Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora sociální integrace v Plzeňském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora sociální integrace v Plzeňském."— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji 4. kolo výzvy 26. února 2007

2  FINANCE 1/2 Forma podpory:  nevratná přímá pomoc (neinvestiční dotace)  Celkový objem podpory grantového schématu pro 4. kolo kolo výzvy je 8 788 514,70 Kč  Minimální přípustná výše dotace na akci je 200 000 Kč  Maximální přípustná výše dotace na akci je stanovena na 10 milionů Kč

3  FINANCE 2/2 Výše dotace (podíl na celkových uznatelných nákladech) se liší vzhledem k oblasti podpory, na kterou je akce zaměřena a právní formě žadatele: Oblast podporyPrávní forma žadatele - obce - svazky obcí - zřizované organizace - Hospodářská komora NNO - Prevence - Odstraňování bariér - Zaměstnávání 90 %100 % - Komunitní plánování90 %

4  PROPLÁCENÍ NÁKLADŮ  dotace je proplácena zpětně, tzn. že příjemce nejprve financuje akci z vlastních zdrojů a náklady mu jsou formou dotace zpětně refundovány  Akce je možné realizovat v etapách - etapa musí trvat minimálně 3 měsíce a minimální finanční objem etapy je stanoven na 150 tisíc Kč.  V průběhu realizace akce je na základě etapových zpráv (nebo závěrečné zprávy) příjemci dotace proplaceno max. 80 % celkové dotace.  Zbývajících 20 % dotace bude konečnému uživateli proplaceno poté, co bude Plzeňskému kraji schválena tzv. Souhrnná žádost o platbu, která bude obsahovat Závěrečnou zprávu konečného uživatele.

5  ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ  obce;  svazky obcí;  organizace zřizované obcemi či krajem;  nestátní neziskové organizace; (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy);  Hospodářská komora ČR a její složky.

6  CÍLOVÁ SKUPINA  dlouhodobě nezaměstnaní  ne plně gramotní  absolventi škol a mladiství bez praxe  občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací  občané s omezenou schopností pohybu a orientace  národnostní a etnické menšiny  uprchlíci  občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody  drogově závislí  osoby bez přístřeší  děti a mládež ohrožené delikvencí  osoby ohrožené prostitucí  oběti násilí a osoby nemocné AIDS  matky po mateřské dovolené vracející se na trh práce

7  PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 1/3 Způsobilé akce :  žádají oprávnění žadatelé  mají jasně definovanou cílovou skupinu, která prokazatelně patří do některé ze sociálně ohrožených skupin obyvatelstva (viz - str.5 Pokynů pro žadatele)  svým předmětem spadají do okruhu podporovaných aktivit

8  PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 2/3 Okruhy podporovaných aktivit: (více v „Pokynech pro žadatele“ str. 7 – 9)  Programy pro začleňování sociálně vyloučených osob (vzdělávání, podporované zaměstnávání)  Reintegrační programy pro osoby vracející se z výkonu trestu  Programy prevence sociálně patologických jevů  Programy péče o osoby závislé na drogách  Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci  Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob (např. projekt Kavárna a čajovna Kačaba)  Programy pro mládež od 15 do 25 let (vzdělávání pro zvýšení zaměstnatelnosti)

9  PŘÍKLADY ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 3/3  Programy zpracování komunitních plánů (např. projekt Komunitní plánování na území Přešticka)  Podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností (vzdělávání a zvyšování kompetencí sociálně vyloučených osob pro zvýšení jejich zaměstnatelnosti)  Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí (poradenství, aktivní intervence)  Programy podporující optimální sladění rodinného a profesního života (např. projekt o.s.CeDR pro matky na mateřské dovolené)  Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit  Vzdělávací, kulturní a sociální programy vedoucí ke zvyšování povědomosti o sociální problematice  Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu  Programy bezpečnosti obyvatel (krizové tel. linky, vzdělávací aktivity)

10  UZNATELNÉ NÁKLADY 1/2 Uznatelné náklady (podrobněji „Pokyny pro žadatele“ str. 11-16) :  osobní náklady;  cestovní náhrady;  náklady na nákup nového a použitého vybavení a zařízení (pouze drobný hmotný a nehmotný majetek) – PC sestava nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč, výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku 60 000 Kč)  nájem, splátky operativního leasingu (max. 25 % celkových uznatelných nákladů - společně s předchozí odrážkou);  odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  režijní výdaje (max. 7 % celkových uznatelných nákladů);  administrativní výdaje (výdaje na spotřební a provozní materiál);  výdaje na opravu a údržbu;

11  UZNATELNÉ NÁKLADY 2/2  výdaje na nákup služeb (max 49% celkových uznatelných nákladů akce)  výdaje vyplývající přímo ze Smlouvy o financování akce;  výdaje na právní poradenství, notářské poplatky atp.;  výdaje na drobné stavební úpravy (max. 40 tis. na jednotlivý majetek – např. úprava pracovního místa);  výdaje na přímou podporu jednotlivců (max. 20% celkových uznatelných nákladů akce);  mzdové příspěvky pro cílové skupiny (do výše 75% mzdových nákladů na jedno pracovní místo)  DPH. Náklady partnera akce v rámci realizace akce jsou neuznatelným nákladem !!!

12  JAK ODEVZDAT ŽÁDOST ?   Termín pro předkládání žádostí: od 21. 2. do 30. 3. 2007   Osobně na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje Odboru fondů a programů EU Americká 3, Plzeň (2. patro)   V zalepené obálce (náležitosti obálky - viz PPŽ str. 20)

13  OBSAH OBÁLKY Obálka se žádostí vždy obsahuje:  finálním uložení žádosti  CD (disketu) s formulářem žádosti vygenerovaným programem ELZA ve formátu.xml (k vygenerování formuláře žádosti dojde po finálním uložení žádosti   3 paré vytištěné žádosti (1x podepsaný originál + 2x prostá kopie);   2 paré povinných i nepovinných příloh žádosti (1x originál nebo úředně ověřená kopie + 1x prostá kopie).   2 paré seznamu povinných i nepovinných příloh žádosti (1x podepsaný originál + 1x prostá kopie).

14  POSTUP ADMINISTRACE ŽÁDOSTI Kontrola formálních náležitostí (dle kritérií - viz PPŽ str. 24) Kontrola přijatelnosti (dle kritérií - viz PPŽ str. 25) Hodnocení kvality akce (dle Hodnotící tabulky – PPŽ str. 26 - 40) Výběrová komise Rada Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje (5. 6. 2007) Podpis Smlouvy o financování akce (vzor smlouvy - viz příloha PPŽ č. 3)

15 Děkuji za pozornost Bc. Petra Kohoutová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU


Stáhnout ppt "Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení grantových schémat Grantové schéma Plzeňského kraje Podpora sociální integrace v Plzeňském."

Podobné prezentace


Reklamy Google