Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Pedagogické kolegium 13. 10. 2004 za účasti vedení fakulty a akademického senátu fakulty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Pedagogické kolegium 13. 10. 2004 za účasti vedení fakulty a akademického senátu fakulty."— Transkript prezentace:

1 1 Pedagogické kolegium 13. 10. 2004 za účasti vedení fakulty a akademického senátu fakulty

2 2 Program 1. Studijní plán E oboru PE 2. Metodika stanovení výše evropských kreditů 3. Reakreditace předmětů 4. Akreditace nových předmětů 5. Zkušenosti studenta se studiem vedlejší specializace FPH 6. Studentská anketa za letní semestr 2003/04 u registrací 7. Ediční činnost 8. Různé

3 3 Úvod Představení účastníků – pozvána rektorka a prorektor pro studijní a pedagogickou činnost – vedení fakulty – členové akademického senátu fakulty a zástupci FPH v AS VŠE – členové pedagogického kolegia – tajemnice a bývalá tajemnice pro studentské záležitosti – asistentka týmu pro přípravu ECTS na VŠE Cíl – pedagogické kolegium je poradním orgánem děkana – fakulta stojí před rozhodnutím jak přistoupit k tzv. celoškolnímu základu, tj. předmětům zařazeným do všech studijních plánů na VŠE

4 4 Studijní plán E (ECTS) Co to je ECTS Význam ECTS (European Credit Transfer and Accumulation Systém) – uznávání studijních oborů a diplomů udělovaných VŠE v kontextu evropských VŠ institucí – předpoklad pro volný pohyb studentů a pedagogů VŠE v rámci evropského vzdělávacího procesu – v souvislosti s Boloňskou deklarací i „akumulační“ vlastnost (kredit = jednotka studijního postupu) – ECTS usnadňuje modifikaci studijního programu podle potřeb studenta a výstavbu mezioborových studijních programů ECTS je postupně zaváděn na evropských VŠ od akademického roku 1989/90

5 5 Dosavadní průběh přípravy ECTS 2000/01: návrat k dvoustupňovému systému studia, vznik plánu D, který je realizován od ak. roku 2001/02 (měl být východiskem ECTS) květen 2003: návrh SZŘ pro ECTS prorektora Musílka březen 2004: rektorka chce zavést ECTS od ak. roku 2004/05 duben 2004: příprava harmonogramu zavedení ECTS od ak. roku 2005/06 (stanoven řídící výbor, účast projektového manažera) květen 2004: příprava Tezí přechodu VŠE na ECTS, diskuse o celoškolním základu konec června 2004: celoškolní diskuse k Tezím (na FPH dvě setkání učitelů) počátek července 2004: 1. verze Studijního a zkušebního řádu konec srpna 2004: Důvodová zpráva ke Studijnímu a zkušebnímu řádu září 2004: projednání SZŘ na PEDO a vedení školy, dále bude nutné projednat SZŘ na kolegiu rektorky (v září odloženo) a v akademickém senátu školy, potom registrace na MŠMT počátek října 2004: návrh metodiky přechodu na ECTS kredity (dále je nutno řešit souběh se starými programu, popř. izolované zavedení na některých fakultách)

6 6 Východiska přechodu VŠE na ECTS dle Tezí Celoškolně povinný základ studia – Celoškolně povinným základem bakalářského studia se rozumí znalosti v rozsahu 18 domén CEMS. – Na bakalářském studiu tvoří 1/3 (60 kreditů), na navazujícím magisterském studiu 1/12 (10 kreditů). – Fakulta může nahradit pro studenty svých oborů své předměty celoškolně povinného základu. – Domény lze slučovat, výjimečně rozdělovat, počet předmětů základu by měl být 10 – 12.

7 7 Východiska přechodu VŠE na ECTS dle Tezí Způsob studia – obecně platí, že na nižších stupních studia je vyšší podíl přímé výuky, na vyšších stupních studia je vyšší podíl nepřímé výuky, – dovednostní předměty vyžadují zpravidla vyšší podíl přímé výuky, znalostní předměty vyžadují zpravidla nižší podíl přímé výuky, – je podporována bloková výuka (výuka probíhající jenom část semestru), která umožňuje lepší využití časového fondu pedagogů, účast zahraničních učitelů i soustředění na práci studenta, – podmínkou řetězové výuky (výuka zajišťovaná více vyučujícími) je její dobrá příprava a garantování předmětu jedním vyučujícím, – nepředpokládá se diferenciace výuky v lichých a sudých týdnech.

8 8 Východiska přechodu VŠE na ECTS dle Tezí Způsob studia – ruší se zápočty, – klasifikace zkoušek je A (excellent), B (very good), C (good), D (satisfactory), E (sufficient), FX (fail), F (fail), – zkoušky je možno opakovat v případě klasifikace FX, – dílčí bakalářské zkoušky se ruší, zůstává státní závěrečná bakalářská zkouška, – ruší se celoškolní státní zkouška z ekonomie, zůstává státní zkouška z vedlejší specializace a oborová státní závěrečná zkouška, – vícesemestrální kurzy nejsou přípustné, – jazyková výuka bude zachována formou dílčích předmětů, – pro studenty 1. ročníku bude malá až nulová volitelnost předmětů.

9 9 Domény CEMS 1. Introduction to Management (F3, PM_101) 2. Mathematics and statistics (F4, MAT101, MAT102, STP201, STP202) 3. Marketing (F3, MG_201) 4. Operations Management (F3, RV_210, LOG201, PM_411) 5. Organization Theory (F3, PM_401) 6. Corporate Finance (F1, FP_201) 7. Accounting and Control (F1, FU_101, FU_209) 8. Informatics (F4, IT_101, SA_401) 9. Business Policy (F3, PM_428, PE_457) 10. Economics – micro (F3, MIE101, MIE403) 11. Economics – macro (F5, MAE102, MAE405) 12. Economic Policy and Public Finance (F1, F5, VF_101) 13. Financial Institutions and Markets (F1, MTP202, BP_404, MTP308) 14. International Economics (F2, SE_202, MO_203, MO_434) 15. Private, Commercial, Company and Employment Law (F2, SMS407, SMS509, PRA203) 16. Constitutional and Administrative Environment of Business (F5, REG419, REG417) 17. EU Institutions and EU Legislation (F2, HP_416, PRA515) 18. Economic History (F5) Bilance F1: 4 F2: 4 F3: 6 F4: 2 F5: 2

10 Předměty dle domén CEMS – var. 13 (44 h) 1Makroekonomie 11. Economics – macro 4 18. Economic History 2Mikroekonomie 10. Economics – micro 4 5. Organization Theory 3Účetnictví 7. Accounting and Control 4 6. Corporate Finance 4Finance 13. Financial Institutions and Markets 4 12. Economic Policy and Public Finance 5Právo 15. Private, Commercial, Company and Employment Law 4 16. Constitutional and Administrative Environment of Business 6 Mezinárodní ekonomie 14. International Economics 4 17. EU Institutions and EU Legislation 7Marketing 3. Marketing 4 9. Business Policy 8Management 1. Introduction to Management 4 4. Operations Management 9Matematika 2. Mathematics and statistics 4 10Statistika 4 11Informatika8. Informatics4

11 Předměty dle domén CEMS – var. teze (46 h ) 1Ekonomie 10. Economics – micro6 11. Economics – macro 2Hosp. politika a dějiny 18. Economic History2 3Účetnictví 7. Accounting and Control4 4Finance podniku 6. Corporate Finance2 5 Finanční teorie, politika, instituce 13. Financial Institutions and Markets4 12. Economic Policy and Public Finance 6Právo 15. Private, Commercial, Company and Employment Law4 16. Constitutional and Administrative Environment of Business 7 Mezinárodní ekonomie 14. International Economics4 17. EU Institutions and EU Legislation 8Marketing 3. Marketing4 9. Business Policy 9Management 1. Introduction to Management4 4. Operations Management 5. Organization Theory 10Matematika 2. Mathematics and statistics 4 11Statistika 4 12Informatika8. Informatics4

12 12 Tři přístupy k celoškolně povinnému základu 1. Předměty (ve smyslu identů) jsou stejné pro všechny fakulty (mají stejný obsah), každý předmět má jediného garanta – odpovídá dnešnímu pojetí CŠZ. 2. Konkrétní předmět CŠZ může fakulta, která jej garantuje, nahradit předmětem obsahově rozšířeným. Navýšení kreditové dotace takového předmětu jde z kreditů oborů fakulty. 3. Konkrétní předmět CŠZ může kterákoli fakulta nahradit předmětem jiným či obsahově rozšířeným, za předpokladu pokrytí znalostí 18 domén CEMS. Případné navýšení kreditové dotace takového předmětu jde z kreditů oborů fakulty.

13 13 Tři přístupy k celoškolně povinnému základu přístup 1přístup 2přístup 3 F1X F2X F3X F4XX*) F5X F6XXX *) F4 souhlasí s přístupem 3 s podmínkou, že je souhlas vědecké rady fakulty garantující studijní obor na základě kvalifikačních předpokladů vyučujících.

14 14 Zhodnocení návrhu z 11. 10. 2004 Pozitiva redukce matematiky (o 50 %) a statistiky (o 33 %) zrušení bloků v BS i NMS doménový přístup posílení účasti FPH překonání problému s výukou ekonomie částečné rozptýlení trojboje zrušení bakalářských zkoušek redukce zátěže učitelů (BZ, SZ, méně ukončení) Negativa podnikové finance podíl celoškolního základu (x teze 3.4, odrážka 2) – 60 kreditů (má být 69) – 46 hodin (odpovídá 138 hodinám BS) – fakulta připustila 66 kreditů nesprávně nastavený poměr EC/hod. (60/46 = 1,3) fakulta nemůže nahradit své předměty CŠZ oborově povinnými předměty (x teze 3.4, odrážka 4) zkoušení 4 předmětů ve dvojici (ekonomie, finance, mzn. ekonomie, marketing a PP) garance 2 předmětů dvěma fakultami (ekonomie, mzn. ekonomie)

15 15 Podklady pro rozhodování o přístup k CŠZ Pro přístup 1 fakulta nebude skandalizována jednodušší konstrukce rozvrhu hodin (x kruhy) Pro přístup 2 lepší východisko pro výuku studentů FPH Pro přístup 3 zachování výuky podnikových financí učiteli FPH – větší kontakt FPH se studenty – úvazek KPE – menší počet ukončení dodržení podílu „CŠZ“ (66 kreditů) narovnání vztahů mezi fakultami nástroj pro vliv na předměty vyučované jinými fakultami pro studenty FPH pružnější pozdější úpravy

16 16 Podíl FPH na projektu ECTS Podklady pro harmonogram projektu Asistentka projektu Výchozí varianta CŠZ Správa variant Správa dokumentu Tezí a jejich příprava pro rozeslání škole Studijní a zkušební řád (ve spolupráci s F2) Důvodová zpráva k SZŘ Návrh metodiky stanovení výše evropských kreditů

17 17 Další souvislosti ECTS Projekt ISISNG Finanční metodika – citace teze 3.2: V počáteční fázi je přechod připravován s ohledem na odborná hlediska. Definici změn souvisejícího systému financování projekt ECTS předpokládá na začátku září 2004. Bez znalosti nového systému financování nelze v projektu ECTS pokračovat. – k 12. 10. 2004 nezveřejněna metodika financování – ještě koncem září nebylo jasno, zda se bude přihlížet k hodinám či kreditům Počty studentů přijímaných fakultami

18 18 Harmonogramu projektu ECTS

19 19 Závěry Doporučená varianta přístupu k CŠZ Změna kreditního ohodnocení – CŠZ z 60 na 69 kreditů – bakalářské práce ze 4 na 3 kredity – státní bakalářské zkoušky ze 4 na 3 kredity – státní zkoušky VS ze 4 na 3 kredity – diplomové práce z 8 na 6 kreditů – státní zkoušky HS z 8 na 6 kreditů výzva ke zveřejnění finanční metodiky, které bylo přislíbeno již k počátku září

20 20 Metodika stanovení výše evropských kreditů Metody alokace EC – A: podílová – B: spotřeby času – C: výstupů a kompetencí Teze realizace na FPH – průměrná hladina EC/hod. – velikost předmětů – samostatné vyhodnocování předmětů jednotlivých kateder – doporučení k stanovení náročnosti

21 21 Doporučení k stanovení náročnosti jazyk výuky rozsah základní literatury rozsah doporučené literatury jazyk literatury předepsané domácí práce (úkoly, seminární práce apod.) míra korespondování výkladu na výuce s literaturou podíl referátu na výuce míra pomocných prací nutných k dosažení zkoušky (např. sběr dat) vyšší podíl domácí práce v NMS některá cvičení mají formu přednášek návrhy a ukázka KLOG (doc. Pernica)

22 22 Závěry na příští jednání pedagogického kolegia 3. 11. 2004 v alespoň týdenním předstihu (tj. do 27. 10. 2004) katedry připraví tabulku plánované transformace volitelných a povinných předmětů na ECTS

23 23 Různé Pedagogika – ediční plán – Okruhy otázek k přijímacímu řízení na navazující magisterské studium – Tutorka distančního studia Informatizace – Nákup výpočetní techniky – RSS na serverech fakulty, školy a dalších – intranet kateder a fakulty v Lotus Notes – weby kateder s podporou Lotus Notes Stravování – menza Italská – ceny jídel ve studentských menzách


Stáhnout ppt "1 Pedagogické kolegium 13. 10. 2004 za účasti vedení fakulty a akademického senátu fakulty."

Podobné prezentace


Reklamy Google