Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biostatistika 8. přednáška Aneta Hybšová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biostatistika 8. přednáška Aneta Hybšová"— Transkript prezentace:

1 Biostatistika 8. přednáška Aneta Hybšová email: kurz.biostatistika@gmail.com

2 Náplň kurzu 1. Úvod do biostatistiky. Význam biostatistiky v biologii a v učitelství. Biostatistický znak, náhodná veličina. 2. Analýza jednorozměrných biostatistických dat, četnosti, střední hodnota, charakteristiky variability, grafické zobrazení. Grafy, tabulky. 3. Vícerozměrná biostatistická data. Základní a výběrový soubor v biostatistice. 4. Testování hypotéz v biostatistice, vybrané parametrické a neparametrické testy, testovací kritérium, kritická hodnota. T-testy, F-test, Mann-Whitneyův pořadový test, Wilcoxonův test, znaménkový test. 5. Měření závislosti mezi kvantitativními a kvalitativními proměnnými (jednoduchá a vícenásobná regresní a korelační analýza, jednorozměrná analýza rozptylu, analýzy v kontingenčních tabulkách). Pearsonův koeficient, Spearmanův koeficient pořadové korelace. 6. Obecný postup analýzy biostatistických dat. Prezentace biostatických výstupů. 7. Úvod do vícerozměrných metod. Analýza rozptylu, Analýza kovariance, Analýza hlavních komponent, Faktorová analýza, Shluková analýza, Diskriminační analýza. 2

3 Statistické metody  pro nominální data  chí-kvadrát test  pro ordinální data  znaménkový, wilcoxonův, mann-whitneyův  pro měřitelná data 3

4 Závislost mezi měřitelnými proměnnými  síla závislosti – Pearsonův korelační koeficient  testy  t – test – test o shodě průměrů  F – test – test o shodě rozptylů 4

5 Pearsonův korelační koeficient  výpočet v MS Excel – fce Correl nebo Pearson  graficky pomocí bodového grafu 5

6 PŘÍKLADY 1) 10 chlapců bylo vyzváno, aby uvedli svoji tělesnou výšku a tělesnou výšku otce. Byly zjištěny tyto hodnoty: Vypočtěte koeficient korelace mezi tělesnou výškou syna a otce a interpretujte. výška syna172168183182174166173170171189 výška otce175170185176168167171176177185 6

7 2) 10 žáků základní školy se podrobilo inteligenčnímu testu. Výsledky testu byly porovnávány s průměrem známek na vysvědčení: Vypočtěte koeficient korelace mezi průměrnou známkou a inteligenčním kvocientem žáků. Vysvětlete, co znamená výsledný koeficient. známka11,361,6422,362,642,822,913,273,45 IQ1341161081181008694866880 PŘÍKLADY 7

8 t - test  H0: Dva soubory dat mají stejný průměr-  H1: Průměry v obou skupinách se liší  test o shodnosti průměrů dvou nezávislých výběrů  výpočet v MS Excel – funkce ttest 8

9 t-test - příklad  20 dívek a 15 chlapců bylo změřeno. Rozhodněte, zda jsou chlapci stejně vysocí, jako dívky.  Data i výpočet v MS Excel 9

10 F - test  test o shodě rozptylů  MS Excel - FTEST 10

11 párový t-test  opakovaná pozorování u téže skupiny  je mezi výsledky statisticky významný rozdíl?  klasický t-test předpokládá nezávislost skupin  párový předpokládá závislost  příklad v MS Excel 11

12 Opakování 1  Z tabulky počtu členů domácností spočítejte: 1. relativní četnosti 2. míry polohy 3. míry variability 4. popište soubor 12

13 Opakování 2  V testu při zkoušce dostalo 15 studentů známku 1, dalších 35 studentů dostalo známku 2, známku 3 dostalo 30 studentů, 15 studentů dostalo známku 4 a zbylých 5 studentů dostalo známku 5. Vypočítejte průměrnou známku z testu, modus a medián. 13

14 Zajímavost: Pravděpodobnost  Na obor A bylo přijato celkem 350 studentů, počet přihlášených byl 1341. Na B bylo podáno 1928 přihlášek, přijato bylo 500 studentů, na C bylo podáno celkem 1173 přihlášek a přijato bylo 160 studentů. a) Vypočítejte pravděpodobnost přijetí na jednotlivé obory. b) Jaká je pravděpodobnost, že bude přijat na všechny tři obory? c) Jaká je pravděpodobnost, že nebude přijat na žádný obor? 14

15  http://www.riskliteracy.org/ http://www.riskliteracy.org/ 15


Stáhnout ppt "Biostatistika 8. přednáška Aneta Hybšová"

Podobné prezentace


Reklamy Google