášením? Proč hlásit? Důvěrnost?

12 závažný nebo neočekávaný NÚ
CO HLÁSIT? závažný nebo neočekávaný NÚ JAK HLÁSIT? Formulář pro hlášení nežádoucího účinku elektronický tištěný KAM HLÁSIT? do SÚKLu

13 Který nežádoucí účinek je závažný?
Závažný nežádoucí účinek je každý účinek, který má za následek: úmrtí pacienta ohrožení života vážné poškození zdraví trvalé následky hospitalizaci nebo její prodloužení vrozenou anomálii u potomků jiné závažné důsledky, např. omezení schopností. Který nežádoucí účinek je neočekávaný? ten, který není uveden v SPC

14 Povinnost hlášení NÚL vyplývá ze zákona o léčivech č. 378/2007 Sb
Začátky hlášení NÚL: Žluté karty (Yellow Card Scheme) ve Velké Británii od r. 1964 V Československu od konce šedesátých let

15 Farmaceutické firmy* trvale sledují a hlásí NÚ svých přípravků příslušným úřadům (např. SÚKL, EMA) *držitelé rozhodnutí o registraci Periodic Safety Update Reports (PSURs) Držitel rozhodnutí o registraci musí trvale po registraci svého přípravku monitorovat a vyhodnocovat jeho NÚ a pravidelně i před re-registrací předkládat PSUR v kterém zhodnotí vývoj v této oblasti. Na základě toho se pak zvažuje např. potřeba změny informace v SPC (Souhrnu údajů o přípravku), změny v registraci, aj.

16 (Uppsala Monitoring Centre)
Mezinárodní spolupráce ve farmakovigilanci SZÚ (WHO): Spontánní hlášení podezření na NÚL jsou národními centry farmakovigilance (n ≈100) zasílány do Monitorovací centrum pro nežádoucí účinky světové zdravotnické organizace (SZÚ) v Uppsale (Uppsala Monitoring Centre) kde jsou zpracovány, vyhodnoceny a vloženy do WHO International Database To umožňuje zjistit včas signál svědčící pro závažný nebo neočekávaný NÚL a informovat o tom prostřednictvím SZO svět

17 EudraVigilance - Evropská léková agentura
Farmakovigilance v EU: Evropská léková agentura European Medicines Agency (EMA) EudraVigilance - sběr všech závažných NÚL

18 Poregistrační sledování (Postmarketing surveillance) obstarává
Farmakovigilance v USA: Poregistrační sledování (Postmarketing surveillance) obstarává Food and Drug Administration (FDA), prostřednictvím systému MedWatch, do něhož lékaři a další zúčastnění spontánně hlásí NÚL

19 Solidní zdroje informací o NÚL:
NÚL všeobecně: SPC (Souhrn údajů o přípravku) solidní lékové databáze: AISLP, Micromedex, UpToDate, BNF, aj solidní lékařské časopisy NÚL aktuální: Nežádoucí účinky léčiv - informační zpravodaj SÚKL HMA - buletin Evropské lékové agentury: solidní lékařské časopisy dopisy lékařům (Dear Doctor...)

20 Klasifikace nežádoucích účinků podle četnosti
Velmi časté (>10%) více než 1/10 pacientů Časté (1-10%) více než 1/100 pacientů Méně časté (0,1 - 1 %) 1/100 až 1/1 000 pacientů Vzácné (0,001-0,1%) 1/1 000 až 1/ pacientů Velmi vzácné (< 0,001 %) 1 na více než pacientů

21 Četnost nežádoucích účinků opioidních analgetik
Poznámka Velmi časté (>10%): zácpa přítomna téměř vždy během celého podávání nauzea přítomna obvykle jen první týden sedace, únava, ospalost mnohdy po několika dnech mizí Časté (1-10%) zvracení pruritus retence moči, pocení, erytém závratě Méně časté (0,1 - 1 %) zmatenost halucinace kopřivka hypotenze Vzácné (0,01-0,1%) nebo Velmi vzácné (<0,01%) myoklonus bronchokonstrikce (dyspnoe) útlum dýchání závislost psychol.)

22 Hlášení nežádoucích účinků léčiv (NÚL)
Souhrn – to hlavní: („a message to take home“) Hlášení nežádoucích účinků léčiv (NÚL) lékaři je nepostradatelným zdrojem informací o NÚL

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIV"

Podobné prezentace


Reklamy Google