Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU
Michal Lehnert

2 Řízení ST Osnova přednášky Řízení ST a jeho teoretická východiska.
ST jako dynamický systém. Systémové řízení ST – plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování trénovanosti. Koncepce systémového řízení vzhledem k činnosti trenéra.

3 Řízení ST Východisko: průběh a výsledky procesu ST jsou výrazně ovlivněny úrovní a způsobem jeho řízení.

4 Řízení ST Řízení procesu ST (ŘST) = permanentně převádět organismus z jednoho stavu – výchozího do nového, plánovaného, který se co nejvíce přibližuje plánovanému modelu. ŘST = vědomé, racionální zdůvodněné pokyny a zásahy do tréninku (vedení sportovců, ovlivňování jednání, hodnocení, zatížení a manipulace s ním…).

5 Řízení ST ŘST = proces, jehož hlavním smyslem je stanovit reálný cíl + organizovat činnost tak, aby došlo k jeho dosažení. ŘST = plánuje se, hledají se souvislosti mezi realizovanými adaptačními podněty (tréninkovým zatížením) a růstem trénovanosti, resp. sportovní výkonnosti.

6 Řízení ST ŘST – jde o promyšlenou organizaci tr. cvičení uspořádaných do cyklů (stanovení zatížení, jeho velikosti, druhu, dynamiku charakteristik zatížení dle změn stavu trénovanosti…). Konkrétní možnosti řízení: - manipulace s druhem zatížení, - manipulace s velikostí zatížení, - frekvence zatížení. Trenér = hlavní zodpovědnost za ŘST!

7 Řízení ST Teoretická východiska řízení ST: 1. Znalost struktury sportovního výkonu (SV), chápání SV výsledku specializované adaptace. 2. Chápání ST jako dynamického celostního systému s cílem zvyšování výkonnosti. 3. Využití kybernetiky, která zobecňuje zákonitosti řízení. 4. Systematické využívání diagnostiky…

8 Ad 1) Struktura sportovního výkonu (SV)
Trenér musí určit rozhodující faktory sportovního výkonu. Uspořádání faktorů je pro každou sportovní disciplínu specifické. Dále viz problematika SV!

9 Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko racionálního tréninku
Somatické faktory Kondiční faktory Faktory techniky Faktory taktiky Psychické faktory výška hmotnost složení těla tělesný typ schopnosti: silové vytrvalostní rychlostní biomech. základy pohybu koordin. řešení pohyb. úkolů účelné využívání techniky procesy: poznávací emoční volní motivace anticipace osobnost

10 Ad 2) ST jako dynamický celostní systém (S)
Systémový přístup ve ST – používá se při odhalování vztahů mezi jednotlivými částmi vytvářejícími systém sportovního tréninku.

11 Ad 2) ST jako dynamický celostní systém (S)
S = souhrn prvků, jejichž interakcí se vytvářejí nové vlastnosti, které prvky, z nichž se systém skládá samy o sobě nemají. Podstatné je spojení mezi prvky S. Změna jednoho prvku nutně vyvolá i určitou změnu jiných prvků, jejich struktury a často i S jako celku. Proces ST vykazuje veškeré základní znaky S!

12 Ad 2) ST jako dynamický celostní systém (S)
Systém ST = účelné, na základě určitých zákonitostí a principů zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků a metod. Prvky S = prostředky, metody tréninku, charakteristiky zatížení, zásady stavby tréninku a řízení tréninku.

13 Ad 2) ST jako dynamický celostní systém (S)
ST = soubor sestávající ze specifických částí (prvků), má dynamickou strukturu a vstupuje do interakce s podmínkami vnějšího prostředí. Podstata ST = vyvolávání progresivních změn trénovanosti, které se mění v čase a které lze ovlivnit.

14 Ad 3) Využití kybernetiky (K) pro ŘST
K umožňuje vyjádřit matematickými postupy různé situace a jevy o jejichž poznání usiluje. Matematický aparát kybernetiky umožnil kvantifikujícími přístupy řešit problémy řízení pomocí prostředků výpočetní techniky. Využívá se software obsahující hodnotící postupy, které objektivizují ŘST + umožňují efektivně plánovat, individualizovat, korigovat.

15 Ad 4) Systematické využívání diagnostiky
Diagnostika = součást diagnostického procesu, který je chápán jako stupňovitý zpětnovazební proces nezbytný pro řízení a regulaci ST. Jeho cílem je stanovení diagnózy, a především uplatnění zjištěných poznatků při řízení ST. Dále viz „Antropomotorika“ a„Diagnostika“!

16 Systémové řízení ST Řízení ST = dynamický proces, který se
uskutečňuje pomocí: 1. plánování evidence 3. kontroly trénovanosti 4. vyhodnocování trénovanosti a výkonnosti. Tyto mají smysl jako celek, neboť se vzájemně podmiňují!

17 Systémové řízení ST – plánování tréninku
Plánování = tvůrčí činnost trenéra směřující k vytvoření podmínek pro optimální rozvoj sportovce a růst jeho sportovního výkonu. Plánování = stanovení cíle, skladby, obsahu, metod tréninku, zaměřené ke změně trénovanosti a výkonnosti sportovce v určitém období (cyklu). Členění plánů

18 Systémové řízení ST – evidence tréninku
Evidence tréninku = zaznamenání všech nezbytných informací o tréninkovém procesu (charakteristik zatížení, použitých cvičení, metod, ukazatelů reakce organizmu na prováděná cvičení…) do „tréninkového deníku“.

19 Systémové řízení ST – evidence tréninku
Sumace tréninkových ukazatelů se provede po ukončení mikrocyklu, resp. mezocyklu a makrocyklu. Souhrnné výsledky jsou spolu s výsledky kontroly trénovanosti a výsledky v soutěžích základními podklady pro vyhodnocování tréninkového procesu.

20 Systémové řízení ST – kontrola trénovanosti
Kontrola trénovanosti – viz „diagnostika“

21 Systémové řízení ST – vyhodnocování tréninku
Vyhodnocování tréninku - průběžně nebo po ukončení jednotlivých cyklů. Cíl = hledání odpovědi na otázku, „zda to, jak a co“ sportovec trénuje, skutečně vede k rozvoji trénovanosti a sportovní výkonnosti. Srovnávání ukazatelů zatížení a ukazatelů trénovanosti plní při řízení ST funkci zpětné vazby a je podkladem pro rozhodování.

22 Fáze systémového řízení ST
Přípravná Realizační Inovace řízení

23 ad 1) Přípravná fáze systémového řízení ST
Vyžaduje od trenéra znalosti: -stavu sportovce -problematiky ST -modelu dlouhodobé přípravy.

24 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST
1. Vlastní řídící působení trenéra Rozhoduje při soutěžení (koučinku). Nese zodpovědnost za svá rozhodnutí. Východiskem musí být objektivní informace.

25 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST
1. Vlastní řídící působení trenéra Rozhoduje při vedení tréninku – co a jak se má trénovat (vybírá tréninkové metody, prostředky, postupy, formy, dávkuje tréninkové zatížení, stanovuje podmínky, ve kterých tréninkový proces probíhá)...

26 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST
2. Získání informací o změnách aktuálního stavu trénovanosti (diagnostikování) Trenér může efektivně řídit tréninkový proces, pokud má k dispozici dostatečné množství objektivních informací o sportovci, tréninku, změnách trénovanosti...

27 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST
3. Korigování tréninkového působení Trenér průběžně řeší otázku, zda tréninkové zatížení a zatěžování vede k požadovaným změnám sportovní výkonnosti, případně ke splnění dalších stanovených cílů. Získávané informace vyhodnotí a rozhodne o případných změnách v tréninku.

28 Činnost trenéra v rámci systémového řízení ST
Projekční a plánovací Organizační Realizační Při řízení trenér komunikuje, plní řadu rolí…!

29 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST
Trenér dále v rámci této fáze: prosazuje záměry, motivuje, přesvědčuje, ovlivňuje, hodnotí na základě zpětných informací o vlivu tréninkových podnětů na změnu trénovanosti, poskytuje zpětnovazebné informace, posuzuje, řeší konfliktní situace, vychovává, koučuje…

30 Předpoklady účinného systémového řízení ST
1. Provádět diagnostiku aktuálního stavu sportovců. 2. Vytvářet plánovaný cílový model stavu trénovanosti sportovce (družstva), jehož má být dosaženo. 3. Stanovit systém tréninkových vlivů a pokoušet se je evidovat, sumovat. 4. Změny, k nimž průběžně dochází systematicky kontrolovat a následně posoudit účinky tréninku…

31 Řízení ST Kontrolní otázky
Co je cílem řízení ST a jaká je jeho podstata? Objasněte systémové řízení ST jako dynamický proces. Jaký je význam jednotlivých subsystémů řízení? Jaké fáze systémového řízení lze rozlišit a jakou roli v nich sehrává trenér?


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google