Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závislosti Psychoaktivní látka ovlivňuje psychiku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závislosti Psychoaktivní látka ovlivňuje psychiku"— Transkript prezentace:

1 Závislosti Psychoaktivní látka ovlivňuje psychiku
Některé psychoaktivní látky vyvolávají závislost Závislost fyzická a závislost psychická, psychosomatická závislost

2 Syndrom závislosti na psychoaktivních látkách
Soubor psychických a somatických změn, které vznikly v důsledku opakovaného užívání psychoaktivní látky. Syndrom závislosti se projevuje specifickými příznaky, po dobu 1 měsíce, nebo opakovaně v průběhu kalendářních měsíců. Typická je touha/bažení získat látku, obtíže vzniklé užíváním, zvýšená tolerance a odvykací syndrom.

3 Dle kritérií WHO jedná se o závislost, když splňuje 3 kritéria:
Silná touha, puzení opatřit si psychoaktivní látku. Problémy sebekontroly, sebeovládání v souvislosti s užíváním látky (začátek užívání, množství, trvání). Výskyt fyziologických symptomů při omezení nebo zastavení přísunu látky, patofyziologie odvykacího syndromu. Tolerance při zvyšujícím se množství látky. Progresivní zanedbávání zájmů a činností, změna hierarchie zájmů a hodnot. Přetrvávající užívání látky navzdory zjevné škodlivosti v zdravotní, psychické a sociální oblasti života.

4 Primární prevence Sekundární prevence Terciární prevence

5 Klasifikace psychoaktivních látek
Duševní poruch a poruchy chování vyvolané alkoholizmem F 11 Požíváním opioidů F 12 Požíváním kanabinoidů F 13 Užíváním sedativ a hypnotik F 14 Požíváním kokainu F 15 Užíváním stimulancií včetně kofeinu F 16 Užíváním halucinogenů F 17 Užíváním tabáku F 18 Užíváním těkavých organických rozpouštědel F 19 Vyvolané požíváním jiných psychoaktivních látek

6 Některé pychoaktivní látky

7 Sociální služby a služby pro uživatele drog
Problematika sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podrobné informace najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci Sociální služby . Vhodného poskytovatele sociálních služeb si můžete vyhledat v Registru sociálních služeb . Kontakty na specializované služby pro uživatele drog jsou uvedeny v Mapě pomoci na těchto stránkách (drogy-info.cz). S vyhledáním vhodné služby mohou pomoci také on-line drogové poradny či krajští protidrogoví koordinátoři (seznam zveřejněn na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Seznam služeb - držitelů certifikátů RVKPP - tj. certifikátů udělených v rámci certifikací kvality služeb pro uživatele drog udělovaných Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky - je zveřejňován na stránkách této vládní rady. Pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením je možno si vyhledat na stránkách, které provozuje rovněž Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod názvem Informační portál a databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením . Tento portál je určen pro osoby (a) ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, (b) jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, (c) jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Na tomto portálu je i interakční mapa a databáze, která nabízí orientaci o aktuálním počtu volných míst v azylových domech, noclehárnách, domech na půl cesty a v terapeutických komunitách.

8 Poruchy v důsledku užití psychoaktivních látek)
Akutní intoxikace Stav po aplikaci psychoaktivní látky vedoucí k poruchám úrovně vědomí‚ poznávání, vnímání‚ emotivity nebo chování‚ nebo jiných psychofyziologických funkcí a reakcí. Poruchy jsou vyvolány přímým akutním farmakologickým působením a časem mizí‚ s úplným návratem‚ pokud nedojde k poškození tkání‚ nebo se neobjeví jiné komplikace. Za komplikace počítáme: trauma‚ vdechnutí zvratků‚ delirium‚ kóma‚ křeče‚ eventuálně další zdravotní obtíže. Původ komplikací je odvislý od substance a způsobu použití.

9 Poruchy v důsledku užití psychoaktivních látek
Škodlivé použití Příklad užití psychoaktivní látky vedoucí k poruše zdraví. Poškození může být somatické (hepatitida při injekčním podání)‚ nebo psychická (epizody sekundární deprese až těžký alkoholismus). Abúzus psychoaktivní látky.

10 Poruchy v důsledku užití psychoaktivních látek
Syndrom závislosti Soubor behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se vyvíjí po opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje silné přáni užít drogu‚ porušené ovládání při jejím užívání‚ přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé následky‚ priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky‚ zvýšená tolerance pro drogu a někdy somatický odvykací stav. Syndrom závislosti může být pro specifickou psychoaktivní substanci (např. tabák‚ alkohol nebo diazepam)‚ pro skupinu látek (např. opioidy) nebo pro širší rozpětí farmakologicky rozličných psychoaktivních substancí. Chronický alkoholismus. Dipsomanie. Toxikomanie.

11 Poruchy v důsledku užití psychoaktivních látek
Odvykací stav Skupina příznaků různého seskupení a stupně závažnosti‚ vyskytující se při absolutním nebo relativním odvykání psychoaktivní látky po jejím dlouhotrvajícím užívání. Nástup a průběh odvykacího stavu jsou časově ohraničeny a mají vztah k typu psychoaktivní látky a dávce‚ která byla užita bezprostředně před zastavením nebo redukcí užívání. Odvykací stav může být komplikován křečemi.

12 Poruchy v důsledku užití psychoaktivních látek
Odvykací stav s deliriem Stav‚ definováný předchozí charakteristikou‚ je komplikován deliriem‚ jak je definováno v F05.–. Mohou se také objevit křeče. Pokud je podezření‚ že organické faktory hrají roli v etiologii‚ stav by měl být zařazen do F05.8. Delirium tremens (vyvolané alkoholem).

13 Poruchy v důsledku užití psychoaktivních látek
Psychotická porucha Soubor psychotických fenomenů‚ které se objevují během použití psychoaktivních látek nebo po něm‚ které však nelze vysvětlit pouze akutní intoxikací a nejsou součástí odvykacího stavu. Porucha je charakterizována halucinacemi (typicky sluchovými‚ ale často ve více než jen v jedné senzorické modalitě)‚ percepčními zkomoleními‚ bludy (často paranoidní nebo persekuční povahy)‚ psychomotorickými poruchami (vzrušením nebo stuporem) a abnormálním afektem‚ který se může objevit v rozsahu od intenzivního strachu až k extázi. Vědomí je obvykle jasné‚ ale určitý stupeň jeho zastření může být přítomen‚ nikoliv však těžký stav zmatenosti. Alkoholická: halucinóza, žárlivost, paranoia, psychóza.

14 Poruchy v důsledku užití psychoaktivních látek
Amnestický syndrom Syndrom sdružený s výrazným chronickým postižením paměti pro nedávné i vzdálené skutečnosti. Bezprostřední vybavování je obvykle zachováno a krátkodobá paměť je více poškozena než paměť dlouhodobá. Častá je poruzcha vnímání času a řazení událostí‚ je porušena schopnost učit se novému. Konfabulace může být‚ ale nikoliv vždy. Jiné kognitivní procesy mohou být relativně dobře zachovány a amnestické defekty jsou v nepoměru k ostatním poruchám. Amnestická porucha‚ vyvolaná drogami anebo alkoholem‚ Korsakovova psychóza nebo syndrom‚ vyvolané alkoholem anebo jinou psychoaktivní substancí.

15 Poruchy v důsledku užití psychoaktivních látek
Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem Porucha‚ u níž změny v poznávání‚ afektu‚ osobnosti nebo chování‚ vyvolané alkoholem nebo psychoaktivní substance. Nástup poruchy by měl mít přímý vztah k užití psychoaktivní látky. Případy‚ kdy se úvodní nástup stavu objevuje později než epizoda užití látky‚ by měly být přesvědčivě doložené. „Flashbacks” mohou být částečně odlišeny od psychotického stavu svou epizodickou povahou‚ běžně velmi krátkého trvání a svým opakováním dřívějších zkušeností ve vztahu k alkoholu nebo jiné psychoaktivní látce.Alkoholická demence Chronický alkoholický syndrom. Demence a jiné lehčí formy přetrvávajícího poškození kognitivních funkcí. „Flashbacks” Psychotická porucha s pozdním začátkem vyvolaná psychoaktivní látkou. Posthalucinogenní percepční porucha Reziduální afektivní porucha. Porucha osobnosti a chování.

16 Cílové oblasti terapie:
Snížení závislosti Snížení nemocnosti a úmrtnosti způsobené nebo spojené s užíváním drog Podpora rozvoje tělesného, duševního a sociálního potenciálu klientů k dosažení plné sociální integrace


Stáhnout ppt "Závislosti Psychoaktivní látka ovlivňuje psychiku"

Podobné prezentace


Reklamy Google