Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EK3 URL: Daně. Daňová soustava. big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EK3 URL: Daně. Daňová soustava. big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)"— Transkript prezentace:

1 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daně. Daňová soustava. big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)

2 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1.1 Daňová soustava v tržní ekonomice

3 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Co je daňová soustava? daňový systém určité země říká –jaké druhy daní v zemi existují, –v jaké výši a jak často se platí a kdo je platí –apod. typ daňové soustavy vždy závisí –na ekonomickém systému země (jiný typ soustavy bude mít tržní ekonomika, jiný např. centrálně řízená) –na politické orientaci vládnoucí strany vyšší daňové zatížení občanů preferují zpravidla levicové vlády, nižší daňové zatížení občanů preferují zpravidla pravicové vlády

4 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Ekonomická teorie a přístup k daním v historii teoretické ekonomie vznikl směr Ekonomie strany nabídky jeden z jejich představitelů A. Laffer zkonstruoval křivku, která popisuje vývoj daňových výnosů plynoucích do státního rozpočtu v závislosti na výši daňové sazby Artur Laffer tvrdí, že v každé ekonomice existuje určitá daňová sazba (tzv. maximální), při které jsou výnosy z daní maximální překročí-li v ekonomice skutečná daňová sazba tuto tzv. maximální daňovou sazbu, příjmy z daní „utíkají“ z legální ekonomiky pryč do šedé (ilegální) ekonomiky (v grafu se jedná o tzv. zakázanou zónu)

5 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Všimněte si prosím –sazba t 0 < t 1 a při tom daňový výnos je stejně vysoký –zatímco u t 0 jsou nízké výnosy dány nízkými příjmy, u sazby t 1 jsou nízké výnosy z daní dány vysokými úniky do šedé ekonomiky –maximální daňová sazba t max je v každé zemi odlišná! –tzv. zakázaná zóna je dána vyšší než tzv. maximální daňovou sazbou

6 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1.2 Vztah daňové soustavy a státního rozpočtu

7 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Proč platíme daně? daně jsou jedním z hlavních příjmů SR ze SR jsou pak tyto příjmy rozdělovány dalším subjektům přímým příjmem jednotlivých obcí je v současnosti daň z nemovitostí hlavním smyslem daní je –zajistit financování těch společenských potřeb, které nelze zajistit lépe jinými formami než prostřednictvím státu jako celku, prostřednictvím krajů nebo obcí. –jedná se o tzv. veřejné statky tzn. statky, které by soukromý sektor nezabezpečil efektivně nebo by je nezabezpečil vůbec –vzdělání, bezpečnost, údržba a rozvoj měst a komunikací, sadů, parků, veřejné osvětlení, kultura, sociální dávky, věda a výzkum, …

8 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1.3 Funkce daňové soustavy

9 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Funkce daňové soustavy 1.Fiskální 2.Regulační 3.Stimulační 4.Sociální

10 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1.4 Struktura daňové soustavy ČR a její právní úprava

11 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz A. Struktura daňové soustavy ČR I.Nepřímé daně II.Přímé daně

12 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz ad I) Nepřímé daně - obecně jsou vázány na některé druhy výrobků nebo služeb nejsou vázány na jednotlivé fyzické n. právnické osoby poplatníkem nepřímých daní je spotřebitel nepřímé daně platíme v konečné ceně produktu (výrobek, zboží, služba do státního rozpočtu je odvádí výrobce, prodejce apod. vyhnout nepřímým daním se lze tak, že nebudeme produkt zatížený nepřímou daní kupovat

13 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz patří sem: DPH (daň z přidané hodnoty) Spotřební daně Daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků

14 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz ad II) Přímé daně mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisků fyzickými a právnickými osobami, daňový poplatník je adresný člení se na: a)daně z příjmů –daň z příjmů fyzických osob –daň z příjmů právnických osob b)majetkové daně –daň z nemovitostí –daň z pozemků –daň ze staveb –daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí –silniční daň

15 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Právní úprava české daňové soustavy 1.Daň z přidané hodnoty 235/2004 Sb O DPH ve znění pozdějších novel 2.Spotřební daně 353/2003 Sb O spotřebních daních –“– 3.Daň z nemovitostí 338/1992 Sb O dani z nemovitostí –“– 4.Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 357/1992 Sb O dani dědické, darovací, … –“– 5.Daň silniční 16/1993 Sb O dani silniční –“– 6.Daně z příjmů 586.1992 Sb O dani z příjmů –“– 7.Správa daní 337/1992 Sb O správě daní a poplatků –“–

16 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1.5 Základní pojmy daňové soustavy

17 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daň zákonem stanovená, zpravidla opakující se platba fyzických n. právnických osob plynoucí do státního rozpočtu státním rozpočtem rozumíme –rozpočet ústřední (rozpočet ČR, schvaluje se každoročně Zákonem o SR) –rozpočet vyššího územního celku (kraje) –rozpočet obcí např. –DPH je příjmem SR ČR (ústředního rozpočtu) –daň z nemovitosti je příjmem obce (viz. dále)

18 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Zdaňovací období –časový interval, za který se daňový základ a daň stanovují a za který se hradí –např. měsíc, čtvrtletí, rok, apod. –viz. jednotlivé daně

19 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Nedoplatek daně –celkové zálohy jsou nižší než vyměřená celková daň –nedoplatek musí být do stanoveného termínu státu uhrazen Přeplatek daně –celkové zálohy na daň jsou vyšší než vyměřená celková daň, –přeplatek musí správce daně vrátit, popř. započítat na další (novou) daňovou povinnost Správce daně –příslušný finanční orgán, kt. plátce daň poukazuje, –kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, –uděluje sankce v případě neplnění daňových povinností –např. finanční úřad

20 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz poplatník daně –fyzická n. právnická osoba, která ze zákona nese daňové břemeno (krátí se jí využitelný příjem) např. učitel ve škole (ze svého příjmu je povinen odvést daň do SR, ale platí ji za něj zaměstnavatel) plátce daně –fyzická n. právnická osoba, kt. je povinna daň vypočítat vybrat a odvést –do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu např. PA odvádí daně z příjmů za své zaměstnance

21 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz správa daně –činnost, kterou provádí správce daně –jedná se o právo činit opatření, kt. jsou potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností vyhledat daňové subjekty, vyměřit daně, vybrat daně, kontrolovat, vymáhat, apod.

22 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz objekt daně –předmět daně –finanční hodnota (n. jiná skutečnost), na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnost např. –mzda v pracovním poměru, –hodnota dědictví, –zisk z podnikání, –apod. neupravený základ daně (daňový základ) –část objektu daně, ze které se po dalších úpravách bude vypočítávat daň, např. –hrubý zisk vykázaný v účetnictví (před odečtením např. odečitatelných položek),

23 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Upravený základ daně –část objektu daně po úpravě o nezdanitelné části základu daně –odčitatelné položky, přičitatelné položky –výsledkem je částka, ze které se bude vypočítávat daň např. –HV podniku = V - N, –HV > 0 = hrubý zisk –upravený základ daně = hrubý zisk – ZP – SP – odčitatelné položky + přičitatelné položky (penále a pokuty od finančního úřadu) Nezdanitelná část základu daně –položky snižují neupravený základ daně (chovají se jako odčitatelné položky) –např. sociální hlediska, ekologická hlediska apod.

24 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Přičitatelné položky k základu daně –účetnictví tyto položky zahrnuje do nákladů –ale nejsou daňově uznatelnými náklady tzn. NESNIŽUJÍ ZÁKLAD pro výpočet daně z příjmu –pokuty, penále, dary přesahující zákonem stanovené limity apod. Odčitatelné položky od základu daně –snižují daňový základ z důvodů, kt. stát považuje z hlediska ekonomické stimulace za rozumné

25 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daňová sazba –postup výpočtu (algoritmus), podle kterého se ze základu daně stanoví velikost daně –nejčastěji je to procento, které stanoví výši daně např. základní sazba DPH = 19%, snížená sazba DPH 9%, apod. Sleva na dani –částka, která se odečítá až po vypočtení daně od vypočtené daně –tzn. nesnižuje daňový základ! –snižuje až vypočtenou daň!

26 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daňové přiznání –dokument –plátce daně uvádí všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně, –tento výpočet musí předložit finančnímu úřadu v termínu, kt. stanovuje zákon Daňový únik –protiprávní jednání daňového subjektu s cílem neoprávněného zkrácení daňové povinnosti –je-li úmyslné, jedná se o trestný čin krácení daně

27 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1.6 Anglické a německé ekvivalenty našich daní

28 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Anglické a německé ekvivalenty čs. daní Daň z přidané hodnoty (DPH) –A: VAT (Value Added Tax) –N: Mwst (Mehrwertsteuer) Spotřební daň –A: Consumption Taxes –N: Verbrauchsteuer Daň z příjmů –A: Income Tax –N: Einkommensteuer

29 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Anglické a německé ekvivalenty našich daní Daň z příjmů fyzických osob –A: Personal Income Tax –N: Personaleinkommensteuer Daň z příjmů právnických osob –A: Corporate Income Tax –N: Korperschaftsteuer Silniční daň –A: Road Tax –N: Kraftfahrzeugsteuer

30 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz anglické a německé ekvivalenty českých daní Daň dědická –A: Inheritance Tax –N: Erbschaftssteuer Daň darovací –A: Gift Tax –N: Schenkungssteuer Daň z nemovitostí –A: Tax on Properties –N: Immobiliensteuer

31 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1.7.1 DPH – Daň z přidané hodnoty

32 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Co je přidaná hodnota? Koupili jsme dřevo za 10 000 Kč. Ze dřeva jsme vyrobili lavičku. K výrobě jsme museli svítit, museli jsme použít strojů, zaměstnanců, apod. Cena na výstupu je 15 000 Kč. –cena na vstupu 10 000 Kč –cena na výstupu 15 000 Kč –přidaná hodnota = cena na výstupu – cena na vstupu –přidaná hodnota = 15 000 – 10 000 = 5 000 Kč Přidaná hodnota = hodnota přidaná naším zpracováním!

33 VSTUP vs. VÝSTUP V PODNIKU VSTUP –tzv. input –vše, co podnik nakupuje a používá k další činnosti, např. FAP energie FAP nájem FAP plyn FAP/VPD/VBU nákup materiálu –plátce DPH počítá DPH i na vstupu –stát umožňuje plátci DPH uplatnit odpočet DPH –DPH na vstupu je proto POHLEDÁVKA FÚ VÝSTUP – tzv. output – vše, co je výsledkem podnikatelské činnosti, např. FAV prodej výrobků FAV poskytnutí služeb FAV prodej zboží apod. – plátce DPH počítá DPH i na výstupu – plátce DPH vypočítá a odvede DPH finančnímu úřadu, – jelikož je podnik pouze výběrčím daně, je DPH pro něj ZÁVAZKEM k FÚ

34 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Jak nejlépe charakterizovat DPH je to nepřímá daň je to daň z prodeje výrobků a služeb neovlivňuje hospodaření podniku –není nákladem, ani výnosem nenajdete jej ve výsledovce –naproti tomu je pohledávkou nebo závazkem najdete jej v rozvaze podniky jsou pouze „výběrčími daně“, –od svých odběratelů daň vyberou a –odvedou DPH do státního rozpočtu a to –prostřednictvím finančního úřadu –spotřebitel platí DPH v ceně výrobku

35 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Předmět DPH dodání zboží převod nemovitostí poskytování služeb pořízení zboží z členských států EU a ze třetích zemí

36 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Platí se DPH ze všeho? NEPLATÍ v některých případech se DPH uplatnit nesmí: 1.Bezplatné poskytnutí reklamního předmětu do 500 Kč (např. tričko s logem PA) 2.Manka a škody na majetku 3.aktivace majetku a služeb –dále viz. zákon o DPH – PROSTUDUJTE!

37 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Sazby DPH základní sazba –19% –zboží –služby –vše, co není uvedeno ve snížené sazbě! snížená sazba –9% –potraviny (některé druhy), krmiva, voda, zdravotnické prostředky, knihy, noviny, časopisy, dětské autosedačky, apod. –některé služby uvedené v příloze 1 zákona o DPH npř. oprava zdravotnických prostředků, hromadná a pravidelná přeprava osob, zdravotní a sociální péče, vstupné na koncerty, divadelní a filmová představení, aj.

38 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Základ daně z přidané hodnoty základ daně z přidané hodnoty –částka snížená o daň, kt. jako úplatu obdržel plátce DPH za uskutečněné plnění tzn. částka neobsahuje DPH, DPH budeme počítat způsobem „zdola“ (viz. dále) např. prodej zboží, poskytnutí služby, apod. –platba přijatá před uskutečněním zd. plnění, ze kt. musí plátce povinen odvést daň částka již obsahuje DPH DPH budeme počítat způsobem „shora“ (viz. dále) základ daně rovněž zahrnuje: clo, celní poplatky, poplatky spotřební daň vedlejší výdaje, kt. jsou účtovány –náklady na balení, přepravu, pojištění, provize, apod.

39 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Výpočet DPH - 2 způsoby 1.Výpočet zdola ze základu daně DPH = základ daně * (sazba/100) 2.Výpočet shora z částky včetně daně DPH = částka včetně daně * koeficient, kde koeficient = sazba/(100 + sazba) koeficient se zaokrouhluje matematicky zaokrouhluje se na 4 desetinná místa úkol: spočtěte koeficienty pro sníženou i základní sazbu DPH Vypočtenou daň zaokrouhlujte na padesátihaléře matematicky!

40 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Výsledky koeficient pro základní sazbu 19% = 19/(100+19) = 0,1597 koeficient pro sníženou sazbu 9% = 9/(100+9) = 0,0826

41 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Náležitosti daňového dokladu přesné označení prodávajícího a kupujícího evidenční číslo rozsah a předmět plnění datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění daňového plnění jednotkovou cenu bez daně základ daně n. výše platby základní n. sníženou sazbu n. odkaz na ustanovení zákona, dle kt. je daňové plnění osvobozeno ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍ NESMÍ ŽÁDNÉ ÚDAJE OPRAVOVAT

42 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Nárok na odpočet DPH může uplatnit plátce daně, jestliže: 1.použije daný vstup pro ekonomickou činnost –např. z nakoupeného dřeva vyrobí lavičku –DPH je pro něj pak pohledávkou vůči SR 2.má daňový doklad vystavený plátcem DPH, kt. má náležitosti požadované zákonem –prodejce dřeva vystaví fakturu, kt. obsahuje potřebné náležitosti 3.nárok na odpočet uplatní v období, kdy se zdanitelné plnění uskutečnilo –nárok lze uplatnit nejpozději za poslední zdaňovací období v daném kalendářním roce, –později je možné uplatnit nárok pouze v dodatečném daňovém přiznání, nejdéle však do 3 let

43 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daňová povinnost rozdíl mezi daní zaúčtovanou v příslušném zdaňovacím období na výstupu a nárokem na odpočet daně na vstupu záporná daňová povinnost –ozn. nadměrný odpočet –máme pohledávku vůči SR –souhrn daní na vstupu je vyšší než souhrn daní na výstupu kladná daňová povinnost –ozn. vlastní daňová povinnost –souhrn daní na výstupu je vyšší než souhrn daní na vstupu

44 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daňová povinnost - příklad Ve sledovaném měsíci uskutečnil podnik tyto nákupy a prodeje: –nákup zboží 320 000 Kč, 19% DPH –nákup služeb 198 200 Kč, včetně 19% DPH –tržby za prodané zboží 1 125 000 Kč, včetně 19% DPH –tržby za realizované služby 15 000 Kč, DPH 19% Vypočtěte daňovou povinnost

45 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Postup 1.Spočteme jednotlivé daně na vstupu a provedeme jejich sumaci 2.Spočteme jednotlivé daně na výstupu a provedeme jejich sumaci 3.Spočteme daňovou povinnost dle vztahu: daňová povinnost = souhrn daní na výstupu – souhrn daní na vstupu 4.Rozhodneme, zda se jedná o nadměrný odpočet n. vlastní daňovou povinnost

46 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Krok 1: Výpočet daní na vstupu Daň na vstupu budeme počítat u: a)nákup zboží 320 000 Kč, 19% DPH b)nákup služeb 198 200 Kč, včetně19% DPH ad a) DPH = sazba DPH*základ daně = = 0,19*320 000 = 60 800 ad b) DPH = koeficient 19% * částka včetně DPH DPH = 19/(100+19)* 198 200 = 0,1597* 198 200 = 31 652,50 Sumace daní na vstupu: 60 800 + 31 652,50 = 92 452,50

47 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Krok 2: Výpočet daní na výstupu a jejich sumace Daň na výstupu budeme počítat u: a)tržby za prodané zboží 1 125 000 Kč, včetně 19% DPH b)tržby za realizované služby 15 000 Kč, DPH 19% ad a) DPH = koeficient 19% *částka vč. DPH DPH = 19/(100+19) * 1 125 000 = = 0,1597 * 1 125 000 = 179 662,50 Kč ad b) DPH = sazba DPH * základ daně = 0,19 * 15 000 = 2 850 Kč Sumace daní na výstupu: 179 662,50 + 2 850 = 182 512,50,-- Kč

48 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Krok 3: Výpočet daňové povinnosti Daňová povinnost = =  daně na výstupu -  daně na vstupu = = 182 512,50 – 92 452,50 = zaokrouhlíme na celé Kč nahoru! 90 060 Kč

49 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Krok 4: Rozhodneme d.povinnost/n.d.odpočet 90 060 Kč jedná se o daňovou povinnost důvod: výsledek je > 0 jedná se o daňovou povinnost, kt. musíme uhradit státu

50 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Kdo je plátce a kdo neplátce DPH Plátce –osoba povinně zaregistrovaná k platbě DPH –v ČR dle zákona o DPH platí, že osobou povinnou k dani je ten, kdo: má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, a její obrat přesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč, –toto je nutné přepočítávat celý rok, takže leden 05 – leden 06 únor 05 – únor 06 prosinec 06 – prosinec 07 –v každé sestavě 12 po sobě jdoucích měsících obrat přesáhne 1 000 000 Kč pokud tento zákon nestanoví jinak Neplátce DPH –každý jehož obraty ve 12 po sobě jdoucích měsících jsou nižší než 1 000 000 Kč

51 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Zdaňovací období DPH kalendářní měsíc –obrat plátce DPH přesáhl za předchozí kalendářní rok 10 000 000 Kč čtvrtletí –obrat plátce se pohybuje v rozmezí 1 000 001 – 2 000 000 volba mezi čtvrtletím n. kalendářní měsícem –obrat plátce DPH se pohybuje 2 000 000 – 10 000 000 Kč

52 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz vlastní daňová povinnost/nadměrný odpočet sumace DPH na výstupu > sumace DPH na vstupu –plátce DPH podá daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost –pokud vznikl nadměrný odpočet správce daně jej vrací do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání o tento přeplatek plátce nemusí žádat správcem DPH je příslušný finanční úřad, v některých případech to může být i celní úřad

53 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH

54 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz DPH: typy obchodních vztahů v reálné praxi 1.Neplátce nakoupil od neplátce a prodal komukoliv 2.Neplátce DPH nakoupil zboží nebo služby od plátce DPH a prodal komukoliv 3.Plátce DPH nakoupil zboží nebo služby od neplátce DPH a prodal komukoliv 4.Plátce nakoupil zboží nebo služby od plátce DPH a prodal komukoliv

55 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz ad 1) Neplátce nakoupil od neplátce. Podnik (neplátce) nakoupil materiál za 10 000 Kč od nepl. Prodal výrobek za 15 000 Kč. –v přidané hodnotě jsou započteny třeba mzdy dělníků, elektrická energie, apod. –kalkulace ceny: cena vstupu = 10 000 Kč přidaná hodnota (mzdy, elektrika, nájem, marže, …) = 5 000 Kč _________________________________________________________ výsledná cena = cena vstupu + přidaná hodnota = 15 000 Kč –stát v tomto případě DPH nezíská ani od našeho dodavatele, ani od nás! –Pamatujte: Neplátce neuplatňuje odpočet DPH na vstupu a ani nemá daňovou povinnost na výstupu! –Zamyslete se: Je dobré být neplátcem? Ano – proč? Ne – proč?

56 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz SITUACE II. Neplátce DPH nakoupil zboží nebo služby od plátce DPH Náš podnik je neplátcem DPH a nakoupil vstup od plátce DPH za 10 000 Kč. Přidaná hodnota naším podnikem činí 5 000 Kč. Sazba DPH 19% uvědomme si: nakoupili jsme od plátce, takže DPH je v ceně my jsme ale neplátci, takže i přesto, že cena DPH zahrnuje, my ODPOČET uplatnit nemůžeme sami pro sebe si můžeme ale spočítat, kolik DPH činí Jak budeme kalkulovat naši cenu? –nákupní cena vč. DPH …………. 10 000 Kč –přidaná hodnota námi ………….. 5 000 Kč ____________________________________________ –naše prodejní bez DPH …………. 15 000 Kč –ÚKOL: Kolik Kč jsme zaplatili státu na DPH na vstupu? Jakým způsobem to zjistíme? Zjistěte to :-)

57 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz SITUACE 3: Plátce DPH nakoupil zboží nebo služby od neplátce DPH Podnik nakoupil materiál na výrobu nábytku za 10 000 Kč. Přidaná hodnota činí 5 000 Kč. Proveďte kalkulaci konečné ceny. Jsme plátci, nakoupili jsme od neplátce – DPH v ceně započteno není, na vstupu nemůžeme uplatnit odpočet! Jsme plátci DPH, takže na výstupu budeme muset odvést DPH státu, vznikne daňová povinnost! Kalkulace –Nákupní cena 10 000 Kč –Přidaná hodnota 5 000 Kč –Základ pro výpočet DPH 10 000 + 5 000 = 15 000 Kč –DPH = 0,19 * 15 000 = 2 850 – toto je náš závazek k FÚ –Konečná cena 15 000 + 2 850 = 17 850 Kč

58 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz SITUACE IV: PLÁTCE DPH NAKOUPIL OD PLÁTCE DPH Náš podnik je plátcem DPH a nakoupil vstupy od plátce DPH za 11 900 Kč (cena vč. DPH) přidaná hodnota naším podnikem je 5 000 Kč Kalkulace ceny v tomto případě: –nákupní cena vstupů bez DPH ……………….. 10 000 Kč –DPH na vstupu (19%) ………………………….. 1 900 Kč (pohledávka k FÚ) –přidaná hodnota námi …………………………. 5 000 Kč --------------------------------------------------------------------------------- Základ DPH = 10 000 + 1 900 + 5 000 = 17 900 DPH = 17 900 * 0,19 = 3 401 (toto je náš závazek k FÚ) KONEČNÁ CENA = 17 900 + 3 401 = 21 301

59 DPH PŘI DOVOZU PŘÍKLAD Z UČEBNICE EK3 08/09 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz

60 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Příklad z učebnice (s. 46) Obchodní dům Astra dovezl z USA 200 ks žehliček. Cena 1 ks žehličky 18 USD. Kurz v den dovozu byl 30 Kč. Clo je stanoveno ve výši 10% z celní hodnoty. V témže měsíci obchodní dům Astra žehličky prodal po 900 Kč za kus (cena bez DPH). Obchodní dům Astra je plátcem DPH.

61 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz Úkoly a)Spočtěte celní hodnotu zboží b)Spočtěte výši cla c)Určete daňový základ pro výpočet DPH na vstupu d)Spočtěte DPH na vstupu e)Spočtěte tržby obchodního domu f)Určete DPH na výstupu g)Určete prodejní cenu 1 žehličky h)Spočtěte, kolik obchodní dům odvede finančnímu úřadu na DPH z prodeje žehliček

62 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad 1) CELNÍ HODNOTA *Celní hodnota zboží + prodejní cena z faktury (přepočtená na Kč) + provize, odměny za zprostředkování, cena obalů,… + licenční poplatky a poplatky za používání patentů + náklady dopravy, manipulace, pojištění v našem případě tedy –200 ks * 18 USD = 3 600 USD * 30 Kč = 108 000 Kč

63 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad 2) VÝPOČET CLA clo = sazba cla/100 * celní hodnota zboží v našem případě tedy –clo = 0,10 * 108 000 = 10 800 Kč

64 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad c) DAŇOVÝ ZÁKLAD DPH NA VSTUPU + základ pro vyměření cla (tzv. celní hodnota zboží*) + clo n. další celní poplatky + spotřební daň (pokud zboží podléhá spotřební dani) ========================================= = základ DPH v našem případě tedy: –108 000 (celní hodnota) + 10 800 Kč (clo) = 118 800

65 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad d) DPH na vstupu způsob zdola (částka neobsahuje DPH), takže: –DPH = sazba/100 * základ DPH v našem případě tedy –DPH žehličky = 0,19 * 118 800 = 22 572 Kč

66 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad e) TRŽBY OBCHODNÍHO DOMU tržby z prodeje žehliček –T ž = q ž * p ž v našem případě –T ž = 200 * 900 = 180 000 Kč

67 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad f) DPH na výstupu (při prodeji) opět počítáme způsobem „zdola“ –DPH = sazba DPH/100 * základ DPH tržby neobsahují DPH –!připomeňte si! DPH neovlivňuje N a V podniku DPH je buď pohledávkou n. závazkem! takže v našem případě –DPH Ž, výstup = 0,19 * 180 000 = 34 200 Kč

68 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad g) Prodejní cena 1 žehličky prodejní cena 1 žehličky = (T ž + DPH)/q ž, kde: –T ž = souhrn tržeb za všechny prodané žehličky –DPH = daň z přidané hodnoty všech žehliček –q ž = množství všech žehliček v našem případě tedy: –prodejní cena 1 žehličky = (180 000 + 34 200)/200 = = 1 071 Kč

69 EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz ad h) daňová povinnost daňová povinnost =  DPH na výstupu -  DPH na vstupu výsledek > 0 –daňová povinnost –můj závazek ke státu –já musím DPH uhradit finančnímu úřadu výsledek < 0 –nadměrný odpočet –moje pohledávka ke státu –stát musí uhradit mně v tomto našem případě tedy –daňová povinnost = 34 200 – 22 572 = 11 628 Kč

70 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz NA ZÁVÉR O DPH DPH má universální charakter –týká se naprosté většiny výrobků a služeb Daňová povinnost vzniká zpravidla okamžikem prodeje Základ DPH je vždy v peněžních jednotkách Poplatníkem je vždy spotřebitel Plátcem DPH je výrobce (n. prodejce) DPH je příjmem SR. Správcem DPH je příslušný finanční úřad.

71 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1.7.2 Spotřební daně

72 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Obecně o spotřebních daních I/II kromě fiskální funkce (jsou příjmem SR) plní i funkci regulační –zdravotní důvody zvyšují ceny alkoholu, tabákových výrobků apod. a tím de facto působí na omezení spotřeby –ekologické důvody zvyšují ceny pohonných hmot, což může mít vliv na spotřebu pohonných hmot (snížení) a tudíž se může snížit i množství splodin vzniklých při spalování –ekonomické důvody vyčerpatelnost jsou to nepřímé daně týkají se vybraných výrobků (selektivní char.) daňová povinnost vzniká okamžikem výroby n. dovozu

73 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Obecně o spotřebních daní II/II uplatňují se jen jednou základem daně nemusí být nutně peněžní částka, ale třeba naturální jednotka (litr vína, apod.) při dovozu vybírá spotřební daně celní úřad jsou součástí základu pro výpočet DPH všechny jsou upraveny zákonem 353/2003 Sb. o spotřebních daních

74 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Struktura spotřebních daní Daň z minerálních olejů –automobilové benzíny, motorové nafty, topné oleje Daň z lihu –líh, ovocné destiláty z pěstitelského pálení, lihoviny, destiláty Daň z piva –piva, která obsahují více než 0,5% objemových alkoholů (viz. dále) Daň z vína a meziproduktů –např. révová vína, šumivá vína, desertní vína, … Daň z tabákových výrobků –cigarety, doutníky, cigaretový a žvýkací tabák

75 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Předmět spotřební daně vybrané výrobky, které jsou: –vyrobené v tuzemsku –n. do tuzemska dovezené

76 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Vznik daňové povinnosti daňová povinnost vzniká okamžikem výroby n. dovozu zboží ve státech EU se uplatňuje princip zdanění v té zemi, kde dojde ke konečné spotřebě ke zdanění dochází až ve chvíli, kdy je zboží puštěno do volného oběhu

77 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Prosím pozorně vnímejte --- odlišujte následujícící daňová povinnost vzniká výrobou n. dovozem vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit –vzniká v okamžiku uvedení vybraného výrobku do volného oběhu při dovozu při použití pro vlastní spotřebu, apod. správcem spotřební daně je celní úřad

78 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daňové sklady v době mezi daňovou povinností a povinností daň přiznat a zaplatit je vybraný výrobek v režimu podmíněného osvobození od daně daňový sklad –upraven nově v souladu se směrnicemi EU –daň se vybírá co nejblíže místu spotřeby –v tomto mezidobí jsou výrobky dopravovány a skladovány nezdaněně –daňové sklady jsou provozovány na základě povolení od správce spotřební daně – celní úřad

79 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Plátce spotřebních daní fyzická n. právnická osoba, která: –provozuje daňový sklad –dodají vybrané výrobky ke konečné spotřebě –dovážejí vybrané výrobky a neuplatní režim podmíněného osvobození –další případy ze zákona plátce se musí registrovat k platbě spotřební daně nejpozději ke vzniku daňové povinnosti plátcem spotřebních daní nejsou fyzické osoby, které vyrobí do –200 litrů piva pro vlastní potřebu za rok nebo –do 500 litrů vína za rok

80 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Příklady spotřebních daní v r. 2006 Daň z minerálních olejů, např. –olovnaté benziny (motorové, letecké) 1 000 litrů = 13 710 Kč –bezolovnaté benziny (motorové, letecké) 1 000 litrů = 11 840 Kč Daň z lihu, např. –líh 1 hl etanolu 26 500 Kč Daň z vína, např. –šumivá vína 1 hl vína 2 340 Kč

81 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1.8 Přímé daně

82 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Struktura kapitoly 1.8 I.Daň z nemovitostí II.Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí III.Silniční daň IV.Daně z příjmů

83 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz ad I. Daně z nemovitostí

84 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Obecná charakteristika upravena zák. 338/92 Sb. přímá majetková daň nemovitost = pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem daň z nemovitostí se člení –daň z pozemků –daň ze staveb konstrukce daně z nemovitosti není založena na hodnotě nemovitosti výše závisí na tom, kde se nemovitost nachází a k čemu slouží celkový daňový výnos je příjmem OBCE, na jejímž území se nemovitost nachází vybranou daň na účty obcí zasílají finanční úřady

85 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daň z nemovitostí Předmět daněPozemky a stavby (nemovitosti) Poplatníkzpravidla vlastník Základ daněVýpočet na základě tabulek (skupin nemovitostí) a koeficientů pro konkrétní území Základ daně i daň zasílá finanční úřad daňovým výměrem Daňové přiznání1x ročně, v případě, že posléze nedojde ke změně vlastníka daňové přiznání se znovu nepodává Placení daníplatí se ročně je možno ji rozdělit do 4 splátek

86 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz A. Daň z pozemků - obecně předmětem daně jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí –název obce, název a kód katastrálního území a parcelní číslo, pod kterým je pozemek veden předmětem daně nejsou –zastavěné pozemky –lesní pozemky plnící zvláštní funkce (např. ochranné) –vodní plochy (kromě rybníků s průmyslovým chovem ryb) –pozemky určené pro obranu státu

87 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daň z pozemků – potřebné paragrafy do praxe předmět daně z pozemků –par. 2 zákona o dani z nemovitostí poplatníci daně z pozemků –par. 3, tamtéž osvobození od daně z pozemků –par. 4, tamtéž základ daně, sazby daně, daň z pozemků –par. 5 a 6, tamtéž

88 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz B. Daň ze staveb stavby jsou nemovitosti spojené pevným základem se zemí předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR –paragraf 7: obytný dům, stavby tvořící příslušenství obytného domu, stavba k individuální rekreaci,, garáž oddělená od bytového domu, byt, nebytový prostor (k podnikání, nebo jen nebytový prostor)

89 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz identifikační údaje o stavbě název obce, v jejímž katastru nemovitost leží název a číslo katastrálního území parcelní číslo číslo popisné a evidenční rok dokončení n. kolaudace stavby právní vztah ke stavbě (vlastník, nájemce)

90 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Předmětem daně ze staveb nejsou stavby přehrad stavby vodovodů stavby rozvodů energií stavby sloužící veřejné dopravě –dálnice –silnice, –stavby drah a na dráze, –přístavy, –letištní plochy a letiště, –apod.

91 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Poplatník daně ze staveb Vlastník nemovitosti Nájemce nemovitosti –má-li stavbu v nájmu více nájemců, musí platit daň všichni nájemci společně a nerozdílně –daň platí jen jednou, ale musí se mezi ně rozpočítat!

92 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz ad II. Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí

93 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1. Dědická daň Předmět - zděděný majetek – movitý i nemovitý Poplatník Dědic - fyzická – ze zákona, nebo ze závěti, - právnická osoba – ze závěti Jsou rozděleni do skupin podle příbuzenského vztahu I. Příbuzní v řadě přímé osvobozeni od daně (děti, rodiče,vnuci, pravnuci, prarodiče) II. Sourozenci, tety, synovci a další v řadě pobočné –3 % ze základu daně III. Ostatní osoby –7% ze základu daně Základ daně- cena majetku – dluhy, náklady na pohřeb a notáře

94 2. Darovací daň předmět daně dar  peněžní, nepeněžní poplatník  příjemce daru základ daně  hodnota daru  rovněž závisí na tom, kdo je dárcem /příbuzný, cizí osoba/ EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz

95 3. Daň z převodu nemovitostí předmět daně úplatný / bezúplatný převod nemovitosti poplatník  ve většině případech prodávající základ daně  hodnota nemovitosti (oceněná znalcem / tržní)  platí se z té vyšší  sazba 3% EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz

96 4. Silniční daň předmět daně vozidla používaná pro podnikání a k jiné samostatně výdělečné činnosti osvobození od daně  jednostopá a tříkolá vozidla plátce daně  ten, kdo je registrován jako plátce poplatník daně ten, kdo je napsán v technickém průkazu základ daně nákladní vozidla – největší povolená hmotnost a počet náprav ostatní – objem válců daň se platí jednou ročně (např. 1 500 – 2000 m3 – 3 000 Kč) zdaňovacím obdobím je 1 rok daň se platí zálohově, čtvrtletně, případný nedoplatek: do 31. 1. EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz

97 ad IV. Daň z příjmů

98 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Struktura daní z příjmů v ČR (aktuálně) 1)Srážková daň zvláštní sazba daně 2)Daň z příjmů fyzických osob 3)Daň z příjmů právnických osob

99 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 1. Srážková daň

100 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Srážková daň je upravena § 36 Zákona o daních z příjmu Princip daně –Sráží se automaticky při výplatě příjmu –Sráží ji a odvádí ten, kdo příjem vyplácí –Není uvedena v daňovém přiznání –Není možno uplatnit daňové výdaje – základ daně se rovná daňovému příjmu Předmět daně (nejčastěji uplatňovaný) –Příjmy z úroků –Podíly na zisku s.r.o. –Výhry –Příjmy zaměstnanců do 5000 Kč/měsíc (pokud nepodepsali prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek - není je možno uplatnit)

101 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 2. Daň z příjmů fyzických osob

102 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Princip daně z příjmů fyzických osob PRINCIP DANĚ Z PŘÍJMŮ vybírá se z příjmů podle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Daň se počítá z upraveného základu daně je uvedena v daňovém přiznání

103 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Předmět daně z příjmů fyzických osob Příjmy fyzických osob 1.Ze závislé činnosti – příjmy zaměstnanců (mzda), příjmy společníků (sro, vos, členů družstev) 2.Příjmy z podnikání – OSVČ, živnostníci 3.Z funkčních požitků – příjmy za výkon veřejné funkce – platy poslanců, členů vlády 4.Příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti – umělecká produkce, autorská práva 5.Příjmy z kapitálového majetku – výnosy z prodeje cenných papírů 6.Příjmy ze soustavného pronájmu 7.Ostatní příjmy –příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí atd.

104 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Struktura daně z příjmů fyzických osob v ČR Příjmy FO I. Nejsou předmětem daně II. Osvobozené příjmy III. Zdaňované příjmy IIIa Nezahrnované do základu daně IIIb Zahrnované do základu daně

105 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz ad I. Příjmy, které nejsou předmětem daně (p.3, o.4) zděděním darováním nemovitosti, movité věci anebo majetkového práva příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů apod.

106 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz ad II. Osvobozené příjmy (p. 4) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku –pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem příjmy z prodeje movitých věcí dávky nemocenské péče starobní důchody, sociální dávky, apod.

107 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Plátce a poplatník u daně z příjmů fyzických osob Poplatník –všechny FO s trvalým bydlištěm v ČR, –v některých případech i cizinci Fyzické osoby – zaměstnanci Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) Fyzické osoby se souběhem činností

108 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Výpočet čisté mzdy – srovnání 2005 a 2006

109 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz PLATÍ  2009 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY 1.Výpočet ZP a SP zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru 2.Výpočet základu daně ZD = HM – ZP – SP zaokrouhlujeme na celé 100 Kč nahoru 3.Výpočet daně (bez slev) všimněte si – daň se počítá se ZD 4.Odečtení slev na poplatníka, na studenta na dítě aj. 5.Výpočet zálohy na daň z př. fyz. osob Daň bez slev – slevy na dani 6.Výpočet čisté mzdy ČM = HM – ZP – SP – záloha na daň z příjmu – další srážky (úvěr, apod.) NEPLATÍ  2005 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY 1.Výpočet ZP a SP 2.Výpočet základu daně ZD = HM – ZP – SP 3.Výpočet uprav. základu daně UZD = ZD – odčitatelné položky 4.Výpočet daně z UZD 5.Výpočet čisté mzdy ČM = HM – ZP – SP – daň – další srážky + bonusy (např. na dítě)

110 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daň z příjmů fyzických osob u OSVČ (osob samostatně výdělečně činných)

111 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Postup výpočtu daně z příjmů u OSVČ 1.Provést součet veškerých příjmů 2.Provést součet veškerých daňově uznatelných výdajů tzn. výdaje, které nám sníží základ daně 3.spočteme ZD = P – V příjmy – výdaje u těch, kteří vedou daňovou evidenci výnosy – náklady u těch, kt. vedou podvojné účetnictví 4.UZD = ZD + daňově neuznatelné příjmy – nezdaňované příjmy – odčitatelné položky 5.Vypočítat daň z příjmu bez slev z UZD (stejně jako u ČM) = daňová povinnost 6.Od daně z příjmů bez slev odečíst všechny možné slevy (poplatník, student, manželka, invalida, …) = daňová povinnost

112 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 3. Daň z příjmů právnických osob

113 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daň z příjmu právnických osob Obdobný postup jako u výpočtu daně z příjmu fyzických osob – je však jednodušší 1)Vypočteme hospodářský výsledek –HV = výnosy – náklady 2) Zjistíme základ daně postup je totožný jako u OSVČ ZD = HV + daňově neuznatelné náklady – výnosy zdaněné jinou daní –není stanoven minimální základ daně 3) Vypočteme upravený základ daně postup je podobný jako u OSVČ Dary min 2.000,-Kč a max. 5% z upraveného základu daně Daňová ztráta Část vstupní ceny (%) dlouhodobého majetku (§34)

114 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz 4) Zjistíme daň před slevou Upravený základ daně zaokrouhlíme na tisíce nahoru a vypočteme daň před slevou Sazba daně je jedna: 20% (2010: 19%) 5) Daňová povinnost (daň po slevě) odečíst slevy (viz. zákon o dani z příjmů)

115 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Dodatek ke kapitole 1.8 Termíny podání přiznání a placení daní

116 EK3 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.rb@bigboss.cz Daňové přiznání ročně –Do 31.3. – bez daňového poradce –Do 30.6. – s daňovým poradcem Daň se platí –ve stejném termínu jako se podává daňové přiznání –u FO i PO se platí záloha na daň stanoveno daňovým kalendářem a zákonem O dani z příjmu


Stáhnout ppt "EK3 URL: Daně. Daňová soustava. big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)"

Podobné prezentace


Reklamy Google