Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika podpory KVET a druhotných energetických zdrojů v novele energetického zákona Ing. Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika podpory KVET a druhotných energetických zdrojů v novele energetického zákona Ing. Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Problematika podpory KVET a druhotných energetických zdrojů v novele energetického zákona Ing. Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 KVET - EU Směrnice 2001/77…zákon č. 180/2005 Sb. Směrnice 2003/54…zákon č. 458/2000 Sb. Směrnice 2003/87…zákon č. 695/2004 Sb. Směrnice 2004/8… zákon č. 458/2000 Sb. Návrh směrnice o bezpečnosti dodávek elektřiny ……………zákon č. 458/2000 Sb.

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS ze dne 11. února 2004

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Směrnice 2004/8 Potenciál kombinované výroby tepla a elektřiny pro dosahování úspor energie je ve Společenství v současnosti využíván nedostatečně Podpora vysokoúčinné výroby založené na poptávce po užitečném teple je ve Společenství prioritou vzhledem k možným přínosům kombinované výroby tepla a elektřiny, pokud jde o úspory primární energie, vyloučení ztrát energie v rozvodné síti a snížení emisí, zejména emisí skleníkových plynů Zlepšení hospodářské soutěže, rovněž vzhledem k novým účastníkům trhu

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Směrnice 2004/8 Zvýšené využívání kombinované výroby elektřiny a tepla zaměřené na dosahování úspor primární energie by mohlo být důležitou součástí souboru opatření nezbytných k dosažení souladu s Kjótským protokolem Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla současná výroba tepelné energie a elektrické nebo mechanické energie v jednom procesu Užitečným teplem je teplo vyrobené v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny k uspokojování ekonomicky odůvodněné poptávky po teple a chlazení

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Směrnice 2004/8 Vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je kombinovaná výroba elektřiny a tepla splňující kritéria přílohy směrnice Referenční hodnotou účinnosti pro oddělenou výrobu je účinnost alternativních oddělených výrob tepla a elektřiny, které mají být nahrazeny procesem kombinované výroby elektřiny a tepla

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Směrnice 2004/8 Členské státy provádějící tuto směrnici dříve než Komise stanoví sladěné referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla mají do 21. února 2006 přijmout své referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla.

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Směrnice 2004/8 Pro účely směrnice musí vysokoúčinná kombinovaná výroba splňovat tato kritéria: kombinovaná výroba kogeneračních jednotek musí zajišťovat úspory primární energie ve výši alespoň 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu tepla a elektřiny, výrobu kogeneračních jednotek malého výkonu a kogeneračních mikrojednotek, která zajišťuje úspory primární energie, je možno kvalifikovat jako vysokoúčinnou KVET.

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Směrnice 2004/8 Záruka původu elektřiny z KVET Členské státy zajistí, aby záruka původu elektřiny umožňovala výrobcům prokazovat, že elektřina, kterou prodávají, je vyrobena formou vysokoúčinné KVET a aby byla vydávána za tímto účelem na žádost výrobce. Režimy záruky původu samy o sobě nezahrnují právo na požívání výhod vnitrostátních mechanizmů podpory.

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Směrnice 2004/8 Záruky původu by měly být vzájemně uznávány členskými státy jako důkaz: použití tepla vyrobeného společně s elektřinou a dále data a místa výroby, množství elektřiny, na kterou se záruka vztahuje a která je vyrobena formou vysokoúčinné kombinované výroby, úspory primární energie vypočtené podle přílohy směrnice a založené na sladěných referenčních hodnotách stanovených Komisí, jak je uvedeno ve směrnici.

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Směrnice 2004/8 Členské státy provedou analýzu vnitrostátního potenciálu pro uplatňování vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Členské státy provedou hodnocení pokroku při zvyšování podílu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla poprvé nejpozději do 21. února 2007 a potom vždy po čtyřech letech na žádost Komise uplatněnou alespoň šest měsíců před příslušným termínem.

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Směrnice 2004/8 Členské státy zajistí, aby podpory pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla – pro existující i budoucí jednotky – byly založeny na poptávce po užitečném teple a na úsporách primární energie (respektování možností snižování poptávky po energii pomocí jiných opatření nebo opatření výhodných z hlediska životního prostředí).

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Směrnice 2004/8 Na zajištění přenosu a distribuce elektřiny vyrobené KVET se vztahují ustanovení čl. 7 odst. 1, 2 a 5 směrnice 2001/77/ES jakož i příslušná ustanovení směrnice 2003/54/ES.

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Směrnice 2004/8 Členské státy zveřejní nejpozději do 21. února 2006 zprávu obsahující výsledky analýz a hodnocení provedených v souladu s čl. 5 odst. 3 (záruky původu), čl. 6 odst. 1(analýza potenciálu KVET) a s čl. 9 odst. 1 a 2 (správní postupy). Členské státy zveřejní zprávu s výsledkem hodnocení dosaženého pokroku při využívání KVET nejpozději do 21. února 2007 a potom vždy po čtyřech letech na žádost Komise uplatněné alespoň šest měsíců před příslušným termínem. Členské státy předloží Komisi poprvé před koncem prosince 2004 údaje za rok 2003 a potom každoročně statistiky o vnitrostátní výrobě elektřiny a tepla podle metodiky uvedené v příloze směrnice.

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Směrnice 2004/8 Komise přezkoumává uplatňování této směrnice a nejpozději do 21. února 2008 a pak vždy po čtyřech letech předkládá Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu o provádění této směrnice. Do konce roku 2010 a s výhradou předchozího schválení Komisí mohou členské státy používat jiné metody, než je metoda uvedená v příloze II písm. b) směrnice.

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Směrnice 2004/8 Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 21. února 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 KVET – návrh směrnice o bezpečnosti dodávek elektřiny Různorodost struktury výrobní základny energetiky, aby byla zajištěna rozumná rovnováha mezi různými prvotními zdroji Podpora zvyšování energetické účinnosti Efektivní opatřování elektřiny

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 KVET Otevírání trhu s elektřinou 1. 1. 2002 – 1. 1. 2006 1. 1. 2002 právo regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby držitelé licence na výrobu elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem větším než 10 MW 1. 1. 2003 právo regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby všichni držitelé licence na výrobu elektřiny 1. 1. 2004, 1. 1. 2005, 1. 1. 2006

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Otevírání trhu s elektřinou

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Energetický zákon – def. Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení Druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Energetický zákon – def. Za elektřinu z druhotných energetických zdrojů se považuje elektřina vyrobená z energetických zdrojů využívajících zcela nebo zčásti energetický potenciál druhotných energetických zdrojů. Užitečným teplem je teplo vyrobené, sloužící pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování teplem nebo pro přímé dodávky fyzickým či právnickým osobám k dalšímu využití a pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Energetický zákon – def. Elektřinou z kombinované výroby elektřiny a tepla elektřina vyrobená ve společném procesu spojeném s výrobou užitečného tepla ( KVET - dodávka užitečného tepla k dalšímu využití) Celkovou účinností součet ročního objemu elektřiny vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla a užitečného tepla dělený energií vstupního paliva použitého na výrobu užitečného tepla, na výrobu elektřiny a mechanické energie

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Energetický zákon - def. Referenční hodnotou účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla (dále jen „referenční hodnota“) celková účinnost při alternativní samostatné výrobě tepla a elektřiny, kterou je možno kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nahradit, Poměrem elektrické a tepelné energie číselná hodnota vyjadřující podíl výroby elektřiny k výrobě užitečného tepla v zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla za určité časové období

25  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 Energetický zákon § 32 Výrobce tepelné energie musí přezkoumat podle zvláštního právního předpisu 11) možnost zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla Právo k přednostnímu zajištění dopravy elektřiny přenosovou soustavou a distribučními soustavami Právo na přednostní připojení svého výrobního zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě

26  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Energetický zákon § 32 Celková účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla musí splňovat hodnoty minimální účinnosti užití energie podle zvláštního právního předpisu a zároveň celková účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla musí být pro klasifikaci elektřiny jako elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nejméně o 10 % vyšší než referenční hodnota. Tato podmínka nemusí být splněna u zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla do instalovaného výkonu 1 MW. Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

27  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Energetický zákon § 32 Příspěvky hradí PDS přímo připojených k přenosové soustavě nebo PPS Výši příspěvku stanoví Energetický regulační úřad Obchodníci s elektřinou jsou povinni přednostně nakupovat a dodávat elektřinu, kterou výrobci elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo výrobci elektřiny z druhotných energetických zdrojů nabídli. Podrobnosti ke způsobu určení a obchodování elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů stanoví prováděcí právní předpis

28  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 KVET - výkup Dříve – 458/2000 Sb. Provozovatel distribuční soustavy je povinen, pokud je to technicky možné, vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla pouze v množství prokazatelně vázané na výrobu tepelné energie za účelem jeho dodávek fyzickým či právnickým osobám a pro technologické účely způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

29  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 KVET - výkup Ještě dříve: 222/1994Sb. § 18 Výkup elektřiny 1) Dodavatel je povinen, pokud je to technicky možné, vykupovat elektřinu a) z kombinované výroby tepla a elektřiny v rozsahu odpovídajícím technologické potřebě výroby tepla, b) vyráběnou z obnovitelných a druhotných zdrojů energie. 2) Náklady spojené s připojením zdroje podle odstavce 1 hradí vlastník tohoto zařízení. 3) Způsob připojení zdroje podle odstavce 1 k rozvodnému zařízení určuje dodavatel. 4) Cenu vykupované elektřiny ve smyslu odstavce 1 stanoví cenové předpisy.

30  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 Energetický zákon § 32 VYHLÁŠKA č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů

31  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 Osvědčení o původu elektřiny Stav ke dni 5. 12. 2005 MPO obdrželo celkem žádostí o vydání osvědčení o původu elektřiny309 MPO vydalo celkem osvědčení277 Z toho KVET264 Druhotné zdroje 13

32  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 32 Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz havel@ mpo.cz


Stáhnout ppt "Problematika podpory KVET a druhotných energetických zdrojů v novele energetického zákona Ing. Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google