Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunikace a prezentace/ S1 Komunikační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunikace a prezentace/ S1 Komunikační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 1 Komunikace a prezentace/ S1 Komunikační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Organizace kurzu KKOPR/ S1 2X seminář 3 hodiny s jednou přestávkou Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet Podmínky: Účast 100%. Při 50 % účasti navíc seminární úkol. Při nulové účasti nelze předmět ukončit. Test min 60 % Požadavky na studenta: Dochvilnost. Týmové i individuální seminární úkoly. Aktivita ve cvičeních. Individuální prezentace.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, KKOPR/ S1 Ovládnutí schopnosti komunikovat, vysílat a přijímat informaci, její správné zhodnocení a reakce na ni je základním předpokladem civilizovaného vývoje lidstva. Komunikační i prezentační dovednosti můžete využívat s úspěchem nejen v práci, ale i v soukromém životě.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Proč si lidé nerozumějí? KKOPR/ S1 1.Je možné nekomunikovat. 2.Mluvíme spolu jen slovy. 3. Slova a mimoslovní sdělení jsou tím nejdůležitějším. 4. Na tom, jak to řekneme, nezáleží. 5. Slova jsou jen slova – vzduch. 6. Umění mluvit je všemocné. 7. Slovy sdělujeme jen holá fakta. 8. Musíme si rozumět, když spolu mluvíme česky. 9. Druzí slyší přesně to, co říkám. 10. Věta přesně vyjadřuje to, co myslím.

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Nezbytné předpoklady komunikace KKOPR/ S1 Naslouchání a empatie. Vytvoření a podporování příznivého prostředí. Přizpůsobování se. Respektování odlišností komunikačního partnera. Vytváření vztahů. Vše snadněji zvládnete, vyznáte-li se v lidech. Je třeba poznat komunikační styl vašeho partnera a používat způsob komunikace, který je pro tento typ vhodný.

6 To jsou moji přátelé

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Typy a orientace KKOPR/ S1 Vůdčí typ Touží po moci, chce být vždy první a obdivován. Je iniciativní, rozhodný, energický, nezávislý. Motivuje sám sebe. Submisivní typ Má sklon přenechávat vedení a rozhodování jiným. Je nerozhodný, pasivní, závislý, má nedostatek sebevědomí. Prokazuje ochotu být veden, vyhýbat se osobním konfrontacím a přizpůsobovat se přáním jiných lidí. Cíle i motivace často musí dostávat od ostatních. Orientace na lidi Je orientován na jiné lidi, citlivý k jejich potřebám, spolupracující, ví že své cíle může plnit, pomáhá-li plnit cíle jiným. Při jednání očekává vzájemný zisk nebo názor: já jsem OK, ty jsi OK. Motivuje nebo pečuje o vztahy. Hledá jistotu. Orientace na úkol Nedostatek ohledu k druhým, orientován na sebe a na úkol (na výsledek nebo jak úkol probíhá), působí lhostejně, necitlivě až nevraživě, často emocionálně chladný, ne vždy spolupracující

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Komunikační typy KKOPR/ S1 Kombinace těchto čtyř rysů poskytují rozpoznatelné komunikační typy: Analytický typ (chce být veden, orientace na úkol – jak probíhá). Přátelský typ (chce být veden, orientace na lidi – pomáhat jim). Řídící typ (vůdčí typ, orientace na úkol – výsledek, cíl). Expresívní typ (vůdčí typ, orientace na lidi – motivovat je, nadchnout). A kdo jste Vy?

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Komunikace KKOPR/ S1 Vztahy mezi lidmi se vytvářejí na základě verbální a neverbální komunikace. To, co říkáte, často vede k úspěchu méně než jak to říkáte. Důležité je umět člověku správně naslouchat (to je víc, než slyšet, co říká). Tak zjistíme, co skutečně sděluje.

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Co sdělujeme KKOPR/ S1 I když člověk právě nic neříká, vysílá určité informace. Při přímém kontaktu dochází mezi lidmi k výměně informací nejen prostřednictvím slova mluveného, ale i projevy těla. Tyto mimoslovní projevy komunikace nazýváme souhrnně komunikací neverbální. Některé prameny uvádějí podíl neverbální komunikace až 67 %, tzn., že z celkového množství informací toto množství informací vnímáme z mimoslovního projevu našeho partnera. Pravděpodobně nejznámější výzkum A. Mehrabiana hovoří o 57 % podílu neverbální komunikace a 45 % podílu komunikace verbální (pouhých 7% informací vnímáme z obsahu slov a zbývajících 36 % informací připadá na tón řeči, intonaci, sílu a zbarvení hlasu).

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, KKOPR/ S1 Výzkum A. Mehrabiana Komunikační sdělení obsahuje

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Obsah sdělení KKOPR/ S1 Co si myslí Fakta – údaj o něčem Myšlenky – vztahy mezi fakty Co si myslí o sobě – jak se cení, za koho se považuje Co si myslí o nás – jak nás cení, za koho nás považuje Co si myslí o našem vztahu – jsme si blízko, rozumíme si nebo nezájem, nepřátelství … Co cítí Své emoce – vyjádřené neverbálně Postoje – jsem pro nebo proti Názory Přesvědčení Co chtějí To je někdy sděleno zašifrovaně, málokdy jasně

13 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Umíte mluvit? KKOPR/ S1 Veďte pouze slovy svého komunikačního partnera, který je k vám zády, aby co nejrychleji (v limitu 10 minut) složil obrazec. Oba partneři se k sobě neotáčejí, nesmějí kontrolovat postup úkolu zrakem, ani u kolegů. Pozor: smíte říct, že se jedná o písmeno, ale nikoliv je pojmenovat. Cílem cvičení je prověřit u obou partnerů dovednost verbálně komunikovat, naslouchat a klást otázky. Rozdělení úkolů: 1 pozorovatel a zapisovatel, dvojice realizujících. Poznatky shrňte a prezentujte v odpovědích: Co dělá řeč srozumitelnou? Čeho je třeba vyvarovat se v jazykovém projevu?

14 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Co dělá řeč srozumitelnou KKOPR/ S1 jednoduchost - jasně se vyjadřovat - srozumitelné výrazy, názornost podání, vysvětlení neznámých slov, dodržování pravidel o dělání přestávek a pauz v řeči, správné kladení větného důrazu, krátkost projevu přehlednost sdělení - zdůrazňovat, co je podstatné, ohlášení toho, co bude, rozčlenění podle jednotlivých témat, logická vazba slovního projevu, navazování nového na to, co už bylo řečeno, shrnutí nejpodstatnějších věcí výstižnost - volba nejvhodnějších slov, hovoření k věci, soustředění se na podstatné a vynechávání nepodstatného podnětnost - používání příkladů, vyhýbání se neosobnímu způsobu řeči, používání modelů, příměrů a podobenství

15 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Vyvarujte se při rozhovoru: KKOPR/ S1 mluvit nesrozumitelně, monotónně, únavně a dlouho, stále opakovat totéž, nepřinášet nové informace, používat fráze a klišé, hovořit namyšleně, vnášet do hovoru napětí, mluvit příliš rychle nebo pomalu, plést páté přes deváté, nepustit druhého ke slovu, mluvit v dlouhých blocích, skákat do řeči, zachovávat při hovoru kamennou tvář nebo dívat se při hovoru jinam. Vyhýbejte se slůvku JÁ, používejte slova VY, argumentujte užitkem pro posluchače, používejte co nejméně cizích slov a nepoužívejte silných slov.

16 16 PhDr. Pavla Kotyzová, Opravdu umíte mluvit? KKOPR/ S1 ???

17 17 PhDr. Pavla Kotyzová, Řeč těla – základní prvky KKOPR/ S1 pohledy - množství a kvalita pohledů odpovídá našemu zájmu o člověka výraz obličeje - štěstí a neštěstí, překvapení, strach a bázeň, radost a smutek, klid a rozčilení, zájem a nezájem.... gesta - kývání hlavou, zvednutý prst pohyby - mimovolné pohyby postoje a pozice - přiklonění se nebo odklonění, přizpůsobení se podání ruky - dotykem sdělujeme neuvěřitelné množství informací, důležitost pohlazení: děti, staří lidé, blízký člověk úprava, zjev - zvoleným oblečením se řadíme do určité referenční skupiny …uniformy (džínsy) úprava prostředí - vedoucí dává úpravou kanceláře najevo, kdo je,.....auto, přiblížení se k druhému člověku Interpretace neverbální komunikace je výrazně kulturně podmíněná. Sledujeme vždy tři prvky.

18 18 PhDr. Pavla Kotyzová, Vzdálenost mezi komunikačními partnery KKOPR/ S1 intimní do 15 a cm objímání, útěcha, ochrana nebo lékař či jiná péče, zdrojem informací vjemy hmatové a čichové vstup umožněn i příbuzným, blízkým přátelům narušení této zóny cizími vyvolává vzrušení - úzkost, hněv, podrážděnost, strach (v dopravě) osobní , cm do této zóny mohou vstupovat přátelé (lidé oddělují se taškami v čekárnách) obchodní přátelé, kolegové, sousedé, lidé v dobrých, ale ne důvěrných vztazích společenská cm setkání s cizími lidmi a neosobní jednání v interiéru, schůze, diskuze veřejná 370 cm a více bezpečná vzdálenost pro jednání s cizími lidmi v exteriéru

19 19 PhDr. Pavla Kotyzová, Význam neverbálních projevů KKOPR/ S1 Čtěte signály, které vysílá váš partner Vy sami vysílejte kontrolované signály Nesnažte se zneužívat svých neverbálních komunikačních dovedností (nátlakové jednání) Pomáhejte rozhovoru přizpůsobováním

20 20 PhDr. Pavla Kotyzová, web: kmk.fmk.utb.cz/kotyzova Jak jednat s lidmi KKOPR/ S1 Zajímejte se o druhé lidi. Nechejte druhé hovořit o sobě, Vy hovořte o sobě co nejméně. Hovořte o tom, co zajímá druhé, ne stále o tom, co zajímá Vás. Dejte druhým najevo, že jsou pro Vás důležití. Usmívejte se na lidi.

21 21 Literatura KKOPR/ S1 Booher, D.: Komunikujte s jistotou, Computer Press ISBN Caponi V., Novák, T.: Asertivně do života, Grada1994. ISBN Čakrt, M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Management Press ISBN Brinkman, R., Kirschner, R.: Jak vycházet s lidmi, s kterými si nerozumíme, Motýl ISBN De Vito, J. A.: Základy mezilidské komunikace, Grada Publishing ISBN Kohout, J.: Rétorika, Management Press ISBN Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy, Fortuna ISBN X. Lewis, D.: Tajná řeč těla, Victoria Publishing ISBN X. Maříková, M.: Rétorika, Professional Publishing ISBN Mikuláštík, M.: Interpersonální komunikace, UTB ISBN Pease, A.: Řeč těla, Portál ISBN Praško J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu, Grada ISBN Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat, Grada Publishing ISBN


Stáhnout ppt "1 Komunikace a prezentace/ S1 Komunikační dovednosti Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google