Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REŠERŠNÍ STRATEGIE Mgr. Věra Pilecká. 25.10.2006Rešeršní strategie2 Mgr. Věra Pilecká doktorandské studium na ÚISK FF UK zaměření: vyhledávání informací,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REŠERŠNÍ STRATEGIE Mgr. Věra Pilecká. 25.10.2006Rešeršní strategie2 Mgr. Věra Pilecká doktorandské studium na ÚISK FF UK zaměření: vyhledávání informací,"— Transkript prezentace:

1 REŠERŠNÍ STRATEGIE Mgr. Věra Pilecká

2 25.10.2006Rešeršní strategie2 Mgr. Věra Pilecká doktorandské studium na ÚISK FF UK zaměření: vyhledávání informací, kognitivní aspekty informační vědy, komunikace člověk-počítač (HCI) kontakty: tel.: +420 251 080 380, +420 605 733 813 e-mail: Vera.Pilecka@ff.cuni.cz

3 25.10.2006Rešeršní strategie3 Témata Obecná charakteristika procesu vyhledávání –anglická terminologie, důležité otázky IR, přístupy k problematice, chování uživatele Specifické otázky IR –analytické vyhledávání x browsing, komerční vyhledávací prostředky x vyhledávání na internetu, koncový a konečný uživatel, vyhledávací strategie

4 25.10.2006Rešeršní strategie4 Vyhledávání informací – definice činnost, jejímž cílem je identifikace relevantních dokumentů nebo informací v informačních zdrojích (např. plnotextové nebo bibliografické databáze); vyhledávání informací probíhá obvykle na základě konkrétního požadavku uživatele za pomoci dotazovacích a selekčních jazyků [TDKIV] procesy, metody a postupy, používané k selektivnímu vyhledání informací ze souboru dat [ODLIS] Vaše návrhy?

5 25.10.2006Rešeršní strategie5 Fáze vyhledávacího procesu Informační zájem Informační potřeba Informační požadavek Informační dotaz Hodnocení výsledků

6 25.10.2006Rešeršní strategie6 Obecné schéma vyhledávání informací [Sklenák, 2001, s. 9]

7 25.10.2006Rešeršní strategie7 Požadavky na ideální informační systém minimalizace doby odezvy mezi zadáním dotazu uživatele a odpovědí systému uchovávání užitečných údajů účelné uživatelské rozhraní souběžná práce více uživatelů s týmiž daty (resp. dokumenty) trvalost uchovávání a minimalizace redundance dat dotazovací jazyk blízký přirozenému jazyku možnost zabezpečeného přístupu co nejjednodušší vyhledávání s minimálními nároky na učení uživatele efektivní přidávání, rušení a aktualizace dat (resp. dokumentů) trvalá dostupnost bez jakýchkoliv časových omezení [Sklenák, 2001]

8 25.10.2006Rešeršní strategie8 Požadavky uživatelů na vyhledávání informací zpětná vazba relevance extrahování informací multimediální vyhledávání efektivní vyhledávání filtrování informací „jazyková magie“ flexibilní a efektivní indexování distribuované vyhledávání [Sklenák, 2001]

9 25.10.2006Rešeršní strategie9 Faktory, ovlivňující IR jedinec, který informace hledá (information seeker) úloha (task) vyhledávací systém obor (domain) nastavení/uspořádání (setting) výsledky vyhledávání (search outcomes) [Marchionini, 1998]

10 25.10.2006Rešeršní strategie10 Složky vyhledávacího systému [Marchionini, 1998, s. 39]

11 25.10.2006Rešeršní strategie11 Anglická terminologie information seeking = hledání informací; zahrnuje analytické vyhledávání (analytical strategy) a intuitivní vyhledávání (browsing strategy) information searching = hledání informací; ekvivalent předchozího termínu information retrieval = vyhledávání informací; je součástí hledání informací online retrieval, online searching, online hunting, information gathering, browsing information seeking and information retrieval (zkr. IS&R) [Ingwersen, Järvelin, 2004] [Papík, 2000]

12 25.10.2006Rešeršní strategie12 Vztahy mezi klíčovými procesy vyhledávání [Marchionini, 1998]

13 25.10.2006Rešeršní strategie13 Důležité otázky IR pojem potenciální informace –informace potenciální hodnoty pro příjemce relevance a pertinence –relevance = vlastnost vztahu mezi dotazem uživatele a jednotlivým dok. jako prvkem množiny všech nalezených dok.; systémová relevance –pertinence = subjektivní kategorie přesnost a úplnost –přesnost = jak velká část nalezených dok. je relevantní –úplnost = jak velká část relevantních dok. byla vyhledána –Jsou navzájem protichůdné

14 25.10.2006Rešeršní strategie14 Chování uživatele při vyhledávání informací informační chování –lidské chování ve vztahu ke zdrojům a kanálům informací chování při hledání informací –účelné hledání informací, vzniká jako následek potřeby splnit určitý úkol chování při vyhledávání informací chování při vyhledávání informací –mikroúroveň chování zapojená U při interakci s inf. systémy všech druhů chování při využití informací –začleňování nalezené informace do poznatkového fondu (znalostní báze) [Wilson, 2000]

15 25.10.2006Rešeršní strategie15 Hierarchie způsobů chování při inf. aktivitách dle Wilsona [Škrna, 2002]

16 25.10.2006Rešeršní strategie16 Specifické otázky IR základní strategie vyhledávání [Marchionini, 1998] –analytické vyhledávání –browsing použité vyhledávací prostředky –komerční služby –vyhledávací služby na internetu generace vyhledávání (dávkové, interaktivní dialogové, dynamické) dostupnost inf. zdroje (přímo – veřejný charakter, zprostředkovaně – internet jako metoda přístupu, komerční)

17 25.10.2006Rešeršní strategie17 Analytické strategie systematické strategie, zaměřené na cíl strategie a taktiky profesionálních zprostředkovatelů smyslem maximalizovat efektivitu vyhl. a minimalizovat náklady na online vyhledávání důkladné poznání systému a jeho možností (dotazovacího jazyka, ceny za jednotl. služby, ovládání pokročilých možností)

18 25.10.2006Rešeršní strategie18 Browsing (intuitivní vyhledávání) neformální strategie přizpůsobivá, závislá na inf. prostředí přirozený a efektivní přístup (koordinuje fyzické, emocionální, a kognitivní zdroje člověka) zahrnuje prohlížení, pozorování, navigování a monitorování

19 25.10.2006Rešeršní strategie19 Komerční vyhledávací služby práce s profesionálními informačními zdroji DBC –práce se zdroji shromážděnými do jednoho místa (el. prostoru) –nutné navázat smluvní vztahy, platby služeb (předplatné, pay-as-you-go) –nyní i pro neprofesionály (web rozhraní), bez znalosti dotaz. jazyka –základní, pokročilé vyhledávání různé druhy DB –dle druhu dokumentu –dle druhu obsažených údajů

20 25.10.2006Rešeršní strategie20 Koncový x konečný uživatel koncový uživatel –pracuje se systémem samostatně, bez zprostředkovatele –získané informace dále zpracovává a využívá pro své výzkumy nebo jiné činnosti –inf. specialista, který pracuje se systémem za účelem obsluhy konečného U konečný (finální) uživatel –formuluje informační požadavek –nezatěžuje se problematikou inf. systému a způsobu vedení dialogu –zpracování požadavku provádí inf. pracovník samostatně (konečný U může a nemusí být přítomen)

21 25.10.2006Rešeršní strategie21 Vyhledávání na internetu vyhledávací služby –startovní body pro většinu U –patří mezi nejnavštěvovanější servery internetu kategorie vyhledávání –browsing (listování stránkami www) –starting points (startovní body) –search engines (vyhledávací nástroje) základní skupiny –vyhledávací stroje –předmětové katalogy pracovní cyklus –formulace dotazu; realizace vyhledávání; obdržení seznamu výsledků; prohlédnutí výsledků, výběr dokumentu pro download; download dokumentu; hodnocení dokumentu

22 25.10.2006Rešeršní strategie22 Vyhledávací služby vyhledávací stroje (search engines) např. Altavista –indexují slova nebo termíny, které se vyskytují v dokumentech na www –problém: velké množství vrácených výsledků předmětové katalogy např. Yahoo –klasifikují dokumenty i celé servery podle předem dané taxonomie nebo předmětové klasifikace –vhodné použít při vyhl. dobře klasifikovatelných inf. –problémy: zda je kategorie vytvořena, malá úroveň pokrytí rozdíly mizí –vytváření portálů -> integrace, usnadnění přístupu U k základním informačním službám internetu

23 25.10.2006Rešeršní strategie23 Vyhledávací strategie obecné vyhledávání - pokud ví uživatel o tématu velmi málo specifické vyhledávání – uživatel naopak zná téma velmi dobře inkrementální vyhledávání – vyhledávání po krocích řetězcové vyhledávání – spočívá v nalezení více klíčových slov najednou vyhledej-a-skoč – rychlá dvoukroková vyhledávací technika kategoriální vyhledávání – konvenční prohlížení (browsing) k tematické oblasti vyhledej-a-seřaď – metoda nalezení nejvhodnějšího nejdříve kombinace různých metod vyhledávání [Sklenák a kol., 2001]

24 25.10.2006Rešeršní strategie24 Srovnání vyhledávacích strategií [Sklenák a kol., 2001, s. 314]

25 25.10.2006Rešeršní strategie25 Použité zdroje (1) INGWERSEN, Peter; JÄRVELIN, Kalervo. 2004. Information Retrieval in Context. In Information Retrieval in Context, SIGIR 2004 IRiX Workshop, 29th July 2004, Sheffield, UK [online]. c2004 [cit. 2005-10-18]. Dostupné z www:. MARCHIONINI, Gary. 1998. Information seeking in electronic environments. New York, Cambridge : University Press. 1998, xi, 224 s. ISBN 0-521-58674-7. PAPÍK, Richard. 2000. Dialogové vyhledávání a služby v kontextu člověk – počítač. Praha, 2000. 117 s. + 2 příl. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2000. Školitel Marie Königová, oponenti Vladimír Smetáček, Rudolf Vlasák. REITZ, Joan M. 2004. ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science. Westport (CT) : Libraries Unlimited, 2004-04-30 [cit. 2005-11-06]. 800 s. Dostupný také online z WWW:. ISBN 1591580757.

26 25.10.2006Rešeršní strategie26 Použité zdroje (2) SKLENÁK, Vilém. 2001. Vyhledávání informací v internetu. In Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na podporu informačního a knihovnického vzdělávání [CD-ROM]. 1. vyd. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2001 [cit. 2006-03-12]. SKLENÁK, Vilém a kol. 2001. Data, informace, znalosti a Internet. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2001. xvii, 507 s. (C.H. Beck pro praxi). ISBN 80-7179-409-0. ŠKRNA, Jindřich. 2002. Interaktivní vyhledávání informací. Národní knihovna, 2002, roč. 13, č. 1, s. 7–19. ISSN 1214-0678. TDKIV - Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (báze KTD) [online]. 2002. Praha : Národní knihovna České republiky, Odbor knihovnictví, c2002- [cit. 2005-11-06]. Dostupné z WWW:.

27 25.10.2006Rešeršní strategie27 Použité zdroje (3) WILSON, T. D. 2000. Human information behavior. Informing science, 2000, vol. 3, no. 2, s. 49-55. Special Issue on Information Science Research. Dostupný také z WWW:. ISSN 1547-9684.


Stáhnout ppt "REŠERŠNÍ STRATEGIE Mgr. Věra Pilecká. 25.10.2006Rešeršní strategie2 Mgr. Věra Pilecká doktorandské studium na ÚISK FF UK zaměření: vyhledávání informací,"

Podobné prezentace


Reklamy Google