Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 11. prosince 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 11. prosince 2013."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 11. prosince 2013

2 1. Pojem správy daní 2. Pojem daň podle daňového řádu 3. Zásady správy daní 4. Subjekty správy daní 5. Řízení a postupy při správě daní 6. Některé postupy při správě daní 7. Řízení při správě daní 8. Jednotlivá dílčí řízení a postupy 9. Prostředky ochrany při správě daní Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3  správa daní zahrnuje ◦ postup správců daně ◦ realizaci práv a povinností osob zúčastněných na správě daní  správa daní x daňové řízení  cíl správy daní  vztah ke správnímu řízení (§ 262) Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4  daň zahrnuje ◦ peněžité plnění označené jako daň, clo, poplatek ◦ peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu (odvody, příspěvky, úhrady, penále) ◦ peněžité plnění v rámci dělené správy (pouze v platební rovině) ◦ daňový odpočet, daňovou ztrátu, jiný způsob zdanění (není- li stanoveno jinak) ◦ příslušenství daně (není-li stanoveno jinak)  záloha na daň  veřejné rozpočty Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5 1. zásada zákonnosti 2. zásada legální licence (zásada enumerativnosti státních pretenzí) 3. zásada přiměřenosti (proporcionality) a zásada šetření práv osob zúčastněných na správě daní 4. zásada procesní rovnosti 5. zásada součinnosti (spolupráce) 6. zásada/povinnost poučovací 7. zásada vstřícnosti a slušnosti Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6 8. zásada rychlosti (bezprůtažnosti) 9. zásada hospodárnosti a procesní ekonomie 10. zásada volného hodnocení důkazů 11. zásada legitimního očekávání (předvídatelnosti) 12. zásada materiální (objektivní) pravdy (neformálnosti) 13. zásada neveřejnosti a mlčenlivosti 14. zásada oficiality a zásada vyhledávací 15. zásada shromažďování údajů Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7 I. Správce daně Úřední osoby Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7 Osoby zúčastněné na správě daní II. Daňové subjektyIII. Třetí osoby

8  § 10  orgán veřejné moci (správní orgán, jiný státní orgán) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní ◦ správní orgán  úřední osoby (§ 12) Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9  § 20  osoba, kterou zákon označuje za ◦ daňový subjekt ◦ poplatníka ◦ plátce daně  plátcova pokladna Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10  § 22  obecná negativní definice  např. svědci, znalci, tlumočníci, ručitelé, poddlužníci, orgány veřejné moci, provozovatelé platebních služeb, poskytovatelé poštovních služeb, osoby povinné k součinnosti, osoby povinné strpět zásah či omezení ze strany správce daně, osoby podávající vysvětlení atd. Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11 A. Obecně k řízením a postupům při správě daní B. Vztah řízení a postupů C. Postupy při správě daní D. Řízení při správě daní

12 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12 Postupy při správě daní Řízení Jiné postupy Formalizované Neformalizované

13 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13 Probíhají postupy nezávislé na existenci řízení Fáze před řízením Probíhají postupy nezávislé na existenci řízení např. vyhledávací činnost Probíhají postupy závislé na existenci řízení např. dokazování Fáze řízení Probíhají postupy nezávislé na existenci řízení Fáze po řízení

14 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14 Formalizované postupy daňová kontrola postup k odstranění pochybností Neformalizované postupy vyhledávací činnost místní šetření vysvětlení dokazování dožádání doručování vedení spisu evidence daní vybírání daní protokolace

15 Registrační řízení Řízení o závazném posouzení vyměřovací řízení doměřovací řízení řízení o posečkání daně řízení o zajištění daně exekuční řízení Daňové řízení Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15 řízení o vyloučení úřední osoby řízení o delegaci řízení o ustanovení zástupce řízení o navracení lhůty v předešlý stav řízení o prodloužení lhůty řízení o vyloučení neúčinnosti doručení další Další

16 I. Vyhledávací činnost II. Místní šetření III. Daňová kontrola IV. Postup k odstranění pochybností V. další Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17  § 78 a 79  vyhledávání důkazních prostředků a daňových subjektů  zjišťování plnění povinností při správě daní  požadování vysvětlení  místní šetření, součinnost Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18  § 80 a násl.  správce daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání  pravomoc správce daně  povinnosti daňového subjektu a dalších osob Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19  § 85 a násl.  postup, kterým správce daně prověřuje tvrzení daňového subjektu a jiné skutečnosti mající vliv na stanovení jeho daňové povinnosti  předmět  rozsah  zahájení daňové kontroly  opakování daňové kontroly  ukončení daňové kontroly Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20  § 89 a 90  konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností předložených daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených  výzva správce daně Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21 a) Registrační řízení b) Řízení o závazném posouzení c) Daňové řízení ◦ dvě roviny daňového řízení  nalézací  platební d) další Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

22 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22  § 125 a násl.  vznik registrační povinnost  přihláška k registraci  oznamovací povinnost  rozhodnutí  DIČ

23 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23  § 132 a 133  na žádost subjektu  rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných  pouze, když tak stanoví zákon  pokud se nezmění stav, je rozhodnutí závazné

24  daňový řád nedefinuje výslovně, ale implicitně ◦ § 134  širší x užší smysl  dílčí daňová řízení Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24

25 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25 Nalézací rovina Platební rovina Doměřovací řízení Vyměřovací řízení Vybírání Evidence Zajištění Ručení a bankovní záruka Zajišťovací příkaz Zástavní právo Vymáhání Soudem (do 31.12.2012) Soudem (do 31.12.2012) Soudním exekutorem Daňovou exekucí Přihlášením do veřejné dražby Přihlášením do veřejné dražby Uplatněním v insolvenčním řízení Uplatněním v insolvenčním řízení Nalézací řízení je ukončeno uplynutím lhůty pro stanovení daně Nalézací řízení je ukončeno uplynutím lhůty pro stanovení daně Možnost placení je ukončena uplynutím lhůty pro placení daně

26 a) Vyměřovací a doměřovací řízení (řízení o stanovení daně) b) Evidence daní c) Vybírání daní d) Zajištění daní e) Vymáhání daní Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26

27 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27  § 135 a násl.  řádné daňové tvrzení  splatnost daně  opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování  vyměření daně  dodatečné daňové tvrzení  doměření daně  lhůta pro stanovení daně

28 28 Řádné daňové tvrzení Daňové přiznání Vyúčtování Hlášení Dodatečné daňové tvrzení Dodatečné daňové přiznání Dodatečné vyúčtování Následné hlášení Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D.

29 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29  § 149 a násl.  předmět evidence daní  osobní daňové účty  nedoplatek  přeplatek/vratitelný přeplatek

30 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30  pořadí úhrady daně (§ 152)  způsob placení daně (§ 163 a násl.)  den platby (§ 166)  posečkání (§ 156 a násl.)

31 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 31  zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň (§ 167 a násl.)  zástavní právo (§ 170)  ručení (§ 171 a 172)  zajištění daně ručením nebo finanční zárukou (§ 173)  zálohy (§ 174)

32 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 32  § 175 a násl.  způsoby vymáhání ◦ daňovou exekucí  postižením majetkových práv  srážkami ze mzdy (a jiných příjmů)  přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb  přikázáním jiných majetkových práv  přikázáním jiné peněžité pohledávky  prodejem nemovitých věcí  prodejem movitých věcí ◦ soudním exekutorem ◦ uplatněním v insolvenčním řízení ◦ přihlášením do veřejné dražby

33 Dozorčí prostředky largo sensu Opravné prostředky largo sensu 33 Další prostředky ochrany Další prostředky ochrany Opravné prostředky stricto sensu Opravné prostředky stricto sensu Dozorčí prostředky stricto sensu Dozorčí prostředky stricto sensu Prostředky soudní ochrany Prostředky soudní ochrany Při správě daní Mimo správu daní Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D.

34 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 34 Dozorčí prostředky II. Přezkumné řízení Nařízení přezkoumání rozhodnutí Nařízení přezkoumání rozhodnutí Opravné prostředky Mimořádné opravné prostředky III. Obnova řízení Řádné opravné prostředky I. Odvolání (rozklad) Návrh na povolení obnovy řízení Návrh na povolení obnovy řízení Nařízení obnovy řízení Nařízení obnovy řízení

35 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 35  § 109 a násl.  odvolání  zásada dvouinstančnosti  odvolání nemá odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak  lhůta pro odvolání  postup správce daně prvního stupně  postup správce daně druhého stupně

36 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 36  § 117 a násl.  vymezení obnovy řízení  2 fáze ◦ obnovovací řízení ◦ obnovené řízení  předpoklady pro zahájení obnoveného řízení

37 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 37  § 121 a násl.  vymezení přezkumného řízení  zahájení  důvody k nařízení  nařízení přezkoumání rozhodnutí  provedení přezkumného řízení

38 JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 38 Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D.


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 11. prosince 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google