Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE Rozvojová spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE Rozvojová spolupráce."— Transkript prezentace:

1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE Rozvojová spolupráce

2 Rozvojová spolupráce reprezentující veškeré aktivity, které se snaží reagovat na dlouhodobé problémy chudých zemí; důvody, způsoby a formy realizace

3 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZRS Official Development Assistance, ODA
Dlouhodobý charakter Cíl: zlepšení sociálních a ekonomických podmínek Vyspělé státy pomáhají řešit problémy rozvojových zemí “Naučit rybařit je lepší, než darovat rybu.”

4 PROBLÉMY ROZVOJOVÝCH ZEMÍ:
Chudoba Neúroda Hladomor Nemoci (AIDS, malárie, tyfus, žloutenka, průjmy, horečky)

5 PROČ? Vyspělé země 20 % světové populace
1/5 nejbohatších zemí spotřebuje 82,7 % světových příjmů 1/5 nejchudších pouze 1,4 % příjmů

6 DŮVODY: Altruismus Solidarita Politické zájmy
Vliv na menšinu žijící v dané zemi Eliminace rizik

7 FORMY SPOLUPRÁCE: Technická spolupráce Potravinová pomoc
Finanční pomoc Odpuštění dluhů Podpora nevládních organizací → projektová pomoc Přímá spolupráce Přímá rozpočtová podpora

8 HISTORIE: 2 SVV 60. léta → budování infrastruktury, průmyslové výroby
70. léta → obrat k lidským potřebám → nový pohled na chudobu Růst populace, využívání př. zdrojů, problémy životního prostředí, korupce, inkompetence 80. léta → ochrana životního prostředí, úloha žen, zlepšení koordinace programů 90. léta → účast obyvatel rozvojových zemí na ekonomickém a politickém životě, dodržování lidských práv → sociální infrastruktura, služby (vzdělání, zdravotnictví, dodávky vody) → ekologické projekty

9 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ POMOCI:
respektování lidských práv účast občanů na rozhodovacích procesech, řízení a  politickém životě respektování zákonů protržní a sociální orientovaný přístup k hospodářskému rozvoji existence strategie rozvoje a rozvojových projektů, prosazovaných vládou dané zemí (vlastní rozvojová politika)

10 3 ZÁKLADNÍ TÉMATA ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE:
Populační exploze Ekonomická nerovnováha Živtní prostředí a energetické zdroje

11 FORMY: Boj s bezprostřední chudobou → potraviny, voda
každý 4. člověk žije na hranici hladu 35 tisic dětí umírá každý den proto, že žijí v chudobě a nemají dostatek potravy, aby zůstaly zdravé k pitné vodě nemá přístup 1,1 miliardy lidí → podpora domácí produkce potravin a vody a jejich rovnoměrná distribuce

12 FORMY: Podpora vzdělávání
ZŠ nenavštěvuje zhruba 130 miliónů dětí po celém světě 70% z tohoto poětu tvoří dívky → Posílení ekonomických šancí lidí → zlepšení hygieny → zlepšení zdravotních návyků → zpomalení populační expozece (antikoncepce) → úspěšný rozvoj

13 FORMY: Podpora zdravotnictví (prevence, pomoc infikovaným)
HIV/AIDS, tyfus, žloutenka, malárie, úplavice, průjmy, spaničky, horečka → snaha o zlepšení zdravotnického systému → prevence chorob → sociální pomoci infikovaným

14 FORMY: Rozvoj podnikání vysoká nezaměstnanost
nízký počet pracovních míst → zřizování dílen a podniků → zvyšování kvalifikace → technická pomoc při budování potřebných institucí a podmínek vhodných pro rozvoj podnikání

15 FORMY: Fyzická infrastruktura → zajištění pitné vody
→ budování dopravní sítě → moderní telekomunikace potřebné pro rozvoj podnikání a přilákání zahraničních investorů

16 FORMY: Životní prostředí
ekologické katastrofy, záchrana druhů živočichů i rostlin, geologické průzkumy, zalesňování, atd. → např. záchrana deštných pralesů v Brazílii

17 FORMY: Energetické zdroje
soběstačnost a dlouhodoba udržitelnost energetických zdrojů → výzkum a realizace projektù v oblasti alternativních zdrojů energie nebo hledání úspor v daných systémech

18 FORMY: Gender a demokratizace, good governance vzdělávání žen
práva žen schopnost vyjadřovat se k problémům chudoby a ekonomické nerovnosti good governance = dobré vládnutí transparentní ekonomické prostředí

19 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ (MDG)
1. Odstranit extrémní chudobu a hlad 2. Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen 4. Omezit dětskou úmrtnost 5. Zlepšit zdraví matek 6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem 7. Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí 8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj

20 PLNĚNÍ MDG Hlavním důvodem pro skluz cílu 1, vymýcení extrémní chudoby a hladu, vyplývá z opožděného provádění programu Pantawid Pamilyang Pilipino, kde místo příjemců byl použit pouze u rodin Cíl 7, zajištění udržitelnosti životního prostředí, zaznamenal největší zpoždění kvůli špatné realizace projektu, která byla plánována na dokončení v průběhu prvního semestru . Stavební činnost zůstane pozastavena z důvodu probíhající zemní práce . Projekt byl opožděn o 45% po dobu dvou po sobě jdoucích čtvrtletích

21 NUTRIČNÍ POMOC PRO BARMU
každé 4. dítě do pěti let věku trpí podváhou 35% dětí má z důvodu špatné výživy mírně zakrnělý růst 1/8 obyvatel závažným zakrnění → léčba akutní podvýživy Datum projektu: 2014

22 KAMBODŽA Index lidského rozvoje 139. místo ze 187 zemí
Jedna z nejchudších zemí v Asii 35 % populace žije pod hranicí chudoby 15-20 % obyvatelstva žije v extrémní chudobě

23 REALIZOVÁNÉ PROJEKTY:
Program na prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě Doba realzace: 2006 – 2012 Výsledky: HIV pozitivních žen, narozeno 812 dětí vystavených nákaze virem HIV s celkovou úspěšností léčby 98 %

24 KEŇA ½ Keňanů, téměř 16 milionů lidí, je chudých
7, 5 milionů žije v extrémní chudobě 80% chudé populace žije na venkově HIV/AIDS denně umírá 700 lidí → minimalizace přenosu viru HIV z matky na dítě a léčba HIV/AIDS dětí

25 REALIZOVANÉ PROJEKTY:
Infekční onemocnění, HIV/AIDS, podvýživa, péče o matku a dítě Datum realizace 2012 Úspěšnost: podvyživených pediatrických pacientů (2 925 dětí s těžkou podvýživou a dětí se středně těžkou podvýživou) podstoupilo léčbu s mírou úspěšnosti 87 %

26 Děkuji za pozornost :)

27 Diskuze Existují názory, že vina za nízké tempo rozvoje leží pøedevším na rozvojových zemích samotných. Nejsou schopné dostateènì efektivnì využívat pomoc poskytovanou vyspìlými zemìmi, finanèní prostøedky konèí v  kapsách vládní byrokracie, nebo jsou promrhány na stavbu nákladných zaøízení, která pak nejsou využita. Jsou nakupovány drahé nejmodernìjší technologie, ale chybí odborníci, kteøí by s  nimi dokázali zacházet. Poskytnutá potravinová pomoc vede k  pasivitì místního zemìdìlství atd. Tyto názory pak vedou k  závìrùm, že pomoc chudým v  tøetím svìtì situaci nijak nezmìní a je tudíž zbyteèná.


Stáhnout ppt "ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE Rozvojová spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google