Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhČlověk a právo TémaČlověk a právo Tematická oblastČlověk a právo NázevPrávní řád České republiky a právní záruky zákonnosti v ČR. AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkLeden 2013,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled v oblasti právního řádu České republiky a právních záruk zákonnosti Přínos/cílové kompetenceOrientace v základních otázkách právního řádu a zákonnosti ČR VY_32_INOVACE_53_03

2 Základní členění práva  Subjektivní právo: vychází ze slova subjektivní, což obsahuje možnost chovat subjektivní, což obsahuje možnost chovat se určitým způsobem – možnost volby (konat, se určitým způsobem – možnost volby (konat, něco nekonat, požadovat, obdržet). něco nekonat, požadovat, obdržet).  Objektivní právo  Objektivní právo: (zákony, nařízení, soupis vyhlášky apod.) je to soupis obecně závazných pravidel chování – při porušení následuje sankce!

3 Právní řád České republiky  Je to uspořádaný systém pramenů práva platných v České republice nebo v rámci mezinárodního společenství, jehož je členem.  Český právní řád, jenž je součástí kontinentálního typu právní kultury. Patří do něj:  právní předpisy  ratifikované mezinárodní smlouvy, k nimž dal souhlas Parlament ČR  nálezy Ústavního soudu, kterými Ústavní soud zrušil právní předpis nebo jeho část

4 Právní normy a předpisy Podle absolutní právní síly se v českém právním řádu rozeznávají:  primární (zákonné) předpisy  primární (zákonné) předpisy, kterými jsou ústavní zákony, zákony a zákonná kterými jsou ústavní zákony, zákony a zákonná opatření Senátu opatření Senátu,  sekundární (podzákonné) předpisy, (právní předpisy vlády a prezidenta republiky) (právní předpisy vlády a prezidenta republiky) přijímané na základě výslovného zákonného přijímané na základě výslovného zákonného zmocnění (právní předpisy ministerstev, správních zmocnění (právní předpisy ministerstev, správních orgánů a orgánů samosprávy v přenesené působnosti) orgánů a orgánů samosprávy v přenesené působnosti)

5 Normativní právní akty (NPK) NPA legislativy NPA exekutivy NPA územní samosprávy Parlament ČRVláda ČR Ministerstva a jiné ústřední správní úřady Česká národní banka Rady obcí a krajů Prezident ČRObceKraje ústavní zákony nařízenívyhlášky nařízení některá rozhodnutí obecné povahy (např. rozhodnutí o amnestii) obecně závazné vyhlášky zákony zákonná opatření Senátu PČR

6 Mezinárodní smlouvy  Mezinárodní smlouvy jsou především pramenem mezinárodního práva, na základě vnitrostátní úpravy však mohou být pramenem práva, na základě vnitrostátní úpravy však mohou být pramenem také práva vnitrostátního. také práva vnitrostátního.  Čl. 10 Ústavy stanovuje, že „ vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“  Mezinárodní smlouva tak nemá vyšší právní sílu než zákony, ale aplikační přednost. aplikační přednost.

7 Nálezy Ústavního soudu  Navzdory kritice se působení ústavního soudnictví jako náhradního zákonodárce ve všech západních demokraciích rozšířilo.  Ústavní soud ČR může zrušit právní předpis nebo jeho část.  Je nutné rozlišovat závaznost vlastního výroku rozhodnutí a odůvodnění rozhodnutí.

8 Evropské právo  Od vstupu České republiky do Evropské unie platí v České republice také prameny unie platí v České republice také prameny evropského komunitárního práva. evropského komunitárního práva.  Významná část již byla implementována do zákonů a dalších právních předpisů. do zákonů a dalších právních předpisů.

9 Zákonnost  Zákonností rozumíme všeobecnou vázanost zákonem.  To je jeden základních principů právního státu.  Právní záruky zákonnosti  Právní záruky zákonnosti jsou takové právní instituty, které zabezpečují zákonnost tvorby zákonů a jejich aplikaci v životě společnosti!

10 Právní záruky zákonnosti Zakotvení základních lidských práv 1. Zakotvení základních lidských práv a mechanismů jejich kontroly a ochrany a mechanismů jejich kontroly a ochrany (Listina lidských práv a svobod - článkem 3 v Ústavě ČR ) Dozor a kontrola - 2. Dozor a kontrola - dozor je formou činnosti, kterou zjišťujeme soulad s právními normami.  Dozor státního zástupce  Správní (administrativní) dozor  Nejvyšší kontrolní úřad

11 Soudní kontrola 3. Soudní kontrola  Soudní kontrola ústavnosti.  Soudní kontrola zákonnosti pod zákonných právních aktů Ústavním soudem.  Soudní kontrola zákonnosti individuálních právních aktů prováděná obecnými soudy.  Soudní kontrola zákonnosti při volbách.

12 Petiční právo 4. Petiční právo  Patří do politických práv, ale není, na rozdíl od iniciativy, závazné.  Je garantováno již na ústavní úrovni čl. 18 Listiny základních práv a svobod. formulování určité žádosti, návrhu nebo stížnosti  Je to formulování určité žádosti, návrhu nebo stížnosti a lze se s ní obracet na všechny orgány státní správy i územní samosprávy ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu.  Petice sestavují především fyzické a také právnické osoby. Je podepisována občany na podpisové archy, každý musí  Je podepisována občany na podpisové archy, každý musí obsahovat dostatečné určení konkrétní petice, jeho podpis, obsahovat dostatečné určení konkrétní petice, jeho podpis, uvedou i své jméno, příjmení a bydliště. uvedou i své jméno, příjmení a bydliště.  Orgán, kterému je petice určena, je povinen ji přijmout 30 dnů a do 30 dnů na ni písemně odpovědět.  Od roku 2012 je specifickým typem petice, která má dle čl. 56 odst. návrh kandidatury na prezidenta republiky 5 Ústavy podporovat návrh kandidatury na prezidenta republiky. 50 000 občanů  Je třeba na ní shromáždit podpisy, alespoň 50 000 občanů s právem prezidenta volit.

13 Zrušení (změna) nezákonných právních aktů 5. Zrušení (změna) nezákonných právních aktů  U normativních a individuálních právních aktů vyhlašovaných presumpce (předpoklad) státními orgány je uplatňována tzv. presumpce (předpoklad) správnosti. správnosti.  Znamená to, že i vadný právní akt je platný a má při splnění stanovených podmínek (např. vyhlášení ve Sbírce zákonů České stejné účinky jako akt bezvadný republiky) zásadně stejné účinky jako akt bezvadný. 6. Neplatnost právních úkonů  Vadný právní úkon je zásadně neplatný!!! 7. Donucení sankce  sankce - trest za nesplnění rozhodnutí exekuce  exekuce - soudní výkon rozhodnutí

14 Pokus se odpovědět 1. Co rozumíš pod pojmem sankce? 2. Vysvětli co jsou podzákonné právní předpisy? 3. Pokus se formulovat jinak - výkon soudního rozhodnutí. 4. Co je zařazeno do Českého právního řádu? 5. Patří návrh kandidatury na prezidenta republiky do petičního práva?

15 Zdroje a prameny Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003. Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993. Knapp, V.: Teorie práva. 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995. Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004. Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997 http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google