Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Škoda způsobená provozní činností JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR Přednáška pro ČAK Brno 18. ledna 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Škoda způsobená provozní činností JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR Přednáška pro ČAK Brno 18. ledna 2011."— Transkript prezentace:

1 1 Škoda způsobená provozní činností JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR Přednáška pro ČAK Brno 18. ledna 2011

2 2 Škoda způsobená provozní činností § 420a obč. zák. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností. (2) Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena a) činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti, b) fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí, c) oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti.

3 3 Škoda způsobená provozní činností - liberační důvod § 420a (3) Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného.

4 4 Škoda způsobená provozní činností Škoda způsobená exhalacemi na lesních porostech a plnění předpisů o ochraně ovzduší R 55/2009 Odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou na lesních porostech vypouštěním škodlivých látek do ovzduší není vyloučena plněním povinností plynoucích z předpisů o ochraně ovzduší, včetně placení poplatků za znečišťování ovzduší. Rozsudek NS ČR ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo 769/2006

5 5 Škoda způsobená provozní činností Liberační důvod u exhalací Investice do nových ekologických technologií, snižujících rozsah škodlivých exhalací, nenaplňují důvod ke zproštění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností na lesních porostech (§ 420a odst. 1, 3 ObčZ). Usnesení NS ČR ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. 25 Cdo 582/2007 ( SoRo 12/2009, č. 133)

6 6 Škoda způsobená provozní činností Škoda vzniklá samovznícením tzv. chmelinky Škoda vzniklá samovznícením rostlinného materiálu (tzv. chmelinka), je škodou způsobenou provozní činností subjektu, který jej po sklizni chmele skladuje na poli. Rozsudek NS ČR ze dne 29. 1. 2008, sp. zn. 25 Cdo 529/2006 (Soubor C 5791)

7 7 Škoda způsobená provozní činností Neprovozní charakter sportovního utkání Samotná organizace sportovního utkání obecně nevykazuje znaky provozní činnosti. Rozsudek NS ČR ze dne 29. 5. 2008, sp. zn. 25 Cdo 2600/2007 (Soubor C 6089)

8 8 Škoda způsobená provozní činností Neprovozní charakter bankovní činnosti Bankovní činnost není provozní činností. Usnesení NS ČR ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1408/2005 (Soubor C 5248)

9 9 Škoda způsobená provozní činností Charakter odpovědnosti za škodu vzniklou vadnou opravou a zapojením do sítě Vznikla-li škoda v důsledku pochybení v souvislosti s provedenou opravou elektrického topení a nesprávným postupem při zapojení elektrického zařízení do rozvodné sítě, nejde o škodu způsobenou provozní činností. Usnesení NS ČR ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 25 Cdo 2805/2006 (Soubor C 6576)

10 10 Škoda způsobená provozní činností Škoda způsobená provozní činností zařízení, které není v chodu Škoda způsobená provozní činností je vyvolána samotnou existencí provozního zařízení, které vyvíjí škodlivý vliv na okolí, a to bez ohledu na to, zda zařízení je v chodu či nikoliv. Usnesení NS ČR ze dne 16. 10. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3113/2006 (Soubor C 6568)

11 11 Škoda způsobená provozní činností Úraz při stavbě z hlediska provozní činnosti Pád nezajištěným otvorem v podlaze, který utrpěla osoba při práci na stavbě, není vyvolán provozní činností. Rozsudek NS ČR ze dne 8. 12. 2005, sp. zn. 25 Cdo 1906/2004 (Soubor C 4019)

12 12 Škoda způsobená provozní činností Spoluzavinění poškozeného u škody z provozní činnosti Je-li jednání poškozeného jen jednou z příčin vzniku škody, přičemž další příčina spočívá v provozní činnosti provozovatele, nese poškozený škodu jen poměrně a částečně za ni odpovídá i provozovatel. Usnesení NS ČR ze dne 21. 8. 2008, sp. zn. 25 Cdo 22/2008 (Soubor C 6330)

13 13 Škoda způsobená provozní činností Přístup do provozovny Za příčinu vzniku škody zkažením zboží v prodejně lze považovat i okolnost, že žalovaný svou stavební činností omezil žalobce tak, že nemohl provozovat svou podnikatelskou činnost, při jejímž pravidelném běhu by ke zkažení zboží nedošlo, (zejména měl-li on či jeho zákazníci omezen či znemožněn přístup do prodejny). Rozsudek NS ČR ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 25 Cdo 3/2006 (Soubor C 6300)

14 14 Škoda způsobená provozní činností Přístup do provozovny R 8/2010 Uživatelům ani dalším osobám se neodškodňují nepříznivé důsledky uzavírek pozemních komunikací pro opravy či rekonstrukce. Obsahují-li však rozhodnutí o uzavírce či stavební povolení povinnost zajistit, aby při uzavírce nebyl přístup k takovým nemovitostem znemožněn, představuje okolnost, že adresát této povinnosti nedostál, porušení právní povinnosti ve smyslu § 420 odst. 1 obč. zák. Rozsudek NS ČR ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 25 Cdo 1905/2005 (Soubor C 6064)


Stáhnout ppt "1 Škoda způsobená provozní činností JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR Přednáška pro ČAK Brno 18. ledna 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google