Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohybový systém a prevence pohybových poruch

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohybový systém a prevence pohybových poruch"— Transkript prezentace:

1 Pohybový systém a prevence pohybových poruch
Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. Typ předmětu: povinný Ročník: 1. Způsob zakončení: Z, Zk Rozsah konzultací (soustředění): 12 hodin/semestr Požadavky pro zápočet a zkoušku: aktivní účast na přednáškách, splnění písemného testu, zkouška

2 Okruhy ke zkoušce: Pohybový systém – struktury a funkce
Pohybové poruchy, zejména funkční Vyšetření pohybového systému Teorie konstrukce cvičební jednotky (rozcvička, vyrovnávací cvičení, edukace, dýchání, relaxace, posturální korekce…) Některé metody a koncepty využívané ve ZTV

3 1. Terminologie v kineziologii
Roviny (transverzální, sagitální, frontální) Směry (kaudální, kraniální, dorzální…) Pohyby (flexe, extenze, rotace, abdukce…) Předpony (ante-, retro-, hyper-, hypo-) Tvary (lordóza, kyfóza, skolióza, valgózní, varózní…) Svaly (agonista, antagonista, synergista…)

4 Cvičební jednotka v prevenci pohybových poruch
3 části: Rozcvičení Speciální (vyrovnávací) část Vyrovnávací cvičení Dechová cvičení Relaxační cvičení Posturální korekce a ADL Edukace Závěr

5 Prevence Primární (bráníme vzniku poruchy)
Sekundární (bráníme vzniku dalších komplikací poruchy, návratu akutních obtíží) Terciální (bráníme vzniku handicapu – tj. sociální projekce)

6 Struktury a funkce pohybového systému
Struktury (hardware) : Kosti Svaly Vazy Kloubní pouzdro… Funkce (software) : Chůze Stoj Úchop Dýchání Žvýkání

7 Složky (struktury) pohybového systému
systém podpůrný: skelet, klouby, vazy (mechanická báze) systém výkonový: svaly (převod chemické energie na mechanickou sílu) systém řídící: nervový aparát (řízení pohybové funkce) systém zásobovací: infrastruktura (přesuny potřebných látek)

8 Rozdělení do dílčích funkčních systémů
základní životní funkce (dýchání a příjem potravy) posturální systém (udržování polohy segmentů vůči gravitaci) lokomoční systém (změna polohy organismu) systém obratné hybnosti (manipulace, změna zevního prostředí) komunikační systém (přenos informací)

9 Nebo: Hrubá motorika (podpůrná motorika axiální a kořenová)
postura (hold) lokomoce (move) Jemná motorika (obratná motorika akrální) manipulace komunikace

10 Funkční poruchy pro obtíže, které pacient udává a symptomy, které se objevují v klinickém obraze, nenalezneme příčinu ve změně struktury - tedy nějaký objektivní, například zobrazovacími metodami zachytitelný důvod. Funční poruchy pohybového systému: kloubní blokády, změny napětí svalů i dalších tzv. měkkých tkání, bolest, dysestézie, poruchy funkcí (lokomoční, manipulační, posturální, dechová)

11 Strukturální či funkční porucha?
(v místě obtíží nelze lokalizovat příčinu) - řetězí se poruchy různých struktur různé lokalizace “Objektivizace” nemožná či těžkopádná V terapii se určuje řetězec poruch, pátrá se po klíčovém článku. Změna je pravidlem Strukturální (zánět, nádor, trauma) zpravidla jasná lokalizace i substrát dobře objektivně prokazatelná Cílem je lokalizovat poruchu, zacílit terapii (operace, farmaka) a pokračovat do vyhojení.

12 Vyšetření v prevenci pohybových poruch
Anamnéza – „rozpomínání“, „předchorobí“ – cíl: seznámit se s vývojem osobnosti vyšetřovaného do současné doby, zachytit vliv různých faktorů, které mohly působit Aspekce: vyšetření pohledem (stoj, chůze) Palpace: vyšetření pohmatem Funkční testy: svalový test, goniometrie

13 Anamnéza RA – rodinná anamnéza OA – osobní anamnéza
GA – gynekologická anamnéza FA – farmakologická anamnéza TA – toxikologická anamnéza (abusus) AA – alergologická anamnéza PA – pracovní anamnéza SA – sociální anamnéza NO – nynější onemocnění

14 Testování fázických svalů
Hluboké ohybače krku Svaly mezilopatkové Velké hýžďové svaly Přímé břišní svaly

15 Testování posturálních (zkracujících se) svalů
Vzpřimovače trupu Zadní strana DK Šíjové svaly Horní trapéz Pectoralis maior Adduktory stehna Triceps surae Quadratus lumborum

16 pohybové stereotypy Motorický stereotyp = navyklý, opakující se způsob provedení určitého pohybu Při vyšetření zjišťujeme: časovou posloupnost zapojování jednotlivých svalových skupin do svalového řetězce koordinaci (např. souhyby v nepohybujících se částech těla – pánev, ramena…)

17 Příklady hybných stereotypů
Extenze v kyčelním kloubu Abdukce v kyčelním kloubu Flexe trupu Flexe šíje Abdukce v ramenním kloubu Zkouška kliku

18 Hypermobilita Vrozená či získaná, celková či lokální
Větší kloubní vůle, nižší klidové napětí kosterních svalů Celková: větší rozsah pohybů ve všech kloubech včetně páteře Zkrácené svaly jen v zablokovaných úsecích

19 Testování Přitažení palce ruky k předloktí – bez problémů palce druhou rukou přitáhne Dosažení prsty rukou na zem – dlaněmi, Sed mezi paty – dosedne bez problémů Lokty, kolena – hyperextenze přes 10 st. Příznak šály Dlaň shora na lopatku Spojení rukou za zády

20

21 Základní pilíře zdravotního cvičení
Pohyb Dýchání Posturální korekce a ADL Psychosomatické techniky: relaxace, informace (co dělat, proč to dělat a jak to dělat) Pomůcky

22 Typy kontrakcí a jejich využití:
Isotonická kontrakce (koncentrická, „move“) Isometrická kontrakce („hold“) Excentrická kontrakce Cílené využití: Pohybová i posturální cvičení Postizometrická relaxace (PIR) - Lewit Antigravitační relaxace (AGR) Agisticko-excentrická kontrakce (AEK) - Brugger

23 2. Dýchání Funkce dýchání: Ventilační – výměna plynů
Mechanická – masáž vnitřních orgánů Neuroregulační – aktivační vliv nádechu a relaxační vliv výdechu Formativní – podpora vzpřímeného držení

24 3. Posturální korekce a ADL
Nácvik „správného“ držení těla ve stoji a sedu, při chůzi, předklánění a zvedání předmětů

25 Relaxace Teorie (význam relaxace, historie využití postupu, dělení relaxačních postupů) Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace Nácvik

26 M. Feldenkrais V. Janda L.Mojžíšová sestra Kenny C. Lewitová (H. Hermachová) Čumpelík + Véle A jejich metody a přístupy…

27 Kontrolní otázky U základních svalů (viz prezentace) určete název, funkci vůči danému segmentu, tendenci ke zkracování či ochabování a doporučený postup ovlivnění (protažení a uvolění či posílení a aktivace) Jaké jsou základní metody kineziologického rozboru? U typických funkčních poruch pohybového systému doporučte pohybové preventivní postupy. (Horní a dolní zkřížený syndrom, plochá noha, skoliotické držení, horní typ dýchání aj.) Jaké jsou základní postupy prevence pohybových poruch? Seznamte se s různými cvičebními metodami a jejich autory (Feldenkrais, Mojžíšová, Pilates, senzomotorická stimulace,…). Jak je lze využít v prevenci pohybových poruch?

28 Literární a elektronické zdroje:
prezentace ve Studijním informačním systému (SIS) studijní opora na webových stránkách fakulty textové materiály zasílané studentům mailem DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie. Praha: Grada, 2008. FELDENKRAIS, M. Feldenkraisova metoda – pohybem k uvědomění. Praha: Pragma, 1996. GÚTH, A., aj. Výchovná rehabilitace aneb jak vyučovat školu páteře. Praha: X-Egem, 2000. KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009. TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: Triton, 2000. TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada, 2001. VAŘEKOVÁ, J. Cvičení stoje při poruchách držení těla. Těl. Vých. Sport Mlád., 2001, roč. 67, č. 4, s VAŘEKOVÁ, J. Skupinová fyzioterapie – možnosti využití skupinové edukace v léčebné rehabilitaci. Rehabil. fyz. lék., 2001, roč. 8, č. 2, s VAŘEKOVÁ, J. Teorie poruch držení těla a východiska pro jejich vyrovnávání. Těl. Vých. Sport Mlád., 2001, roč. 67, č. 3, s VAŘEKOVÁ, J. Fyzioterapeutické možnosti ovlivnění pánevního dna a svalů břišní dutiny. Rehabilitácia, 2000, roč. 33, č. 2, s VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006. VOJTA,V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada, s. VOJTA, V., PETERS, A. Vojtův princip. Praha: Grada, s. WILDMAN, F. Feldenkrais a jeho metoda. Praha: Pragma, 1999.


Stáhnout ppt "Pohybový systém a prevence pohybových poruch"

Podobné prezentace


Reklamy Google