Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace důchodového a nemocenského pojištění a povinnosti subjektů na těchto úsecích 30. 3. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace důchodového a nemocenského pojištění a povinnosti subjektů na těchto úsecích 30. 3. 2015."— Transkript prezentace:

1 Organizace důchodového a nemocenského pojištění a povinnosti subjektů na těchto úsecích

2 Prameny práva důchodové pojištění:
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení nemocenské pojištění: zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

3 Orgány a jejich kompetence na úseku důchodového pojištění

4 Orgány důchodového pojištění
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) Ministerstvo vnitra, spravedlnosti a obrany (služební orgány) – pouze pro příslušníky

5 MPSV (§ 4) činnost organizační, kontrolní, řídící a koncepční
posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů – posudkové komise ve věcech důchodového pojištění – přezkumné soudní řízení v odvolacím správním řízení, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku OSSZ odvolací orgán (x meritorní rozhodnutí) odstraňování tvrdostí (ministr) – ust. § 106 ZOSZ

6 ČSSZ (§ 5) činnost rozhodovací:
o nárocích na dávky důchodového pojištění o vrácení přeplatku na důchodu o odvoláních proti rozhodnutí OSSZ o odstraňování tvrdosti zákona účastník řízení v přezkumném soudním řízení řídí a kontroluje činnost OSSZ vede registr pojištěnců posuzuje zdravotní stav pojištěnců (námitkové řízení)

7 OSSZ (§ 6) rozhodovací pravomoc, např. o vzniku a zániku pojištění ve sporných případech, o pojistném, o pokutách, o rozsahu péče, o odstranění tvrdosti (§ 6 odst. 4 písm. a/ ZOSZ) sepisují žádosti o důchod spolupráce s ČSSZ (opatřování podkladů pro rozhodnutí, návrhy na započtení dob pojištění) svými posudkovými lékaři posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů (§ 8 ZOSZ) vedou evidenci OSVČ a osob dobrovolně účastných na důchodovém pojištění vybírají pojistné a vymáhají jej vymáhá neprávem vyplacené částky důchodu, provádí správní výkon rozhodnutí odborná pomoc

8 Služební orgány (§ 9) Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti:
kontrolní a řídící činnost ve věcech sociálního zabezpečení pro vymezené skupiny osob provádějí sociální zabezpečení, tj. suplují ČSSZ a OSSZ rozhodují o dávkách důchodového pojištění (§ 9 odst. 2) provádějí jejich výplatu ministři mohou odstraňovat tvrdosti zákona

9 Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění (§ 35a násl.)
vedou evidenci (záznamy) pro důchodové účely o zaměstnancích o skutečnostech rozhodných pro nárok na důchod a jeho výši hlásí změny v rozhodných skutečnostech podávají hlášení a předkládají záznamy orgánům SZ na výzvu

10 předkládají evidenční list ČSSZ prostřednictvím OSSZ
vedou evidenční listy pro každého zaměstnance za každý kalendářní rok (x starobní důchodce) pořizují dva stejnopisy předkládají evidenční list ČSSZ prostřednictvím OSSZ ve stanovené lhůtě za každý rok či při svém zániku na výzvu při úmrtí zaměstnance

11 hlásí zaměstnávání poživatelů předčasných starobních důchodů
archivační povinnosti (§ 35a/4), např. uchovávají mzdové listy nebo účetní záznamy pro důchodové účely po dobu 30 let vydávají zaměstnanci na jeho žádost při skončení zaměstnání potvrzení

12 Povinnosti občanů v důchodovém pojištění (§ 50 n.)
Poživatel dávky povinnost ohlašovací povinnost osvědčovací povinnost podrobit se vyšetření zdravotního stavu a předložit lékařské nálezy, sdělit údaje o vzdělání, znalostech a zkušenostech na výzvu orgánu SZ při nesplnění povinnosti může být výplata důchodu zastavena, jestliže příjemce byl na tento následek upozorněn lhůta osmi dnů

13 OSVČ (§ 48) ohlásí zahájení činnosti na předepsaném tiskopise
ukončení (přerušení) činnosti zánik oprávnění pozastavení výkonu skutečnosti, pro které již nevykonává VSVČ a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost

14 Odpovědnost (118a - § 118c) za přeplatek 5letá prekluzivní lhůta
příjemce důchodu zaměstnavatel oba 5letá prekluzivní lhůta → odnětí dávky, zastavení její výplaty

15 Orgány a jejich kompetence na úseku nemocenského pojištění

16 Orgány nemocenského pojištění (§ 81 násl.)
MPSV ČSSZ OSSZ služební orgány Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Vězeňská služba ČR Generální ředitelství cel Generální inspekce bezpečnostních sborů Bezpečností informační služba Úřad pro zahraniční styky a informace

17 MPSV nepřísluší mu rozhodovací pravomoci
metodická, kontrolní a řídící činnost sleduje účelné vynakládání prostředků (pojistného) ministr může rozhodnout o odstranění tvrdostí

18 ČSSZ druhoinstanční orgán (OSSZ)
vystupuje před soudem v přezkumném řízení vede registr pojištěnců a zaměstnavatelů zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z koordinačních nařízení EU a bilaterálních smluv

19 OSSZ rozhodovací pravomoc (§ 84 odst. 2 písm. a/ ZNP):
o dávkách nemocenském pojištění, o vzniku, trvání a zániku pojištění ve sporných případech, o ukončení DPN, o správních deliktech… provádějí nemocenské pojištění a vyplácejí dávky

20 vedou evidenci pojištěných osob osob dočasně práce neschopných a s nařízenou karanténou zaměstnavatelů o porušení povinností lékařů kontrolují plnění povinností v nemocenském pojištění dodržování režimu DPN pojištěnců posuzování zdravotního stavu plnění povinností ošetřujícími lékaři

21 oznamovací a informační povinnosti
dávají předchozí písemný souhlas v situacích spojených s odborným posouzením z oblasti medicíny poskytují bezplatně odborné informace o pojištění.

22 Služební orgány - § 86 odst. 2
plní úkoly stanovené orgánům NP x služební útvary, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence suplují úkoly zaměstnavatelů ust. § 101 ministr/ředitel odstraňuje tvrdosti

23 Úkoly zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
zaměstnavatelé přihlášení do registru (x zaměstnávají jen zahraniční zaměstnance) služební útvary (útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil ČR) – ust. § 101 věznice, jde-li o odsouzené

24 Povinnosti zaměstnavatelů (§ 92 násl.)
přihlásit se do registru zaměstnavatelů + mzdovou účtárnu + každou změnu (do 8 dnů) oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání a skončení (do 8 dnů) vést evidenci o zaměstnancích uschovávat záznamy o evidenci po dobu 10 let po roce, kterého se týkají přijímat žádosti o dávky a další podklady předávat je neprodleně s dalšími doklady OSSZ

25 Povinnosti pojištěnců v nemocenském pojištění (§ 103 a § 104)
Žadatel a příjemce dávky je povinen: uplatňovat nárok na dávku stanoveným způsobem osvědčovat skutečnosti rozhodné pro účast na pojištění a poskytnutí dávky oznamovat rozhodné skutečnosti (do 8 dnů) předkládat stanovené doklady podávat požadovaná vysvětlení a údaje a umožnit přezkoumání rozhodných skutečností

26 Odpovědnost odpovědnost za přeplatek (§ 124)
nesplnění povinnosti, neprávem vyplacená dávka, jiné zavinění 5letá prekluzivní lhůta (prominutí) přestupek a jiný správní delikt (§ 127 násl.) např. pojištěnec (příjemce dávky) neoznámí či neosvědčí rozhodné skutečnosti poruší režim DPN (zaměstnanec prvních 14 dní) zaměstnavatel

27 Řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění

28 Prameny práva zákon. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

29 ŘÍZENÍ VE VĚCECH DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ - § 81 násl. ZOSZ

30 Zahájení řízení zásada dispoziční
zásada oficiality – účastníkům se zpravidla neoznamuje (x SŘ) odnětí dávky snížení dávky zastavení výplaty dávky přiznání dávky vrácení přeplatku na dávce řízení o přeměně invalidního důchodu na starobní důchod překážka litispendence

31 Žádost o důchod sepisuje u příslušné OSSZ (trvalý pobyt)
předepsaný tiskopis osobně výjimka: zdravotní důvody, potvrzení lékaře, souhlas (rodinný příslušník) nejdříve 4 měsíce přede dnem přiznání povinnost sepsat žádost lhůta pro vydání rozhodnutí (§ 85a + § 107a x SŘ )!!

32 Přerušení a zastavení řízení
specifické důvody podle ZOSZ fakultativní důvod: ID: nepodrobení se na výzvu vyšetření zdravotního stavu (přerušení)  min. 12 měsíců  zastavení řízení obligatorní důvod: žádost byla podána o max. 1 měsíc dříve než je lhůta pro její podání (přerušení)  ještě dříve  zastavení řízení

33 Dokazování obecná úprava SŘ zásada volného hodnocení důkazů
listinné důkazy (evidenční listy) význam osobního informativního listu DP (§ 40a)

34 Rozhodnutí (§ 86) obsahové a formální náležitosti podle SŘ
speciální náležitosti (odst. 3 a 6) nevydává se u hromadného zvyšování důchodů (valorizační nařízení vlády) písemné oznámení o zvýšení  písemná žádost o vydání rozhodnutí do 60 dnů po 1. splátce dávky ČSSZ do 30 dnů vydá rozhodnutí doručení do VR

35 Přezkum rozhodnutí řádný opravný prostředek (námitky) proti meritornímu rozhodnutí lhůta 30 dnů orgánu, který vydal rozhodnutí nebo u kterékoli OSSZ (1. stupeň ČSSZ) tento orgán také rozhoduje x odkladný účinek (x odpovědnost za přeplatek) prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí (posouzení zdravotního stavu lékařem ČSSZ) soudní přezkum

36 Řízení ve věcech příslušníků
žádost u útvaru, v němž koná službu → předání přísl. orgánu SZ na MV a MS vojáci u Vojenského úřadu SZ námitky (viz § 88) pouze orgánu, který napadané rozhodnutí vydal soudní přezkum

37 Řízení ve věcech nemocenského pojištění - § 143 násl. ZNP

38 Příslušnost k výplatě OSSZ (zaměstnanci, OSVČ, zahraniční zaměstnanci)
zaměstnanci podávají žádost u zaměstnavatele služební útvary (příslušníci) věznice (odsouzené osoby)

39 Zahájení řízení na písemnou žádost pojištěnce z moci úřední
řízení o dávku (předepsaný způsob) řízení o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby řízení o prominutí přeplatku řízení o změně dávky (i zaměstnavatel) z moci úřední řízení o změně dávky řízení o krácení nebo odnětí nemocenského řízení o přeplatku řízení o regresní náhradě

40 Typy řízení zkrácené řízení „klasické“ správní řízení
řízení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování řízení o odstraňování tvrdostí zákona

41 Zkrácené řízení (OSSZ)
jednoduché neformální řízení x SŘ nesporný nárok na dávku, jeho zánik, její výše a výplata, o přeplatku … (§ 153 an. ZNP) nevydává se rozhodnutí, ale písemné oznámení (obsah: § 84 odst. 2 písm. c/) R se provede vyplacením dávky, zastavením výplaty, změněnou výší nesouhlas s výsledkem řízení: písemná žádost do 30 dnů → zahájení řízení o dávce

42 „Klasické“ správní řízení
dvouinstanční řízení odvolání a rozklad x odnětí nemocenského z důvodu ukončení DPN povolení placení přeplatku ve splátkách prominutí povinnosti uhradit přeplatek vyloučení odkladného účinku odnětí dávky, krácení, zastavení výplaty ukončení DPN a potřeby ošetřování

43 Soudní přezkum rozhodnutí vydaná v odvolacím řízení x
fakultativní nemocenské odnětí nemocenského pro ukončení DPN povolení placení přeplatku ve splátkách a jeho zrušení prominutí povinnosti uhradit přeplatek

44 Rozhodnutí o ukončení DPN a potřeby ošetřování
specifika vydává orgán nemocenského pojištění odvolání – do 3 dnů ode dne oznámení orgán NP do 7 dnů může sám rozhodnout, pokud vyhoví → jinak neprodleně předloží jako odvolání, odvolací orgán rozhodne do 15 dnů vyloučení odkladného účinku vyloučení ze soudního přezkumu

45 Řízení o odstranění tvrdosti
x SŘ písemná a odůvodněná žádost při opakované nikoliv stejné důvody překážka: ve věci probíhá správní či soudní řízení lhůta 90 dnů nelze se odvolat ani přezkoumat soudem


Stáhnout ppt "Organizace důchodového a nemocenského pojištění a povinnosti subjektů na těchto úsecích 30. 3. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google