Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stereometrie Odchylky rovin VY_32_INOVACE_M3r0116 Mgr. Jakub Němec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stereometrie Odchylky rovin VY_32_INOVACE_M3r0116 Mgr. Jakub Němec."— Transkript prezentace:

1 Stereometrie Odchylky rovin VY_32_INOVACE_M3r0116 Mgr. Jakub Němec

2 Odchylky rovin Při zjišťování odchylek dvou rovin využijeme téměř všech znalostí, které jsme se doposud naučili. Pro nás však bude nejdůležitější pravidlo, bez něhož nelze odchylku rovin určit: Odchylka dvou rovin je odchylka jejich průsečnic s rovinou, která je k oběma rovinám kolmá. Hlavním úkolem při hledání odchylky rovin a při získávání její velikosti pro nás bude najít kolmou rovinu. Dále bude příklad založen na dopočtení úhlu v rovinném útvaru, jenž získáme z řezu, který určí získaná kolmá rovina. Pro velikost odchylky rovin platí, že 𝛼≤90°. V případě, že výsledek vyjde větší než 90°, dopočteme vedlejší úhel, tedy doplněk do 180°, což bude námi hledaná odchylka.

3 V krychli ABCDEFGH o hraně 7 cm určete odchylku rovin ACG a BDH.
Nejprve musíme sestrojit řezy rovin, aby bylo možné určit rovinu, která bude k oběma rovinám kolmá.

4 V tomto příkladu je evidentní, že kolmou rovinou je dolní podstava krychle (popř. horní podstava, nebo jiné rovnoběžné roviny). Vycházíme z definice kolmosti rovin, kdy jsou roviny kolmé, pokud nalezneme v jedné rovině přímku, která je kolmá k druhé rovině.

5 V nalezené rovině určíme průsečnice zadaných rovin.
Tyto přímky svírají úhel, který je naší hledanou odchylkou.

6 Z vlastností čtverce (jsme ve stěně krychle) je jasné, že hledaná odchylka je α= 90° (průsečnice jsou úhlopříčky ve čtverci).

7 V krychli ABCDEFGH o hraně 8 cm určete odchylku rovin ABC a BDE.
Nejprve musíme sestrojit řezy rovin, aby bylo možné určit rovinu, která bude k oběma rovinám kolmá.

8 Hledaná kolmá rovina je úhlopříčná rovina v krychli.

9 Zde jsou znázorněny kolmice, které jsou kolmé na zadané roviny a zároveň leží v námi určené rovině.
Rovina ACG je tedy kolmá na roviny ABC a BDE.

10 Nalezená rovina určí řez v krychli, získáme tedy rovinný útvar – v tomto případě obdélník ACGE.
V něm znázorníme průsečnice s rovinami ABC a BDE, které svírají hledanou odchylku 𝛼. Vzhledem k tomu, že známe dva rozměry v pravoúhlém trojúhelníku ASE (a je hrana krychle a x je polovina úhlopříčky), můžeme pro výpočet využít funkce tangens.

11 tan 𝛼 = 𝑎 𝑥 = 𝑎 𝑎× 2 2 = 2 𝛼≐𝟓𝟓° tan 𝛼 = 𝑎 𝑥 = 8 4× 2 = 2× 2 2 = 2
𝑎=8 cm Zde vidíte výpočet (obecný – jsme přece jen v krychli, a s konkrétními hodnotami). Řešiteli však nic nebrání v dopočtení rozměru y pomocí Pythagorovy věty a poté využít jiné goniometrické funkce. 𝑥= 𝑢 2 = 𝑎× = 8× =4× 2 tan 𝛼 = 𝑎 𝑥 = 𝑎 𝑎× = 2 𝛼≐𝟓𝟓° tan 𝛼 = 𝑎 𝑥 = 8 4× 2 = 2× = 2 𝛼≐𝟓𝟓°

12 V pravidelném čtyřbokém jehlanu ABCDV s podstavnou hranou 6 cm a s výškou 13 cm určete odchylku rovin ABC a ADV. Nejprve musíme sestrojit řezy rovin, aby bylo možné určit rovinu, která bude k oběma rovinám kolmá.

13 Rovina STV (znázorněna zeleno barvou) je kolmá k rovinám ABC a ADV.
Na dalším obrázku je zdůvodnění její kolmosti.

14 Zde jsou znázorněny kolmice, které jsou kolmé na zadané roviny a zároveň leží v námi určené rovině.

15 Nalezená rovina určí řez v krychli, získáme tedy rovinný útvar – v tomto případě rovnoramenný trojúhelník STV, kde body S a T jsou po řadě středy hran AD a BC. V trojúhelníkovém řezu znázorníme průsečnice s rovinami ABC a ADV, které svírají hledanou odchylku 𝛼.

16 tan 𝛼 = 𝑣 𝑎 2 = 2𝑣 𝑎 tan 𝛼 = 26 6 = 13 3 𝛼≐𝟕𝟕° 𝑎=6 cm 𝑣=13 cm
Zde je uveden výpočet úhlu. Řešiteli však nic nebrání v dopočtení rozměru w (výška boční stěny) pomocí Pythagorovy věty a poté využít jiné goniometrické funkce. 𝑎=6 cm 𝑣=13 cm tan 𝛼 = 𝑣 𝑎 2 = 2𝑣 𝑎 tan 𝛼 = 26 6 = 13 3 𝛼≐𝟕𝟕°

17 Ještě jedna užitečná vlastnost rovin
Na závěr musíme zmínit jednu velmi důležitou vlastnost rovin, kterou lze využít pro usnadnění výpočtu odchylky rovin: Mějme roviny 𝜌 𝑎 𝜎, které mají určitou odchylku 𝛼. Jakákoliv rovina, která bude rovnoběžná s rovinou 𝜌, bude mít s rovinou 𝜎 stejnou odchylku 𝛼. Využití této vlastnosti rovin si ukážeme v následujícím příkladu.

18 V krychli ABCDEFGH o hraně 8 cm určete odchylku rovin ABC a KLM, kde body K, L a M jsou po řadě středy hran BC, CD a CG. Nejprve musíme sestrojit řezy rovin, aby bylo možné určit rovinu, která bude k oběma rovinám kolmá.

19 Odchylku rovin lze vypočítat i s rovinou KLM (museli bychom určit čtvrtinu úhlopříčky čtverce a polovinu hrany krychle – sami si můžete příklad v této podobě vyzkoušet), ale my si můžeme usnadnit práci tím, že najdeme rovnoběžnou rovinu k rovině KLM (odchylka tak bude zachována). Ta je určena body BDG (rovnoběžky KL a BD, KM a BG, LM a DG). Tento příklad už jsme dnes již řešili, takže by pro vás neměl být problém jej vyřešit.

20 Úkol závěrem 1) V krychli ABCDEFGH o hraně 12 cm určete odchylku rovin BDG a EFG. 2) V krychli ABCDEFGH o hraně 8 cm určete odchylku rovin BDG a CFH. 3) V kvádru ABCDEFGH o hraně |AB|= 4 cm, |BC|= 10 cm a |AE|= 12 cm určete odchylku rovin BDG a EFG. 4) V pravidelném čtyřbokém jehlanu ABCDV s podstavnou hranou 9 cm a s výškou 5 cm určete odchylku rovin BCV a ADV.

21 Zdroje Literatura: POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia - Stereometrie. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1995, 223 s. ISBN Obrázky byly vytvořeny v programu Malování.


Stáhnout ppt "Stereometrie Odchylky rovin VY_32_INOVACE_M3r0116 Mgr. Jakub Němec."

Podobné prezentace


Reklamy Google