Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Římské právo II Ladislav Vojáček Zástavní právo. Leopold Heyrovský Jan Vážný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Římské právo II Ladislav Vojáček Zástavní právo. Leopold Heyrovský Jan Vážný."— Transkript prezentace:

1 Římské právo II Ladislav Vojáček Zástavní právo

2 Leopold Heyrovský Jan Vážný

3 Otakar Sommer

4 a

5

6 Michal Skřejpek

7 Zástavní právo = jedna z forem zajištění závazku = jedna z forem zajištění závazku = institut stojící na pomezí závazkového práva a práva věcného. = institut stojící na pomezí závazkového práva a práva věcného. věcněprávní je obsah závazkovým poměrům jej zase přibližuje jeho určení (smysl) pojmeme zástavní právo jako pojmeme zástavní právo jako součást věcných práv

8 EXKURS: Jiné formy zajištění závazků dlužník sám dlužník sám poskytnutí závdavkuposkytnutí závdavku závazek k zaplacení konvenční pokutyzávazek k zaplacení konvenční pokuty uznání dluhuuznání dluhu přísaha (v případě závazku nezletilého)přísaha (v případě závazku nezletilého) třetí osoba (intercese) třetí osoba (intercese) a) dlužnická solidarita (závazky in solidum)a) dlužnická solidarita (závazky in solidum) b) rukojemstvíb) rukojemství akcesorická a subsidiární povaha akcesorická a subsidiární povaha

9 Definice zástavního práva = věcné zajišťovací (garanční) právo, jež pro případ možné budoucí insolventnosti dlužníka dává věřiteli reálné zajištění jeho pohledávky tím, že se z dlužníkova majetku nebo z majetku třetí osoby vyčlení nějaká věc.

10 Charakteristika zástavního práva zástavní právo se váže k nějakému závazkovému (obligačnímu) vztahu zástavní právo se váže k nějakému závazkovému (obligačnímu) vztahu akcesorický závazekakcesorický závazek zástavu nemusel vždy poskytovat dlužník zástavu nemusel vždy poskytovat dlužník = „zástavní dlužník“ (zástavce) a) dlužník z vlastního závazkového vztahu a) dlužník z vlastního závazkového vztahu b) někdo třetí b) někdo třetí

11 Osnova výkladu společné principy zástavního práva společné principy zástavního práva funkce funkce jednotlivé formy jednotlivé formy předpoklady vzniku předpoklady vzniku předmět předmět obsah obsah několikanásobné založení jedné a téže věci několikanásobné založení jedné a téže věci zánik zánik právní ochrana právní ochrana

12 1. Společné zásady (principy) náleží věřiteli náleží věřiteli je akcesorické povahy je akcesorické povahy je to věcné právo X ve výjimečných případech musí ustoupit vlastnickému právu třetího je to věcné právo X ve výjimečných případech musí ustoupit vlastnickému právu třetího je to věcné právo k věci cizí = je to právo omezené je to věcné právo k věci cizí = je to právo omezené je nedělitelné je nedělitelné je reálným zajištěním pohledávky je reálným zajištěním pohledávky

13 2. Funkce zástavního práva zajišťovací (donucovací) zajišťovací (donucovací) uhrazovací, též realizační uhrazovací, též realizační

14 3. Formy zástavního práva fiducie (nepravé zástavní právo) fiducie (nepravé zástavní právo) ruční zástava (pignus) ruční zástava (pignus) hypotéka hypotéka

15 Fiducie = věcné zajištění závazku převodem vlastnického práva k určité věci na věřitele se závazkem věřitele věc po splnění dluhu vrátit = předchůdce klasického zástavního práva věřitel = fiduciář věřitel = fiduciář dlužník = fiduciant dlužník = fiduciant

16 Fiducie nebyla zástavním právem v pravém slova smyslu nebyla zástavním právem v pravém slova smyslu dlužník na věřitele převáděl vlastnické právo k věci, kterou se zajišťoval závazek (zpravidla formou mancipace)dlužník na věřitele převáděl vlastnické právo k věci, kterou se zajišťoval závazek (zpravidla formou mancipace) právo věřitele nebylo omezené pouhým účelem uspokojit věřitelovu pohledávku.právo věřitele nebylo omezené pouhým účelem uspokojit věřitelovu pohledávku.

17 Pactum fiduciae = dohoda, na základě níž vznikala věřiteli povinnost pozemek po splacení pohledávky vrátit = dohoda, na základě níž vznikala věřiteli povinnost pozemek po splacení pohledávky vrátit a) LEX COMMISORIA = klauzule, že zastavená věc propadne věřiteli = klauzule, že zastavená věc propadne věřiteli b) PACTUM DE VENDENDO = vedlejší dohoda, ukládající fiduciáři, aby pozemek prodal, uspokojil svůj nárok a zbytek vrátil dlužníkovi= vedlejší dohoda, ukládající fiduciáři, aby pozemek prodal, uspokojil svůj nárok a zbytek vrátil dlužníkovi HYPEROCHA (SUPERFLUUM) = zbytek, který se vracel dlužníkoviHYPEROCHA (SUPERFLUUM) = zbytek, který se vracel dlužníkovi po splacení dluhu REMANCIPACE = formální postup negující dřívější mancipaci po splacení dluhu REMANCIPACE = formální postup negující dřívější mancipaci

18 Právní účinky fiducie a) reálně zajistila fiduciářovu pohledávku b) actio fiduciae contraria (žaloba zástavního dlužníka proti věřiteli …) c) infamující actio fiduciae directa (žaloba věřitele, kterou se dožadoval náhrady vynaložených nákladů)

19 Pignus (ruční zástava) = = věcné právo k cizí věci umožňující zajistit věřitelovu pohledávku převodem detence věci na věřitele dlužník zůstával vlastníkem zastavené věcidlužník zůstával vlastníkem zastavené věci dlužník zastavenou věcí nemohl disponovatdlužník zastavenou věcí nemohl disponovat

20 Hypotéka = = zajišťovací (garanční) věcné právo k cizí věci, které umožňuje zajistit věřitelovu pohledávku pouhou smlouvou, do jisté míry omezující vlastníkova práva k zastavené věci nezbavuje dlužníka ani vlastnictví, ani držby zastavené věcinezbavuje dlužníka ani vlastnictví, ani držby zastavené věci

21 4. Předpoklady vzniku zástavního práva 1. 1. existence věřitelovy pohledávky /tradičně zápůjčka (mutuum)/ 2. zástavní dlužník musel být alespoň bonitárním vlastníkem zastavené věci 3. conventio pignoris (dohoda o zastavení věci) = dohoda na zajišťované pohledávce na předmětu zástavního práva

22 5. Předmět zástavního práva = = kterákoliv věc způsobilá zajistit účel zástavního práva (kterákoliv zpeněžitelná věc) věc hmotná i nehmotná (především pohledávka) věc nezastupitelná i zastupitelná věc jednoduchá i složená věc plodonosná ideální podíl na nějaké věci veškerý majetek dlužníka (generální zástava) věc, kterou věřitel sám dostal k zajištění pohledávky (podzástavní právo, subpignus)

23 6. Obsah zástavního práva = práva, resp. oprávnění, a povinnosti věřiteli příslušelo věřiteli příslušelo ius possidendiius possidendi ius distrahendiius distrahendi a zástavnímu dlužníku tomu odpovídající povinnosti a zástavnímu dlužníku tomu odpovídající povinnosti

24 Předpoklady uplatnění ius distrahendi již splatná pohledávka již splatná pohledávka dlužník svou povinnost nesplnil včas nebo řádně dlužník svou povinnost nesplnil včas nebo řádně uplynutí dvouleté čekací doby uplynutí dvouleté čekací doby

25 7. Několikanásobné zastavení jedné a téže věci u hypotéky zásada PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE zásada PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE odkládací podmínkaodkládací podmínka pokud vznikla dvě zástavní práva zároveň: zásada MELIOR EST CAUSA POSIDENTIS pokud vznikla dvě zástavní práva zároveň: zásada MELIOR EST CAUSA POSIDENTIS privilegovaná zástavní práva privilegovaná zástavní práva hypotekární sukcese umožnila měnit pořadí

26 Privilegovaná zástavní práva a) právo nedospělého k věcem, které z jeho majetku získal opatrovník b) zákonné zástavní právo fisku c) zákonné zástavní právo manželky na vrácení věna d) zástavní právo osob, které poskytly zástavnímu dlužníku úvěr, aby financoval opravu zastavené věci

27 8. Zánik zástavního práva splnění dluhu (X pignus Gordianum) splnění dluhu (X pignus Gordianum) zpeněžení zástavy věřitelem zpeněžení zástavy věřitelem další další zpracování zastavené věcizpracování zastavené věci spojení zastavené věci do nerozlučné jednoty s jinouspojení zastavené věci do nerozlučné jednoty s jinou fyzický zánik zastavené věcifyzický zánik zastavené věci splynutí zástavního a vlastnického právasplynutí zástavního a vlastnického práva zřeknutí se práva zástavním věřitelemzřeknutí se práva zástavním věřitelem vydržení vlastnického právavydržení vlastnického práva

28 9. Právní ochrana zástavního práva Zástavnímu věřiteli příslušela posesorní ochrana (interdicta possesoria) ochrana petitorní (žaloby) věcná žaloba (actio pigneraticia in rem) osobní žaloba (actio pigreraticia contraria) Zástavnímu dlužníkovi příslušela osobní žaloba (actio pigreraticia directa)

29 Actio pigneraticia in rem někdy jiné názvy: vindicatio pignoris, actio hypothecaria, actio quasi serviana ad. někdy jiné názvy: vindicatio pignoris, actio hypothecaria, actio quasi serviana ad. věřitel se dožadoval věřitel se dožadoval nabytí dosud neexistující držby, nebonabytí dosud neexistující držby, nebo získání ztracené držby.získání ztracené držby.

30 Actio pigreraticia contraria věřitel uplatňoval na dlužníku věřitel uplatňoval na dlužníku právo na náhradu vynaložených nákladů neboprávo na náhradu vynaložených nákladů nebo právo na náhradu vzniklé škodyprávo na náhradu vzniklé škody

31 Actio pigreraticia directa zástavní dlužník zástavní dlužník se dožadoval náhrady škody nebose dožadoval náhrady škody nebo požadoval hyperochu (superfluum)požadoval hyperochu (superfluum)


Stáhnout ppt "Římské právo II Ladislav Vojáček Zástavní právo. Leopold Heyrovský Jan Vážný."

Podobné prezentace


Reklamy Google