Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

2 - největší kurikulární změna v dějinách českého uměleckého školství

3 - PROČ?!? - existence ZUŠ v ČR – školský zákon - legalizace již probíhajících aktivit - důrazné varování před formálním vypracováním ŠVP

4 - vztah RVP - ŠVP - RVP – pouze rámec, minimum, které musí každá škola dodržet - PODLE RVP SE NEUČÍ!!! - podle RVP si teprve každá škola vypracuje svůj ŠVP

5 pojmy - jsou součástí slovníčku v RVP – zde jen ty podstatné - kurikulum - vyučovací předmět - klíčová kompetence - vzdělávací oblast - výchovné a vzdělávací strategie - společně uplatňované postupy na úrovni školy nebo uměleckého oboru, kterými jsou utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence žáků - forma didaktického uspořádání vzdělávacího obsahu a jeho organizačního zpracování ve školním vzdělávacím programu - je obecná, “bod“, k němuž směujeme - Kompetence k umělecké komunikaci, Kompetence osobnostně sociální, Kompetence kulturní - recepce - vnímání, akt přijetí umění (uměleckého díla) v rámci umělecké komunikace - reflexe - schopnost postihnout hlavní rysy díla na základě získaných teoretických poznatků - interpretace (a tvorba) - ztvárnění uměleckého obsahu umělcem (interpretem) - pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový rámec potřebný pro tvorbu školního vzdělávacího programu; základní dokument pro vzdělávání

6 - vzdělávací zaměření - studijní zaměření - integrované studijní zaměření - očekávaný výstup - osnovy - vzdělávací modul pojmy - jsou součástí slovníčku v RVP – zde jen ty podstatné - vzdělávací zaměření představuje dílčí celek v hudebním oboru (hra na smyčcové nástroje, hra na klávesové nástroje...) - je konkrétní, měřitelný - náplň vyučovacích předmětů = vzdělávací obsah - zaměření v příslušném uměleckém oboru na úrovni školy; vzniká buď ze vzdělávacího zaměření popsaného v RVP ZUV, nebo si jej škola v daném uměleckém oboru vytvoří; studijní zaměření obsahuje jeden nebo více vyučovacích předmětů (jazz dance, street...) - studijní zaměření vzniklé v ŠVP na základě propojení vzdělávacích obsahů dvou a více uměleckých oborů základního uměleckého vzdělávání, z nichž jeden je určen jako dominantní pro určení hodinových dotací a způsob realizace vzdělávacích obsahů (multimédia, filmová tvorba) - samostatný obsahový celek ve vzdělávacím zaměření Elektronické zpracování zvuku a zvuková tvorba

7 shrnutí a souvislosti nejdůležitějších pojmů stanovení konkrétních cílů a metod (= jak škola bude KK realizovat) výchovné a vzdělávací strategie klíčové kompetence umělecký obor vzdělávací zaměření (pouze v HO) studijní zaměření vyučovací předmět individuální vzdělávací plán pro žáky se spec. vzd. potřebami pro žáky mimořádně nadané učební plán studijního zaměření rámcový učební plán studijní (tématický) plán individuální studijní plán vzdělávací obsah RVP ZUV naše poznámky ŠVP RVP ZUVŠVP RVP ZUVŠVP

8 shrnutí a souvislosti nejdůležitějších pojmů co je obsahem studijního zaměření?učební plán = tabulka předmětů s hodinovými dotacemi osnovy předmětů v učebním plánu k tvorbě učebního plánu: vzdělávací oblastivýčet předmětů (jejich vzdělávací obsah musí pokrýt všechny vzdělávací oblasti) učební plán (= tabulka hodinových dotací předmětů vzniklá z RUP) k tvorbě osnov: očekávané výstupy vzdělávacího zaměření v HO nebo oboru (LDO, VO, TO) osnovy předmětů uvedených v tabulce UP nepovinně - charakteristika SZ - poznámky k UP a osnovám

9 studijní zaměření: Hra na kytaru charakteristika studijního zaměření- nemá předepsanou formu ani rozsah - nepovinný text poznámky k učebnímu plánu studijního zaměření - upřesňují tabulku – vše, co se do tabulky nevešlo - nepovinný text osnovy každého předmětu uvedeného v tabulce učebního plánu poznámky k osnovám- upřesnění – vše, co se do osnov nevešlo - nepovinný text

10 - trvanlivost, platnost - volnost - RVP – možnost úpravy jednou za 5 let - ŠVP – jednou za školní rok, s platností vždy od 1.září - obecná zásada - respektovat finanční možnosti školy - autoevaluace - vyhláška 15/2004 - je velmi vhodné autoevaluaci neodbýt

11 - časový rámec - do 31.8.2007 – školení partnerských škol, tvorba první pracovní verze RVP - od 1.9.2009 – pilotní fáze, ověřování, psaní ŠVP na pilotních ZUŠ - od 1.9.2010 – počátek tvorby ŠVP na všech ZUŠ - od 1.9.2012 – povinnost všech ZUŠ v ČR učit podle ŠVP implementace ŠVP do praxe bude postupná - od 1.9.2007 – školení partnerských škol, tvorba pilotní verze RVP

12 - struktura RVP ZUV - preambule - historie uměleckého vzdělávání v českých zemích - provázanost uměleckého vzdělávání na jiné typy vzdělávání, přestože ZUV neposkytuje stupeň vzdělávání - smysl uměleckého vzdělávání – stanovuje vyšší úroveň: Žák nechodí do ZUŠ „učit se hrát na housle“, ale prostřednictvím hry na housle se učí, získává potřebné životní postoje a návyky. - cílem uměleckého vzdělávání není umělecky vzdělaný člověk, ale člověk, který je k uměleckému vzdělávání celoživotně motivován - tím pádem nám v ZUŠ půjde o výchovu vzdělaného amatéra, v druhém plánu pak o přípravu budoucích profesionálů

13 Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

14 - struktura RVP - část B - Charakteristika a organizace základního uměleckého vzdělávání - část C - Cíle základního uměleckého vzdělávání Klíčové kompetence v základním uměleckém vzdělávání - část D – Umělecké obory - část E - Vzdělávání žáků mimořádně talentovaných - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Tvorba a zpracování školního vzdělávacího programu - Slovníček použitých výrazů - část A - Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro ZUV v systému kurikulárních dokumentů

15 - část D - jednotlivé obory - vzdělávací obsah, očekávané výstupy, pokyny, podmínky - Moduly vzdělávacího zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba - Multimédia

16 - Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Vzdělávací zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba je v oblasti Hudební interpretace a tvorba uspořádán modulárně. Oblast Recepce a reflexe hudby je pak naplňována stejnými očekávanými výstupy jako u ostatních vzdělávacích zaměření. Modul A - Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) a jejich ovládání Modul B - Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku Modul C - Tvorba hudby prostřednictvím digitálních technologií

17 Na úrovni ŠVP se multimediální tvorba realizuje: A) jako samostatné studijní zaměření vzniklé v rámci jednoho uměleckého oboru (např. Výtvarná a multimediální tvorba). V případě tohoto zařazení do ŠVP plníme očekávané výstupy příslušného oboru a využíváme ty hodinové dotace, které jsou pro daný obor vyčleněny rámcovým učebním plánem. B) jako integrované studijní zaměření vzniklé kombinací vzdělávacích obsahů uměleckých oborů, z nichž toto studijní zaměření vzniká. V tomto případě je nezbytné splnit očekávané výstupy zvoleného dominantního uměleckého oboru, a zároveň zařadit (integrovat) do tohoto studijního zaměření vybrané vzdělávací obsahy dalších zvolených oborů. Učební plán vychází z rámcového UP dominantního oboru. Multimediální tvorba

18 - Každý obor má v podkapitolách specifikace: Část D – Umělecké obory - charakteristiku, očekávané výstupy - vzdělávací obsah vzdělávacích oblastí - hudební interpretace a tvorba, recepce a reflexe hudby - výtvarná tvorba, recepce a reflexe výtvarného umění - taneční tvorba a interpretace, recepce a reflexe tanečního umění - interpretace a tvorba, recepce a reflexe - rámcový učební plán - Podmínky vzdělávání = ideální stav, ke kterému by se ZUŠ měla s podporou zřizovatele přiblížit a dále rozvíjet

19 charakteristika očekávané výstupy - představují závazné minimum, pod které žádný žák ZUŠ nesmí jít - je to tedy ona záruka kvality vzdělávání a to, čím se ZUŠ liší od volnočasových aktivit - je to východisko pro vypracování osnov v ŠVP – obecné poznámky k oboru - RVP ZUV stanovuje ve všech oborech povinné OV pouze pro 7.ročník I.stupně pro 4.ročník II.stupně - V HO jsou ještě definovány orientační OV pro 3.ročník I.stupně - Očekávané výstupy pro přípravné studium vytváří škola v souladu se svým ŠVP. - Výstupy pro studium pro dospělé tvoří učitel s ohledem na individuální potřeby a zaměření příslušného žáka a v souladu s ŠVP. vzdělávací oblasti - recepce, reflexe, interpretace a tvorba - je třeba jim v každém oboru detailně porozumět - budeme to potřebovat při tvorbě vyučovacích předmětů a hlavně osnov

20 - hudební obor – rámcový učební plán - Přípravné studium – 2 hodiny, lze snížit na 1 hodinu týdně - Základní studium I. stupně - Základní studium I.stupně – sborový zpěv

21 - Studium s rozšířeným počtem vyučovaných hodin - Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (Modul A,B,C)‏ - hudební obor – rámcový učební plán

22 - Základní studium II. stupně - Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob a forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje je učitel na základě vzdělávacích potřeb žáka a zanese je do třídní knihy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. - hudební obor – rámcový učební plán

23 vyučuje se: - individuálně hře na hudební nástroj - individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru a sólovému zpěvu - individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků hře na zobcovou flétnu a hře na elektronické klávesové nástroje - individuálně sólovému zpěvu a hře na jakýkoliv hudební nástroj v rámci studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, - ve skupině maximálně dvaceti žáků u předmětů, které jsou vyučovány hromadně a vznikly na základě vzdělávací oblasti Recepce a reflexe hudby - hudební obor – závazné pokyny

24 - výtvarný obor – rámcový učební plán - Přípravné studium – 2 hodiny, lze snížit na 1 hodinu týdně - Základní studium I. a II.stupně - Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin - Studium pro dospělé - nemá tabulku, použije se tabulka předchozí, individuálně navýšená o hodinovou dotaci vzhledem k potřebám žáka Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob a forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje je učitel na základě vzdělávacích potřeb žáka a zanese je do třídní knihy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně.

25 - výtvarný obor – závazné pokyny Vyučuje se: - ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu na I. a II. stupni, - ve skupině maximálně 8 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni. Škola si může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu.

26 - taneční obor – rámcový učební plán - Přípravné studium – 2 hodiny, lze snížit na 1 hodinu týdně - Základní studium I. a II.stupně - Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin - Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob a forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje je učitel na základě vzdělávacích potřeb žáka a zanese je do třídní knihy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně.

27 - taneční obor – závazné pokyny Součástí plnohodnotné realizace vzdělávacího obsahu tanečního oboru je spolupráce s pedagogem realizujícím hudební doprovod. Vyučuje se: - ve skupině maximálně 15 žáků v přípravném studiu a v základním studiu I. a II. stupně - ve skupině maximálně 8 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni - ve skupině minimálně 5 žáků v tanečním souboru Škola si může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu. Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé.

28 - LDO – rámcový učební plán - Přípravné studium – 2 hodiny, lze snížit na 1 hodinu týdně - Základní studium I. a II.stupně - Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin - Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob a forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje je učitel na základě vzdělávacích potřeb žáka a zanese je do třídní knihy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně.

29 Vyučuje se: - ve skupině maximálně 10 žáků v základním studiu na I. a II. stupni při kolektivní výuce - individuálně nebo ve skupině maximálně 5 žáků v základním studiu na I. a II. stupni při individuální výuce ve skupině maximálně 5 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni při kolektivní výuce - individuálně nebo ve skupině 2 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin na I. a II. stupni při individuální výuce - ve skupině minimálně 5 žáků v divadelním souboru Škola si může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu. LDO – závazné pokyny

30 - část E - Vzdělávání žáků mimořádně nadaných - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - zásady tvorby ŠVP - struktura ŠVP - Slovníček použitých výrazů

31 zásady tvorby ŠVP ŠVP vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky školy a má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. Při tvorbě ŠVP vychází škola z informací získaných na základě vlastního hodnocení. Ředitel školy odpovídá za vypracování ŠVP a za soulad s RVPZUV. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, musí být zpřístupněn veřejnosti, aby se každý zájemce mohl seznámit s jeho obsahem, nahlížet do něj, pořizovat si z něj opisy a výpisy a popřípadě požádat o kopii. Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí v rámci své inspekční činnosti naplnění ŠVP, jeho soulad s RVP ZUV a s právními předpisy. ŠVP může být podle potřeby inovován i přepracováván, ale vždy s platností od 1. září následujícího školního roku a veškeré změny musí být včas zveřejněny.

32 struktura ŠVP Identifikační údaje školy Popis školy Zaměření školy a její vize Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah uměleckých oborů Název oboru (identický s názvem v RVP ZUV) Studijní zaměření v daném oboru Učební plán - Tabulace učebního plánu (příp. poznámky k učebnímu plánu) - uvedení názvů příslušných vyučovacích předmětů Učební osnovy vyučovacích předmětů

33 struktura ŠVP Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávaní žáků mimořádně nadaných Hodnocení žáků Platnost dokumentu

34 - je ke stažení na stránkách VUP (www.vuppraha.cz), nebo na www.artprogram.cz - sekce „Ke stažení“ Definitivní verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání

35 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google