Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biostatistika 8. přednáška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biostatistika 8. přednáška"— Transkript prezentace:

1 Biostatistika 8. přednáška
Aneta Hybšová

2 Náplň kurzu Úvod do biostatistiky. Význam biostatistiky v biologii a v učitelství. Biostatistický znak, náhodná veličina. Analýza jednorozměrných biostatistických dat, četnosti, střední hodnota, charakteristiky variability, grafické zobrazení. Grafy, tabulky. Vícerozměrná biostatistická data. Základní a výběrový soubor v biostatistice. Testování hypotéz v biostatistice, vybrané parametrické a neparametrické testy, testovací kritérium, kritická hodnota. T-testy, F-test, Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův test, znaménkový test. Měření závislosti mezi kvantitativními a kvalitativními proměnnými (jednoduchá a vícenásobná regresní a korelační analýza, jednorozměrná analýza rozptylu, analýzy v kontingenčních tabulkách). Pearsonův koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace. Obecný postup analýzy biostatistických dat. Prezentace biostatických výstupů. Úvod do vícerozměrných metod. Analýza rozptylu, Analýza kovariance, Analýza hlavních komponent, Faktorová analýza, Shluková analýza, Diskriminační analýza.

3 Statistické metody pro nominální data pro ordinální data
chí-kvadrát test pro ordinální data znaménkový, wilcoxonův, mann-whitneyův pro měřitelná data

4 Závislost mezi měřitelnými proměnnými
síla závislosti – Pearsonův korelační koeficient testy t – test – test o shodě průměrů F – test – test o shodě rozptylů

5 Pearsonův korelační koeficient
výpočet v MS Excel – fce Correl nebo Pearson graficky pomocí bodového grafu

6 PŘÍKLADY 10 chlapců bylo vyzváno, aby uvedli svoji tělesnou výšku a tělesnou výšku otce. Byly zjištěny tyto hodnoty: Vypočtěte koeficient korelace mezi tělesnou výškou syna a otce a interpretujte. výška syna 172 168 183 182 174 166 173 170 171 189 výška otce 175 185 176 167 177

7 PŘÍKLADY 10 žáků základní školy se podrobilo inteligenčnímu testu. Výsledky testu byly porovnávány s průměrem známek na vysvědčení: Vypočtěte koeficient korelace mezi průměrnou známkou a inteligenčním kvocientem žáků. Vysvětlete, co znamená výsledný koeficient. známka 1 1,36 1,64 2 2,36 2,64 2,82 2,91 3,27 3,45 IQ 134 116 108 118 100 86 94 68 80

8 t - test H0: Dva soubory dat mají stejný průměr-
H1: Průměry v obou skupinách se liší test o shodnosti průměrů dvou nezávislých výběrů výpočet v MS Excel – funkce ttest

9 t-test - příklad 20 dívek a 15 chlapců bylo změřeno. Rozhodněte, zda jsou chlapci stejně vysocí, jako dívky. Data i výpočet v MS Excel

10 F - test test o shodě rozptylů MS Excel - FTEST

11 párový t-test opakovaná pozorování u téže skupiny
je mezi výsledky statisticky významný rozdíl? klasický t-test předpokládá nezávislost skupin párový předpokládá závislost příklad v MS Excel

12 Opakování 1 Z tabulky počtu členů domácností spočítejte:
relativní četnosti míry polohy míry variability popište soubor

13 Opakování 2 V testu při zkoušce dostalo 15 studentů známku 1, dalších 35 studentů dostalo známku 2, známku 3 dostalo 30 studentů, 15 studentů dostalo známku 4 a zbylých 5 studentů dostalo známku 5. Vypočítejte průměrnou známku z testu, modus a medián.

14 Zajímavost: Pravděpodobnost
Na obor A bylo přijato celkem 350 studentů, počet přihlášených byl Na B bylo podáno 1928 přihlášek, přijato bylo 500 studentů, na C bylo podáno celkem 1173 přihlášek a přijato bylo 160 studentů. a) Vypočítejte pravděpodobnost přijetí na jednotlivé obory. b) Jaká je pravděpodobnost, že bude přijat na všechny tři obory? c) Jaká je pravděpodobnost, že nebude přijat na žádný obor?

15


Stáhnout ppt "Biostatistika 8. přednáška"

Podobné prezentace


Reklamy Google