Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvojová spolupráce ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE. Rozvojová spolupráce reprezentující veškeré aktivity, které se snaží reagovat na dlouhodobé problémy chudých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvojová spolupráce ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE. Rozvojová spolupráce reprezentující veškeré aktivity, které se snaží reagovat na dlouhodobé problémy chudých."— Transkript prezentace:

1 Rozvojová spolupráce ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

2 Rozvojová spolupráce reprezentující veškeré aktivity, které se snaží reagovat na dlouhodobé problémy chudých zemí; důvody, způsoby a formy realizace

3 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZRS Official Development Assistance, ODA Dlouhodobý charakter Cíl: zlepšení sociálních a ekonomických podmínek Vyspělé státy pomáhají řešit problémy rozvojových zemí “Naučit rybařit je lepší, než darovat rybu.”

4 PROBLÉMY ROZVOJOVÝCH ZEMÍ: Chudoba Neúroda Hladomor Nemoci (AIDS, malárie, tyfus, žloutenka, průjmy, horečky)

5 PROČ? Vyspělé země 20 % světové populace 1/5 nejbohatších zemí spotřebuje 82,7 % světových příjmů 1/5 nejchudších pouze 1,4 % příjmů

6 DŮVODY: Altruismus Solidarita Politické zájmy Vliv na menšinu žijící v dané zemi Eliminace rizik

7 FORMY SPOLUPRÁCE : Technická spolupráce Potravinová pomoc Finanční pomoc Odpuštění dluhů Podpora nevládních organizací → projektová pomoc Přímá spolupráce Přímá rozpočtová podpora

8 HISTORIE: 2 SVV 60. léta → budování infrastruktury, průmyslové výroby 70. léta → obrat k lidským potřebám → nový pohled na chudobu  Růst populace, využívání př. zdrojů, problémy životního prostředí, korupce, inkompetence 80. léta → ochrana životního prostředí, úloha žen, zlepšení koordinace programů 90. léta → účast obyvatel rozvojových zemí na ekonomickém a politickém životě, dodržování lidských práv → sociální infrastruktura, služby (vzdělání, zdravotnictví, dodávky vody) → ekologické projekty

9 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ POMOCI: respektování lidských práv účast občanů na rozhodovacích procesech, řízení a politickém životě respektování zákonů protržní a sociální orientovaný přístup k hospodářskému rozvoji existence strategie rozvoje a rozvojových projektů, prosazovaných vládou dané zemí (vlastní rozvojová politika)

10 3 ZÁKLADNÍ TÉMATA ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE: Populační exploze Ekonomická nerovnováha Živtní prostředí a energetické zdroje

11 FORMY: Boj s bezprostřední chudobou → potraviny, voda  každý 4. člověk žije na hranici hladu  35 tisic dětí umírá každý den proto, že žijí v chudobě a nemají dostatek potravy, aby zůstaly zdravé  k pitné vodě nemá přístup 1,1 miliardy lidí → podpora domácí produkce potravin a vody a jejich rovnoměrná distribuce

12 FORMY: Podpora vzdělávání  ZŠ nenavštěvuje zhruba 130 miliónů dětí po celém světě  70% z tohoto poětu tvoří dívky → Posílení ekonomických šancí lidí → zlepšení hygieny → zlepšení zdravotních návyků → zpomalení populační expozece (antikoncepce) → úspěšný rozvoj

13 FORMY: Podpora zdravotnictví (prevence, pomoc infikovaným)  HIV/AIDS, tyfus, žloutenka, malárie, úplavice, průjmy, spaničky, horečka → snaha o zlepšení zdravotnického systému → prevence chorob → sociální pomoci infikovaným

14 FORMY: Rozvoj podnikání  vysoká nezaměstnanost  nízký počet pracovních míst → zřizování dílen a podniků → zvyšování kvalifikace → technická pomoc při budování potřebných institucí a podmínek vhodných pro rozvoj podnikání

15 FORMY: Fyzická infrastruktura → zajištění pitné vody → budování dopravní sítě → moderní telekomunikace potřebné pro rozvoj podnikání a přilákání zahraničních investorů

16 FORMY: Životní prostředí  ekologické katastrofy, záchrana druhů živočichů i rostlin, geologické průzkumy, zalesňování, atd. → např. záchrana deštných pralesů v Brazílii

17 FORMY: Energetické zdroje  soběstačnost a dlouhodoba udržitelnost energetických zdrojů → výzkum a realizace projektù v oblasti alternativních zdrojů energie nebo hledání úspor v daných systémech

18 FORMY: Gender a demokratizace, good governance  vzdělávání žen  práva žen  schopnost vyjadřovat se k problémům chudoby a ekonomické nerovnosti  good governance = dobré vládnutí  transparentní ekonomické prostředí

19 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ (MDG) 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad 2. Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen 4. Omezit dětskou úmrtnost 5. Zlepšit zdraví matek 6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem 7. Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí 8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj

20 PLNĚNÍ MDG Hlavním důvodem pro skluz cílu 1, vymýcení extrémní chudoby a hladu, vyplývá z opožděného provádění programu Pantawid Pamilyang Pilipino, kde místo 209.862 příjemců byl použit pouze u 182.790 rodin Cíl 7, zajištění udržitelnosti životního prostředí, zaznamenal největší zpoždění kvůli špatné realizace projektu, která byla plánována na dokončení v průběhu prvního semestru. Stavební činnost zůstane pozastavena z důvodu probíhající zemní práce. Projekt byl opožděn o 45% po dobu dvou po sobě jdoucích čtvrtletích

21 NUTRIČNÍ POMOC PRO BARMU každé 4. dítě do pěti let věku trpí podváhou 35% dětí má z důvodu špatné výživy mírně zakrnělý růst 1/8 obyvatel závažným zakrnění → léčba akutní podvýživy  Datum projektu: 2014

22 KAMBODŽA Index lidského rozvoje 139. místo ze 187 zemí Jedna z nejchudších zemí v Asii 35 % populace žije pod hranicí chudoby 15-20 % obyvatelstva žije v extrémní chudobě

23 REALIZOVÁNÉ PROJEKTY: Program na prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě  Doba realzace: 2006 – 2012  Výsledky: 1 144 HIV pozitivních žen, narozeno 812 dětí vystavených nákaze virem HIV s celkovou úspěšností léčby 98 %

24 KEŇA ½ Keňanů, téměř 16 milionů lidí, je chudých 7, 5 milionů žije v extrémní chudobě 80% chudé populace žije na venkově HIV/AIDS denně umírá 700 lidí → minimalizace přenosu viru HIV z matky na dítě a léčba HIV/AIDS dětí

25 REALIZOVANÉ PROJEKTY: Infekční onemocnění, HIV/AIDS, podvýživa, péče o matku a dítě  Datum realizace 2012  Úspěšnost: 10 902 podvyživených pediatrických pacientů (2 925 dětí s těžkou podvýživou a 7 977 dětí se středně těžkou podvýživou) podstoupilo léčbu s mírou úspěšnosti 87 %

26 Děkuji za pozornost :)

27 Diskuze Existují názory, že vina za nízké tempo rozvoje leží pøedevším na rozvojových zemích samotných. Nejsou schopné dostateènì efektivnì využívat pomoc poskytovanou vyspìlými zemìmi, finanèní prostøedky konèí v kapsách vládní byrokracie, nebo jsou promrhány na stavbu nákladných zaøízení, která pak nejsou využita. Jsou nakupovány drahé nejmodernìjší technologie, ale chybí odborníci, kteøí by s nimi dokázali zacházet. Poskytnutá potravinová pomoc vede k pasivitì místního zemìdìlství atd. Tyto názory pak vedou k závìrùm, že pomoc chudým v tøetím svìtì situaci nijak nezmìní a je tudíž zbyteèná.


Stáhnout ppt "Rozvojová spolupráce ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE. Rozvojová spolupráce reprezentující veškeré aktivity, které se snaží reagovat na dlouhodobé problémy chudých."

Podobné prezentace


Reklamy Google