Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)"— Transkript prezentace:

1 big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)
Daně. Daňová soustava. big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :) EK URL:

2 1.1 Daňová soustava v tržní ekonomice
EK URL:

3 Co je daňová soustava? daňový systém určité země říká
jaké druhy daní v zemi existují, v jaké výši a jak často se platí a kdo je platí apod. typ daňové soustavy vždy závisí na ekonomickém systému země (jiný typ soustavy bude mít tržní ekonomika, jiný např. centrálně řízená) na politické orientaci vládnoucí strany vyšší daňové zatížení občanů preferují zpravidla levicové vlády, nižší daňové zatížení občanů preferují zpravidla pravicové vlády EK URL:

4 Ekonomická teorie a přístup k daním
v historii teoretické ekonomie vznikl směr Ekonomie strany nabídky jeden z jejich představitelů A. Laffer zkonstruoval křivku, která popisuje vývoj daňových výnosů plynoucích do státního rozpočtu v závislosti na výši daňové sazby Artur Laffer tvrdí, že v každé ekonomice existuje určitá daňová sazba (tzv. maximální), při které jsou výnosy z daní maximální překročí-li v ekonomice skutečná daňová sazba tuto tzv. maximální daňovou sazbu, příjmy z daní „utíkají“ z legální ekonomiky pryč do šedé (ilegální) ekonomiky (v grafu se jedná o tzv. zakázanou zónu) EK URL:

5 Všimněte si prosím sazba t0 < t1 a při tom daňový výnos je stejně vysoký zatímco u t0 jsou nízké výnosy dány nízkými příjmy, u sazby t1 jsou nízké výnosy z daní dány vysokými úniky do šedé ekonomiky maximální daňová sazba tmax je v každé zemi odlišná! tzv. zakázaná zóna je dána vyšší než tzv. maximální daňovou sazbou EK URL:

6 1.2 Vztah daňové soustavy a státního rozpočtu
EK URL:

7 Proč platíme daně? daně jsou jedním z hlavních příjmů SR
ze SR jsou pak tyto příjmy rozdělovány dalším subjektům přímým příjmem jednotlivých obcí je v současnosti daň z nemovitostí hlavním smyslem daní je zajistit financování těch společenských potřeb, které nelze zajistit lépe jinými formami než prostřednictvím státu jako celku, prostřednictvím krajů nebo obcí. jedná se o tzv. veřejné statky tzn. statky, které by soukromý sektor nezabezpečil efektivně nebo by je nezabezpečil vůbec vzdělání, bezpečnost, údržba a rozvoj měst a komunikací, sadů, parků, veřejné osvětlení, kultura, sociální dávky, věda a výzkum, … EK URL:

8 1.3 Funkce daňové soustavy
EK URL:

9 Funkce daňové soustavy
Fiskální Regulační Stimulační Sociální EK URL:

10 1.4 Struktura daňové soustavy ČR a její právní úprava
EK URL:

11 A. Struktura daňové soustavy ČR
Nepřímé daně Přímé daně EK URL:

12 ad I) Nepřímé daně - obecně
jsou vázány na některé druhy výrobků nebo služeb nejsou vázány na jednotlivé fyzické n. právnické osoby poplatníkem nepřímých daní je spotřebitel nepřímé daně platíme v konečné ceně produktu (výrobek, zboží, služba do státního rozpočtu je odvádí výrobce, prodejce apod. vyhnout nepřímým daním se lze tak, že nebudeme produkt zatížený nepřímou daní kupovat EK URL:

13 patří sem: DPH (daň z přidané hodnoty) Spotřební daně
Daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z tabákových výrobků EK URL:

14 ad II) Přímé daně mají bezprostřední vazbu na tvorbu hodnot a zisků fyzickými a právnickými osobami, daňový poplatník je adresný člení se na: daně z příjmů daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob majetkové daně daň z nemovitostí daň z pozemků daň ze staveb daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí silniční daň EK URL:

15 Právní úprava české daňové soustavy
Daň z přidané hodnoty 235/2004 Sb O DPH ve znění pozdějších novel Spotřební daně 353/2003 Sb O spotřebních daních –“– Daň z nemovitostí 338/1992 Sb O dani z nemovitostí –“– Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 357/1992 Sb O dani dědické, darovací, … –“– Daň silniční 16/1993 Sb O dani silniční –“– Daně z příjmů Sb O dani z příjmů –“– Správa daní 337/1992 Sb O správě daní a poplatků –“– EK URL:

16 1.5 Základní pojmy daňové soustavy
EK URL:

17 Daň zákonem stanovená, zpravidla opakující se platba fyzických n. právnických osob plynoucí do státního rozpočtu státním rozpočtem rozumíme rozpočet ústřední (rozpočet ČR, schvaluje se každoročně Zákonem o SR) rozpočet vyššího územního celku (kraje) rozpočet obcí např. DPH je příjmem SR ČR (ústředního rozpočtu) daň z nemovitosti je příjmem obce (viz. dále) EK URL:

18 Zdaňovací období časový interval, za který se daňový základ a daň stanovují a za který se hradí např. měsíc, čtvrtletí, rok, apod. viz. jednotlivé daně EK URL:

19 Nedoplatek daně Přeplatek daně Správce daně
celkové zálohy jsou nižší než vyměřená celková daň nedoplatek musí být do stanoveného termínu státu uhrazen Přeplatek daně celkové zálohy na daň jsou vyšší než vyměřená celková daň, přeplatek musí správce daně vrátit, popř. započítat na další (novou) daňovou povinnost Správce daně příslušný finanční orgán, kt. plátce daň poukazuje, kontroluje správnost výpočtu a odvádění daní, uděluje sankce v případě neplnění daňových povinností např. finanční úřad EK URL:

20 poplatník daně plátce daně
fyzická n. právnická osoba, která ze zákona nese daňové břemeno (krátí se jí využitelný příjem) např. učitel ve škole (ze svého příjmu je povinen odvést daň do SR, ale platí ji za něj zaměstnavatel) plátce daně fyzická n. právnická osoba, kt. je povinna daň vypočítat vybrat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu např. PA odvádí daně z příjmů za své zaměstnance EK URL:

21 správa daně činnost, kterou provádí správce daně
jedná se o právo činit opatření, kt. jsou potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností vyhledat daňové subjekty, vyměřit daně, vybrat daně, kontrolovat, vymáhat, apod. EK URL:

22 neupravený základ daně (daňový základ)
objekt daně předmět daně finanční hodnota (n. jiná skutečnost), na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnost např. mzda v pracovním poměru, hodnota dědictví, zisk z podnikání, apod. neupravený základ daně (daňový základ) část objektu daně, ze které se po dalších úpravách bude vypočítávat daň, hrubý zisk vykázaný v účetnictví (před odečtením např. odečitatelných položek), EK URL:

23 Nezdanitelná část základu daně
Upravený základ daně část objektu daně po úpravě o nezdanitelné části základu daně odčitatelné položky, přičitatelné položky výsledkem je částka, ze které se bude vypočítávat daň např. HV podniku = V - N, HV > 0 = hrubý zisk upravený základ daně = hrubý zisk – ZP – SP – odčitatelné položky + přičitatelné položky (penále a pokuty od finančního úřadu) Nezdanitelná část základu daně položky snižují neupravený základ daně (chovají se jako odčitatelné položky) např. sociální hlediska, ekologická hlediska apod. EK URL:

24 Přičitatelné položky k základu daně
účetnictví tyto položky zahrnuje do nákladů ale nejsou daňově uznatelnými náklady tzn. NESNIŽUJÍ ZÁKLAD pro výpočet daně z příjmu pokuty, penále, dary přesahující zákonem stanovené limity apod. Odčitatelné položky od základu daně snižují daňový základ z důvodů, kt. stát považuje z hlediska ekonomické stimulace za rozumné EK URL:

25 Daňová sazba Sleva na dani
postup výpočtu (algoritmus), podle kterého se ze základu daně stanoví velikost daně nejčastěji je to procento, které stanoví výši daně např. základní sazba DPH = 19%, snížená sazba DPH 9%, apod. Sleva na dani částka, která se odečítá až po vypočtení daně od vypočtené daně tzn. nesnižuje daňový základ! snižuje až vypočtenou daň! EK URL:

26 Daňové přiznání Daňový únik dokument
plátce daně uvádí všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně, tento výpočet musí předložit finančnímu úřadu v termínu, kt. stanovuje zákon Daňový únik protiprávní jednání daňového subjektu s cílem neoprávněného zkrácení daňové povinnosti je-li úmyslné, jedná se o trestný čin krácení daně EK URL:

27 1.6 Anglické a německé ekvivalenty našich daní
EK URL:

28 Anglické a německé ekvivalenty čs. daní
Daň z přidané hodnoty (DPH) A: VAT (Value Added Tax) N: Mwst (Mehrwertsteuer) Spotřební daň A: Consumption Taxes N: Verbrauchsteuer Daň z příjmů A: Income Tax N: Einkommensteuer EK URL:

29 Anglické a německé ekvivalenty našich daní
Daň z příjmů fyzických osob A: Personal Income Tax N: Personaleinkommensteuer Daň z příjmů právnických osob A: Corporate Income Tax N: Korperschaftsteuer Silniční daň A: Road Tax N: Kraftfahrzeugsteuer EK URL:

30 anglické a německé ekvivalenty českých daní
Daň dědická A: Inheritance Tax N: Erbschaftssteuer Daň darovací A: Gift Tax N: Schenkungssteuer Daň z nemovitostí A: Tax on Properties N: Immobiliensteuer EK URL:

31 1.7.1 DPH – Daň z přidané hodnoty
EK URL:

32 Co je přidaná hodnota? Koupili jsme dřevo za Kč. Ze dřeva jsme vyrobili lavičku. K výrobě jsme museli svítit, museli jsme použít strojů, zaměstnanců, apod. Cena na výstupu je Kč. cena na vstupu Kč cena na výstupu Kč přidaná hodnota = cena na výstupu – cena na vstupu přidaná hodnota = – = Kč Přidaná hodnota = hodnota přidaná naším zpracováním! EK URL:

33 VSTUP vs. VÝSTUP V PODNIKU
tzv. input vše, co podnik nakupuje a používá k další činnosti, např. FAP energie FAP nájem FAP plyn FAP/VPD/VBU nákup materiálu plátce DPH počítá DPH i na vstupu stát umožňuje plátci DPH uplatnit odpočet DPH DPH na vstupu je proto POHLEDÁVKA FÚ VÝSTUP tzv. output vše, co je výsledkem podnikatelské činnosti, např. FAV prodej výrobků FAV poskytnutí služeb FAV prodej zboží apod. plátce DPH počítá DPH i na výstupu plátce DPH vypočítá a odvede DPH finančnímu úřadu, jelikož je podnik pouze výběrčím daně, je DPH pro něj ZÁVAZKEM k FÚ

34 Jak nejlépe charakterizovat DPH
je to nepřímá daň je to daň z prodeje výrobků a služeb neovlivňuje hospodaření podniku není nákladem, ani výnosem nenajdete jej ve výsledovce naproti tomu je pohledávkou nebo závazkem najdete jej v rozvaze podniky jsou pouze „výběrčími daně“, od svých odběratelů daň vyberou a odvedou DPH do státního rozpočtu a to prostřednictvím finančního úřadu spotřebitel platí DPH v ceně výrobku EK URL:

35 Předmět DPH dodání zboží převod nemovitostí poskytování služeb
pořízení zboží z členských států EU a ze třetích zemí EK URL:

36 NEPLATÍ Platí se DPH ze všeho?
v některých případech se DPH uplatnit nesmí: Bezplatné poskytnutí reklamního předmětu do 500 Kč (např. tričko s logem PA) Manka a škody na majetku aktivace majetku a služeb dále viz. zákon o DPH – PROSTUDUJTE! EK URL:

37 Sazby DPH základní sazba snížená sazba 19% zboží služby
vše, co není uvedeno ve snížené sazbě! snížená sazba 9% potraviny (některé druhy), krmiva, voda, zdravotnické prostředky, knihy, noviny, časopisy, dětské autosedačky, apod. některé služby uvedené v příloze 1 zákona o DPH npř. oprava zdravotnických prostředků, hromadná a pravidelná přeprava osob, zdravotní a sociální péče, vstupné na koncerty, divadelní a filmová představení, aj. EK URL:

38 Základ daně z přidané hodnoty
částka snížená o daň, kt. jako úplatu obdržel plátce DPH za uskutečněné plnění tzn. částka neobsahuje DPH, DPH budeme počítat způsobem „zdola“ (viz. dále) např. prodej zboží, poskytnutí služby, apod. platba přijatá před uskutečněním zd. plnění, ze kt. musí plátce povinen odvést daň částka již obsahuje DPH DPH budeme počítat způsobem „shora“ (viz. dále) základ daně rovněž zahrnuje: clo, celní poplatky, poplatky spotřební daň vedlejší výdaje, kt. jsou účtovány náklady na balení, přepravu, pojištění, provize, apod. EK URL:

39 Výpočet DPH - 2 způsoby Výpočet zdola ze základu daně
DPH = základ daně * (sazba/100) Výpočet shora z částky včetně daně DPH = částka včetně daně * koeficient, kde koeficient = sazba/(100 + sazba) koeficient se zaokrouhluje matematicky zaokrouhluje se na 4 desetinná místa úkol: spočtěte koeficienty pro sníženou i základní sazbu DPH Vypočtenou daň zaokrouhlujte na padesátihaléře matematicky! EK URL:

40 Výsledky koeficient pro základní sazbu 19%
= 19/(100+19) = 0,1597 koeficient pro sníženou sazbu 9% = 9/(100+9) = 0,0826 EK URL:

41 Náležitosti daňového dokladu
přesné označení prodávajícího a kupujícího evidenční číslo rozsah a předmět plnění datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění daňového plnění jednotkovou cenu bez daně základ daně n. výše platby základní n. sníženou sazbu n. odkaz na ustanovení zákona, dle kt. je daňové plnění osvobozeno ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍ NESMÍ ŽÁDNÉ ÚDAJE OPRAVOVAT EK URL:

42 Nárok na odpočet DPH může uplatnit plátce daně, jestliže:
použije daný vstup pro ekonomickou činnost např. z nakoupeného dřeva vyrobí lavičku DPH je pro něj pak pohledávkou vůči SR má daňový doklad vystavený plátcem DPH, kt. má náležitosti požadované zákonem prodejce dřeva vystaví fakturu, kt. obsahuje potřebné náležitosti nárok na odpočet uplatní v období, kdy se zdanitelné plnění uskutečnilo nárok lze uplatnit nejpozději za poslední zdaňovací období v daném kalendářním roce, později je možné uplatnit nárok pouze v dodatečném daňovém přiznání, nejdéle však do 3 let EK URL:

43 Daňová povinnost rozdíl mezi daní zaúčtovanou v příslušném zdaňovacím období na výstupu a nárokem na odpočet daně na vstupu záporná daňová povinnost ozn. nadměrný odpočet máme pohledávku vůči SR souhrn daní na vstupu je vyšší než souhrn daní na výstupu kladná daňová povinnost ozn. vlastní daňová povinnost souhrn daní na výstupu je vyšší než souhrn daní na vstupu EK URL:

44 Daňová povinnost - příklad
Ve sledovaném měsíci uskutečnil podnik tyto nákupy a prodeje: nákup zboží Kč, 19% DPH nákup služeb Kč, včetně 19% DPH tržby za prodané zboží Kč, včetně 19% DPH tržby za realizované služby Kč, DPH 19% Vypočtěte daňovou povinnost EK URL:

45 Postup Spočteme jednotlivé daně na vstupu a provedeme jejich sumaci
Spočteme daňovou povinnost dle vztahu: daňová povinnost = souhrn daní na výstupu – souhrn daní na vstupu Rozhodneme, zda se jedná o nadměrný odpočet n. vlastní daňovou povinnost EK URL:

46 Krok 1: Výpočet daní na vstupu
Daň na vstupu budeme počítat u: nákup zboží Kč, 19% DPH nákup služeb Kč, včetně19% DPH ad a) DPH = sazba DPH*základ daně = = 0,19* = ad b) DPH = koeficient19% * částka včetně DPH DPH = 19/(100+19)* = 0,1597* = ,50 Sumace daní na vstupu: ,50 = ,50 EK URL:

47 Krok 2: Výpočet daní na výstupu a jejich sumace
Daň na výstupu budeme počítat u: tržby za prodané zboží Kč, včetně 19% DPH tržby za realizované služby Kč, DPH 19% ad a) DPH = koeficient19%*částka vč. DPH DPH = 19/(100+19) * = = 0,1597 * = ,50 Kč ad b) DPH = sazba DPH * základ daně = 0,19 * = Kč Sumace daní na výstupu: , = ,50,-- Kč EK URL:

48 Krok 3: Výpočet daňové povinnosti
=  daně na výstupu -  daně na vstupu = = ,50 – ,50 = zaokrouhlíme na celé Kč nahoru! EK URL:

49 Krok 4: Rozhodneme d.povinnost/n.d.odpočet
jedná se o daňovou povinnost důvod: výsledek je > 0 jedná se o daňovou povinnost, kt. musíme uhradit státu EK URL:

50 Kdo je plátce a kdo neplátce DPH
osoba povinně zaregistrovaná k platbě DPH v ČR dle zákona o DPH platí, že osobou povinnou k dani je ten, kdo: má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, a její obrat přesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku Kč, toto je nutné přepočítávat celý rok, takže leden 05 – leden 06 únor 05 – únor 06 prosinec 06 – prosinec 07 v každé sestavě 12 po sobě jdoucích měsících obrat přesáhne Kč pokud tento zákon nestanoví jinak Neplátce DPH každý jehož obraty ve 12 po sobě jdoucích měsících jsou nižší než Kč EK URL:

51 Zdaňovací období DPH kalendářní měsíc čtvrtletí
obrat plátce DPH přesáhl za předchozí kalendářní rok Kč čtvrtletí obrat plátce se pohybuje v rozmezí – volba mezi čtvrtletím n. kalendářní měsícem obrat plátce DPH se pohybuje – Kč EK URL:

52 vlastní daňová povinnost/nadměrný odpočet
sumace DPH na výstupu > sumace DPH na vstupu plátce DPH podá daňové přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost pokud vznikl nadměrný odpočet správce daně jej vrací do 30 dnů od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání o tento přeplatek plátce nemusí žádat správcem DPH je příslušný finanční úřad, v některých případech to může být i celní úřad EK URL:

53 Obchodní vztahy mezi plátci a neplátci DPH
EK URL:

54 DPH: typy obchodních vztahů v reálné praxi
Neplátce nakoupil od neplátce a prodal komukoliv Neplátce DPH nakoupil zboží nebo služby od plátce DPH Plátce DPH nakoupil zboží nebo služby od neplátce DPH Plátce nakoupil zboží nebo služby od plátce DPH EK URL:

55 ad 1) Neplátce nakoupil od neplátce.
Podnik (neplátce) nakoupil materiál za Kč od nepl. Prodal výrobek za Kč. v přidané hodnotě jsou započteny třeba mzdy dělníků, elektrická energie, apod. kalkulace ceny: cena vstupu = Kč přidaná hodnota (mzdy, elektrika, nájem, marže, …) = Kč _________________________________________________________ výsledná cena = cena vstupu + přidaná hodnota = Kč stát v tomto případě DPH nezíská ani od našeho dodavatele, ani od nás! Pamatujte: Neplátce neuplatňuje odpočet DPH na vstupu a ani nemá daňovou povinnost na výstupu! Zamyslete se: Je dobré být neplátcem? Ano – proč? Ne – proč? EK URL:

56 SITUACE II. Neplátce DPH nakoupil zboží nebo služby od plátce DPH
Náš podnik je neplátcem DPH a nakoupil vstup od plátce DPH za Kč. Přidaná hodnota naším podnikem činí Kč. Sazba DPH 19% uvědomme si: nakoupili jsme od plátce, takže DPH je v ceně my jsme ale neplátci, takže i přesto, že cena DPH zahrnuje, my ODPOČET uplatnit nemůžeme sami pro sebe si můžeme ale spočítat, kolik DPH činí Jak budeme kalkulovat naši cenu? nákupní cena vč. DPH ………… Kč přidaná hodnota námi ………… Kč ____________________________________________ naše prodejní bez DPH ………… Kč ÚKOL: Kolik Kč jsme zaplatili státu na DPH na vstupu? Jakým způsobem to zjistíme? Zjistěte to :-) EK URL:

57 SITUACE 3: Plátce DPH nakoupil zboží nebo služby od neplátce DPH
Podnik nakoupil materiál na výrobu nábytku za Kč. Přidaná hodnota činí Kč. Proveďte kalkulaci konečné ceny. Jsme plátci, nakoupili jsme od neplátce – DPH v ceně započteno není, na vstupu nemůžeme uplatnit odpočet! Jsme plátci DPH, takže na výstupu budeme muset odvést DPH státu, vznikne daňová povinnost! Kalkulace Nákupní cena Kč Přidaná hodnota Kč Základ pro výpočet DPH = Kč DPH = 0,19 * = – toto je náš závazek k FÚ Konečná cena = Kč EK URL:

58 SITUACE IV: PLÁTCE DPH NAKOUPIL OD PLÁTCE DPH
Náš podnik je plátcem DPH a nakoupil vstupy od plátce DPH za Kč (cena vč. DPH) přidaná hodnota naším podnikem je Kč Kalkulace ceny v tomto případě: nákupní cena vstupů bez DPH ……………… Kč DPH na vstupu (19%) ………………………… Kč (pohledávka k FÚ) přidaná hodnota námi ………………………… Kč Základ DPH = = DPH = * 0,19 = (toto je náš závazek k FÚ) KONEČNÁ CENA = = EK URL:

59 DPH při dovozu příklad z UČEBNICE
EK3 08/ URL:

60 Příklad z učebnice (s. 46) Obchodní dům Astra dovezl z USA 200 ks žehliček. Cena 1 ks žehličky 18 USD. Kurz v den dovozu byl 30 Kč. Clo je stanoveno ve výši 10% z celní hodnoty. V témže měsíci obchodní dům Astra žehličky prodal po 900 Kč za kus (cena bez DPH). Obchodní dům Astra je plátcem DPH. EK306/ URL:

61 Úkoly Spočtěte celní hodnotu zboží Spočtěte výši cla
Určete daňový základ pro výpočet DPH na vstupu Spočtěte DPH na vstupu Spočtěte tržby obchodního domu Určete DPH na výstupu Určete prodejní cenu 1 žehličky Spočtěte, kolik obchodní dům odvede finančnímu úřadu na DPH z prodeje žehliček EK306/ URL:

62 ad 1) CELNÍ HODNOTA *Celní hodnota zboží
+ prodejní cena z faktury (přepočtená na Kč) + provize, odměny za zprostředkování, cena obalů,… + licenční poplatky a poplatky za používání patentů + náklady dopravy, manipulace, pojištění v našem případě tedy 200 ks * 18 USD = USD * 30 Kč = Kč EK306/ URL:

63 ad 2) VÝPOČET CLA clo = sazba cla/100 * celní hodnota zboží
v našem případě tedy clo = 0,10 * = Kč EK306/ URL:

64 ad c) DAŇOVÝ ZÁKLAD DPH NA VSTUPU
+ základ pro vyměření cla (tzv. celní hodnota zboží*) + clo n. další celní poplatky + spotřební daň (pokud zboží podléhá spotřební dani) ========================================= = základ DPH v našem případě tedy: (celní hodnota) Kč (clo) = EK306/ URL:

65 ad d) DPH na vstupu způsob zdola (částka neobsahuje DPH), takže:
DPH = sazba/100 * základ DPH v našem případě tedy DPHžehličky = 0,19 * = Kč EK306/ URL:

66 ad e) TRŽBY OBCHODNÍHO DOMU
tržby z prodeje žehliček Tž = qž * pž v našem případě Tž = 200 * 900 = Kč EK306/ URL:

67 ad f) DPH na výstupu (při prodeji)
opět počítáme způsobem „zdola“ DPH = sazba DPH/100 * základ DPH tržby neobsahují DPH !připomeňte si! DPH neovlivňuje N a V podniku DPH je buď pohledávkou n. závazkem! takže v našem případě DPHŽ, výstup = 0,19 * = Kč EK306/ URL:

68 ad g) Prodejní cena 1 žehličky
prodejní cena 1 žehličky = (Tž + DPH)/qž, kde: Tž = souhrn tržeb za všechny prodané žehličky DPH = daň z přidané hodnoty všech žehliček qž = množství všech žehliček v našem případě tedy: prodejní cena 1 žehličky = ( )/200 = = Kč EK306/ URL:

69 ad h) daňová povinnost výsledek > 0 výsledek < 0
daňová povinnost =  DPH na výstupu -  DPH na vstupu výsledek > 0 daňová povinnost můj závazek ke státu já musím DPH uhradit finančnímu úřadu výsledek < 0 nadměrný odpočet moje pohledávka ke státu stát musí uhradit mně v tomto našem případě tedy daňová povinnost = – = Kč EK306/ URL:

70 NA ZÁVÉR O DPH DPH má universální charakter
týká se naprosté většiny výrobků a služeb Daňová povinnost vzniká zpravidla okamžikem prodeje Základ DPH je vždy v peněžních jednotkách Poplatníkem je vždy spotřebitel Plátcem DPH je výrobce (n. prodejce) DPH je příjmem SR. Správcem DPH je příslušný finanční úřad. EK URL:

71 1.7.2 Spotřební daně EK URL:

72 Obecně o spotřebních daních I/II
kromě fiskální funkce (jsou příjmem SR) plní i funkci regulační zdravotní důvody zvyšují ceny alkoholu, tabákových výrobků apod. a tím de facto působí na omezení spotřeby ekologické důvody zvyšují ceny pohonných hmot, což může mít vliv na spotřebu pohonných hmot (snížení) a tudíž se může snížit i množství splodin vzniklých při spalování ekonomické důvody vyčerpatelnost jsou to nepřímé daně týkají se vybraných výrobků (selektivní char.) daňová povinnost vzniká okamžikem výroby n. dovozu EK URL:

73 Obecně o spotřebních daní II/II
uplatňují se jen jednou základem daně nemusí být nutně peněžní částka, ale třeba naturální jednotka (litr vína, apod.) při dovozu vybírá spotřební daně celní úřad jsou součástí základu pro výpočet DPH všechny jsou upraveny zákonem 353/2003 Sb. o spotřebních daních EK URL:

74 Struktura spotřebních daní
Daň z minerálních olejů automobilové benzíny, motorové nafty, topné oleje Daň z lihu líh, ovocné destiláty z pěstitelského pálení, lihoviny, destiláty Daň z piva piva, která obsahují více než 0,5% objemových alkoholů (viz. dále) Daň z vína a meziproduktů např. révová vína, šumivá vína, desertní vína, … Daň z tabákových výrobků cigarety, doutníky, cigaretový a žvýkací tabák EK URL:

75 Předmět spotřební daně
vybrané výrobky, které jsou: vyrobené v tuzemsku n. do tuzemska dovezené EK URL:

76 Vznik daňové povinnosti
daňová povinnost vzniká okamžikem výroby n. dovozu zboží ve státech EU se uplatňuje princip zdanění v té zemi, kde dojde ke konečné spotřebě ke zdanění dochází až ve chvíli, kdy je zboží puštěno do volného oběhu EK URL:

77 Prosím pozorně vnímejte --- odlišujte následujícící
daňová povinnost vzniká výrobou n. dovozem vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit vzniká v okamžiku uvedení vybraného výrobku do volného oběhu při dovozu při použití pro vlastní spotřebu, apod. správcem spotřební daně je celní úřad EK URL:

78 Daňové sklady v době mezi daňovou povinností a povinností daň přiznat a zaplatit je vybraný výrobek v režimu podmíněného osvobození od daně daňový sklad upraven nově v souladu se směrnicemi EU daň se vybírá co nejblíže místu spotřeby v tomto mezidobí jsou výrobky dopravovány a skladovány nezdaněně daňové sklady jsou provozovány na základě povolení od správce spotřební daně – celní úřad EK URL:

79 Plátce spotřebních daní
fyzická n. právnická osoba, která: provozuje daňový sklad dodají vybrané výrobky ke konečné spotřebě dovážejí vybrané výrobky a neuplatní režim podmíněného osvobození další případy ze zákona plátce se musí registrovat k platbě spotřební daně nejpozději ke vzniku daňové povinnosti plátcem spotřebních daní nejsou fyzické osoby, které vyrobí do 200 litrů piva pro vlastní potřebu za rok nebo do 500 litrů vína za rok EK URL:

80 Příklady spotřebních daní v r. 2006
Daň z minerálních olejů, např. olovnaté benziny (motorové, letecké) 1 000 litrů = Kč bezolovnaté benziny (motorové, letecké) 1 000 litrů = Kč Daň z lihu, např. líh 1 hl etanolu Kč Daň z vína, např. šumivá vína 1 hl vína Kč EK URL:

81 1.8 Přímé daně EK URL:

82 Struktura kapitoly 1.8 Daň z nemovitostí
Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí Silniční daň Daně z příjmů EK URL:

83 ad I. Daně z nemovitostí EK URL:

84 Obecná charakteristika
upravena zák. 338/92 Sb. přímá majetková daň nemovitost = pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem daň z nemovitostí se člení daň z pozemků daň ze staveb konstrukce daně z nemovitosti není založena na hodnotě nemovitosti výše závisí na tom, kde se nemovitost nachází a k čemu slouží celkový daňový výnos je příjmem OBCE, na jejímž území se nemovitost nachází vybranou daň na účty obcí zasílají finanční úřady EK URL:

85 Daň z nemovitostí Předmět daně Pozemky a stavby (nemovitosti)
Poplatník zpravidla vlastník Základ daně Výpočet na základě tabulek (skupin nemovitostí) a koeficientů pro konkrétní území Základ daně i daň zasílá finanční úřad daňovým výměrem Daňové přiznání 1x ročně, v případě, že posléze nedojde ke změně vlastníka daňové přiznání se znovu nepodává Placení daní platí se ročně je možno ji rozdělit do 4 splátek EK URL:

86 A. Daň z pozemků - obecně předmětem daně jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí název obce, název a kód katastrálního území a parcelní číslo, pod kterým je pozemek veden předmětem daně nejsou zastavěné pozemky lesní pozemky plnící zvláštní funkce (např. ochranné) vodní plochy (kromě rybníků s průmyslovým chovem ryb) pozemky určené pro obranu státu EK URL:

87 Daň z pozemků – potřebné paragrafy do praxe
předmět daně z pozemků par. 2 zákona o dani z nemovitostí poplatníci daně z pozemků par. 3, tamtéž osvobození od daně z pozemků par. 4, tamtéž základ daně, sazby daně, daň z pozemků par. 5 a 6, tamtéž EK URL:

88 stavby jsou nemovitosti spojené pevným základem se zemí
B. Daň ze staveb stavby jsou nemovitosti spojené pevným základem se zemí předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR paragraf 7: obytný dům, stavby tvořící příslušenství obytného domu, stavba k individuální rekreaci, , garáž oddělená od bytového domu, byt, nebytový prostor (k podnikání, nebo jen nebytový prostor) EK URL:

89 identifikační údaje o stavbě
název obce, v jejímž katastru nemovitost leží název a číslo katastrálního území parcelní číslo číslo popisné a evidenční rok dokončení n. kolaudace stavby právní vztah ke stavbě (vlastník, nájemce) EK URL:

90 Předmětem daně ze staveb nejsou
stavby přehrad stavby vodovodů stavby rozvodů energií stavby sloužící veřejné dopravě dálnice silnice, stavby drah a na dráze, přístavy, letištní plochy a letiště, apod. EK URL:

91 Poplatník daně ze staveb
Vlastník nemovitosti Nájemce nemovitosti má-li stavbu v nájmu více nájemců, musí platit daň všichni nájemci společně a nerozdílně daň platí jen jednou, ale musí se mezi ně rozpočítat! EK URL:

92 ad II. Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí
EK URL:

93 1. Dědická daň Předmět - zděděný majetek – movitý i nemovitý Poplatník
- fyzická – ze zákona, nebo ze závěti, - právnická osoba – ze závěti Jsou rozděleni do skupin podle příbuzenského vztahu I. Příbuzní v řadě přímé osvobozeni od daně (děti, rodiče,vnuci, pravnuci, prarodiče) II. Sourozenci, tety, synovci a další v řadě pobočné 3 % ze základu daně III. Ostatní osoby 7% ze základu daně Základ daně - cena majetku – dluhy, náklady na pohřeb a notáře EK URL:

94 rovněž závisí na tom, kdo je dárcem /příbuzný, cizí osoba/
2. Darovací daň předmět daně dar peněžní, nepeněžní poplatník příjemce daru základ daně hodnota daru rovněž závisí na tom, kdo je dárcem /příbuzný, cizí osoba/ EK URL:

95 3. Daň z převodu nemovitostí
předmět daně úplatný / bezúplatný převod nemovitosti poplatník ve většině případech prodávající základ daně hodnota nemovitosti (oceněná znalcem / tržní) platí se z té vyšší sazba 3% EK URL:

96 4. Silniční daň osvobození od daně plátce daně poplatník daně
předmět daně vozidla používaná pro podnikání a k jiné samostatně výdělečné činnosti osvobození od daně jednostopá a tříkolá vozidla plátce daně ten, kdo je registrován jako plátce poplatník daně ten, kdo je napsán v technickém průkazu základ daně nákladní vozidla – největší povolená hmotnost a počet náprav ostatní – objem válců daň se platí jednou ročně (např – 2000 m3 – Kč) zdaňovacím obdobím je 1 rok daň se platí zálohově, čtvrtletně, případný nedoplatek: do EK URL:

97 ad IV. Daň z příjmů EK URL:

98 Struktura daní z příjmů v ČR (aktuálně)
Srážková daň zvláštní sazba daně Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob EK URL:

99 1. Srážková daň EK URL:

100 Srážková daň je upravena § 36 Zákona o daních z příjmu
Princip daně Sráží se automaticky při výplatě příjmu Sráží ji a odvádí ten, kdo příjem vyplácí Není uvedena v daňovém přiznání Není možno uplatnit daňové výdaje – základ daně se rovná daňovému příjmu Předmět daně (nejčastěji uplatňovaný) Příjmy z úroků Podíly na zisku s.r.o. Výhry Příjmy zaměstnanců do 5000 Kč/měsíc (pokud nepodepsali prohlášení k uplatnění nezdanitelných částek - není je možno uplatnit) EK URL:

101 2. Daň z příjmů fyzických osob
EK URL:

102 Princip daně z příjmů fyzických osob
vybírá se z příjmů podle zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Daň se počítá z upraveného základu daně je uvedena v daňovém přiznání EK URL:

103 Předmět daně z příjmů fyzických osob
Příjmy fyzických osob Ze závislé činnosti – příjmy zaměstnanců (mzda), příjmy společníků (sro, vos, členů družstev) Příjmy z podnikání – OSVČ, živnostníci Z funkčních požitků – příjmy za výkon veřejné funkce – platy poslanců, členů vlády Příjmů z jiné samostatné výdělečné činnosti – umělecká produkce, autorská práva Příjmy z kapitálového majetku – výnosy z prodeje cenných papírů Příjmy ze soustavného pronájmu Ostatní příjmy –příležitostné příjmy, příjmy z prodeje nemovitostí atd. EK URL:

104 Struktura daně z příjmů fyzických osob v ČR
EK URL:

105 ad I. Příjmy, které nejsou předmětem daně (p.3, o.4)
zděděním darováním nemovitosti, movité věci anebo majetkového práva příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů apod. EK URL:

106 ad II. Osvobozené příjmy (p. 4)
příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem příjmy z prodeje movitých věcí dávky nemocenské péče starobní důchody, sociální dávky, apod. EK URL:

107 Plátce a poplatník u daně z příjmů fyzických osob
všechny FO s trvalým bydlištěm v ČR, v některých případech i cizinci Fyzické osoby – zaměstnanci Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) Fyzické osoby se souběhem činností EK URL:

108 Výpočet čisté mzdy – srovnání 2005 a 2006
EK URL:

109 NEPLATÍ PLATÍ 2005 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY 2009 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY
 2005 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY Výpočet ZP a SP Výpočet základu daně ZD = HM – ZP – SP Výpočet uprav. základu daně UZD = ZD – odčitatelné položky Výpočet daně z UZD Výpočet čisté mzdy ČM = HM – ZP – SP – daň – další srážky + bonusy (např. na dítě) PLATÍ  2009 – VÝPOČET ČISTÉ MZDY Výpočet ZP a SP zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru Výpočet základu daně ZD = HM – ZP – SP zaokrouhlujeme na celé 100 Kč nahoru Výpočet daně (bez slev) všimněte si – daň se počítá se ZD Odečtení slev na poplatníka, na studenta na dítě aj. Výpočet zálohy na daň z př. fyz. osob Daň bez slev – slevy na dani Výpočet čisté mzdy ČM = HM – ZP – SP – záloha na daň z příjmu – další srážky (úvěr, apod.) EK URL:

110 Daň z příjmů fyzických osob u OSVČ (osob samostatně výdělečně činných)
EK URL:

111 Postup výpočtu daně z příjmů u OSVČ
Provést součet veškerých příjmů Provést součet veškerých daňově uznatelných výdajů tzn. výdaje, které nám sníží základ daně spočteme ZD = P – V příjmy – výdaje u těch, kteří vedou daňovou evidenci výnosy – náklady u těch, kt. vedou podvojné účetnictví UZD = ZD + daňově neuznatelné příjmy – nezdaňované příjmy – odčitatelné položky Vypočítat daň z příjmu bez slev z UZD (stejně jako u ČM) Od daně z příjmů bez slev odečíst všechny možné slevy (poplatník, student, manželka, invalida, …) = daňová povinnost EK URL:

112 3. Daň z příjmů právnických osob
EK URL:

113 Daň z příjmu právnických osob
Obdobný postup jako u výpočtu daně z příjmu fyzických osob – je však jednodušší Vypočteme hospodářský výsledek HV = výnosy – náklady 2) Zjistíme základ daně postup je totožný jako u OSVČ ZD = HV + daňově neuznatelné náklady – výnosy zdaněné jinou daní není stanoven minimální základ daně 3) Vypočteme upravený základ daně postup je podobný jako u OSVČ Dary min 2.000,-Kč a max. 5% z upraveného základu daně Daňová ztráta Část vstupní ceny (%) dlouhodobého majetku (§34) EK URL:

114 4) Zjistíme daň před slevou
Upravený základ daně zaokrouhlíme na tisíce nahoru a vypočteme daň před slevou Sazba daně je jedna: 20% (2010: 19%) 5) Daňová povinnost (daň po slevě) odečíst slevy (viz. zákon o dani z příjmů) EK URL:

115 Dodatek ke kapitole 1.8 Termíny podání přiznání a placení daní
EK URL:

116 Daňové přiznání ročně Daň se platí Do 31.3. – bez daňového poradce
Do – s daňovým poradcem Daň se platí ve stejném termínu jako se podává daňové přiznání u FO i PO se platí záloha na daň stanoveno daňovým kalendářem a zákonem O dani z příjmu EK URL:


Stáhnout ppt "big.RB – proklatě dobrá ekonomika! dobré zboží se chválí samo :)"

Podobné prezentace


Reklamy Google