Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE"— Transkript prezentace:

1 ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE
Krajská konference UNIV 2 KRAJE 6. října 2011 PhDr. Stanislav Minařík vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje

2 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Hlavní teze Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání ve školách je klíčový z hlediska demografických trendů. Účast dospělých na dalším vzdělávání v ČR: 7,5% (1,5% pod průměrem EU). Za nejčastější překážku v dalším vzděláváním Češi označují finanční a časovou náročnost a nízkou motivaci. Preferovanými směry vzdělávání jsou jazyky a ICT, obecně převažuje neformální vzdělávání (zájmové kroužky,internet, apod.). Nabídka vzdělávání vnímána jako nadprůměrná, ale nepřehledná. Existují pochyby o kvalitě. Role státu a jeho orgánů: vymezit pravidla, hlídat kvalitu, motivovat, finančně podporovat. Zdroj: Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti (realizátor: Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s agenturou Factum Invenio a AIVD ČR, o.s )

3 ZÁSADNÍ DOKUMENTY A JEJICH DOPAD NA ŠKOLSTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

4 STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ČR
výchozí programový dokument MŠMT ČR v oblasti vzdělávání na období let na základě analýzy stavu celoživotního vzdělávání vytyčuje základní směry strategického rozvoje předmětné oblasti základní směry jsou koncentrovány do jednotlivých opatření Implementační plán Strategie určuje gestory jednotlivých opatření, termín splnění, způsob a výši finančního zajištění gestory jsou také kraje

5 OPATŘENÍ IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU S DOSAHEM DO KRAJŮ
OPATŘENÍ Vytvořit podmínky pro sladění nabídky vzdělávání s potřebami trhu práce Úkol: Metodicky, organizačně a informačně podporovat spolupráci mezi vzdělavateli, asociacemi vzdělavatelů, zaměstnavateli, profesními a sektorovými sdruženími, úřady práce při slaďování nabídky dalšího vzdělávání s poptávkou. Komise Rady ZK pro rozvoj lidských zdrojů Výbor Zastupitelstva ZK pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost stanovení počtu otevíraných tříd

6 Úkol: 2. Podporovat vytvoření informačních uzlů na národní a krajské úrovni pro slaďování požadavků firem a nabídky dalšího vzdělávání, včetně organizace vhodných platforem pro výměnu názorů mezi poskytovateli a uživateli vzdělávání. Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje Konference „ŠKOLA VE FIRMĚ – FIRMA VE ŠKOLE“ Tematické semináře ke vzdělávání dospělých Portál Zkola jako elektronická informační platforma Stipendia pro žáky vybraných učebních oborů projekt PROPOJENÍ ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ S PRAXÍ (spolupráce s RPIC-VIP Ostrava)

7 OPATŘENÍ Rozvinout nabídku dalšího vzdělávání podle potřeb klientů a zajistit dostupnost vzdělávacích příležitostí. Úkol: Grantově podporovat poskytovatele dalšího vzdělávání. Vytvořit podmínky pro širší zapojení vzdělavatelů všech typů (soukromých vzdělavatelů i škol) do poskytování dalšího vzdělávání. Globální grant OP VK – oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji Zařízení pro DVPP (Otrokovice, Zlín)

8 Zapojení škol ZK do projektu UNIV 2 KRAJE
OPATŘENÍ Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání Úkol: 1. Podpořit uznávání výsledků dalšího vzdělávání jako nedílnou součást kariérního poradenství a jeho propojení s ostatními pedagogickými, informačními a dalšími nástroji kariérního poradenství. Zapojení škol ZK do projektu UNIV 2 KRAJE

9 Úkol: Rozšířením kapacit poradenských služeb a provázáním jejich jednotlivých složek zajistit komplexnost poradenských služeb a jejich dostupnost pro všechny zájemce ve všech fázích jejich studijního i pracovního života. Z:kariéra Projekt Zlínského kraje z OP VK - vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství (www.zkariera.cz) Globální grant OP VK, oblast podpory Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji Podporované aktivity: - vzdělávání poradců v oblasti dalšího vzdělávání - poskytování poradenských služeb v oblasti dalšího vzdělávání

10 STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE
STRATEGICKÝ CÍL Zvýšit konkurenceschopnost pracovní síly v prostředí ekonomiky založené na znalostech. Úkol: Zvýšit podíl populace zapojené do systému dalšího vzdělávání. OPATŘENÍ Využívání kapacit škol a školských zařízení k dalšímu vzdělávání Soustředění poskytování kurzů do center celoživotního učení Vytvoření koordinačního orgánu hlavních subjektů na poli CŽV s cílem sladit a integrovat jejich nabídku služeb CŽV

11 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY VE ZK
OPATŘENÍ Rozvoj dalšího vzdělávání dospělých na středních a vyšších odborných školách. Úkoly Využít možností škol pro účely dalšího vzdělávání. Připravovat pedagogy středních škol pro roli lektorů v dalším vzdělávání. Zapojení škol ZK do projektu UNIV 2 KRAJE Podpora škol prostřednictvím globálních grantů OP VK tvorba vzdělávacích modulů v rámci grantových projektů v oblasti podpory 3.2 DVPP v oblasti podpory 1.3

12 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY VE ZK
PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ PRO OBDOBÍ Rozvíjení výsledků projektu UNIV 2 KRAJE Podpora projektu UNIV 3 Vytváření sítě spolupracujících středních odborných škol zaměřené na poskytování dalšího vzdělávání Podpora činnosti středních odborných škol jako autorizovaných osob dle zákona č. 179/2006 Sb.

13 Vývoj počtu škol a školských zařízení ve Zlínském kraji
Od : 102

14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

15 Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu Vsetín
vznik: září 2010 hodnota: 61 mil. Kč funguje při Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín zajišťuje rovněž odborné vzdělávání dospělých

16 Vzdělávací a inovační rozvojové centrum Uherský Brod
PODSTATA ZÁMĚRU Výzkum Vývoj Věda Praxe Vzdělávání

17 ŠKOLICÍ STŘEDISKO SLOVÁCKÝCH STROJÍREN, A. S
ŠKOLICÍ STŘEDISKO SLOVÁCKÝCH STROJÍREN, A.S. - NEJVĚTŠÍ PODPOŘENÝ PROJEKT VE ZK 1 fáze (2008): vybudování vzdělávacího střediska SUB hodnota: 16,7 mil. Kč

18 CENTRUM VÝUKY HI-TECHNOLOGIÍ PŘI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE A OBCHODNÍ AKADEMII UHERSKÝ BROD
2. fáze (2010) hodnota: 52,2 mil. Kč

19 VZDĚLÁVACÍ A INOVAČNÍ ROZVOJOVÉ CENTRUM UHERSKÝ BROD
Co Centrum tvoří Vzdělávací středisko I. SUB, a. s. Technologické a výrobní zázemí SUB, a. s. SPŠ a OA Uherský Brod Centrum pro výuku hi-technologií Vzdělávací středisko II. SUB, a. s.

20 Regionální centrum pro strojírenství Kroměříž
vznik: srpen 2011 hodnota: 28 mil. Kč funguje při Střední škole – Centru odborné přípravy technické Kroměříž inovované centrum praktického vyučování pro oblasti strojírenství a mechatroniky

21 Konference ŠKOLA VE FIRMĚ – FIRMA VE ŠKOLE
celostátní konference pořádaná Zlínským krajem od roku 2007 v Uherském Brodě vždy za účasti zástupců vlády ČR, ministerstev a klíčových institucí v oblasti vzdělávání nosným tématem je spolupráce škol a firem: rok 2007: hledání nejvhodnějších forem systémové spolupráce škol a firem rok 2008: nedostatek kvalifikované pracovní síly na trhu práce a hledání způsobů řešení rok 2010: sladění požadavků firem na kvalifikovanou pracovní sílu se znalostmi a dovednostmi absolventů škol

22

23 DĚKUJI ZA POZORNOST PhDr. Stanislav Minařík vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje


Stáhnout ppt "ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Podobné prezentace


Reklamy Google