Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. Typ předmětu: povinný Ročník: 1. Způsob zakončení: Z, Zk Rozsah konzultací (soustředění):

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. Typ předmětu: povinný Ročník: 1. Způsob zakončení: Z, Zk Rozsah konzultací (soustředění):"— Transkript prezentace:

1 Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. Typ předmětu: povinný Ročník: 1. Způsob zakončení: Z, Zk Rozsah konzultací (soustředění): 12 hodin/semestr Požadavky pro zápočet a zkoušku: aktivní účast na přednáškách, splnění písemného testu, zkouška

2  Pohybový systém – struktury a funkce  Pohybové poruchy, zejména funkční  Vyšetření pohybového systému  Teorie konstrukce cvičební jednotky (rozcvička, vyrovnávací cvičení, edukace, dýchání, relaxace, posturální korekce…)  Některé metody a koncepty využívané ve ZTV 2

3  Roviny (transverzální, sagitální, frontální)  Směry (kaudální, kraniální, dorzální…)  Pohyby (flexe, extenze, rotace, abdukce…)  Předpony (ante-, retro-, hyper-, hypo-)  Tvary (lordóza, kyfóza, skolióza, valgózní, varózní…)  Svaly (agonista, antagonista, synergista…)

4  3 části: 1. Rozcvičení 2. Speciální (vyrovnávací) část  Vyrovnávací cvičení  Dechová cvičení  Relaxační cvičení  Posturální korekce a ADL  Edukace 3. Závěr

5  Primární (bráníme vzniku poruchy)  Sekundární (bráníme vzniku dalších komplikací poruchy, návratu akutních obtíží)  Terciální (bráníme vzniku handicapu – tj. sociální projekce) 5

6  Struktury (hardware) :  Kosti  Svaly  Vazy  Kloubní pouzdro…  Funkce (software) :  Chůze  Stoj  Úchop  Dýchání  Žvýkání 6

7 R systém podpůrný: skelet, klouby, vazy (mechanická báze) R systém výkonový: svaly (převod chemické energie na mechanickou sílu) R systém řídící: nervový aparát (řízení pohybové funkce) R systém zásobovací: infrastruktura (přesuny potřebných látek) 7

8 1. základní životní funkce (dýchání a příjem potravy) 2. posturální systém (udržování polohy segmentů vůči gravitaci) 3. lokomoční systém (změna polohy organismu) 4. systém obratné hybnosti (manipulace, změna zevního prostředí) 5. komunikační systém (přenos informací) 8

9 R Hrubá motorika (podpůrná motorika axiální a kořenová) postura (hold) lokomoce (move) R Jemná motorika (obratná motorika akrální) manipulace komunikace 9

10  pro obtíže, které pacient udává a symptomy, které se objevují v klinickém obraze, nenalezneme příčinu ve změně struktury - tedy nějaký objektivní, například zobrazovacími metodami zachytitelný důvod. Funční poruchy pohybového systému: kloubní blokády, změny napětí svalů i dalších tzv. měkkých tkání, bolest, dysestézie, poruchy funkcí (lokomoční, manipulační, posturální, dechová)

11  Strukturální  (zánět, nádor, trauma)  zpravidla jasná lokalizace i substrát  dobře objektivně prokazatelná  Cílem je lokalizovat poruchu, zacílit terapii (operace, farmaka) a pokračovat do vyhojení.  Funkční  (v místě obtíží nelze lokalizovat příčinu) -  řetězí se poruchy různých struktur různé lokalizace  “Objektivizace” nemožná či těžkopádná  V terapii se určuje řetězec poruch, pátrá se po klíčovém článku. Změna je pravidlem 11

12  Anamnéza – „rozpomínání“, „předchorobí“ – cíl: seznámit se s vývojem osobnosti vyšetřovaného do současné doby, zachytit vliv různých faktorů, které mohly působit  Aspekce: vyšetření pohledem (stoj, chůze)  Palpace: vyšetření pohmatem  Funkční testy: svalový test, goniometrie 12

13  RA – rodinná anamnéza  OA – osobní anamnéza  GA – gynekologická anamnéza  FA – farmakologická anamnéza  TA – toxikologická anamnéza (abusus)  AA – alergologická anamnéza  PA – pracovní anamnéza  SA – sociální anamnéza  NO – nynější onemocnění 13

14  Hluboké ohybače krku  Svaly mezilopatkové  Velké hýžďové svaly  Přímé břišní svaly 14

15  Vzpřimovače trupu  Zadní strana DK  Šíjové svaly  Horní trapéz  Pectoralis maior  Adduktory stehna  Triceps surae  Quadratus lumborum 15

16 Motorický stereotyp = navyklý, opakující se způsob provedení určitého pohybu Při vyšetření zjišťujeme: časovou posloupnost zapojování jednotlivých svalových skupin do svalového řetězce koordinaci (např. souhyby v nepohybujících se částech těla – pánev, ramena…)

17 1. Extenze v kyčelním kloubu 2. Abdukce v kyčelním kloubu 3. Flexe trupu 4. Flexe šíje 5. Abdukce v ramenním kloubu 6. Zkouška kliku

18  Vrozená či získaná, celková či lokální  Větší kloubní vůle, nižší klidové napětí kosterních svalů  Celková: větší rozsah pohybů ve všech kloubech včetně páteře  Zkrácené svaly jen v zablokovaných úsecích

19  Přitažení palce ruky k předloktí – bez problémů palce druhou rukou přitáhne  Dosažení prsty rukou na zem – dlaněmi,  Sed mezi paty – dosedne bez problémů  Lokty, kolena – hyperextenze přes 10 st.  Příznak šály  Dlaň shora na lopatku  Spojení rukou za zády 19

20 20

21 1. Pohyb 2. Dýchání 3. Posturální korekce a ADL 4. Psychosomatické techniky: relaxace, informace (co dělat, proč to dělat a jak to dělat) 5. Pomůcky 21

22  Isotonická kontrakce (koncentrická, „move“)  Isometrická kontrakce („hold“)  Excentrická kontrakce Cílené využití:  Pohybová i posturální cvičení  Postizometrická relaxace (PIR) - Lewit  Antigravitační relaxace (AGR)  Agisticko-excentrická kontrakce (AEK) - Brugger 22

23 23 Funkce dýchání:  Ventilační – výměna plynů  Mechanická – masáž vnitřních orgánů  Neuroregulační – aktivační vliv nádechu a relaxační vliv výdechu  Formativní – podpora vzpřímeného držení

24 24  Nácvik „správného“ držení těla ve stoji a sedu, při chůzi, předklánění a zvedání předmětů

25  Teorie (význam relaxace, historie využití postupu, dělení relaxačních postupů)  Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace  Nácvik

26  M. Feldenkrais  V. Janda  L.Mojžíšová  sestra Kenny  C. Lewitová (H. Hermachová)  Čumpelík + Véle  A jejich metody a přístupy… 26

27 1) U základních svalů (viz prezentace) určete název, funkci vůči danému segmentu, tendenci ke zkracování či ochabování a doporučený postup ovlivnění (protažení a uvolění či posílení a aktivace) 2) Jaké jsou základní metody kineziologického rozboru? 3) U typických funkčních poruch pohybového systému doporučte pohybové preventivní postupy. (Horní a dolní zkřížený syndrom, plochá noha, skoliotické držení, horní typ dýchání aj.) 4) Jaké jsou základní postupy prevence pohybových poruch? 5) Seznamte se s různými cvičebními metodami a jejich autory (Feldenkrais, Mojžíšová, Pilates, senzomotorická stimulace,…). Jak je lze využít v prevenci pohybových poruch?

28 - prezentace ve Studijním informačním systému (SIS) - studijní opora na webových stránkách fakulty - textové materiály zasílané studentům mailem  DYLEVSKÝ, I. Obecná kineziologie. Praha: Grada, 2008.  FELDENKRAIS, M. Feldenkraisova metoda – pohybem k uvědomění. Praha: Pragma, 1996.  GÚTH, A., aj. Výchovná rehabilitace aneb jak vyučovat školu páteře. Praha: X-Egem, 2000.  KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009.  KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.  TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: Triton, 2000.  TROJAN, S., DRUGA, R., PFEIFFER, J., VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada, 2001.  VAŘEKOVÁ, J. Cvičení stoje při poruchách držení těla. Těl. Vých. Sport Mlád., 2001, roč. 67, č. 4, s. 37-39.  VAŘEKOVÁ, J. Skupinová fyzioterapie – možnosti využití skupinové edukace v léčebné rehabilitaci. Rehabil. fyz. lék., 2001, roč. 8, č. 2, s. 57-61.  VAŘEKOVÁ, J. Teorie poruch držení těla a východiska pro jejich vyrovnávání. Těl. Vých. Sport Mlád., 2001, roč. 67, č. 3, s. 33-37.  VAŘEKOVÁ, J. Fyzioterapeutické možnosti ovlivnění pánevního dna a svalů břišní dutiny. Rehabilitácia, 2000, roč. 33, č. 2, s. 81-84.  VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006.  VOJTA,V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. Praha: Grada, 1993. 367 s.  VOJTA, V., PETERS, A. Vojtův princip. Praha: Grada, 1995. 181 s.  WILDMAN, F. Feldenkrais a jeho metoda. Praha: Pragma, 1999.


Stáhnout ppt "Kombinovaná forma studia Vyučující: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. Typ předmětu: povinný Ročník: 1. Způsob zakončení: Z, Zk Rozsah konzultací (soustředění):"

Podobné prezentace


Reklamy Google