Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. Realizace práva a jeho aplikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. Realizace práva a jeho aplikace"— Transkript prezentace:

1 9. Realizace práva a jeho aplikace
Základy práva 9. Realizace práva a jeho aplikace Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 9. Realizace práva a jeho aplikace
Akty aplikace práva - rozhodnutí orgánů veřejné správy - soudní rozhodnutí Interpretace právní normy I) Dělení z hlediska toho, kdo provádí interpretaci práva: 1) výklad Ústavního soudu – obecná závaznost 2) výklad Nejvyššího soudu či Nejvyššího správního soudu – úloha sjednocování judikatury 3) výklad ostatních soudů ČR (závazný pro strany) 4) výklad doktrinální – není formálně závazný 5) výklad interní – závazný uvnitř příslušné organizace Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 9. Realizace práva a jeho aplikace
II) Dělení podle způsobu (metody) výkladu 1) výklad gramatický – výklad významu jednotlivých pojmů a jednotlivých slovních spojení 2) výklad logický – hledání logických vazeb argumentum a contrario argumentum per eliminationem argumentum a maiori ad minus 3) výklad systematický – chápe právní řád jako jediný vzájemně propojený celek 4) výklad historický – zkoumá historické reálie 5) výklad teleologický – zkoumá účel či smysl přijetí konkrétního právního předpisu souvisí s úvahou de lege ferenda Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 9. Realizace práva a jeho aplikace
III) Dělení z hlediska vztahu smyslu a znění 1) výklad doslovný - vychází čistě z litery právního předpisu 2) výklad extenzivní (rozšiřující) - právní předpis je vykládán šíře, než by odpovídalo čistě pouze jeho textu - vychází z argumentu a minori ad maius 3) výklad restriktivní (zužující) - právní předpis je vykládán úžeji, než by odpovídalo jeho textu - vychází z argumentu a maiori ad minus Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 9. Realizace práva a jeho aplikace
Řízení před orgány veřejné správy - orgány státní správy - orgány samosprávy a) abstraktní, normativní právní akty b) konkrétní, individuální správní akty (závazné jen pro účastníky řízení) Dělení individuálních správních aktů: a) materiální versus procesní b) konstitutivní versus deklaratorní c) akty k dobru versus k tíži adresáta Presumpce správnosti Nulitní (nicotné) správní akty Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 9. Realizace práva a jeho aplikace
Správní řízení Odvolání – opravný prostředek proti rozhodnutí Princip apelační – přezkum v plném rozsahu Princip devolutivní – přezkum provádí orgán vyššího stupně Autoremedura – orgán, který napadené rozhodnutí vydal zcela vyhoví návrhu odvolatele na změnu napadeného rozhodnutí Rozklad – opravný prostředek proti rozhodnutí ústředních orgánů státní správy Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 9. Realizace práva a jeho aplikace
Soudní řízení soudní soustava – tvoří ji nezávislé soudy soudní rozhodnutí – rozsudek nebo usnesení Občanskoprávní řízení občanský soudní řád (o.s.ř.) řízení sporná versus řízení nesporná dispoziční zásada – zahajováno na návrh zásada oficiality – lze zahájit i bez návrhu z moci úřední („ex offo“) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 9. Realizace práva a jeho aplikace
Zahájení řízení a) žaloba subjektu soukromého práva (ve sporném řízení) b) podnět státního zastupitelství (v nesporných věcech) Strany procesu žalobce (navrhovatel) – podává žalobu žalovaný (odpůrce) – právo vznášet námitky proti žalobě důkazní břemeno – nese žalobce, resp. obecně ten, kdo v v rámci procesu něco tvrdí Rozsudek – hmotněprávní rozhodnutí o předmětu specifikovaném v tzv. žalobním petitu Usnesení – rozhodnutí v procesních věcech či v méně závažných věcech Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 9. Realizace práva a jeho aplikace
Opravné prostředky 1) řádné opravné prostředky Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci Právní moc - patnáctým dnem po doručení Odvolání – proti rozsudku Stížnost – proti usnesení Princip apelační – přezkum rozhodnutí v plném rozsahu Princip suspenzivní – brání nabytí právní moci 2) mimořádné opravné prostředky dovolání – lze jen z taxativně vyjmenovaných důvodů obnova řízení – vyjdou najevo nové skutečnosti žaloba pro zmatečnost – pro závažné procesní vady Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 9. Realizace práva a jeho aplikace
II) Soudní řízení správní Soudní řád správní (s.ř.s.) Správní žaloba – žalovaným je správní orgán přezkum pravomocných správních rozhodnutí Krajské (obecné) soudy a Nejvyšší správní soud Princip kasace – soud může pouze zrušit rozhodnutí a vrátit správnímu orgánu k novému rozhodnutí Opravné prostředky: Kasační stížnost Návrh na obnovu řízení – mimořádný opravný prostředek Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 9. Realizace práva a jeho aplikace
III) Trestní řízení Trestní řád – jen soud rozhoduje o vinně a trestu za trestné činy Zahajuje se „ex offo“ – povinnost zahájit trestní řízení Tři stádia trestního řízení 1) Přípravné řízení Státní zástupce a Služba kriminální policie a vyšetřování Obviněný má právo na obhajobu Přípravné řízení končí podáním obžaloby a postoupením věci soudu Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 9. Realizace práva a jeho aplikace
2) Hlavní líčení soud provádí dokazování (procesně aktivní) zákaz retroaktivity (zásada „nullum crimen sine lege“) presumpce nevinny – obžalovaný není povinen dokazovat svou nevinnu, vina mu musí být prokázána (nedokázaná vina má stejné následky jako prokázaná nevinna) rozsudek a) soud zprostí viny b) obžalovaného uzná vinným a uloží trest pro závažné trestné činy – v prvním stupni krajský soud Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 9. Realizace práva a jeho aplikace
3) Řízení o opravných prostředcích A) odvolání apelační, devolutivní a suspenzivní princip osmidenní lhůta pro podání odvolání Způsoby rozhodnutí o odvolání a) rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému rozhodnutí b) rozhodnutí potvrdí c) rozhodnutí změní d) rozhodnutí zruší a obviněného zprostí obžaloby B) mimořádné opravné prostředky a) dovolání b) obnova řízení c) stížnost pro porušení zákona – podává ministr spravedlnost Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "9. Realizace práva a jeho aplikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google