Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.PŘEDNÁŠKA METODY A TECHNIKY KRRB. Základní změna přístupu k řízení bankovních rizik Tradiční přístup: řízení rizik se soustřeďovalo na řízení aktiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.PŘEDNÁŠKA METODY A TECHNIKY KRRB. Základní změna přístupu k řízení bankovních rizik Tradiční přístup: řízení rizik se soustřeďovalo na řízení aktiv."— Transkript prezentace:

1 2.PŘEDNÁŠKA METODY A TECHNIKY KRRB

2 Základní změna přístupu k řízení bankovních rizik Tradiční přístup: řízení rizik se soustřeďovalo na řízení aktiv a pasiv v bankovní bilanci (= banking book) Soudobý přístup: řízení rizik se více orientuje na podrozvahové položky (= trading book)

3 Základní změna přístupu k řízení bankovních rizik Důvody: tatáž změna např. úrokových sazeb ovlivní rozvahové a podrozvahové položky odlišným způsobem Zvýšení úrokové sazby může vést k poklesu tržní hodnoty podrozvahových položek, ale současně může vést ke zvýšení zisku banky (= ekonomického zisku!)

4 Metody a techniky řízení rizik Nejčastěji využívané metody/techniky: Řízení aktiv a závazků (ALM = Asset-Liability Management) Gapová analýza Analýza durace RAROC (= risk adjusted return on capital) VaR (=Value at Risk) Analýza scénářů Zátěžové testy

5 Metody a techniky řízení rizik Upozornění: Jednotlivé metody a techniky jsou obvykle vhodné pro řízení různých druhů rizik Nemusí být použitelné obecně k měření a/nebo řízení všech druhů rizik

6 Metody a techniky řízení rizik Využití gapové analýzy: Měření a řízení rizika úrokové míry Měření a řízení rizika likvidity

7 Metody a techniky řízení rizik Využití analýzy durace: = k rozšíření gapové analýzy zapojením durace Měření a řízení rizika úrokové míry Měření a řízení rizika likvidity

8 Metody a techniky řízení rizik Využití RAROC: a) k řízení rizika jednotlivých organizačních útvarů v bance; b) k hodnocení výkonnosti /performance/.

9 Metody a techniky řízení rizik Využití analýzy Value at Risk (VaR): Měření a řízení tržního rizika banky Měření a řízení úvěrového rizika banky

10 Metody a techniky řízení rizik Využití analýzy scénářů (Scenario Analysis): Slouží k doplnění analýzy tržního rizika odhadnutého pomocí VaR

11 Metody a techniky řízení rizik Využití zátěžových testů (stress-testing) Slouží k doplnění analýzy tržního rizika odhadnutého pomocí VaR

12 Metody a techniky řízení rizik Využití výše uvedených metod/technik k měření a řízení bankovních rizik je spojeno s používáním velkého počtu různých matematicko- statistických modelů Velké banky si tyto modely konstruují podle vlastních potřeb Modely řízení rizik patří mezi významné bankovní inovace a jsou cenným know-how

13 Řízení aktiv a závazků ALM = Asset - Liability Management Soustřeďuje se tradičně na sledování úrokového rizika, tj. rizika změny úrokových sazeb Sleduje se výkonnost aktiv (čistý úrokový výnos = výnos půjčky minus náklady na deposita)

14 = nejznámější a nejpoužívanější metoda řízení rizika změny úrokové sazby, využívaná rovněž k řízení likvidity GAP = rozdíl mezi aktivy a závazky citlivými na změnu úrokové sazby za určitý časový interval GAP = RSA – RSL RSA= Rate Sensitive Assets RSL= Rate Sensitive Liabilities Gapová analýza

15 Positivní gap = RSA větší než RSL = doba splatnosti aktiv je delší než doba splatnosti závazků Negativní gap = RSA menší než RSL = doba splatnosti aktiv je kratší než splatnost závazků

16 Gapová analýza Kumulovaný gap N = gap (N) + gap (N-1) Ukazatele: kumulovaný gap jako procento a) z celkových aktiv, b) z úročených aktiv, c) z kapitálu

17 Gapová analýza Každá položka je klasifikována podle doby,kdy je přeceňována Jsou sestavovány „časové koše“ aktiv a závazků (např. do 3 měsíců, 3-6 měsíců, nad 6 měsíců) Každá banka má kriteria pro zařazování položek do košů

18 Gapová analýza Výsledkem gapové analýzy je formulace tzv. gapové zprávy, z které se vyvozují závěry pro rozhodování o řízení úrokového rizika Čím větší je gap splatnosti (maturity gap), tím citlivější je banka na změnu úrokového rizika

19 Gapová analýza IMUNIZACE = snaha omezit vliv změny úrokové míry na aktiva a závazky banky, tj. co nejvíce snížit rozdíl mezi RSA a RSL. (Ideálně : RSA-RSL=0)

20 Nedostatky gapové analýzy 1.nebere v úvahu rozdíly uvnitř košů; 2.úrokové sazby z některých depositních účtů nejsou ovlivňovány pouze změnou úrokové sazby; 3.nepřihlíží se k expozici riziku spojeného s fixními úrokovými sazbami; 4.některé položky nelze vtěsnat do rámce gapové analýzy (např. podrozvahové položky aj.)

21 Gapová analýza Nedostatky gapové analýzy vedou k nutnosti ji doplňovat dalšími metodami a technikami

22 Analýza durace Umožňuje vzít v úvahu možnost, že se „průměrný život“ (= trvání =durace) určitého aktiva nebo závazku liší od jejich doby splatnosti Analýza durace klade důraz na tržní hodnotu aktiv a závazků (nikoliv na účetní hodnotu jako při gapové analýze)

23 Analýza durace Durace je obvykle definována jako „citlivost kurzu obligace na změnu tržní úrokové sazby obligace“ neboli jako „střední doba životnosti obligace“ (Macauley, 1938).

24 Analýza durace Durace = vážený aritmetický průměr doby splatnosti obligace, kde každé časové období je váženo současnou hodnotou příslušných příjmů v poměru k současné hodnotě obligace

25 Analýza durace (pro zopakování) Durace obligací je menší nebo rovna době splatnosti obligace, přičemž rovnost nastává pouze pro diskontované obligace Čím vyšší je kuponová sazba, tím nižší je durace Čím delší je doba splatnosti, tím nižší je durace

26 Analýza durace Poznámka: Viz: Vlachý, Řízení finančních rizik, str.131-132. Podrobný výklad problematiky durace lze nalézt např. v knize Sharpe – Alexander „Investice“, Plzeň, Victoria Publishing, 1994, str. 328-343 (kapitola o správě portfolia obligací), ISBN 80-85605-47-3.

27 RAROC = risk adjusted return on capital (kapitálový výnos upravený s ohledem na riziko) Využití: a) k řízení rizika jednotlivých organizačních útvarů v bance; b) k hodnocení výkonnosti /performance/. Bankers Trust zavedl RAROC koncem 70tých let minulého století

28 Rozdíly mezi ROA, ROE a RAROC ROA ani ROE neberou ohled na rozdíly v míře rizika spojeného s činností různých vnitrobankovních útvarů

29 Výpočet ukazatele RAROC výnos s ohledem na riziko ------------------------------------------ celkový kapitál (Position´s Return Adjusted for Risk : Total Capital) Position´s return = (výnos minus náklady minus očekávané ztráty), upraveno s ohledem na riziko(volatilitu) Capital = celkový kapitál banky

30 RAROC Ukazatel RAROC měří riziko spojené s každou činností, produktem nebo portfoliem Výhodou ukazatele RAROC je to, že může být použit pro každý typ rizika ( počínaje úvěrovým rizikem až po tržní riziko)

31 RAROC Vypočtený ukazatel RAROC nutno porovnat s ukazatelem určeným jako standard Jako standard je určena určitá úroková sazba (tzv. hurdle rate) Tuto sazbu lze definovat jako vážený průměr nákladů na prostředky banky včetně kapitálu.

32 RAROC Stanovenou standardní sazbu (hurdle rate) lze měřit různými způsoby Může být definována jako pořizovací cena akcie (= minimální výnos na akcii požadovaný akcionářem) Je-li ukazatel RAROC vyšší než pořizovací cena akcie, investorova investice se vyplácí

33 RAROC Pro výpočet RAROC je nutno předem propočítat : a) očekávané a neočekávané riziko, b) intervaly spolehlivosti, c) časový horizont pro měření expozice riziku, d) pravděpodobnostní rozdělení potenciálních výsledků

34 Výhody ukazatele RAROC 1.Na základě výpočtu RAROC lze rozhodnout, do kterých činností má banka alokovat více prostředků, a u kterých činností má prostředky omezit 2.Pomocí výpočtu RAROC banka může porovnávat výkonnost (performance) jednotlivých útvarů a různých činností.

35 Nedostatky ukazatele RAROC 1. rizikový faktor pro každou kategorii aktiv je propočítáván podle historické volatility jeho tržní ceny (za 2-3 měsíce a za 1 rok) 2. některá aktiva je obtížné ocenit 3. existují problémy se stanovením standardní sazby 4. RAROC slouží k internímu porovnávání výsledků; přitom se nepřihlíží ke struktuře výnosů banky jako celku

36 RAROC Z předchozího výčtu problémů lze vyvodit závěr, že výpočet ukazatele RAROC není zcela objektivním a přesným měřítkem pro skutečnou výši rizik (jeho výpočet závisí mj. na stanovení „standardů“) Proto není zcela vhodný pro velké finanční instituce se složitou strukturou Avšak: Lépe je rizika alespoň odhadovat, než je zcela ignorovat!

37 Value at Risk Value at risk (VaR) = potenciální ztráta Potenciální ztráta může znamenat i ztrátu hodnoty celého portfolia (ale pravděpodobnost, že se to stane, se blíží nule) VaR je „maximum ztráty“ při předem stanovené úrovni statistické spolehlivosti Úroveň statistické spolehlivosti = pravděpodobnost, že ztráta překročí maximální stanovenou hranici

38 Value at Risk Typy potenciálních ztrát: 1. očekávaná ztráta 2. neočekávaná ztráta 3. mimořádná ztráta

39 Value at Risk VaR lze vztáhnout k různým rizikům – k tržnímu riziku, k úvěrovému riziku aj. Ekonomický kapitál = kapitál definovaný s ohledem na riziko (risk-based capital) = kapitál nezbytný k absorbování potenciálních neočekávaných ztrát na předem stanovené úrovni statistické spolehlivosti

40 Value at Risk Poznámka: Rozlišujte: a) risk-based capital, b) regulatory capital, c) available capital

41 Value at Risk Přednosti (význam) VaR: 1. umožňuje komplexní pohled na riziko bankovního portfolia 2. měří ekonomický kapitál banky 3. ohodnocuje rizika v peněžních jednotkách (na rozdíl od zjišťování rizik pomocí mnoha kvalitativních indikátorů – citlivosti, rating, limity apod.)

42 Value at Risk Model VaR slouží k měření tržního rizika banky; později byl přizpůsoben i pro měření úvěrového rizika banky Původně sloužil pouze k interním účelům banky, od r.1996 se stal součástí požadavků BASEL 1. (Má být propočítáván každých 10 dní s mírou důvěry 99%) Model původně vypracovala banka J.P.Morgan

43 Value at Risk Základní vzorec: VaR x = V x x dV/dP x Δ P t V x ……………. Tržní hodnota portfolia x dV/dP…. Citlivost změny ceny na 1USD tržní hodnoty Δ P t ………. Opačný pohyb ceny (úroková sazba, cena akcií nebo komodity) v čase t

44 Value at Risk VaR odhaduje pravděpodobný nebo očekávaný maximální obnos, který může být ztracen z bankovního portfolia v důsledku změny rizikových faktorů, tj. ceny podkladových aktiv během specifického časového horizontu, a to v rámci intervalu statistické spolehlivosti

45 Value at Risk Modely VaR týkající se tržního rizika se koncentrují na 4 podkladová aktiva a jejich ceny: 1.úrokové sazby při různé době splatnosti 2.měnové kurzy 3.ceny akcií 4.ceny komodit

46 Value at Risk Hlavní cíl zkoumání: Zjistit neočekávané změny cen nebo změny cenové volatility působící na hodnotu portfolia

47 Value at Risk Předpoklady pro výpočet VaR: 1. Jak často se provádí výpočet? 2. Identifikace portfolia s hlediska rizika 3. Určení rizikových faktorů 4. Interval spolehlivosti 5. Doba držení (holding period) 6. Volba frekvence rozdělení

48 Value at Risk Postup při výpočtu ukazatele VaR (= tři základní kroky): 1. rozklad rizikového portfolia na dílčí angažovanosti vůči jednotlivým rizikovým faktorům (Mapping), 2.charakterizování sdruženého pravděpodobnostního rozdělení směrodatných faktorů (Inference), 3.odvození jediného ukazatele (Transformation)

49 Value at Risk 3 přístupy: 1. Neparametrická metoda 2. Parametrická metoda 3. Metoda Monte Carlo

50 Value at Risk Neparametrická metoda Využívá historické simulace rizikových faktorů výnosu. Nestanoví žádný předpoklad rozdělení výnosů. Vyžaduje údaje za delší období (Basilej 1=min.1 rok). Předpokládá se náhodnost a nezávislost jednotlivých cenových změn („random walk“) Pro zvolenou délku období se předpokládá neměnnost portfolia a zjišťuje se denní výnos (zisk resp. ztráta), který se řadí od největší ztráty po největší zisk.

51 Value at Risk Neparametrická metoda bývá také nazývána simulační metodou nebo modelem úplného hodnocení (full valuation model) Hlavní výhoda neparametrické metody: 1. relativní jednoduchost 2. vhodnost pro odhady rizika v krátkodobém časovém horizonru

52 Value at Risk Nevýhody neparametrické metody: 1.naprostá závislost na výběru časové řady 2. je nepoužitelná, pokud i jen jediný faktor v časové řadě vykazuje nespojitost 3. nepředpokládá kvalitativní změnu tržního prostředí

53 Value at Risk Parametrická metoda Bývá též označována jako analytická metoda nebo metoda variancí a kovariancí Vychází z odhadu volatilit a vzájemných korelací změn rizikových faktorů v rámci parametrického pravděpodobnostního modelu

54 Value at Risk Předpokládá se parametrické rozdělení změn hodnot jednotlivých rizikových faktorů Jde o model dílčího hodnocení (partial valuation model), protože počítá pouze s lineárními závislostmi /delty/ a nepočítá s nelineárními faktory /např. gamma u opcí/

55 Value at Risk Jakmile je zvoleno rozdělení četnosti, VaR je odhadována podle rovnice, která specifikuje riziko portfolia jako lineární kombinace parametrů jako je volatilita a korelace. VaR lze změřit přesně, pokud podkladové portfolio je převážně lineární (tj. pokud je složeno z tradičních aktiv a lineárních derivátů)

56 Value at Risk Nevýhody parametrické metody: 1. není vhodná pro případy, kdy se skutečné rozdělení výnosů podstatně odchyluje od teoretického rozdělení 2. vyžaduje data za delší období (min. 1 rok), ale tato data nejsou vždy a ve všech zemích k dispozici

57 Value at Risk 3. předpokládaná neměnnost volatilit a korelací snižuje spolehlivost odhadu 4. předpoklad lineární aproximace citlivosti hodnoty pozic na rizikové faktory omezuje aplikaci této metody v případě řízení složitějších opčních rizik (metoda nebere v úvahu rizika gamma, vega a theta)

58 Value at Risk Metoda Monte Carlo, také označována jako simulační metoda nebo metoda statistických pokusů Je náročnější než obě předchozí metody, ale je přesnější Vyžaduje hlubší teoretickou přípravu Klade značné požadavky na výpočetní kapacitu Lze při ní využít parametrického i neparametrického přístupu

59 Value at Risk Při aplikaci metody Monte Carlo se provádí modelování různých cash flows určité transakce. Provádí se tisíce simulací těchto toků. Ke generování parametrů rizika se využívá různých scénářů. Příklad: pro určitý poskytnutý úvěr se provádí tisíce simulací cash flow, aby se zjistilo, jaké změny ovlivní pravděpodobnost selhání, expozici selhání a výši ztráty v případě selhání.

60 Analýzy scénářů a zátěžové testy Doplňují předchozí metody tím, že zkoumají extrémní situace (při nichž jsou narušeny obvyklé tržní podmínky) Slouží k odhalování rizik, která nejsou zahrnuta v používaných modelech Slouží ke kvantifikaci rizik pro delší časová období

61 Analýzy scénářů a zátěžové testy Scénáře musí být navrženy pro konkrétní subjekty a konkrétní situace Scénáře jsou slouží jako podklad a východisko pro zátěžové testy. Druhy scénářů: a) replikační /jsou simulovány důsledky extrémních historických událostí/, b) hypotetické, které se odvíjejí od smyšlených budoucích jevů

62 Analýzy scénářů a zátěžové testy Zátěžové testy vycházejí obvykle z řady různých scénářů. Problémy spojené s praktickým využitím výsledků zátěžových testů: a) banka musí rozhodnout, zda pro určitou specifickou situaci vytvoří specifické rezervy, b) musí rozhodnout také o výši těchto rezerv


Stáhnout ppt "2.PŘEDNÁŠKA METODY A TECHNIKY KRRB. Základní změna přístupu k řízení bankovních rizik Tradiční přístup: řízení rizik se soustřeďovalo na řízení aktiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google