Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AEM – význam a vliv krajských energetických koncepcí.. ENVIROS s.r.o. Vladimíra Henelová a kol. Aplikace státní energetické koncepce v krajích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AEM – význam a vliv krajských energetických koncepcí.. ENVIROS s.r.o. Vladimíra Henelová a kol. Aplikace státní energetické koncepce v krajích."— Transkript prezentace:

1

2 AEM – význam a vliv krajských energetických koncepcí.. ENVIROS s.r.o. Vladimíra Henelová a kol. Aplikace státní energetické koncepce v krajích

3 Zpracování SEK – zákon č. 406/2000 Sb. Pojetí a funkce energetické politiky jsou od roku 2001 upraveny zákonem č. 406/2000 sb. o hospodaření energií. Znění hlavy II - Energetické koncepce, § 3 - Státní energetická koncepce:  (1) Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 20 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí.  (2) Návrh státní energetické koncepce zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") a předkládá jej ke schválení vládě.  (3) Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 2 roky a o výsledcích vyhodnocení informuje vládu. V případě potřeby ministerstvo zpracovává návrhy na změnu státní energetické koncepce a předkládá je ke schválení vládě.

4 Státní energetická koncepce a kraje  Kraj si vytváří územní energetickou koncepci - jak definuje Zákon č. 406/2000 Sb. územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.  NV č. 195/2001 Sb. - Řešení energetického hospodářství území obsahuje zabezpečení energetických potřeb územních obvodů s podílem využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a úspor energie a s ekonomickou efektivností při respektování státní energetické koncepce, regionálních omezujících podmínek a se zabezpečením spolehlivosti dodávek jednotlivých forem energie.

5 Kvantifikovány v dlouhodobém a střednědobém horizontu Nástroje zajištění realizace cílů energetické koncepce: legislativní, ekonomické, státní programy a další nástroje Aktualizace energetické koncepce: analýzy plnění cílů energetické koncepce, průběžné hodnocení plnění cílů, návrhy nových priorit, cílů a nástrojů Nástroje a opatření pro naplnění cílů SEK v návrhu státní energetické koncepce Cíle: a) Maximalizace energetické efektivnosti b) Zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí c) Zajištění vhodného poměru spotřeby prvotních energetických zdrojů d) Dokončení transformace energetického hospodářství

6 Cíle státu v energetickém hospodářství Maximalizace energetické efektivnosti  využití energetických zdrojů při výrobě energie vč. OZE  technologických procesů  spotřebičů energie (úspory elektřiny)  rozvodných energetických soustav Maximalizace úspor tepla Zajištění vhodného poměru spotřeby PEZ  podpora výroby energie z OZE  maximalizace využití domácích energetických zdrojů  optimalizace využití jaderné energie 1. 2.

7 Cíle státu v energetickém hospodářství Zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí  minimalizace emisí znečišťujících látek  minimalizace emisí skleníkových plynů  minimalizace ekologického zatížení budoucích generací  minimalizace ekologického zatížení z minulých let Dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství  vytvoření vysoce konkurenčního prostředí s cílem minimalizace cenové hladiny všech druhů energie  optimalizace zálohování zdrojů tepla a jiné energie  vytvoření předpokladů pro operativní volbu dodavatele energie  vytvoření takových dopravních cest energie, které umožňují operativní změnu dodavatele energie v případě výpadku dodávky 3. 4.

8 Nástroje realizace cílů státní energetické koncepce Soubor nástrojů a opatření: nástroje legislativní  Energetický zákon (č. 458/2000 Sb.) - novela zákona a vyhlášek  Zákon o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) - novela zákona a vyhlášek  Legislativa podpory výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla (návrh zákona o výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla)  Zákon o investičních pobídkách (č. 453/2001 Sb.) – novela  Zákon č. 189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy, řešení ropné nouze státní programy podpory a útlumu  Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných zdrojů  Národní program orientovaného výzkumu a vývoje – program „Energie pro ekonomiku a společnost“  Programy útlumu a útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví

9 Nástroje realizace cílů státní energetické koncepce regulační nástroje  Kompetence MPO v oblasti regulování dovozů elektřiny a zemního plynu dlouhodobé výhledy a koncepce  Dlouhodobý výhled energetického hospodářství do roku 2020 – 2030  Koncepce restrukturalizace a privatizace majoritních a minoritních podílů FNM v uhelných a elektroenergetických společnostech a ve společnosti Unipetrol  Dlouhodobý výhled cen a vzájemných relací tarifů energetických komodit analytická, mediální a další opatření  Vyhodnocovací a analytické činnosti, např. Analýzy vývoje dovozní energetické závislosti a opatření na udržení limitované úrovně, vývoje podílu OZE v energetické bilanci apod.  Připravovaná povinnost společností informovat své zákazníky o palivovém mixu ze kterého je dodávaná elektřina vyráběná (vč. obnovitelných zdrojů) spolupráce s mezinárodními a mezivládními organizacemi

10 Státní energetická koncepce a kraje  Kraj si vytváří územní energetickou koncepci - Zákon č. 406/2000 Sb.  územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie.  Analyzuje podmínky kraje a stanovuje priority kraje v oblasti EH. Řešení energetického hospodářství území obsahuje zabezpečení energetických potřeb územních obvodů s podílem využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a úspor energie a s ekonomickou efektivností při respektování státní energetické koncepce, regionálních omezujících podmínek a se zabezpečením spolehlivosti dodávek jednotlivých forem energie.

11 Územní energetická koncepce kraje Respektuje širší cíle SEK tj. naplňuje vizi bezpečnosti, spolehlivosti a nezávislosti dodávek energie při řešení energetického hospodářství území a to zejména  Maximalizací energetické účinnosti – stanovuje konkrétní možnosti úspor energie při výrobě tepla a elektřiny v rozvodných soustavách ve spotřebě energie v jednotlivých spotřebitelských sektorech  Využíváním místních zdrojů energie Konkretizuje možnosti ekonomického využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v návaznosti na podmínky území a definované budoucí potřeby na území Vychází z podmínek liberalizovaného trhu s energií

12

13 ODZE – potenciál – až na 11,8% podílu na PEZ

14 Zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí  zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy (č. 86/2002 Sb.)  zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2002 Sb.)  zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)  zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (č. 76/2002 Sb.) - elektroenergetika, teplárenství, rafinerie, koksovny + průmysl prostřednictvím energetické účinnosti  Zpřísněné požadavky na provozovatele  Programy snižování emisí, ke zlepšení kvality ovzduší  Programy snižování emisí látek, přispívajících ke změně klimatu, apod.  Opatření a nástroje programů – průnik s ÚEK

15

16 Nástroje realizace ÚEK kraje  Územní plánování (vymezení koridorů veřejně prospěšných staveb, limity využití území v obcích – územní regulativy)  Územní rozhodování (umisťování zdrojů a staveb – způsob zásobování)  Stavební řízení (požadavky na energetickou účinnost nových a rekonstruovaných zařízení a staveb)  Komunikace a vzájemná informovanost subjektů na území – povolovací řízení, IPPC, Programy a jejich potřeby, stanoviska kraje a obcí, apod.  Spolupráce s dodavateli paliv a energie do území (stanovování priorit v zásobování územních celků, nových RP, apod.) Vytvoření informačního zázemí pro rozhodovací procesy kraje – volba rozsahu a typu informací a dat + systémový a transparentní způsob zpracování

17 Nástroje realizace ÚEK kraje  Programy rozvoje kraje (řešení specifik EH kraje - infrastruktura)  Programy snižování emisí (podpora opatřením redukujícím emise škodlivin pro dosažení emisních stropů nebo souladu s imisními limity)  Programy ke zlepšení kvality ovzduší (podpora opatřením na dosažení souladu území s imisními limity) Operační programy (SROP, OP Průmysl a podnikání, OP Infrastruktura), zdroje ČEA, SFŽP Priority kraje


Stáhnout ppt "AEM – význam a vliv krajských energetických koncepcí.. ENVIROS s.r.o. Vladimíra Henelová a kol. Aplikace státní energetické koncepce v krajích."

Podobné prezentace


Reklamy Google