Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE Krajská konference UNIV 2 KRAJE 6. října 2011 PhDr. Stanislav Minařík vedoucí odboru školství, mládeže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE Krajská konference UNIV 2 KRAJE 6. října 2011 PhDr. Stanislav Minařík vedoucí odboru školství, mládeže."— Transkript prezentace:

1 ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE Krajská konference UNIV 2 KRAJE 6. října 2011 PhDr. Stanislav Minařík vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje

2 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Hlavní teze  Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání ve školách je klíčový z hlediska demografických trendů.  Účast dospělých na dalším vzdělávání v ČR: 7,5% (1,5% pod průměrem EU).  Za nejčastější překážku v dalším vzděláváním Češi označují finanční a časovou náročnost a nízkou motivaci.  Preferovanými směry vzdělávání jsou jazyky a ICT, obecně převažuje neformální vzdělávání (zájmové kroužky,internet, apod.).  Nabídka vzdělávání vnímána jako nadprůměrná, ale nepřehledná. Existují pochyby o kvalitě.  Role státu a jeho orgánů: vymezit pravidla, hlídat kvalitu, motivovat, finančně podporovat. Zdroj: Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti (realizátor: Donath- Burson-Marsteller ve spolupráci s agenturou Factum Invenio a AIVD ČR, o.s. - 2010)

3 ZÁSADNÍ DOKUMENTY A JEJICH DOPAD NA ŠKOLSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

4 STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ČR -výchozí programový dokument MŠMT ČR v oblasti vzdělávání na období let 2007 - 2015 -na základě analýzy stavu celoživotního vzdělávání vytyčuje základní směry strategického rozvoje předmětné oblasti -základní směry jsou koncentrovány do jednotlivých opatření Implementační plán Strategie -určuje gestory jednotlivých opatření, termín splnění, způsob a výši finančního zajištění -gestory jsou také kraje

5 OPATŘENÍ IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU S DOSAHEM DO KRAJŮ OPATŘENÍ Vytvořit podmínky pro sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce Úkol: 1.Metodicky, organizačně a informačně podporovat spolupráci mezi vzdělavateli, asociacemi vzdělavatelů, zaměstnavateli, profesními a sektorovými sdruženími, úřady práce při slaďování nabídky dalšího vzdělávání s poptávkou. Komise Rady ZK pro rozvoj lidských zdrojů Výbor Zastupitelstva ZK pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost stanovení počtu otevíraných tříd

6 Úkol: 2. Podporovat vytvoření informačních uzlů na národní a krajské úrovni pro slaďování požadavků firem a nabídky dalšího vzdělávání, včetně organizace vhodných platforem pro výměnu názorů mezi poskytovateli a uživateli vzdělávání. Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje Konference „ŠKOLA VE FIRMĚ – FIRMA VE ŠKOLE“ Tematické semináře ke vzdělávání dospělých Portál Zkola jako elektronická informační platforma Stipendia pro žáky vybraných učebních oborů projekt PROPOJENÍ ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ S PRAXÍ (spolupráce s RPIC-VIP Ostrava)

7 OPATŘENÍ Rozvinout nabídku dalšího vzdělávání podle potřeb klientů a zajistit dostupnost vzdělávacích příležitostí. Úkol: 1.Grantově podporovat poskytovatele dalšího vzdělávání. 2. Vytvořit podmínky pro širší zapojení vzdělavatelů všech typů (soukromých vzdělavatelů i škol) do poskytování dalšího vzdělávání. Globální grant OP VK – oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji Zařízení pro DVPP (Otrokovice, Zlín)

8 Úkol: 1. Podpořit uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako nedílnou součást kariérního poradenství a jeho propojení s ostatními pedagogickými, informačními a dalšími nástroji kariérního poradenství. OPATŘENÍ Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání Zapojení škol ZK do projektu UNIV 2 KRAJE

9 Úkol: 2.Rozšířením kapacit poradenských služeb a provázáním jejich jednotlivých složek zajistit komplexnost poradenských služeb a jejich dostupnost pro všechny zájemce ve všech fázích jejich studijního i pracovního života. Z:kariéra Projekt Zlínského kraje z OP VK - vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství (www.zkariera.cz)www.zkariera.cz Globální grant OP VK, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji Podporované aktivity: - vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání - poskytování poradenských služeb v oblasti dalšího vzdělávání

10 STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE STRATEGICKÝ CÍL Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech. Úkol: Zvýšit podíl populace zapojené do systému dalšího vzdělávání. OPATŘENÍ Využívání kapacit škol a školských zařízení k dalšímu vzdělávání Soustředění poskytování kurzů do center celoživotního učení Vytvoření koordinačního orgánu hlavních subjektů na poli CŽV s cílem sladit a integrovat jejich nabídku služeb CŽV

11 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY VE ZK OPATŘENÍ Rozvoj dalšího vzdělávání dospělých na středních a vyšších odborných školách. Úkoly 1.Využít možností škol pro účely dalšího vzdělávání. 2.Připravovat pedagogy středních škol pro roli lektorů v dalším vzdělávání. Podpora škol prostřednictvím globálních grantů OP VK - tvorba vzdělávacích modulů v rámci grantových projektů v oblasti podpory 3.2 - DVPP v oblasti podpory 1.3 Zapojení škol ZK do projektu UNIV 2 KRAJE

12 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY VE ZK PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ PRO OBDOBÍ 2012 - 2016 Rozvíjení výsledků projektu UNIV 2 KRAJE Podpora projektu UNIV 3 Vytváření sítě spolupracujících středních odborných škol zaměřené na poskytování dalšího vzdělávání Podpora činnosti středních odborných škol jako autorizovaných osob dle zákona č. 179/2006 Sb.

13 Vývoj počtu škol a školských zařízení ve Zlínském kraji Od 1. 1. 2012: 102

14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

15 Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu Vsetín  vznik: září 2010  hodnota: 61 mil. Kč  funguje při Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín  zajišťuje rovněž odborné vzdělávání dospělých

16 Věda Výzkum Vývoj PraxeVzdělávání PODSTATA ZÁMĚRU Vzdělávací a inovační rozvojové centrum Uherský Brod

17 ŠKOLICÍ STŘEDISKO SLOVÁCKÝCH STROJÍREN, A.S. - NEJVĚTŠÍ PODPOŘENÝ PROJEKT VE ZK  1 fáze (2008): vybudování vzdělávacího střediska SUB  hodnota: 16,7 mil. Kč

18 CENTRUM VÝUKY HI-TECHNOLOGIÍ PŘI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE A OBCHODNÍ AKADEMII UHERSKÝ BROD  2. fáze (2010)  hodnota: 52,2 mil. Kč

19 Co Centrum tvoří  Vzdělávací středisko I. SUB, a. s.  Technologické a výrobní zázemí SUB, a. s.  SPŠ a OA Uherský Brod  Centrum pro výuku hi-technologií  Vzdělávací středisko II. SUB, a. s. VZDĚLÁVACÍ A INOVAČNÍ ROZVOJOVÉ CENTRUM UHERSKÝ BROD

20 Regionální centrum pro strojírenství Kroměříž  vznik: srpen 2011  hodnota: 28 mil. Kč  funguje při Střední škole – Centru odborné přípravy technické Kroměříž  inovované centrum praktického vyučování pro oblasti strojírenství a mechatroniky

21 Konference ŠKOLA VE FIRMĚ – FIRMA VE ŠKOLE  celostátní konference pořádaná Zlínským krajem od roku 2007 v Uherském Brodě  vždy za účasti zástupců vlády ČR, ministerstev a klíčových institucí v oblasti vzdělávání  nosným tématem je spolupráce škol a firem: rok 2007: hledání nejvhodnějších forem systémové spolupráce škol a firem rok 2008: nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce a hledání způsobů řešení rok 2010: sladění požadavků firem na kvalifikovanou pracovní sílu se znalostmi a dovednostmi absolventů škol

22

23 PhDr. Stanislav Minařík vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje e-mail: stanislav.minarik@kr-zlinsky.czstanislav.minarik@kr-zlinsky.cz DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE Krajská konference UNIV 2 KRAJE 6. října 2011 PhDr. Stanislav Minařík vedoucí odboru školství, mládeže."

Podobné prezentace


Reklamy Google