Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 4 POJISTNÉ. POJISTNÉ - Charakteristika POJISTNÉ je cena finanční služby (tj. cena za pojistnou ochranu před škodami způsobenými nahodilou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 4 POJISTNÉ. POJISTNÉ - Charakteristika POJISTNÉ je cena finanční služby (tj. cena za pojistnou ochranu před škodami způsobenými nahodilou."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 4 POJISTNÉ

2 POJISTNÉ - Charakteristika POJISTNÉ je cena finanční služby (tj. cena za pojistnou ochranu před škodami způsobenými nahodilou událostí) poskytovaná pojištěnému. Celkové pojistné závisí na: VELIKOSTI RIZIKA (a finančního odhadu potenciální škody z rizika plynoucího) VÝŠI NÁKLADŮ POJISTITELE spojených s provozem pojištění

3 Pojistné by mělo být tak vysoké, aby: Pokrylo předpokládané budoucí náklady na všechna pojistná plnění (zohledňuje výši rizika) Umožnilo pojistníkovi vytvořit pojistně technické rezervy (vztahující se k danému riziku) Pokrylo provozní a běžné náklady pojistitele spojené s poskytováním daného pojistného produktu a generovalo přiměřený zisk z něho Reagovalo na obecné ekonomické podmínky (inflaci, úrokovou míru) Bylo marketingově přijatelné (s ohledem na cenu srovnatelné služby u konkurenčních pojistitelů), ale i tak ještě vyhovovalo principu ekvivalence

4 Kalkulace pojistného Nutno znát: Rozsah všech rizik a pravděpodobnost jejich výskytu Konstrukci konkrétní pojistné služby (základní, doplňková), vč. rozsahu individualizace podmínek (uplatnění bonusů a malusů) Technické podklady pro výpočet (TÚM, vztah k tvorbě rezerv pojišťovny, škodní tabulky, způsob a míru zahrnutí provozních nákladů, míru kalkulovaného zisku apod.) ČÍM JE DANÁ POJISTNÁ SLUŽBA INDIVIDUÁLNĚJŠÍ A ČÍM INDIVIDUÁLNĚJŠÍ JE POJIŠTĚNÉ RIZIKO, TÍM NÁKLADNĚJŠÍ JE KALKULACE POJISTNÉHO

5 Tarif brutto pojistného má tři položky: 1. netto pojistné 2. kalkulované správní náklady 3. kalkulovaný zisk

6 NETTO POJISTNÉ 1 DEF: je to část tarifu pojistného, která je určena ke krytí (očekávaných) výdajů pojistitele na příslušná pojistná plnění vč. tvorby rezerv. Závisí proto na výši rizika a na známých statistických datech o výši minulých pojistných plněních a frekvenci jejich výskytu za přiměřeně dlouhé období

7 NETTO POJISTNÉ 2

8 NETTO POJISTNÉ 3 KOMENTÁŘ typické je sezónní kolísání, kdy pro jistá rizika – například silniční nehody – platí, že v letních měsících jsou plnění výrazně vyšší, než v zimě; DŮVOD? Pokud jde třeba o škody na motorových vozidlech, v létě se obecně více jezdí (zas v zimě to více klouže); Pozor na extrapolaci: lineární průměr zde dává lepší výsledek, než polynom 6 stupně Bude budoucnost stejná, jako minulost?

9 ZÁKLADNÍ ROVNICE NETTO POJISTNÉHO Pokud by netto ind. pojistné bylo rovno očekávané výši pojistného plnění připadajícího na průměrnou pojistku, pak platí: (počet pojistek) x (netto ind. pojistné) = (počet škodních případů) x (prům. výše poj. plnění) neboli počet škodních případů průměrná (netto pojistné) = ------------------------------------- x výše počet pojistek pojistných plnění

10 Stanovení netto individuálního pojistného závisí na míře individualizace pojistného Varianta jednotného netto pojistného Varianta diferencovaného netto pojistného Varianta individualizovaného netto pojistného

11 Varianta jednotného netto pojistného U jednoduchých pojistných produktů lze pracovat s průměrem hodnoty očekávaného pojistného plnění, a proto platí: celkové očekávané pojistné plnění Netto ind. pojistné = ------------------------------ počet pojistek

12 Varianta diferencovaného netto pojistného Vytváří se tarifní třídy (smlouvy s přibližně stejnou výší rizika), a to na základě tarifních proměnných (věk, povolání, kvalita majetku – zděná či dřevěná budova, umístění na samotě – v centru, alarm, bezpečnostní prvky atd.). Opět platí: celkové očekávané pojistné plnění Netto ind. pojistné = ------------------------------ počet pojistek Jen čitatel obsahuje různé skupiny o stejných hodnotách

13 Varianta individualizovaného netto pojistného Pracuje se s konkrétním rizikem u konkrétní smlouvy a s individuální možnou škodou, ale též s mírou pravděpodobnosti, že k ní vůbec dojde. Platí individuálně očekávané pojistné plnění Netto ind. pojistné = ------------------------------ 1/ míra pravděpodobnosti rizika

14 Rozdíl v kalkulaci netto pojistného u životního a neživotního pojištění Výplata pojistné náhrady a)ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – obnosové plnění, například životní pojistka b)NEŽ. POJIŠTĚNÍ – obvykle se musí vypočítat podle skutečné škody, opotřebení Pojistná doba a)ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – na pevně stanovenou dobu (dožití určitého věku) b)NEŽ. POJIŠTĚNÍ – obvykle na dobu neurčitou Počet rizik a)ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ – jedno až dvě rizika (smrt, dožití) b)NEŽ. POJIŠTĚNÍ – obvykle více rizik (živelní pojištění), velikost škod není dopředu jistá

15 Stimulace pojistníků cestou diferenciace pojistného Budoucí (další) pojistné se stanoví podle skutečného škodního průběhu v minulosti, zejména u skupin subjektivních rizik (například počtem zaviněných nehod pojistníkem). Od průměru, tj. vstupní či základní sazby se odvíjí: a)Snížené tarifní stupně s bonusem (sníženou platbou), b)Zvýšené tarifní stupně s malusem (zvýšenou platbou) Segmentace

16 Modifikace netto pojistného Ve skutečnosti je nutno k netto pojistnému, které odráží průměrnou velikost rizika (daného jeho průměrnou pravděpodobností výskytu a průměrnou velikostí škody), připočíst ještě tzv. bezpečnostní přirážku, kryjící nežádoucí odchylky od průměrných pojistných plnění. Tím je ovšem oslabován sám smysl průměru a pojistitel si tak vytváří dodatečný bezpečnostní finanční (příjmový) polštář.

17 KALKULOVANÉ SPRÁVNÍ NÁKLADY POJISTNÍKA PODLE URČENÍ Druhá složka brutto pojistného v komerčním pojištění. Podle určení se náklady člení na náklady: –Sjednání pojistných smluv vč. provizí agentům –Administraci pojistných smluv –Režie chodu pojistníka (mzdy a platy, energie, teplo, vlastní provoz vč. marketingu) –Inkasní náklady –Stornovací náklady –Výplaty pojistných plnění –Ostatní náklady

18 KALKULOVANÉ SPRÁVNÍ NÁKLADY POJISTNÍKA PODLE DRUHU POJIŠTĚNÍ A) JEDNOTNÁ SPRÁVNÍ PŘIRÁŽKA (převážně u neživotního pojištění) B) DIFERENCOVANÁ SPRÁVNÍ PŘIRÁŽKA (zejména u životních pojištění), kdy se odlišuje podle druhů správních nákladů: Počáteční jednorázové náklady Běžné správní náklady Inkasní náklady Náklady spojené s výplatou důchodů

19 KALKULOVANÝ ZISK Týká se jen produktů neživotního pojištění U životního pojištění se zisk generuje z výnosů z investování pojistného


Stáhnout ppt "ÚVOD DO POJIŠTĚNÍ 4 POJISTNÉ. POJISTNÉ - Charakteristika POJISTNÉ je cena finanční služby (tj. cena za pojistnou ochranu před škodami způsobenými nahodilou."

Podobné prezentace


Reklamy Google