Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava k nováčkovské zkoušce do skautského oddílu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava k nováčkovské zkoušce do skautského oddílu"— Transkript prezentace:

1 Příprava k nováčkovské zkoušce do skautského oddílu

2 1. Ideály a idea skautingu
V této kapitole se dozvíš jaké je naše heslo a jaké jsou skautské zákony, kterými se řídí všichni skauti na celém světě. Dále pak znění skautského slibu a jeho význam pro život skauta a také se dovíš co je to denní příkaz.

3 Skautské zákony Časem sám poznáš, že skauting není jen zábava, hry či výlety. Ukáže ti ideály, které tě budou provázet celým životem. Skautský zákon přirovnává zakladatel skautského hnutí lord Robert Baden-Powell k cíli, k němuž se skauti vydávají. Skautský zákon zní: 1. Skaut je pravdomluvný. 2. Skaut je věrný a oddaný. 3. Skaut je prospěšný a pomáhá lidem 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta 5. Skaut je zdvořilý 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců 8. Skaut je veselé mysli 9. Skaut je hospodárný 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

4 1. Skautský zákon Skaut je pravdomluvný – je pravdomluvný nejen slovy, ale i svým chováním a činy.

5 2. Skautský zákona Skaut je věrný a oddaný – věrny vlasti, čistému lidství, dobrým mravům. Věrný své družině, oddílu, skautským ideálům. Věrný danému slovu, skautskému slibu, povinnosti.

6 3. Skautský zákona Skaut je prospěšný a pomáhá jiným – prospěšný tím, že každý čin, práce a jednání má smysl nejen pro něho samotného, ale i pro naši společnost, vlast a ostatní lidi dobré vůle. Skaut není sobecký a lakomí. Pomáhat znamená pomoci tam, kde druhý nestačí, pomoci bez náznaku nelibosti , srdečně , bez očekávání odměny.

7 4. Skautský zákona Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta – Skaut se chová ke všem dobrým lidem přátelsky a vstřícně a to nezávisle na jejich barvě pleti, náboženství či jiných rozdílech. Být bratrem každého skauta znamená snažit se chovat k němu lépe než sám k sobě.

8 5. Skautský zákona Skaut je zdvořilí – zdvořilost znamená slušně o něco požádat, poděkovat, zdravit, slušně oslovovat, vkusně a čistě se oblékat, chovat se podle pravidel slušného chování.

9 6. Skautský zákona Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských – skaut se chová v přírodě tak, aby ji co nejméně rušil a zanechal po sobě co nejméně stop. Znamená to i pomoc při nápravě toho, co jiní neznalostí nebo zlovůlí způsobili (např. čištění koryta řeky). A cenné výtvory lidské – nepoškozovat to, co člověk vytvořil pro svůj nebo pro užitek ostatních lidí (stavby, mostky, zábradlí, pomníky atd.)

10 7. Skautský zákona Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců – skaut poslouchá a miluje své rodiče, také je poslušný příkazů oddílového vůdce a jeho zástupců, je poslušný autoritám (např. učitel) a ctí a váží si rad od starších.

11 8. Skautský zákona Skaut je veselé mysli – s úsměvem a radostí jde všechno lépe. Skaut by se neměl nikdy unést hněvem. Člověk, který se pro všechno hned zlobí, je ostatním nepříjemný.

12 9. Skautský zákona Skaut je hospodárný – váží si toho co má, ať je to jeho majetek, oddílový, nebo majetek veřejný. Skaut ví, že peníze a jiné věci jsou výsledkem tvrdé práce a tak si jích podle toho taky cenní.

13 10. Skautský zákona Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích – skaut jedná přímě a neúskočně. Své myšlenky vyjadřuje slušnou řečí, bez sprostých slov, mluví jasně, bez dvojsmyslností. Nikdy jiné nezesměšňuje a jinak jim neubližuje.

14 Trik na zapamatování skautského zákona
Jako pomůcka pro lepší zapamatování skautských zákonů ti můžou posloužit tvé prsty: Začínáme malíčkem, je první v řadě stejně jako pravda v životě skauta (1. zákon) Na prsteníčku se nosí snubní prsten (2. zákon) Prostředníček je z prstů na ruce nejdelší – je vytahaný od balíků a tašek, ze kterýma skaut pomáhá (3. zákon) Ukazováček ukazuje ty jsi můj přítel (4. zákon) Palec je zdvořilí pán, který se uklání (5. zákon) Palec na druhé ruce sype ptáčkům (6. zákon) Ukazováček hrozí na neposlušníky (7, zákon) Prostředníček trčí na ruce stejně tak jako dobrá nálada (8. zákon) Na prsteníčku se nosil prsten bohatství (9. zákon) Malíček se používá při skautském pozdravu, symbolizuje čistotu vztahu (10. zákon)

15 Skautský slib Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce v každé době, plnit povinnosti vlastní a zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním. video skautského slibu

16 Skautské heslo Buď připraven!!!

17 Alespoň jeden dobrý skutek denně!
Denní příkaz Pro život každého skauta platí jeden požadavek: Alespoň jeden dobrý skutek denně! Dobrý skutek je čin, který vykonáš pro někoho druhého, zpravidla neznámého. Uděláš ho klidně, samozřejmě, bez požádání a pochopitelně bez nároku na odměnu. Jedinou odměnou je tvé vnitřní uspokojení.

18 2. Skautské znalosti Ve druhé kapitole s dozvíš o skautské historii, jejím zakladateli, o vzniku skautu - Junáku v ČR. Dále pak se obeznámíš se skautskými symboly a znaky a nakonec se dovíš o tom jak funguje skautský oddíl.

19 Stručná historie skautingu
Zakladatelem celosvětového skautingu byl britský generál Robert Baden-Powell. Za datum vzniku skautingu je považován rok 1907, kdy lord Robert Baden-Powell uspořádal první skautský tábor na ostrově Brownsea. V roce 1910 se skaut rozrůstá do po cele Evropě a i do USA, kde za jeho zakladatele je považován Ernest Thompson Seton. vzniká u Čechách skaut pod názvem Junák. Jeho zakladatelem je profesor tělocviku Antonín Benjamín Svojsík. V roce 1920 je v Anglii pořádáno první celosvětové skautské setkání tzv. Jamboree. V současnosti má světové skautské hnutí okolo 20 MILIONŮ členů ve 150 zemích světa.

20 Kdo všechno tvoří oddíl
Vůdce oddílu jeho zástupce Oddílový rádce Oddílový poradce Družiny Bizoni Jestřábi Medvědi rádce rádce rádce podrádce podrádce podrádce Členové družiny Členové družiny Členové družiny

21 Rychlost, um a radost z díla,
Oddílový pokřik Rychlost, um a radost z díla, V tom je nás osmnácky síla!!!

22 Družinové pokřiky Bizoni: Pod kopyty duní zem,
bizon jde vám příkladem! Jestřábi: Jestřábi jsou chlapci draví, přitom slušně vychovaní! Medvědi: My jsme chlapci medvědí, co všechno vědí!

23 Skautský znak Stylizovaný květ lilie je prastarým znamením. Známe jej již od starých Egypťanů, Indů a Peršanů. Bylo to vždy znamení dobré, spojované se sluncem, mírem a čistotou. Také byla používána jako střelka kompasu.

24 Lilii z kompasu převzalo do svého znaku Baden - Powellovo skautské hnutí. Jistota správného směru, kterou označuje střelka busoly je i jistota skauta, že jeho pouť životem pod znamením lilie bude úspěšná. I lilie samotná má svou symboliku. Prostřední ze tří listů značí hrot magnetické střelky; že skaut jde vždy přímo, že ve svém životě jde nebojácně vstříc všem úkolům i těžkostem. Nepokouší se problémy obcházet, cesta odbočujícím vpravo či vlevo (další listy lilie) se stáčí zpět. Tři listy lilie znamenají také tři body skautského slibu a někdy bývají vykládány i jako tři věkové kategorie skautského hnutí : vlče - skaut - rover. Ze základního tvaru skautského znaku vycházejí skautské znaky organizací v jednotlivých státech. Ve spojení s lilií bývá připojen emblém, který je typický pro osobitý charakter v té či oné zemi. 

25 Znak českých skautů - Junáků
Historie znaku Junáků!

26 Skautský pozdrav Mezi skautské symboly patří i skautský pozdrav, používaný především jako způsob vzdání úcty např. při vztyčování vlajky, ale i jako formální pozdrav mezi sebou. Při skautském pozdravu skaut zvedne pravou ruku tak, že palec překrývá malíček a zbylé tři prsty jsou nataženy vzhůru, dlaní před sebe.

27 Skautské podání ruky Skauti na celém světě si podávají levou ruku, a při podání ruky navíc poněkud odtáhnou malíček od ostatních prstů, takže se malíčky obou rukou do sebe při stisku zaklesnou. Oddělené tři prsty zde mají podobný význam jako při pozdravu (jako by podání ruky bylo vlastně jiným vyjádřením skautského pozdravu).

28 Junácká hymna Junáci vzhůru volá den, Luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí, Před námi vede pouť k cíli. Junáci vzhůru volá den!!! Junácká hymna

29 Skautský kroj Skautský kroj je jedním z nejviditelnějších symbolů, jimiž skauti vyjadřují svoji příslušnost k hnutí. Jeho původní forma - khaki košile, krátké kalhoty, typický klobouk se širokou střechou, šátek a skautská hůl, dnes přetrvala jen v menšině organizací (pro český skauting je i v tomto ohledu typické zachování tradice); původní do zelenohněda laděný oblek nahradily namnoze pestré barvy. Kromě role symbolické má kroj často i roli sociální: totiž zakrývat všemožné sociální rozdíly mezi skauty a přispívat tak k pocitu rovnosti všech skautů.

30

31 3. Občanství V této poslední kapitole se dovíš něco naší státní vlajce a jejím významu, o naší státní hymně a jak se při ní máš chovat a nakonec se obeznámíš s důležitými čísly na tísňové linky, které by jsi měl znát pokud se někdy octneš v nebezpečné situaci jako je například požár či automobilová nehoda.

32 Státní vlajka České Republiky
Vlajka České republiky je podle zákona o státních symbolech ČR oficiálním státním symbolem reprezentujícím Českou republiku na domácí i mezinárodní scéně.

33 Popis a použiti vlajky ČR
Vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Bílá barva vyjadřuje čistotu, červená krev prolitou za svobodu vlasti a modrá klidnou, bezmračnou oblohu. Při vodorovném věšení směřuje klín vpravo z pohledu pozorovatele, t.j. modrý klín je v levé části a špička ukazuje vpravo. Pokud se vlajka věší svisle, je bílý pruh vlevo z pohledu pozorovatele a klín směřuje vždy dolů.

34 Státní hymna České Republiky
Českou státní hymnou je píseň „Kde domov můj“, resp. její první sloka. Píseň pochází z divadelní hry „Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka“, kterou napsal Josef Kajetán Tyl roku 1834, hudbu ke hře složil Tylův přítel František Škroup. Píseň Kde domov můj se stala národní hymnou přirozeným vývojem, zpívala se při různých slavnostech k připomenutí českého národa. Při hymně stojíme v pozoru a chováme se slušně a důstojně. Buď to mlčíme nebo zpíváme text hymny.

35 Text státní hymny ČR Kde domov můj, kde domov můj? Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj! Hymna ČR

36 Tísňová telefonní čísla přivolání pomoci
Policie ČR: 158 Záchranná zdravotní služba: 155 Hasiči: 150 Tísňová linka: 112

37 Doufám že ti tato prezentace pomůže při složení nováčkovské zkoušky a přejiti hodně zdaru a spousty krásných zážitku při objevování kouzla skautského života. Ahoj a Buď připraven!!!


Stáhnout ppt "Příprava k nováčkovské zkoušce do skautského oddílu"

Podobné prezentace


Reklamy Google