Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Věřím v Svatých obcování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Věřím v Svatých obcování"— Transkript prezentace:

1 Věřím v Svatých obcování

2 Věřím v Svatých obcování
1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,trpěl pod Pontským Pilátem,byl ukřižován, umřel a byl pohřben,´sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,vstoupil na nebesa,sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 3) Věřím v Ducha svatého, 4) svatou církev obecnou, 5) svatých obcování, 6) hříchů odpuštění, 7) těla z mrtvých vzkříšení 8) a život věčný. 9) Amen.

3 Věřím v Svatých obcování
1) Věřím v Boha Otce všemohoucího,stvořitele nebe i země; 2) i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,trpěl pod Pontským Pilátem,byl ukřižován, umřel a byl pohřben,´sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých,vstoupil na nebesa,sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. 3) Věřím v Ducha svatého, 4) svatou církev obecnou, 5) svatých obcování, 6) hříchů odpuštění, 7) těla z mrtvých vzkříšení 8) a život věčný. 9) Amen.

4 Věřím v Svatých obcování
Z minula: Víra - mluvení Víra - skutek Víra - vidění 4) Víra - odvaha

5 Věřím v Svatých obcování
co patří do společenství ?

6 Věřím v Svatých obcování
2) hlavní znaky křesťanského společenství

7 Věřím v Svatých obcování
2) hlavní znaky křesťanského společenství symbol těla 1 Korintským 12:12  Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo.

8 Věřím v Svatých obcování
2) hlavní znaky křesťanského společenství symbol těla vzájemná blízkost Přísloví 27:17  Železo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele.

9 Věřím v Svatých obcování
2) hlavní znaky křesťanského společenství symbol těla vzájemná blízkost princip synergie Deuteronomium 32:30  Jak to, že jeden jich honí tisíce a dva jich obrátí deset tisíc na útěk?

10 Věřím v Svatých obcování
2) hlavní znaky křesťanského společenství symbol těla vzájemná blízkost princip synergie „víra“ v člověka Matouš 18:21  Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát?"22  Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát.

11 Věřím v Svatých obcování
2) hlavní znaky křesťanského společenství symbol těla vzájemná blízkost princip synergie „víra“ v člověka Boží přítomnost Matouš 18:20  Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.

12 Věřím v Svatých obcování
3) závěr Koloským 3:11 Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus! 12 Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. 13 Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14 Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. 15 Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj - právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční. 16 Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 17 Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci. 18 Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. 19 Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. 20 Děti, poslouchejte vždy své rodiče - tak se to Pánu líbí. 21 Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství. 22 Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu. 23 Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. 24 Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. 25 Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.


Stáhnout ppt "Věřím v Svatých obcování"

Podobné prezentace


Reklamy Google