Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2009/2010 Ing. Eduard Hromada,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2009/2010 Ing. Eduard Hromada,"— Transkript prezentace:

1 MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2009/2010 Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

2 MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU ● je aktivita k uspokojování potřeb a přání zákazníka, která se provádí na trhu, ● je filozofie úspěšného podnikání v tržní ekonomice, kde základem úspěchu je spokojený zákazník. ČINNOSTI MARKETINGU: ● vyhledávání příležitostí na trhu, ● řízení produktu, ● řízení distribučních kanálů, ● reklama a propagace výrobků a služeb, ● navržení ceny a termínu dodání zboží, ● plánování. SPECIFIKA MARKETINGU VE STAVEBNICTVÍ: ● výrobek = stavba ● stavební výroba ● stavební trh

3 PŘÍKLAD ANALÝZY CÍLOVÉ SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ:

4 MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU ÚTVAR MARKETINGU: ● Analýza konkurence ● Analýza a prognóza stavebního trhu ● Analýza potenciálních zakázek ● Marketingový informační systém ● Výrobní program ● Zakázková komise ● Internetové stránky ● Marketingové prezentace MARKETINGOVÝ MIX: ● Product (výrobek) ● Price (cena) ● Place (distribuce) ● Promotion (podpora prodeje)

5 MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU SWOT ANALÝZA:

6 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZÁKL
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZÁKL. FUNKCE ÚČETNICTVÍ - poskytování informací: ● o finanční situaci podniku, ● o výsledku hospodaření podniku, ● jak jsou vedoucí pracovníci úspěšní, ● zda je zajištěna dlouhodobá stabilita, ● zda je dosahována přiměřená výnosnost vložených prostředků, ● zda je podnik schopen průběžně hradit své dluhy. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ VÝKAZY: ● Rozvaha (bilance). ● Výkaz zisku a ztráty. ● Přehled o peněžních tocích.

7 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA: ● poskytuje informace o funkční skladbě aktiv, o likviditě podniku, o finanční struktuře a o struktuře vlastního kapitálu Zjednodušená struktura rozvahy Platí obecný vztah: Aktiva celkem = Pasiva celkem AKTIVA PASIVA A. Dlouhodobá (stálá) aktiva A. Vlastní kapitál A.1. Dlouhodobý hmotný majetek A.1. Základní kapitál A.2. Dlouhodobý nehmotný majetek A.2. Kapitálové fondy A.3. Dlouhodobý finanční majetek A.3. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku B. Krátkodobá (oběžná) aktiva A.4. Výsledek hospodaření minulých let B.1. Zásoby A.5. Výsledek hospodaření běžného účetního období B.2. Pohledávky B. Cizí zdroje B.3. Krátkodobý finanční majetek B.1. Dlouhodobé závazky B.4. Peněžní prostředky B.2. Krátkodobé závazky B.3. Rezervy

8 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY: ● informuje o finanční výkonnosti podniku, ● hodnotové údaje: částky výnosů a nákladů, ● umožňuje vyčíslit: - provozní výsledek hospodaření, - finanční výsledek hospodaření, - výsledek hospodaření za běžnou činnost, - mimořádný výsledek hospodaření, - (celkový) výsledek hospodaření za účetní období.

9 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH: ● vysvětluje rozdíl mezi stavem peněžních prostředků a penežních ekvivalentů mezi počátkem a koncem účetního období, ● hodnotové údaje: částky příjmů a výdajů, ● vyčísluje peněžní toky: - za provozní činnost, - za investiční činnost, - za činnost související s financováním. ÚČETNÍ A EKONOMICKÝ SOFTWARE ● POHODA 2010 ● Stereo 2009 ● WinVABANK ● WinStrom 10

10 CONTROLLING ● Nástroj řízení, který slouží řídícím pracovníkům pro zvyšování efektivnosti jejich rozhodování. ● Kontrola, která je zajišťována porovnáním odchylek mezi plánem a skutečností. Skupiny controllingových úloh: ● Plánování - stanovení cílů podniku. ● Kontrola - porovnání plánů a skutečnosti, analýza odchylek. ● Řízení - provádění nápravných opatření. Stupně controllingu: ● 1. stupeň - funkce účetnictví, ● 2. stupeň - výkyvy v nákladech, návrhy na změny, ● 3. stupeň - funkčně integrovaný plánovací, kontrolní a informační systém.

11 EMS (Environmental Management System) ● Systém environmentálního managementu. ● Nástroj k úspěšnému zvládnutí ochrany životního prostředí a k získání konkurenční výhody. ● Dobrovolná aktivita podniku. Pro zavedení EMS existují v zásadě dva předpisy: - technické normy řady ISO , reprezentované především kmenovou normou ČSN EN ISO 14001, - Nařízení Rady EHS č. 1836/93 Systém environmentálního managementu a auditů – EMAS. ● Politika EMS

12 Management rizik ve stavebnictví

13 Riziko: Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru
Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení Odchýlení skutečných a očekávaných výsledků Pravděpodobnost jakéhokoliv výsledku, odlišného od výsledku očekávaného Nežádoucí, neočekávaná nebo neplánovaná událost

14 Rizika spojená s pořízením nemovitosti
Riziko: Riziko koupě nemovitosti za objektivní cenu Riziko výběru seriózní realitní kanceláře Věcná břemena Zástavní právo

15

16 Rizika spojená s pořízením nemovitosti
Riziko: Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitosti Zátopová oblast Radonové riziko Ochranná pásma Riziko stavebně-technického stavu nemovitosti (skryté vady) Riziko „neoficiálních“ plateb Riziko úvěrové smlouvy Ostatní rizika

17 Metody analýzy rizik Analýza rizik:
Je proces definování hrozeb, pravděpodobností jejich uskutečnění a dopadů na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Kvalitativní metody: Vyjádření rizik v určitém rozsahu Jednodušší a rychlejší Více subjektivní Kvantitativní metody: Matematický výpočet rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího dopadu Vyjádření dopadu obvykle ve finančních jednotkách (tis. Kč)

18 Riziková analýza PPP projektů
Identifikace rizik Ohodnocení rizik Alokace rizik mezi veřejný a soukromý sektor Ošetření rizik Průběžný monitoring a kontrola

19 Identifikace rizik Druhy rizik:
Stavebně-technologická a projekční rizika Kreditní rizika Tržní rizika Vnější rizika Operační rizika Strategická rizika

20 Identifikace rizik Stavebně-technologická a projekční rizika:
Riziko překročení stavebních nákladů Riziko znečištění lokality Riziko dostupnosti lokality Riziko stavu lokality Riziko sítí (utilit) nacházejících se na lokalitě Riziko kulturního/archeologického dědictví Riziko neočekávaného přerušení dodávky energie, výpadku utilit a podpůrných systémů

21 Identifikace rizik Kreditní rizika: Riziko likvidity
Riziko nesplnění závazků / riziko dostupnosti

22 Identifikace rizik Tržní rizika: Riziko poptávky
Riziko zvýhodnění konkurence Měnové riziko Inflační riziko Úrokové riziko

23 Identifikace rizik Vnější rizika: Politické riziko
Riziko přírodní katastrofy Riziko terorismu Riziko válečného konfliktu Legislativní riziko / daňové riziko

24 Identifikace rizik Operační rizika: Riziko vstupů (materiálu)
Riziko nedostatku lidských zdrojů Riziko selhání lidského faktoru Riziko krádeže

25 Identifikace rizik Strategická rizika:
Riziko odpovědnosti třetím stranám Riziko změny smlouvy Reputační riziko

26 Riziková analýza PPP projektů
Identifikace rizik Ohodnocení rizik Alokace rizik mezi veřejný a soukromý sektor Ošetření rizik Průběžný monitoring a kontrola

27 Ohodnocení rizik Základní parametry rizika:
Výše potenciálního dopadu (ztráty), který může z důvodu daného rizika vzniknout Pravděpodobnost, že k této ztrátě dojde

28 Potenciální dopad rizika na projekt
Ohodnocení rizik Stanovení váhy rizika: Váha rizika Potenciální dopad rizika na projekt 1 Negativní důsledek rizika na projekt je minimální, nevýznamný. 2 Negativní důsledek rizika na projekt je malý. 3 Negativní důsledek rizika na projekt je malý, ale není nezanedbatelný. 4 Negativní důsledek rizika na projekt je malý, ale negativně významný. 5 Negativní důsledek rizika na projekt je přibližně středně negativní. 6 Negativní důsledek rizika na projekt je velký. 7 Negativní důsledek rizika na projekt je dosti velký. 8 Negativní důsledek rizika na projekt je značný. 9 Negativní důsledek rizika na projekt je dosti značný. 10 Negativní důsledek rizika na projekt je fatální.

29 Potenciální výskyt rizika
Ohodnocení rizik Pravděpodobnost výskytu rizika: Pravděpodobnost Potenciální výskyt rizika 0,00 Zcela vyloučen 0,10 Krajně nepravděpodobný 0,20 – 0,30 Dosti nepravděpodobný 0,40 Málo pravděpodobný 0,60 Pravděpodobný 0,70 – 0,80 Dosti pravděpodobný 0,90 Nanejvýš pravděpodobný 1,00 Zcela jistý

30 Ohodnocení rizik Maticové ohodnocení rizik ohrožujících posuzovaný projekt:

31 Ohodnocení rizik Simulační metoda Monte Carlo:

32 Způsoby snižování podnikatelského rizika
Diverzifikace Sdílení rizika Transfer rizika Pojištění Vytváření rezerv Získávání dodatečných informací

33 Způsoby snižování podnikatelského rizika
Diverzifikace: Základní cíl – rozložení rizika na co největší základnu Rozšiřování výrobního programu Vertikální diverzifikace - rozšíření výrobního programu o předcházející nebo navazující výrobní stupně Horizontální diverzifikace - rozšíření výrobního programu o další výrobky různé povahy Příbuzná diverzifikace – zavádí výrobky, které souvisí s know-how firmy, s technologickými zkušenostmi, finančními a marketingovými možnostmi Diverzifikace do nepříbuzných oborů – dochází i ke změně stávající výrobní a obchodní strategie

34 Způsoby snižování podnikatelského rizika
Sdílení rizika: Rozdělení rizika mezi několik účastníků podnikatelské činnosti Výhody: Každý účastník nese pouze část rizika krachu podnikání Lze využít předností jednotlivých účastníků Existuje větší šance pro získání úvěru od bankovních institucí

35 Způsoby snižování podnikatelského rizika
Transfer rizika: Přesun rizika na jiné subjekty Nejčastější způsoby: Uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávky surovin za předem stanovené pevné ceny Uzavírání dlouhodobých smluv, zajišťujících prodej výrobků v cizí obchodní síti Uzavírání obchodních smluv, podmiňujících odběr minimálního množství produktů Leasing – přenos finančního rizika podnikatele, které je spojeno s vlastnictvím daného zařízení, na leasingovou společnost Společný rys – vnucení podmínek přesunu rizika ze strany ekonomicky silnějšího obchodního partnera

36 Způsoby snižování podnikatelského rizika
Pojištění: Směna rizika velké ztráty (škody) za jistotu malé ztráty (pojistného) Negativní důsledky rizika budoucí nepříznivé situace se přenesou na pojišťovnu Subjekt, který se pojišťuje, platí pojišťovně určité poplatky (pojistné), přičemž nákup pojišťovací služby spočívá v rozprostření rizika pojistné události na velký počet pojištěných subjektů Výhoda – snížení objemu vázaného kapitálu Nevýhoda – jistota nutné úhrady pojištění Pozor na pojistné podmínky – omezení výše pojistného plnění Spoluúčast Události vyjmuté z pojištění Alternativa k vytváření vlastních rezerv pro budoucí negativní události

37 Způsoby snižování podnikatelského rizika
Vytváření rezerv: Rezervy jsou aktiva, určená pro použití za mimořádných okolností Materiálové (hmotné) rezervy Finanční rezervy Účetní rezervy – rezervní fondy ze zisku

38 Způsoby snižování podnikatelského rizika
Získávání dodatečných informací: Jedna z nejdůležitějších metod snižování rizika v obchodním kontaktu firem – příčinou případného nezdaru by neměla být neinformovanost Informační zdroje pro investory: Identifikační údaje Vlastníci a management Majetkově propojené společnosti Finanční situace podniku Okolí a background Hodnotící informace Valné hromady Další události ovlivňující situaci subjektu Dokumenty Komentáře, analýzy


Stáhnout ppt "MARKETING STAVEBNÍHO PODNIKU, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ, CONTROLLING, EMS, RIZIKA 126EMM - Ekonomika a management zimní semestr 2009/2010 Ing. Eduard Hromada,"

Podobné prezentace


Reklamy Google