Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen 2011 – listopad 2011 (3 řádná zasedání: 23. 6., 22. 9. a 20. 10. 2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen 2011 – listopad 2011 (3 řádná zasedání: 23. 6., 22. 9. a 20. 10. 2011)"— Transkript prezentace:

1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen 2011 – listopad 2011 (3 řádná zasedání: 23. 6., 22. 9. a 20. 10. 2011)

2 Ekonomické záležitosti :  Financování vzdělávací činnosti - viz samostatný bod programu  Novela zákona o rozpočtových pravidlech a její dopad na vysoké školy ●2. bod mimořádného zasedání sněmu Rady VŠ ● Úzká spolupráce s ČKR ● Původní návrh novely nebyl Poslaneckou sněmovnou posléze přijat

3 Problematika výzkumu a vývoje :  Informace z RVVI P RVŠ informoval prof. Opatrný a prof. Haasz. - příprava materiálu určujícího priority VaVaI v ČR, vznik „Koordinační rady expertů“ vedené prof. Haňkou -schválení Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje pro rok 2012, předložena do mezirezortního připomínkového řízení )  Kulatý stůl „Spolupráce univerzit s průmyslem a odběrateli“ a kulatý stůl k Národní inovační strategii -Kulatý stůl „Spolupráce univerzit s průmyslem a odběrateli“, spolupořadatel RVŠ (doc. Kebo), účastnilo se zhruba 40 zástupců technických vysokých škol, Akademie věd ČR, zaměstnavatelských organizací, dva viceprezidenti Svazu průmyslu a další. - Kulatý stůl k Národní inovační strategii, (14. 6. 2011), organizovalo MPO; za MŠMT vystoupil náměstek prof. Wilhelm a vrchní ředitel pro vědu a výzkum RNDr. Hrušák; za RVŠ se zúčastnil doc. Kebo

4 Vzdělávací proces :  Boloňský proces Doc. Gavalcová na 19. a 21. zasedání P RVŠ informovala o aktuálním stavu Boloňského procesu zejména v oblasti udělování certifikátů ECTS/DS Label.  Problematika přípravy učitelů Doc. Novotná informovala na 21. zasedání P RVŠ o problematice systému přípravy učitelů a o systému výuky tělesné výchovy na vysokých školách.  Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání Byly schváleny obecné národní deskriptory, obsahově zpracováno 42 oblastí vzdělávání, v budoucnosti by měly sloužit k akreditacím. pokračuje pilotní projekt implementace na několika školách.  Hodnocení kvality VŠ Prof. Rais, hlavní odborný garant, informoval na 19. zasedání P RVŠ o projektu Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání

5 Legislativní problematika :  Věcný záměr zákona o vysokých školách  Na 19. zasedání P RVŠ náměstek ministra prof. Wilhelm informoval o stavu přípravy VZZVŠ.  Návrh VZZVŠ zveřejněný 9.9.2011 obsahoval změny oproti verzi projednané v pracov- ní skupině, byl svolán mimořádný sněm RVŠ, po jeho zasedání shrnuty připomínky.  17. 10. 2011 svoláno jednání pracovní skupiny o VZZVŠ. Došlo ke shodě v řadě připomínek RVŠ, SK RVŠ a ČKR. MŠMT vzalo došlé připomínky na vědomí, k řádnému vypořádání nedošlo, zásadní připomínky nebyly přijaty a přetrvávají.  Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům  Na 20. zasedání P RVŠ sdělil Mgr. Jašurek, že na červnovém zasedání pracovní skupiny k přípravě návrhu VZZFP nedošlo ke shodě o způsobu připomínkování.  Na 21. zasedání přijalo P RVŠ na základě informace, že by RVŠ, SK RVŠ a ČKR nebudou mít možnost se k návrhu VZZFPS vyjádřit před jeho předložením do vnějšího připomínkového řízení, usnesení konstatující že případné předložení VZZFPS do vnějšího připomínkového řízení bez řádného projednání s reprezentací VŠ je nutno považovat za přímé porušení § 92 Zákona č. 111/1998 Sb., zákon o VŠ. Na toto usnesení však MŠMT nereagovalo. K oběma těmto bodům vydalo UP RVŠ 8. 11. 2011 tiskové prohlášení Rady VŠ Podrobnější aktuální informace - viz samostatný bod programu

6 Fond rozvoje vysokých škol:  Statut FRVŠ -žádost o stanovisko P RVŠ ke změně Statutu FRVŠ, 2 připomínky členů P RVŠ akceptovány  Metodický pokyn k organizaci závěrečných oponentních řízení -schválen na 21. zasedání P RVŠ – změny minimální Informace o výběrovém řízení FRVŠ 2012 viz samostatný bod programu Činnost Studentské komory Rady VŠ :  Viz samostatný bod programu

7 Činnost ostatních pracovních komisí :  Pracovní komise pro etiku Předsedkyně komise RNDr. Krupková zpracovala materiál k problému etiky ve vysokoškolském prostředí včetně přehledu etických kodexů VŠ i s odkazy..  Pracovní komise pro soukromé VŠ Prof. Čechák informoval o stavu a vývojových tendencích v oblasti soukromých vysokých škol. V prezentaci je uvedena řada kvantitativních údajů a některá srovnání SVŠ a VVŠ.

8 Další aktivity :  Tiskové konference po jednáních RVŠ Po ukončení 19., 20. a 21. P RVŠ a mimořádného zasedání sněmu RVŠ se uskutečnily tiskové konference.  Změna Zásad hospodaření Studentské komory RVŠ Byla připravena úprava Zásad hospodaření SK RVŠ ve vztahu k Agentuře Rady vysokých škol, která byla na 20. zasedání P RVŠ schválena  Připomínková činnost Rady vysokých škol ●Připomínky k vyhlášce 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu ●Připomínky k materiálu „Návrh hodnocení realizace Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015“ ●Připomínky k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách ●Připomínky ke Statutu Rady programů  Delegace do různých orgánů a institucí - viz předložený materiál

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období květen 2011 – listopad 2011 (3 řádná zasedání: 23. 6., 22. 9. a 20. 10. 2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google