Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPA Poloha: s Asií tvoří jednotný superkontinent Euroasii, vzhledem k historickému a kulturnímu vývoji je považována za samostatný světadíl. Leží.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPA Poloha: s Asií tvoří jednotný superkontinent Euroasii, vzhledem k historickému a kulturnímu vývoji je považována za samostatný světadíl. Leží."— Transkript prezentace:

1 EVROPA Poloha: s Asií tvoří jednotný superkontinent Euroasii, vzhledem k historickému a kulturnímu vývoji je považována za samostatný světadíl. Leží převážně v mírném klimatickém pásu na S polokouli, jen malá část na Z leží na Z polokouli Výhody – těsné spojení s Asií a blízkost Afriky s jejich vyspělými starověkými kulturami a poměrná blízkost Ameriky (poloha uprostřed tzv.polokoule pevnin) přispěli s členitým pobřežím a mírným vlhkým podnebím k jejímu prudkému rozvoji a celosvětovému vlivu. Značná různorodost přírodních poměrů na malém území vedla ke stimulaci rozvoje.

2 V současnosti patří Evropa nejbohatším a nejrozvinutějším částem planety. Nachází se zde nejvíce vyspělých zemí s vysokou životní úrovní. CIVILIZACE Evropy navazuje na odkaz starých Řeků (demokratický ideál, filozofie), římskou tradici (idaél zákona a psaného práva, křesťanskou morálku a sociální pomoc

3 Europeizace světa Proces ovlivňování jiných částí světa Evropou (přibližně od 15 st.-zámořské objevy až po vrchol v 20.st, kdy přešla ve vyšší formu propojení v tzv.euramerickou technickou civilizaci) - primární (kolonie) - sekundární (politicky a ekonomicky – myšlenky, technologie, inovace)

4 krajní body: SS mys Nordkinn 71° 08‘ s.z.š. ZZ mys Cabo da Roca 9° 29‘ z.z.d. VV vých. úpatí Polárního Uralu 67° 20‘ v.z.d.(Bajdaracký zál.v Karském moři) JJ mys Punta Marroqui 35° 59‘ s.z.š.

5 4317 km 5269 km mys Nordkinn 71° 08‘ s.z.š
úpatí Polárního Uralu 67° 20‘ v.z.d. 4317 km 5269 km Cabo de Roca 9° 29‘ z.z.d Punta Maruqui 35° 59‘ s.z.š

6 rozloha: 10,5 mil km2 (2.nejmenší světadíl) = 7% souše světa. Pobřeží má obrovskou členitost (největší ze všech světadílů) – výhodné pro zakládání přístavů a námořní dopravu Největší ostrovy: Britské o., Island, Nová Země, Svalbard (Špicberky), Sicílie, Sardinie, Korsika

7 Geologie: jádro kontinentu tvoří Baltský štít ke kterému se
v I. horách kaledonským vrásněním připojily horské systémy Skotské vys. a Skandinávského pohoří varijským vrásněním vznikla pohoří ve středu kontinentu (Česká vysočina, Středoněmecká vys.,Jura, Vogezy, Ural...

8 430 mil.let, srážka Laurentie a Baltiky (kaledonské vrásnění), vznikla Euramerika
Baltika

9 300 mil.let, Gondwana se sráží s Euramerikou (hercynské/varijské vrásnění) + Kazachstánie x Sibiř (Altaj) Kazachstánie Euramerika Gondwana

10 Ve III.horách došlo zatím k poslednímu a dosud neukončenému alpskému vrásnění nárazem africké lit.desky do euroasijské a vzniklo mocné horské pásmo s četnými kotlinami (Velká Uherská níž., Pádská níž.,Valašská níž.,...) táhnoucí se od Pyrenejského poloo.(Pyreneje) přes Alpy a Karpaty pokračující do Asie. V těchto oblastech se projevuje četná sopečná činnost a ničivá zemětřesení.

11 90 mil.let (pozdní křída)

12 Největší aktivní sopky
Etna 3329 m n. m., Sicílie Beerenberg 2277 m n. m., Jan Mayen Askja 1510 m n. m., Island Hekla 1491 m n. m., Island Vesuv 1277 m n.m., Itálie Stromboli 926 m n. m., Liparské o. (Itálie) Théra 584 m n. m., Řecko

13

14 Podnebí: Převážná část kontinentu leží v mírném podneb.pásu. Do Skandinávie na S již zasahuje chladné klima (subpolární pás). Pás podél Středozemního moře je pod vlivem subtropů. Srážky přichází po směru převládajícího větrného proudění a ubývá jich od Z k V. Z - přímořská oblast Střed kont.- přechodná oblast V - kontinentální

15 Zdroj:http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/WCDMP_72_TD_1500_en_1.pdf

16

17 Vodstvo: Kvůli poměrně vlhkému podnebí vznikla v Evropě hustá říční síť. Asi 80% povrchu je odvodňována do okrajových moří Atlantiku. 20% odtéká do bezodtokého Kaspického moře.

18 Nejmohutnější jsou východoevropské toky
(Volha, Don, Dněpr, Sev. Dvina..) s největšími průtoky na jaře (tání sněhu) a nízkými stavy po zbytek roku Středoevropské (Labe, Odra...) zásobené výhradně dešťovými srážkami a (jarním táním) Poloostrovní toky – kratší a vodnatostí chudší kromě prudkých a vodnatých řek skandinávie (významný energetický zdroj)

19 Řeky jsou intenzivně využívány (doprava usnadněna průplavy) dopravně, zdroj vody pro průmysl a zemědělství Převážná část jezer v Evropě je ledovcového původu (největší Ladožské, Oněžské, Vanern, Balaton, Bodamské, Ženevské...)

20 Sniardwy, největší polské jezero

21 Jezero Inari, Finsko

22 Surovinová základna: K rozvoji evropské hospodářství přispělo rozmanité surovinové bohatství. Barevné a drahé kovy jsou dnes teměř vyčerpány (významné jsou jen Fe rudy v Rusku, Švédsku, Ukrajině) Vzrůstající zájem je o Energetické sur.- ropu a zemní plyn (Severní moře, Rusko), uran.rudu (ČR, Švédsko, Francie) Dostatek je stavebních, sklářských, keramických i chemických surovin, jinak je Evropa silně závislá na dovozu!!!

23 Biosféra: v závislosti na klimatu se vyvinula tyto půdně-vegetační pásma od S – J (v nížinách intenzivně využívána a přeměněna na ornou půdu): tundra – mechy, lišejníky tajga – jehličnatý pás lesů mírného pásu smíšené lesy mírného pásu listnaté lesy mírného pásma lesostepi a stepi polopouště – v kaspické oblasti suchomilné a trnité křoviny a listnaté opadavé lesy- subtropy výšková stupňovitost – v horách

24 Zvířena: typickými zástupci (z mnoha dalších) jsou: sob, los, vlk, medvěd, rys, liška, jelen, zajíc, ježek, ....

25 Obyvatelstvo: Na Evropu připadá jen 11,1% obyvatel světa, tedy 733 mil. ob.(2007). Nejhustěji osídlený kontinent – 70 ob./km2 - nejméně zalidněné jsou severské oblasti - nejhustěji zalidněné (kromě malých států) jsou Holandsko ,Belgie, Německo, Británie, Itálie Přírůstek obyv. je záporný -0,1% (největší přírůstek má Irsko, Island, Monako : 0,5 až 0.8%).Podle odhadů tak bude mít v roce 2050 Evropa 669 mil.ob!!!

26 demografické srovnání se světem:

27 Pro celý kontinent je typická vysoká urbanizace – 72%.
Nakupení městských sídel (aglomerace, konurbace) je znakem všech průmyslových oblastí (Střední Anglie, Nizozemí, Porúří, Porýní, Sasko, Dolní Slezsko, Pádská nížina, Donbas. Výskytem megaměst (nad 10 mil. ob) však zaostává za rapidně rostoucími ekonomikami (Čína, Indie, Latinská Amer.)

28

29 Jádrové oblasti Evropy

30 Vývoj osídlení kvůli chladnějšímu klimatu člověk osídluje Evropu z teplejší Afriky a Asie až před 40 tis.lety (starší doba kamenná) V mladší době kamenné (zemědělská revoluce) - přechod k usedlému zěmědělství – položeny základy dnešního osídlení (teplé oblasti podél toků a při pobřeží)

31 Ve středověku zakládání měst jako důležitých křižovatek a center obchodu a stěhování obyvatelstva i do vyšších poloh v Novověku největší rozmach měst v souvislosti s průmyslovou revolucí (střední Anglie, Benelux, Lotrinsko, České země, Horní Slezsko, Porúří, Porýní) Nejpočetnější národy Evropy: Rusové (135 mil.), Němci (80 mil.), Italové (50 mil.), Francouzi (50 mil.), Angličané (50 mil.), Ukrajinci (40 mil.), Poláci 36 mil., Španělé 30 mil.,...

32 Masové vystěhovalectví postihlo Evropu v 19 st. a vyvrcholilo před 2 sv.v. (asi 60 mil.), kdy hlavně z existenčích důvodů emigrovali do USA, Argentiny, Kanady, Austrálie a Jižní Afriky

33 Lidé se dožívají vysokého věku, v průměru 75 let.
Obyvatelstvo tvoří 3 skupiny národů hovořícími indoevropskými jazyky: slovanskými, germánskými, a románskými. Mnoho národů patří k jiným jazyk. skup.: keltské(velština, irština,skotské dialekty, bretonština), ugrofinské (laponština, finština, estonština, maďarština) , řečtina, retorománština, baskičtina

34 Hospodářství: Evropa patří k ekonomicky nejrozvinutějším oblastem světa. Má dlouhou tradici všech průmyslových odvětví, intenzivní rostlinou a živočišnou výrobu. Z průmyslu má velký význam strojírenství (automobilový průmysl – Německo, Itálie, Francie, Švédsko, Česko, Slovensko...), které navazuje na hutnictví:

35

36

37

38

39 Ocelářství se soustřeďuje do 5 hlav
Ocelářství se soustřeďuje do 5 hlav.oblastí (,které své přírodní bohatství již vytěžili, dováží suroviny většinou z rozvojových zemí): - Porúří - Lotrinsko - Francouzko-belgická oblast - Slezsko (Česko/Polsko) - JV Ukrajina

40 Tradiční průmyslové odvětví – textilní průmysl (severní Anglie a Francie, Vlámsko, Porúří, sever Česka) je kvůli levnějšímu dovozu asijských výrobků v úpadku.

41 Největší ekonomičtí giganti světa
Rank Země HDP CELKEM V ROCE 2011 1 EU $ 15,650,000,000,000 2 United States $ 15,290,000,000,000 3 China $ 11,440,000,000,000 4 India $ 4,515,000,000,000 5 Japan $ 4,497,000,000,000 6 Germany $ 3,139,000,000,000 7 Russia $ 2,414,000,000,000 8 Brazil $ 2,324,000,000,000 9 United Kingdom $ 2,290,000,000,000 10 France $ 2,246,000,000,000 11 Italy $ 1,871,000,000,000 12 Mexico $ 1,683,000,000,000

42

43

44

45 Evropa a svět Zdraví a bohatství: Výkonnost zemědělství: zemědělství a průmysl: výkonnost ekonomik: svět před 200 lety: Evropa vymírá: Zdraví a bohatství: Výkonnost zemědělství: zemědělství a průmysl: výkonnost ekonomik: svět před 200 lety: Evropa vymírá: Zdraví a bohatství: Výkonnost zemědělství: zemědělství a průmysl: výkonnost ekonomik: svět před 200 lety: Evropa vymírá: Zdraví a bohatství: Výkonnost zemědělství: zemědělství a průmysl: výkonnost ekonomik: svět před 200 lety: Evropa vymírá:

46 Zemědělství: velmi vyspělé, vysoce produktivní.
- středomořský typ (olivy, citrusy, vinná réva, zelenina, korkový dub...) - intenzivní obilnářství (Pařížská pánev - pšenice, kukuřice, ječmen) - smíšené zemědělství – střed Evropy - extenzivní – Rusko, Ukrajina, Bělorusko - alpské - sezónní pastevectví

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Ekologické zemědělství

56 Doprava: Evropa je jako celek dopravně nejvyspělejším kontinentem – jsou zde zastoupeny všechny druhy dopravy s rozdílnou kvalitou sítě a zařízení a spolehlivostí. U přímořských států s dlouhou pobřežní linií je výhodná kabotážní doprava. Doprava trajekty je intenzivní v severní Evropě

57 Vysokorychlostní železniční tratě

58 Vývoj délky želez.tratí v Evropě

59

60

61

62 Nejvytíženější evropské přístavy
Rank in Europe Rank in World Port State Thousands of tons in 2010[3] 1 3 Rotterdam        Netherlands 429,926 2 17 Antwerp        Belgium 178,167 29 Hamburg        Germany 121,187 4 38 Amsterdam 90,644 5 41 Marseilles        France 85,997 6 45 Novorossisk        Russia 81,603 7 46 Primorsk 77,640 8 50 Le Havre 70,469 9 52 Bremen/Bremerhaven 68,690 10 56 Algeciras        Spain 65,531

63 Výroba elektřiny z jádra

64

65

66

67 Evropské integrace: Nejmocnějším politicko-hospodářským seskupením je EU (27 členů), ESVO (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a evropské země SNS (Rusko, Bělorusko, Moldavsko) Nejsilnější vojenskopolitická integrace na území Evropy je NATO.

68 Evropa je díky svým kulturně-historickému vývoji a pestrým přírodním podmínkám jednou z nejvýznamnějších oblastí cestovního ruchu. K nejnavštěvovanějším patří státy středomoří, Francie, Anglie, Německo a Alpské země.

69

70 Mezinárodní obchod

71 2/3 světového obchodu se uskuteční mezi
Evropou – Severní Amerikou – Asií

72

73

74 Zahraniční obchod a doprava:
- vyjmenuj země s -největší hospodářskou produkcí (5 států) -kde převažuje dovoz -s převahou vývozu potravin (2 státy) -s převahou vývozu energetických surovin (2 státy) -země, které využívají splavnost Dunaje, Labe, Rýna, Rhony, Odry, Volhy -vyjmenuj námoř.přístavy světového významu

75

76

77

78 Nukleární zkoušky ve světě
– jaderná havárie ve Fukušima I: Hodnocena nejvyšším ° 7 Evakuováno přes lidí z okolí elektrárny Radioaktivní zamoření v okolí desítek kilometrů dosud nevyřešený problém

79

80

81

82

83 Radiace v atmosféře z Fukušimy

84

85 Tsunami v Evropě ? Tsunami v Japonsku Tsunami v Japonsku II
TSUNAMI V JAPONSKU III

86 Kulturní regiony Evropy

87 Bosporská úžina v Konstantinopoli

88 Istanbul - Staré město

89

90 Norské pobřeží

91

92

93 Volžskodonský průplav

94 Moskva

95

96

97

98 Kyjev

99

100 Minsk

101

102

103 KONTROLNÍ OTÁZKY Vymez polohu a hranice Evropy Uveď výhody a nevýhody evropské polohy z hospodářsko-společenského hlediska Stručně popiš geologický vývoj Evropského kontinentu a jeho důsledky na KS (reliéf, výskyt katastrof.jevů, nerostného bohatství a termálních pramenů) Charakterizuj klima v Evropě a co ho nejvíce ovlivňuje (mj.vysvětli: klimadiagram, výšková zonalita podnebí, důsledky směrů prodění vzduchu) Popiš typy přírodních krajin (biomů) a její přeměnu lidmi

104 6) Charakterizuj pedosféru Evropy (které půdy jsou pro zemědělství nejvhodnější? Vysvětli pojmy: půdní typy,druhy, půdní horizont, vznik půdy, degradace půdy) 7) Charakterizuj hydrogeologické podmínky v Evropě, jednotlivé odtokové režimy řek, největší řeky povodí a úmoří, rozmístění jezer a jejich klasifikace podle vzniku 8) Uveď počet e demografický vývoj obyvatelstva (pojmy: věková pyramida, stárnutí obyvatelstva, měna obyvatel, přirozený přírůstek, úbytek, porodnost, úmrtnost, úhrnná plodnost, střední délka života...) 9) Charakterizuj rozmístění obyvatel (velikost a rozmístění sídel) – čím je nejvíc ovlivněno 10) Charakterizuj rasové, národnostní a jazykové složení obyvatel a jeho rozmístění

105 Konfliktní oblasti v Evropě

106

107

108


Stáhnout ppt "EVROPA Poloha: s Asií tvoří jednotný superkontinent Euroasii, vzhledem k historickému a kulturnímu vývoji je považována za samostatný světadíl. Leží."

Podobné prezentace


Reklamy Google