Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygiena bydlen í MUDr. Rastislav Maďar, PhD.. Hygiena bydlení Po 2. světov é v á lce výstavba podle At é nsk é charty Přijat á v roce 1933.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygiena bydlen í MUDr. Rastislav Maďar, PhD.. Hygiena bydlení Po 2. světov é v á lce výstavba podle At é nsk é charty Přijat á v roce 1933."— Transkript prezentace:

1 Hygiena bydlen í MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

2 Hygiena bydlení Po 2. světov é v á lce výstavba podle At é nsk é charty Přijat á v roce 1933

3 Aténská charta Výstavba měst s dělen í m na funkčn í z ó ny Obytn é, průmyslov é, obchodn í, administrativn í, rekreačn í centra Oddělen é ochrannými p á smy Vznik neatraktivn í ch čvrt í Izolovanost životn í ch funkc í Nadměrný protisměrný pohyb obyvatel Stoupaj í c í n á roky na dopravu

4 Hygiena bydlení Rychl á výstavba bytů po 2. světov é v á lce Slab á vybavenost a kvalita prac í Obytn é prostřed í m á př í m é i nepř í m é ú činky na zdrav í člověka

5 Zdravotní kritéria bytu Plo š n á výměra bytu na osobu Počet osob v jedn é m í stnosti Tepelný komfort a mikroklima Cirkulace vzduchu Osvětlen í Akustický komfort Konstrukčn í materi á ly Expozice chemickým l á tk á m

6 Negativní vlivy Etapovitost výstavby Architektonick é výstavby

7 Negativní vlivy Radioaktivita – rad ó n a jin é radionuklidy Chemick é l á tky z plastů, tmelů, lepidel – formaldehyd a pod. Kouřen í v bytě – emise CO, pasivn í kouřen í dět í Antropotox í ny Mikrobi á ln í zneči š těn í Hmyz, roztoči, mravenci Klimatizace - legionely

8 Hluk Sn í žen í hlučnosti strojů a motorů Dopravn í tepny mimo hlavn í z á stavby Podzemn í komunikace

9 Pracovní činnost Statick á pr á ce, nepřirozen é držen í těla Spotřeba až 15% maxim á ln í s í ly Z á těž na HK, DK, meziobratlov é plot é nky

10 Plochy Kuchyň – 16-17 m 2, - pod 9 m 2 Vzd á lenost pracovn í ch ploch do 60 cm Vý š ka pracovn í ch ploch – 90 cm Z á suvky – 65-150 cm

11 Plochy Koupelna: Od každ é ho instalovan é ho zař í zen í odstup alespoň 1m 2 Perspektiva – m í sto oddechu, potřeba zvět š it plochu

12 Plochy Z á chody Často pod 0,9 m 2 Zt í žen á činnost pro invalidn í osoby

13 Plochy Plocha pro obl é k á n í 120x120 cm Volný průchod – 63 cm Při nedodržen í - zvý š en é nebezpeč í ú razů a nehod Poměr delky a ší řky 2:1 Racion á ln í um í stěn í n á bytku

14 Plochy Ložnice a dětsk é pokoje Plocha na hran í 120x180 cm Prostor kolem postele 80-100 cm alespoň ze dvou stran

15 Zdravotní nevhodnost bytu Zdravotně z á vadný byt – nezpůsobilý na bydlen í Ohrožuje zdrav í obyvatel, neobyvatelný, mus í se vyklidit

16 Zdravotně-nevhodný byt Působ í nevhodně vzhledem na zdravotn í stav už í vatele Chladn é a vlhk é byty – akutn í revmatick á horečka, onemocněn í DC, srdce Vy šší patro bez výtahu – ne osoby s onemocněn í m KVS, vysokým tlakem, sn í ženou pohyblivost

17 Rozloha bytu Na jednoho obyvatele 8 m 2 z celkov é plochy obytn é ho prostoru Obytn á m í stnost – př í mo osvětlen á a vyt á pěn á


Stáhnout ppt "Hygiena bydlen í MUDr. Rastislav Maďar, PhD.. Hygiena bydlení Po 2. světov é v á lce výstavba podle At é nsk é charty Přijat á v roce 1933."

Podobné prezentace


Reklamy Google