Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Michal Lehnert. Řízení ST Osnova přednášky 1)Řízení ST a jeho teoretická východiska. 2)ST jako dynamický systém. 3)Systémové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Michal Lehnert. Řízení ST Osnova přednášky 1)Řízení ST a jeho teoretická východiska. 2)ST jako dynamický systém. 3)Systémové."— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Michal Lehnert

2 Řízení ST Osnova přednášky 1)Řízení ST a jeho teoretická východiska. 2)ST jako dynamický systém. 3)Systémové řízení ST – plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování trénovanosti. 4)Koncepce systémového řízení vzhledem k činnosti trenéra.

3 Řízení ST Východisko Východisko: průběh a výsledky procesu ST jsou výrazně ovlivněny úrovní a způsobem jeho řízení.

4 Řízení ST Řízení procesu ST (ŘST) výchozího plánovaného Řízení procesu ST (ŘST) = permanentně převádět organismus z jednoho stavu – výchozího do nového, plánovaného, který se co nejvíce přibližuje plánovanému modelu. ŘSTpokyny zásahy ŘST = vědomé, racionální zdůvodněné pokyny a zásahy do tréninku (vedení sportovců, ovlivňování jednání, hodnocení, zatížení a manipulace s ním…).

5 Řízení ST ŘST = cíl organizovat činnost ŘST = proces, jehož hlavním smyslem je stanovit reálný cíl + organizovat činnost tak, aby došlo k jeho dosažení. ŘST =souvislosti adaptačními podněty a růstem trénovanosti ŘST = plánuje se, hledají se souvislosti mezi realizovanými adaptačními podněty (tréninkovým zatížením) a růstem trénovanosti, resp. sportovní výkonnosti.

6 Řízení ST ŘST promyšlenouorganizaci tr. cvičeníŘST – jde o promyšlenou organizaci tr. cvičení uspořádaných do cyklů (stanovení zatížení, jeho velikosti, druhu, dynamiku charakteristik zatížení dle změn stavu trénovanosti…). Konkrétní možnosti řízení:Konkrétní možnosti řízení: druhem - manipulace s druhem zatížení, velikostí - manipulace s velikostí zatížení, frekvence - frekvence zatížení. Trenérhlavní zodpovědnost za ŘST!Trenér = hlavní zodpovědnost za ŘST!

7 Řízení ST Teoretická východiska řízení ST: Teoretická východiska řízení ST: struktury specializované adaptace 1. Znalost struktury sportovního výkonu (SV), chápání SV výsledku specializované adaptace. dynamického celostního 2. Chápání ST jako dynamického celostního systému systému s cílem zvyšování výkonnosti. kybernetiky 3. Využití kybernetiky, která zobecňuje zákonitosti řízení. diagnostiky 4. Systematické využívání diagnostiky…

8 Ad 1) Struktura sportovního výkonu (SV) rozhodující faktory Trenér musí určit rozhodující faktory sportovního výkonu. Uspořádání Uspořádání faktorů je pro každou sportovní specifické disciplínu specifické. Dále viz problematika SV!

9 Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko racionálního tréninku Somatické faktory Kondiční faktory Faktory techniky Faktory taktiky Psychické faktory výška hmotnost složení těla tělesný typ schopno sti: silové vytrvalos tní rychlost ní b iomech. základy pohybu k oordin. řešení pohyb. úkolů účelné využívání techniky procesy: poznávací emoční volní motivace anticipace osobnost

10 Ad 2) ST jako dynamický celostní systém (S) Systémový přístup ve ST Systémový přístup ve ST – používá se při odhalování vztahů odhalování vztahů mezi jednotlivými částmi vytvářejícími systém sportovního tréninku.

11 Ad 2) ST jako dynamický celostní systém (S) S = souhrn prvků, jejichž interakcí se vytvářejí nové vlastnosti, které prvky, z nichž se systém skládá samy vlastnosti, které prvky, z nichž se systém skládá samy o sobě nemají. o sobě nemají. Podstatné je spojení mezi prvky S. Změnazměnu Změna jednoho prvku nutně vyvolá i určitou změnu jiných prvků, jejich struktury a často i S jako celku. Proces ST Proces ST vykazuje veškeré základní znaky S!

12 Ad 2) ST jako dynamický celostní systém (S) Systém ST Systém ST = účelné, na základě určitých zákonitostí a principů zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků a metod. Prvky S Prvky S = prostředky, metody tréninku, charakteristiky zatížení, zásady stavby tréninku a řízení tréninku.

13 Ad 2) ST jako dynamický celostní systém (S) ST ST = soubor sestávající ze specifických částí (prvků), má dynamickou strukturu a vstupuje do interakce s podmínkami vnějšího prostředí. Podstata ST Podstata ST = vyvolávání progresivních změn trénovanosti, které se mění v čase a které lze ovlivnit.

14 Ad 3) Využití kybernetiky (K) pro ŘST K umožňuje vyjádřit matematickými postupy různé situace a jevy o jejichž poznání usiluje. situace a jevy o jejichž poznání usiluje. Matematický aparát kybernetiky umožnil kvantifikujícími přístupy řešit problémy řízení pomocí prostředků výpočetní techniky. software Využívá se software obsahující hodnotící postupy, které objektivizují ŘST + umožňují efektivně plánovat, individualizovat, korigovat.

15 Ad 4) Systematické využívání diagnostiky Diagnostika diagnózy Diagnostika = součást diagnostického procesu, který je chápán jako stupňovitý zpětnovazební proces nezbytný pro řízení a regulaci ST. Jeho cílem je stanovení diagnózy, a především uplatnění zjištěných poznatků při řízení ST. Dále viz „Antropomotorika“ a„Diagnostika“!

16 Systémové řízení ST Řízení ST Řízení ST = dynamický proces, který se uskutečňuje pomocí: plánování evidence 1. plánování 2. evidence kontrolytrénovanosti 3. kontroly trénovanosti vyhodnocovánítrénovanosti a výkonnosti. 4. vyhodnocování trénovanosti a výkonnosti. Tyto mají smysl jako celek, neboť se vzájemně podmiňují!

17 Systémové řízení ST – plánování tréninku Plánování Plánování = tvůrčí činnost trenéra směřující k vytvoření podmínek pro optimální rozvoj sportovce a růst jeho sportovního výkonu. Plánování Plánování = stanovení cíle, skladby, obsahu, metod tréninku, zaměřené ke změně trénovanosti a výkonnosti sportovce v určitém období (cyklu). Členění plánů Členění plánů

18 Systémové řízení ST – evidence tréninku Evidence tréninku Evidence tréninku = zaznamenání všech nezbytných informací o tréninkovém procesu (charakteristik zatížení, použitých cvičení, metod, ukazatelů reakce organizmu na prováděná cvičení…) do „tréninkového deníku“.

19 Systémové řízení ST – evidence tréninku Sumace tréninkových ukazatelů se provede po ukončení mikrocyklu, resp. mezocyklu a makrocyklu. Souhrnné výsledky jsou spolu s výsledky kontroly trénovanosti a výsledky v soutěžích základními podklady pro vyhodnocování tréninkového procesu.

20 Systémové řízení ST – kontrola trénovanosti Kontrola trénovanosti Kontrola trénovanosti – viz „diagnostika“

21 Systémové řízení ST – vyhodnocování tréninku Vyhodnocovánítréninku Vyhodnocování tréninku - průběžně nebo po ukončení jednotlivých cyklů. Cíl Cíl = hledání odpovědi na otázku, „zda to, jak a co“ sportovec trénuje, skutečně vede k rozvoji trénovanosti a sportovní výkonnosti. Srovnávání ukazatelů zatížení a ukazatelů trénovanosti plní při řízení ST funkci zpětné vazby a je podkladem pro rozhodování.

22 Fáze systémového řízení ST Přípravná Realizační Inovace řízení

23 ad 1) Přípravná fáze systémového řízení ST Vyžaduje od trenéra znalosti: -stavu sportovce -problematiky ST -modelu dlouhodobé přípravy.

24 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST 1. Vlastní řídící působení trenéra Rozhoduje při soutěžení (koučinku). Nese zodpovědnost za svá rozhodnutí. Východiskem musí být objektivní informace.

25 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST 1. Vlastní řídící působení trenéra 1. Vlastní řídící působení trenéra Rozhoduje při vedení tréninku – co a jak se má trénovat (vybírá tréninkové metody, prostředky, postupy, formy, dávkuje tréninkové zatížení, stanovuje podmínky, ve kterých tréninkový proces probíhá)...

26 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST 2.Získání informacío změnách aktuálního stavu trénovanosti (diagnostikování) 2. Získání informací o změnách aktuálního stavu trénovanosti (diagnostikování) Trenér může efektivně řídit tréninkový proces, pokud má k dispozici dostatečné množství objektivních informací o sportovci, tréninku, změnách trénovanosti...

27 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST 3. Korigování tréninkového působení Trenér průběžně řeší otázku, zda tréninkové zatížení a zatěžování vede k požadovaným změnám sportovní výkonnosti, případně ke splnění dalších stanovených cílů. Získávané informace vyhodnotí a rozhodne o případných změnách v tréninku.

28 Činnost trenéra v rámci systémového řízení ST Projekční a plánovací Organizační Organizační Realizační Při řízení trenér komunikuje, plní řadu rolí…! Při řízení trenér komunikuje, plní řadu rolí…!

29 ad 2) Realizační fáze systémového řízení ST Trenér dále v rámci této fáze: Trenér dále v rámci této fáze: prosazuje záměry, motivuje, přesvědčuje, ovlivňuje, hodnotí na základě zpětných informací o vlivu tréninkových podnětů na změnu trénovanosti, poskytuje zpětnovazebné informace, posuzuje, řeší konfliktní situace, vychovává, koučuje…

30 Předpoklady účinného systémového řízení ST diagnostiku 1. Provádět diagnostiku aktuálního stavu sportovců. cílový model stavu trénovanosti 2. Vytvářet plánovaný cílový model stavu trénovanosti sportovce (družstva), jehož má být dosaženo. systém tréninkových vlivů 3. Stanovit systém tréninkových vlivů a pokoušet se je evidovat, sumovat. Změny 4. Změny, k nimž průběžně dochází systematicky účinky tréninku kontrolovat a následně posoudit účinky tréninku…

31 Řízení ST Kontrolní otázky 1)Co je cílem řízení ST a jaká je jeho podstata? 2)Objasněte systémové řízení ST jako dynamický proces. Jaký je význam jednotlivých subsystémů řízení? 3)Jaké fáze systémového řízení lze rozlišit a jakou roli v nich sehrává trenér?


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Michal Lehnert. Řízení ST Osnova přednášky 1)Řízení ST a jeho teoretická východiska. 2)ST jako dynamický systém. 3)Systémové."

Podobné prezentace


Reklamy Google