Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantová agentura ČR Projekty na podporu Excelence v základním výzkumu 2.5.2013 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantová agentura ČR Projekty na podporu Excelence v základním výzkumu 2.5.2013 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Grantová agentura ČR Projekty na podporu Excelence v základním výzkumu 2.5.2013 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

2 Obsah: 1.Charakteristika projektů na podporu Excelence v základním výzkumu 2.Podmínky, které musí projekty splňovat 3.Výklad zadávací dokumentace 4.Časový harmonogram soutěže 5.Formální náležitosti přihlášek

3 Typy projektů: Standardní, Postdoktorské, Mezinárodní, Projekty na podporu excelence Přehled navrhovaných na AF do soutěží 2013 (AF na pozici koordinátora): Standardních: 9 Postdoktorských: 5 Mezinárodních: 0 Excelence v základním výzkumu:1-2 ?

4 Základní výzkum Výzkumná centra (LM, 1M - MŠMT) základní výzkum GAČR Centra excelence – základní výzkum Aplikovaný výzkum TAČR Centra Kompetence – aplikovaný výzkum – vyhlášená soutěž

5 PROJEKTY NA PODPORU EXCELENCE V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU

6 Podporované obory základního výzkumu: a.lékařské a biologické vědy b.společenské a humanitní vědy c.technické vědy d.vědy o neživé přírodě e.zemědělské a biologicko - environmentální vědy

7 Podmínky, které musí být nezbytně splněny: účastníkem návrhu projektu je alespoň jeden spoluuchazeč, maximálně pět. pro dosažení cílů projektu nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin projektů GA ČR jde o projekt multidisciplinární projekt je založen na vědecké spolupráci v základním či orientovaném základním výzkumu více špičkových týmů několika různých právních subjektů zkoumajících stejnou či příbuznou problematiku z návrhu projektu musí být zřejmé, že spolupráce více týmů na projektu umožní vytvoření kvalitativně lepších podmínek pro dosažení stanovených cílů projektu, než kdyby usilovaly o financování odděleně spolupráce více institucí na projektu umožní dosáhnout synergických efektů a integrace výzkumných potenciálů a přispěje tak k překonání kritických kapacitních či infrastrukturních omezení projekt musí prokázat přínos k výchově mladé vědecké generace Projekt musí prokázat spolupráci s předními zahraničními pracovišti, týmy či badateli zabývajícími se stejnou nebo podobnou problematikou.

8 Projekty excelence v základním výzkumu - některé omezující podmínky: 1.Jedna fyzická osoba se může v rámci soutěže účastnit nejvýše jednoho návrhu projektu v roli navrhovatele nebo jednoho v roli spolunavrhovatele. 2.Návrh musí být podán do dvou nebo tří hodnotících panelů, jeden panel musí být označen jako hlavní 3.Podávání výhradně přes datové schránky 4.Zpracování výhradně v on-line aplikaci na www.gacr.czwww.gacr.cz 5.Pro akademické pracovníky na pozici navrhovatele je povinné zahrnout pouze úvazek, nulové osobní náklady nejsou možné 6.Doba řešení: 5 let (zahájení 1.1.2014)

9 Výklad některých pojmů: Uchazeč (instituce) Navrhovatel – fyzická osoba – uvádí RČ --------------------------------- Příjemce Řešitel Spoluuchazeč (instituce) Spolunavrhovatel – fyzická osoba – uvádí RČ ------------------------------------------ Spolupříjemce Spoluřešitel

10 Návrh projektu: Část A Základní identifikační údaje, abstrakt (ČJ a AJ), cíle (ČJ a AJ) Část B - Finance Část C – Zdůvodnění návrhu projektu Část D (D1 a D2) Údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích, D1 v ČJ a AJ Část E – Informace o dalších projektech navrhovatele a spolunavrhovatelů Přílohy

11 Část B Finance - Rozpočet – Uznatelné náklady: Částky v tis. Kč, uvádět zda jsou s DPH nebo bez DPH, DPH uznatelný náklad 1.Osobní náklady 2.Investice – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 3.Ostatní provozní náklady -Materiál -Cestovné -Služby 3. Doplňkové režijní náklady 20%

12 Rozpočet - Osobní náklady: Kategorie A Řešitel a spoluřešitel: do 63 tis. Kč Členové týmu A: 36 tis. – 54 tis. Kč Kategorie B Členové týmu B: 26 tis. – 39 tis. Kč Administrativa: 19 tis. – 28,5 tis. 1.Pro akademické pracovníky na pozici navrhovatele je povinné zahrnout pouze úvazek, nulové osobní náklady nejsou možné 2.Studenty je možné platit z ostatních osobních nákladů (DPP, DPČ)

13 Část D – Údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích : D1 – Navrhovatel a spolunavrhovatelé - v jazyce anglickém Týká se osob: Navrhovatel a spolunavrhovatelé – strukturovaný životopis, výčet činností v oboru za posledních 5 let. Max. rozsah dvě strany formátu A4, řádkování 1, písmo 11, popř. další maximálně dvě strany za každého spolunavrhovatele D2 – Bibliografie navrhovatele a spolunavrhovatelů 8 významných výsledků vědecko – výzkumné činnosti za celou dobu činnosti- ke každému výsledku uvést počet citací Celkové počty výsledků za posledních 5 let Celkový počet citací včetně autocitací za všechny své práce H-Index

14 Část E – Informace o dalších projektech navrhovatele a spolunavrhovatelů: 1. Údaje se uvádí pro řešení grantových projektů, na jejichž řešení poskytuje GAČR podporu a na přihlášky podávané v roce 2013. Zde je třeba uvést: -Registrační číslo, číslo panelu, název projektu, dobu řešení -Role navrhovatele a spolunavrhovatele -Finance získané na celou dobu řešení -Pracovní úvazek navrhovatele a spolunavrhovatelů -Vymezení se vůči podávanému projektu Excelence 2. Pro projekty nebo žádosti jiného poskytovatele se uvádí projekty jen tématicky blízké. 3. Zde se také uvádí přehled o hodnocení grantových projektů GAČR ukončených v posledních třech letech, na kterých se navrhovatel nebo spolunavrhovatelé podíleli jako řešitel a spoluřešitelé.

15 A Přílohy návrhu projektů excelence: Dodávané samostatně – 1 x za uchazeče Způsobilost uchazeče (univerzity) Příloha č.2 ZD -Oprávnění k činnosti -Čestné prohlášení -Výpis z rejstříků trestů Poštou, písemně B Přílohy návrhu: Připojované k návrhu v on-line aplikaci. Pdf kopie speciálních oprávnění (etická komise) seznam zahraničních pracovišť, kterým by nebylo vhodné návrh projektu zasílat nabídka identifikace dodavatele, předmětu dodávky a předběžné ceny vyšší než 500 tis. Kč za celou dobu řešení grantového projektu; doložení spolufinancování z jiných zdrojů čestným prohlášením Připojení jiných příloh je důvodem k vyřazení pro formální nedostatky

16 On-line systém – některé záludnosti: on-line aplikace – je pomalá, jen anglicky info@gacr.czinfo@gacr.cz, it@gacr.czit@gacr.cz Nejsou možné zásahy do projektu po finalizaci. Návrh projektu – připojování příloh. Nesmí být příloha Způsobilost Zadávání osob – přesné, diakritika, malá a velká písmena, datum narození, rodné číslo Sdílení přihlášky – titulní stránka USER, dotyčný musí být v aplikaci zaregistrován, musíte znát jeho přihlašovací jméno Průběžné ukládání je NUTNÉ. Červený vykřičník ukazuje chyby !! Kontrola úplnosti – nekontroluje vše !! Aplikace pro dílčí zprávy – aplikace pro účtárny HelpDesk

17 Projekty Excelence - formální nedostatky – Check list: 1.Způsobilost uchazeče – 1x 2.Datová schránka – identifikace 3.Osoba navrhovatele a spolunavrhovatele 4.IČ, Rodná čísla 5.Přílohy připojované / nepřipojované k návrhu 6.Finalizovaný návrh.pdf (FINAL) 7.Bibliografická citace podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 8.Údaje v češtině a angličtině (část C, D1) 9.Přesáhnutí povoleného počtu znaků – anotace 10.Celočíselné hodnoty v tisících Kč x Euro

18 Formální nedostatky - pokračování: 11. Rozpočty na partnery 12. Zdůvodnění financí 13. Bibliografie navrhovatele a spolunavrhovalů – CV (omezení 2 strany A4, písmo 11, publikace, projekty). 14. Dodávka nad 500 tis. Kč od jednoho dodavatele za celou dobu řešení 15. Nulová výše osobních nákladů se nepřipouští 18. Součty položek za jednotlivé roky a celkem 19. Čestná prohlášení v on-line aplikaci 19. GAČR podporuje pouze základní výzkum

19 Časový harmonogram Termín zahájení řešení projektů: 1.1.2014 Ukončení příjmu žádostí: 22.5.2013 Termín AF: 15.5.2013 v 12:00 hod. Termín MENDELU: 16.5.2013 - Ing. Pečínková (PC – bude projekty přes datovou schránku odesílat) Výsledky: 13.12.2013

20 Děkuji za pozornost Očekávám dotazy k přednesené problematice


Stáhnout ppt "Grantová agentura ČR Projekty na podporu Excelence v základním výzkumu 2.5.2013 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google