Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politická geografie a integrace v současném světě Petr Jelínek 8.A 11.1.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politická geografie a integrace v současném světě Petr Jelínek 8.A 11.1.2014."— Transkript prezentace:

1 Politická geografie a integrace v současném světě Petr Jelínek 8.A 11.1.2014

2 Obsah prezentace Význam a cíle integrace Politická integrace Ekonomická integrace Státní hranice Formy státního zřízení Politické systémy Vnitřní uspořádání států Změny na politické mapě světa od 90. let 20. století

3 Politická integrace Cílem je politické sjednocování a centralizace moci Úzce spjata s ekonomickou integrací Zpravidla za účelem války nebo míru

4 OSN

5

6 Jediná organizace, na jejímž základě operují všechny státy na světě (193 členů) Založena 24.10.1945 v San Franciscu 50 státy Cíle: Zabránit válce, pomoc potřebným, podpora evoluce lidstva Dodržování pravidel je závazné pro všechny členy Všichni členové jsou si rovni Spousta podorganizací (UNESCO, UNICEF, MMF)

7 OSN Hlavní sídlo OSN – New York, dále Vídeň a Ženeva V roce 2001 dostala Nobelovu cenu míru (jednotlivé podorganizace OSN ji pak také dostaly v letech 1954, 1965, 1981 a 1988) Ve Švýcarsku má své vlastní známky Model jejího fungování se vyučuje na ekonomických fakultách vysokých škol po celém světě

8 Rada bezpečnosti OSN Rada bezpečnosti – Nese odpovědnost za světový mír, mezinárodní bezpečnost a řešení konfliktů – Dále upravuje sankce plynoucí z porušování rezolucí OSN, upravuje zbrojení jednotlivých států, podnikání vojenských akcí proti agresorům, navrhuje kandidáta na generálního tajemníka a s Valným shromážděním volí soudce mezinárodního soudního dvora

9 Rada bezpečnosti

10 Rada bezpečnosti OSN Zasedá neustále 15 členů, 5 stálých (Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie), zbylí členové jsou voleni Valným shromážděním na dva roky (každý rok se střídá 5 členů) Jedná se o rozšíření základní pětky např. o Brazílii, Indii, Japonsko a Německo, někoho z Afriky a jednu muslimskou zemi

11 Valné shromáždění Nejvyšší orgán V čele stojí předseda, na každém sjezdu je vybrán nový z jiné členské země Vzájemně kontrolují dodržování mezinárodních smluv Každý stát má zde svého pověřence, který za něj hlasuje Všechny hlasy jsou si rovny

12 Valné shromáždění

13 Mezinárodní soudní dvůr Sídlo v Haagu Soudí francouzsky a anglicky Řeší mezistátní spory a vydává posudky Patnáct soudců na devět let (možnost zvolení vícekrát po sobě) (voleni 5. února) Zastoupeny všechny regiony světa i právní kultury Rozhodnutí jsou závazná a definitivní

14

15 EKOSOC 54 členů, voleni na 3 roky (každý rok třetina) Otázky řešící dodržování lidských práv

16 Sekretariát OSN 7 500 zaměstnanců po celém světě Zabývá se správou orgánů OSN Zařizují veškerou administrativu s tím spojenou V čele je Generální tajemník OSN – Hlavní představitel OSN – Jmenován na pět let – Může se zúčastnit pasivně jakéhokoliv zasedání v kompetenci OSN

17 Generální tajemníci 7. Kofi Annan (2001 – Nobelova cena za mír) 8. Pan Ki-mun

18 Ekonomická integrace Ekonomiky rozdílných zemí se navzájem podporují a odstraňují mezi sebou bariéry Cílem je spolupracovat na vzájemném obchodu a zvyšovat tak životní úroveň svých obyvatel

19 WTO Organizace zakládající pravidla mezinárodního obchodu prostřednictvím úmluvy mezi jednotlivými státy a řeší spory mezi nimi Vznikla v roce 1995 jako nástupce GATT Sídlo je v Ženevě V současnosti má 159 členů (Rusko 22.8.2012) V čele stojí generální ředitel (Roberto Azevêdo) Původně měla vzniknout pod názvem ITO už v roce 1944, ale senát U.S.A. ruší platnost kvůli obavám z protekcionismu

20 WTO Myšlenka je taková, že všechny členské státy se mezi sebou dohodnou na podmínkách Úkoly: – Liberalizace a odbourání bariér v mezinárodním obchodu, ale zároveň sledovat dodržování pravidel – Organizovat obchodní jednání – Sledovat národní obchodní politiky – Urovnávat spory mezi vládami – Spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi

21 WTO Zásady obchodního systému – Odstranění diskriminace zvláště ve vztahu k méně rozvinutým zemím – Svobodnější a předvídatelnější obchod bez bariér – Podpora konkurence Řídícím orgánem je tzv. Konference ministrů, která se schází každé dva roky (v mezidobí tuto funkci přebírá Generální rada) Ty řeší spory, popřípadě přezkoumávají nastolenou obchodní politiku

22 Zóna volného obchodu 2 a více zemí se dohodnou vzájemně na zrušení cel na některé výrobky ASEAN (Brunej, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajs ko, Vietnam, Laos, Kambodža, Myanmar) NAFTA (Kanada, Mexiko, USA) EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko) CEFTA (Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Černá Hora, Albánie, Kosovo) DR-CAFTA (USA, Dominikánská republika, Salvador, Guatemala, Nikaragua, Honduras, Kostarika) MERCOSUR - Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezeula

23 Celní unie 2 a více států odbourá mezi sebou část obchodních bariér a zároveň ustanoví společná cla na dovoz odjinud Celní unie EU-Turecko Jihoafrická celní unie Celní unie Česko-Slovensko (1993-2004)

24 Společný trh Členské státy již odbouraly veškerá cla Používají jednotný sazebník cel vůči ostatním V jeho rámci zabezpečen volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu V pozdějším vývoji se přidávají i technické a ostatní normy na výrobky a vnitřní hranice zanikají Evropské společenství (80. léta) EU

25 Hospodářská a měnová unie Ekonomiky jsou již zapojeny do jednotného vnitřního trhu a část svých pravomocí delegují na nadnárodní instituce V pozdějších fázích vývoje je na území unie zavedena jednotná měna EU

26 Úplná ekonomická a politická integrace Původně samostatné státy splývají v jeden celek řízený z jednoho centra Spojení Němecek v roce 1990

27 Politické režimy Demokracie – vláda se střídá na základě svobodných demokratických voleb a politické subjekty respektují jejich výsledky, princip vlády většiny, ale ne na úkor menšiny Diktatura (totalitní) – nedemokratické – Moc je držena v rukou jednoho nebo jedněch, nedělí se o moc s nikým jiným – Junta (vláda armády)

28 Politické systémy První rozdělil Aristotelés Monarchie – vláda jednoho Aristokracie, Oligarchie – vláda několika Demokracie – vláda lidu

29 Monarchie Většinou dědičná a doživotní Tituly: kníže, král, sultán, císař, emír, velkovévoda, šejk, předseda, papež, spolukníže Základní druhy – Absolutní – Konstituční (s ústavou a parlamentem) – Stavovskou (stavy, šlechta) – Teokratická (duchovenstvo)

30 Oligarchie, Aristokracie Vláda elity (nejlepších) Oligarchie – vláda nejbohatších (znaky – Rusko) Aristokracie – vláda urozených

31 Demokracie Vláda lidu na základě pravidelných voleb Demokratické systémy se vyznačují tím, že se ctí výsledky voleb Dva druhy – Přímá – vůle lidu je přímo přenášena do procesu politického rozhodování pomocí přímé volby Referendum Plebiscit – Nepřímá (Zastupitelská) – volíme si své zástupce, kterým tím, že je zvolíme, dáme do rukou pravomoc nás zastupovat v politice

32 Demokracie -> republika Demokratické státní zřízení Hlava státu se nazývá prezident Základní typy – Prezidentská (veliké pravomoci -> přímá volba) – Semiprezidentská (vláda odpovědná parlamentu) – Parlamentní – Kancléřská

33 Formy státu dle územně správního řešení Unitární státy (jednotný systém státních orgánů, jeden právní řád a nedělitelné území) Jednotné státní občanství, hierarchie státních orgánů, jednotný charakter právního řádu 2 druhy dle vnitřního členění moci – Centralizovaný (vše je řízeno z jedné metropole) – Decentralizovaný (stát je vnitřně rozčleněn na menší samostatné celky a ty od státu přejímají některé kompetence)

34 Formy státu dle územně správního řešení Federace Složený stát Menší samosprávné celky s vysokou autonomií Státní moc v rukou – Federálních orgánů – Orgány částí federace Státy, země, republiky, kantony, provincie Základem je ústava Obyvatelé s dvojím občanstvím

35 Formy státu dle územně správního řešení Konfederace Volné sdružení mezi státy na základě smlouvy Jednotliví členové zůstávají subjekty mezinárodního práva Členové mají pak společné některé orgány, spravují společné záležitosti ohledně obrany, politiky a diplomacie Členové mají právo z konfederace vystoupit

36 Státní hranice Je hranice mezi dvěma nebo více státy Definují/vymezují vnitřní území každého státu Pokud vůbec, smí se překračovat výhradně v místech k tomu určených (hraniční přechod) Není jen na povrchu, ale i do hloubky, výšky a v případě pobřežních států i do určité vzdálenosti od pobřeží Pohraničí a příhraničí http://www.statnihranice.cz/indexcesky.php

37

38 Státní hranice Hranice určují tvar území Mohou být i pohyblivé (přístup k vodě) Přírodní – hranice na povrchu je tvořena přírodním jevem (hory, řeky, údolí) Umělé (výsledky války, historie národů, ekonomická historie pohraničí, dohoda) – Přímočaré (dohoda o rozdělení) – Klikaté (na základě válečného sporu)

39

40

41 Změny na politické mapě světa od 90. let 20. století - 1990 11.3. – Litva vyhlašuje nezávislost 21.3. – Namibie vyhlašuje samostatnost 4.5. – Lotyšsko vyhlašuje nezávislost 8.5. – Estonsko vyhlašuje nezávislost 22.5. – Sjednocení Jemenu 27.6. – Bělorusko vyhlašuje nezávislost 2.8. – Irák napadá a anektuje Kuvajt = začátek války v Perském zálivu 3.8. – Sjednocení Němecek do SRN

42 1990 2.9. – Podněstří vyhlašuje nezávislost na Moldavsku 23.12. – V referendu schválené odtržení Slovinska od Jugoslávie

43 1991 Od dubna do prosince se rozpadá SSSR na jednotlivé republiky – Gruzie, Ázerbajdžán, Kyrgystán, Uzbekistán, Tádžikistán, Arménie, Turkmenistán, Kazachstán 25.6. – Chorvatsko a Slovinsko 8.9. - Makedonie 31.12. definitivně zaniká SSSR a je nahrazen Společenstvím nezávislých států

44 1992 Srbové v Bosně a Hercegovině vyhlašují vlastní republiku (1.3.) 23.7. – Odtržení Abcházie od Gruzie

45 1993 Rozpad Československa 4.5. se Andorra stává parlamentní demokracií 24.5. Eritrea se odděluje od Etiopie 13.9. – Na základě izraelsko-palestinské dohody vzniká Stát Palestina 1.11. – Oficiální vznik EU

46 1994-1995 Květen – Uzavření příměří o náhorní Karabach Moldavsko se v referendu odmítlo spojit s Rumunskem 1.11. – OSN uznává jako samostatný stát Palau 19.12.1995 - Konec války v Bosně a Hercegovině, ta následně vyhlašuje nezávislost

47 1996 Talibán přebírá moc v Afgánistánu (1996) 28.2.1998 – Počátek války o Kosovo 24.3.1999 – NATO vtrhlo s vojsky do Kosova, kde do 10.6. svými bombami usmrtí více než 2 500 lidí, mír poté zajišťuje OSN 4.2.2003 – Definitivní rozpad Jugoslávie 20.3.2003 - Začátek války v Iráku

48 22.5.2006 – Černá Hora se v referendu hlásí o nezávislost -> 3.6. Srbsko a Černá Hora 18.11.2007 – V Kosovu vyhrává volby separatistická proalbánská strana Demokratická strana Kosova (PDK), krok k odtržení 8.8.2008 – Začátek války v Abcházii a Jižní Osetii (26.8. – Jižní Osetie) 27.12.2008- Začátek války v Gaze (do 18.1.2009) 22.8.2010 – Mezinárodní soudní dvůr uznává Kosovskou autonimii

49 19.8.2010 – Konec války v Iráku 9.1.2011 – Jižní Súdanci se v referendu shodli na rozdělení (9.8. – vznik nového státu) 2011 – Boje v severní Africe a na blízkém východě (do současnosti) - Arabské jaro – Celkem Tunisko, Egypt, Alžírsko, Jemen, Jordánsko, Bahrajn, Sýrie a Libye

50 Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_obchodn%C3%AD_organizace http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_integrace http://www.klub-pohranici.cz/pohranicni-straz/statni-hranice/ http://ivy.sgo.cz/zemepis/tx/statni_hranice.pdf http://www.statni-hranice.cz/ http://ivy.sgo.cz/zemepis/pt/statni_%20hranice.pdf http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_data_vzniku http://cs.wikipedia.org/wiki/1990 http://cs.wikipedia.org/wiki/1991 http://cs.wikipedia.org/wiki/1992 http://cs.wikipedia.org/wiki/1993 http://cs.wikipedia.org/wiki/1994 http://cs.wikipedia.org/wiki/1995 http://cs.wikipedia.org/wiki/1996 http://cs.wikipedia.org/wiki/1997 http://cs.wikipedia.org/wiki/1998 http://cs.wikipedia.org/wiki/1999 http://cs.wikipedia.org/wiki/2000 http://cs.wikipedia.org/wiki/2001 http://cs.wikipedia.org/wiki/2002 http://cs.wikipedia.org/wiki/2003 http://cs.wikipedia.org/wiki/2004 http://cs.wikipedia.org/wiki/2005 http://cs.wikipedia.org/wiki/2006 http://cs.wikipedia.org/wiki/2007 http://cs.wikipedia.org/wiki/2008 http://cs.wikipedia.org/wiki/2009 http://cs.wikipedia.org/wiki/2010 http://cs.wikipedia.org/wiki/2011 http://cs.wikipedia.org/wiki/2012 http://cs.wikipedia.org/wiki/2013 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jugosl%C3%A1vie http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAd%C3%A1n http://cs.wikipedia.org/wiki/Moldavsko http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabske_jaro http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_reakce_na_vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_nez%C3%A1vislosti_Abch%C3%A1zie_a_Ji%C5%BEn%C3%AD_Osetie


Stáhnout ppt "Politická geografie a integrace v současném světě Petr Jelínek 8.A 11.1.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google