Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOJOVÝ ŘÁD Obecné zásady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOJOVÝ ŘÁD Obecné zásady"— Transkript prezentace:

1 BOJOVÝ ŘÁD Obecné zásady
Výjezd jednotky - vyhlášení poplachu příjezd na místo – odjezd jednotky mjr. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Plzeň Školení velitelů JSDHO, 2013

2

3

4 OBSAH: Listy Bojového řádu: OBECNÉ: (1) Přijetí zprávy o události
(2) Vyhlášení poplachu jednotce (3) Výjezd jednotky (4) Doprava na místo zásahu (5) Příjezd na místo zásahu (6) Průzkum (7) Záchrana osob (8) Záchrana zvířat (9) Záchrana majetku (10) Předání místa zásahu (11) Odjezd z místa zásahu (12) Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu (14) Usměrňování provozu na pozemních komunikacích

5 1. Přijetí zprávy o události
Zprávu o události může přijmout: a) KOPIS b) Místní ohlašovna požáru

6 1. Přijetí zprávy o události
telefonicky na tísňovém čísle 150 (112) telefonicky na čísle KOPISu: radiostanicí v síti HZS (IZS) občanskou radiostanicí (9. kanál) osobně jiné možnosti (fax, dálkový přenos EPS, datová věta systému IZS…)

7 1. Přijetí zprávy o události
Od volajícího musí obsluha zjistit: adresu události druh události (požár, živelní pohroma, jiná mimořádná událost) bližší údaje o události (ohrožení osob, jejich počet, charakter objektu…) nejvhodnější příjezdová trasa jméno osoby podávající zprávu o události

8 1. Přijetí zprávy o události
Získané informace musí obsluha zaznamenat a rychle vyhodnotit z hlediska nutnosti následného vyhlášení poplachu jednotce, při tom se řídí řádem ohlašovny požáru!

9 MÍSTNÍ OHLAŠOVNA POŽÁRU
Ohlašovna požáru slouží k: Nahlášení požáru (občanem) Vyhlášení poplachu místní jednotce a její vyslání na místo události Oznámení požáru na KOPIS 1. Přijme zprávu od občana 2. Zavolá na KOPIS 3. Vyhlásí poplach místní jednotce a vyšle jí na MU 1. Přijme zprávu z KOPISu 2. Vyhlásí poplach místní jednotce a vyšle ji na MU

10 KOPIS Krajské operační a informační středisko
Provozuje HZS kraje Přijímá hovory z tísňových linek 150 a 112 Operátor 112 přijímá zprávu, zapíše do datové věty, předává dál Operační technik Operační důstojník zváží situaci, vysílají jednotky JPO, řídí zásah JPO ZZS 155 POLICIE 158

11

12

13

14 2. Vyhlášení poplachu jednotce

15 2. Vyhlášení poplachu jednotce
je činnost, jejímž cílem je vyrozumět jednotku určenou pro zásah a předat jí informace o události vyhlášením poplachu začíná pro jednotku zásah ! následuje po přijetí zprávy ohlašovnou požáru nebo KOPISem, pokud vyvolá nutnost zásahu jednotky

16 2. Vyhlášení poplachu jednotce
Vyhlášení poplachu provádí: KOPIS dle poplachového plánu kraje místní ohlašovna – pouze pro jednotku JSDHO ve své územní působnosti V každé jednotce musí být zaveden standardní a nouzový způsob vyhlášení poplachu.

17 2. Vyhlášení poplachu jednotce
Způsoby vyhlášení: akusticky sirénou (signál požární poplach, 25 sec.tón, 10 sec.pauza, 25 sec.tón) radiovým svolávacím zařízením nebo telefonicky (AMDS, SMS) akusticky rozhlasem ústně zvoláním „HOŘÍ“ – s nebo bez rozhlasového zař., mobilní zařízení =nouzový způsob

18 2. Vyhlášení poplachu jednotce
Informace předaná při vyhlášení poplachu: druh zásahu adresa zásahu síly a prostředky vyslané k zásahu doplňující údaje

19 3. Výjezd jednotky

20 3. Výjezd jednotky JPO III a V vyjíždí od vyhlášení poplachu max. do 10 min. !!! !!! Hasič má při výjezdu osobní ochranné prostředky a zařízení, zejména ochrannou přilbu, oblek určený pro zásah, svítilnu, ochranné rukavice, opasek…

21 3. Výjezd jednotky Za součást zásahu (příprava k výjezdu) se považuje i cesta hasiče po vyhlášení poplachu do hasičské zbrojnice.

22 3. Výjezd jednotky Při výjezdu musí být určeno:
požární technika která vyjede – vysílá KOPIS!!! místo zásahu (případně další informace) Velitel si dále určí: - počet hasičů v jednotce, kteří vyjedou - velitele jednotky (dle hierarchie v organizačním řízení)

23 3. Výjezd jednotky Každý výjezd jednotky musí být neprodleně nahlášen HZS kraje (KOPIS) !!! Provede velitel (příp. ohlašovna požáru): radiostanicí kódem typické činnosti telefonem na linku KOPISu ( , 112, 150)

24 3. Výjezd jednotky Velitel jednotky při výjezdu:
provede kontrolu připravenosti dává řidiči pokyn k výjezdu a zapnutí výstražné-ho zařízení Během cesty na místo události může dát řidiči příkaz ke zpomalení jízdy nebo zastavení!

25 4. Doprava na místo zásahu

26 4. Doprava na místo zásahu
Pokud není KOPISem určena trasa dopravy, určí ji velitel tak, aby byla co nejkratší.

27 4. Doprava na místo zásahu
Použije se zvláštní výstražné světlo modré barvy doplněné zvukovým výstražným zařízením (pokud velitel nestanoví jinak, s ohledem na druh zásahu). Současně musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla !

28 4. Doprava na místo zásahu
Při jízdě se zapnutými zvláštním výstražným zařízením řidič dbá zvýšené opatrnosti! Jednotka se dostavuje na místo zásahu v koloně nebo jednotlivými požárními automobily (dle určení velitele zásahu).

29 4. Doprava na místo zásahu
Při jízdě na dálnici a rychlostní silnici o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru při vzniku kolony řidič využívá vzniklý průjezdný pruh:

30 4. Doprava na místo zásahu
Za bezpečnost jízdy k zásahu zodpovídá řidič, velitel ani jiný člen osádky nesmí zasahovat do práv a povinností řidiče. Velitel ale může nařídit zastavení nebo zpomalení vozidla, výměnu řidiče nebo změnit trasu! Hasiči jezdí připoutáni, s výjimkou mimořádných událostí, kdy by použití bezp. pásu bránilo rychlému opuštění vozidla za účelem výkonu dalších povinností.

31 4. Doprava na místo zásahu
Řidič je povinen respektovat znamení k zastavení, která dávají oprávněné osoby (např. příslušník Policie ČR).

32 4. Doprava na místo zásahu
V případě poruchy, nehody, nesjízdnosti komunikace či jiných závažných okolností, informuje velitel KOPIS – a ten rozhodne o dalším postupu. Tento postup platí i pro případ, že cestou na místo události zjistí další požár či mimořádnou událost. V případě, že velitel nemá možnost spojení s KOPISem, rozhodne o dalším postupu sám.

33 4. Doprava na místo zásahu
Na řidiče vozidel jednotek PO při řešení mimořádných událostí se nevztahuje zákaz držet v ruce při jízdě telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení.

34 5. Příjezd na místo události

35 5. Příjezd na místo události
Příjezd na místo zásahu je činnost, jejímž cílem je zaujetí optimálního postavení sil a prostředků jednotky s ohledem na její bezpečnost a další předpokládané nasazení v souladu s doporučenými taktickými postupy.

36 5. Příjezd na místo události
USTAVENÍ TECHNIKY: Techniku je nutné stavět tak, aby co nejméně omezovala průchodnost vchodů, vjezdů, komunikací a bránila využití dalších technických zařízení potřebných k likvidaci MU. Požární technika musí být ustavena tak, aby v případě ohrožení byl umožněn co nejrychlejší ústup! Při zásahu na komunikaci – označit překážku jako překážku silničního provozu.

37 5. Příjezd na místo události
POSTUP VELITELE: Po příjezdu na místo zásahu velitel jednotky nahlásí příjezd na KOPIS !!! Je-li jednotka první na místě události – stává se velitelem zásahu - upřesní nebo potvrdí místo a druh události (KOPIS). Není-li první na místě zásahu, ohlásí se veliteli zásahu a čeká na jeho příkazy! (teprve potom dává příkazy své jednotce k bojovému rozvinutí)

38 5. Příjezd na místo události
Hasiči vystupují z požárních automobilů po povelu svých velitelů.

39 Spojení s KOPISem (Plzeňský kraj)

40 Průzkum Záchrana osob, zvířat a majetku
Bojový řád O - 6, 7, 8, 9

41 Průzkum Záchrana osob, zvířat a majetku
Tlakové lahve – Jince 2012 Co udělá 0,5 Kg bomba propanbutanu v ohništi?

42 10. Předání místa zásahu

43 10. Předání místa zásahu Pokud je nutné zabezpečit dohled nad místem, kde jednotky zasahovaly, provede velitel zásahu předání místa zásahu vlastníku nebo jiné oprávněné osobě. Pokud tak nelze ihned učinit, velitel zásahu zabezpečí po dobu hrozícího nebezpečí dohled nad místem zásahu

44

45 11. Odjezd z místa zásahu

46 11. Odjezd z místa zásahu jednotka může opustit místo zásahu jen se souhlasem velitele zásahu! každý hasič provede kontrolu své osobní výstroje a věcných prostředků, se kterými zasahoval, před odjezdem uloží věcné prostředky do vozidla Strojník zkontroluje úplnost a uložení věcných prostředků na vozidle, stav automobilu (např. PHM, voda v nádrži), připojení přívěsu a oznámí veliteli jednotky popř. připravenost k odjezdu.

47 11. Odjezd z místa zásahu voda, případně pěnidlo, se do CAS doplní na místě zásahu před odjezdem nebo na nejbližším místě strojník musí respektovat změnu jízdních vlastností při jízdě CAS s nedoplněnou vodou odjezd z místa zásahu hlásí velitel jednotky na příslušné operační středisko pokud není operačním střediskem stanovena trasa návratu, rozhodne o ní velitel jednotky

48 11. Odjezd z místa zásahu při odjezdu z místa zásahu je nutné počítat s omezenou akceschopností jednotky, zejména z důvodu: - fyzického vyčerpání - snížení pozornosti řidiče - poškození požární techniky - částečná kontaminace pož. techniky a věcných prostředků - omezené množství provoz. Náplní - ztráty věcných prostředků - jízdy s CAS nedoplněnou vodou

49 12. Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu

50 12. Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
následuje bezprostředně po návratu z místa zásahu velitel jednotky hlásí příjezd na místo dislokace příslušnému operačnímu středisku velitel zajistí doplnění chybějící výstroje, provedení oprav, očisty techniky a věcných prostředků, zdrojů radiostanic, svítilen… každý hasič provede podrobnou kontrolu své osobní výstroje, ztráty a poškození hlásí veliteli

51 12. Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
strojník provede kontrolu provozuschopnosti vozidel a věcných prostředků, zejména: a) očištění vozidla b) doplnění provozních náplní vozidla c) doplnění hasebních látek a prostředků d) doplnění oleje do rotačních vývěv e) stav pneumatik f) těsnost nádrží g) činnost světel, stěračů, signálního výstr.zař. h) činnost brzdové soustavy i) propláchnutí čerpadla j) propláchnutí pěnotvorného zařízení k) odvodnění čerpadla l) výměnu poškozené nebo doplnění spotřebované a chybějící výzbroje

52 12. Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
Velitel jednotky, strojník, popřípadě technici speciálních služeb provedou potřebné záznamy v dokumentaci jednotky.

53 14. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve služebním stejnokroji s označením příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru ČR je oprávněn usměrňovat pokyny provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události, a není-li přítomen policista nebo strážník obecní policie. Při usměrňování provozu používá pokyny stanovené pro řízení provozu policisty. Obdobné oprávnění má člen nebo zaměstnanec jednotky požární ochrany při řešení mimořádných událostí

54 14. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích
O usměrňování provozu nebo dočasném omezením provozu rozhoduje velitel zásahu. Velitel zásahu přednostně vyžaduje pro usměrňování provozu policii. Po jejím příjezdu na místo zásahu jim uvedenou činnost přenechá. Hasič s terčíkem:

55 14. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích

56 14. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích

57 14. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích

58 14. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích

59 14. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích

60 mjr. Ing. Jan KOLÁŘ Vedoucí pracoviště IZS a služeb
HZS Plzeňského kraje, ÚO Plzeň U Hasičů 1, Plzeň tel


Stáhnout ppt "BOJOVÝ ŘÁD Obecné zásady"

Podobné prezentace


Reklamy Google