Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa daní 11. prosince 2013 JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa daní 11. prosince 2013 JUDr. Radim Boháč, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Správa daní 11. prosince 2013 JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 11. prosince 2013

2 Osnova Pojem správy daní Pojem daň podle daňového řádu
Zásady správy daní Subjekty správy daní Řízení a postupy při správě daní Některé postupy při správě daní Řízení při správě daní Jednotlivá dílčí řízení a postupy Prostředky ochrany při správě daní Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3 1. Pojem správy daní správa daní zahrnuje správa daní x daňové řízení
postup správců daně realizaci práv a povinností osob zúčastněných na správě daní správa daní x daňové řízení cíl správy daní vztah ke správnímu řízení (§ 262) Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4 2. Pojem daň podle daňového řádu
daň zahrnuje peněžité plnění označené jako daň, clo, poplatek peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu (odvody, příspěvky, úhrady, penále) peněžité plnění v rámci dělené správy (pouze v platební rovině) daňový odpočet, daňovou ztrátu, jiný způsob zdanění (není- li stanoveno jinak) příslušenství daně (není-li stanoveno jinak) záloha na daň veřejné rozpočty Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5 3. Základní zásady správy daní § 5 a 6 1/2
zásada zákonnosti zásada legální licence (zásada enumerativnosti státních pretenzí) zásada přiměřenosti (proporcionality) a zásada šetření práv osob zúčastněných na správě daní zásada procesní rovnosti zásada součinnosti (spolupráce) zásada/povinnost poučovací zásada vstřícnosti a slušnosti Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6 3. Základní zásady správy daní § 7 až 9 2/2
zásada rychlosti (bezprůtažnosti) zásada hospodárnosti a procesní ekonomie zásada volného hodnocení důkazů zásada legitimního očekávání (předvídatelnosti) zásada materiální (objektivní) pravdy (neformálnosti) zásada neveřejnosti a mlčenlivosti zásada oficiality a zásada vyhledávací zásada shromažďování údajů Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7 Osoby zúčastněné na správě daní
4. Subjekty správy daní I. Správce daně Úřední osoby Osoby zúčastněné na správě daní II. Daňové subjekty III. Třetí osoby Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8 I. Správce daně § 10 orgán veřejné moci (správní orgán, jiný státní orgán) v rozsahu, v jakém mu je zákonem nebo na základě zákona svěřena působnost v oblasti správy daní správní orgán úřední osoby (§ 12) Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9 II. Daňové subjekty osoba, kterou zákon označuje za § 20
poplatníka plátce daně plátcova pokladna Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10 III. Třetí osoby § 22 obecná negativní definice
např. svědci, znalci, tlumočníci, ručitelé, poddlužníci, orgány veřejné moci, provozovatelé platebních služeb, poskytovatelé poštovních služeb, osoby povinné k součinnosti, osoby povinné strpět zásah či omezení ze strany správce daně, osoby podávající vysvětlení atd. Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11 5. Řízení a postupy při správě daní
Obecně k řízením a postupům při správě daní Vztah řízení a postupů Postupy při správě daní Řízení při správě daní

12 A. Obecně k řízení a postupům při správě daní
Postupy při správě daní Řízení Jiné postupy Formalizované Neformalizované Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13 B. Vztah řízení a postupů
Probíhají postupy nezávislé na existenci řízení Fáze před řízením např. vyhledávací činnost Probíhají postupy závislé na existenci řízení např. dokazování Fáze řízení Fáze po řízení Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14 C. Postupy při správě daní
Formalizované postupy daňová kontrola postup k odstranění pochybností Neformalizované postupy vyhledávací činnost místní šetření vysvětlení dokazování dožádání doručování vedení spisu evidence daní vybírání daní protokolace Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15 D. Řízení při správě daní
Registrační řízení Řízení o závazném posouzení vyměřovací řízení doměřovací řízení řízení o posečkání daně řízení o zajištění daně exekuční řízení Daňové řízení řízení o vyloučení úřední osoby řízení o delegaci řízení o ustanovení zástupce řízení o navracení lhůty v předešlý stav řízení o prodloužení lhůty řízení o vyloučení neúčinnosti doručení další Další Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16 6. Některé postupy při správě daní
Vyhledávací činnost Místní šetření Daňová kontrola Postup k odstranění pochybností další Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17 I. Vyhledávací činnost § 78 a 79
vyhledávání důkazních prostředků a daňových subjektů zjišťování plnění povinností při správě daní požadování vysvětlení místní šetření, součinnost Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18 II. Místní šetření § 80 a násl.
správce daně zejména vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání pravomoc správce daně povinnosti daňového subjektu a dalších osob Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18

19 III. Daňová kontrola § 85 a násl.
postup, kterým správce daně prověřuje tvrzení daňového subjektu a jiné skutečnosti mající vliv na stanovení jeho daňové povinnosti předmět rozsah zahájení daňové kontroly opakování daňové kontroly ukončení daňové kontroly Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 19

20 IV. Postup k odstranění pochybností
konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností předložených daňovým subjektem nebo o pravdivosti údajů v nich uvedených výzva správce daně Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 20

21 7. Řízení při správě daní Registrační řízení
Řízení o závazném posouzení Daňové řízení dvě roviny daňového řízení nalézací platební další Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 21

22 a) Registrační řízení § 125 a násl. vznik registrační povinnost
přihláška k registraci oznamovací povinnost rozhodnutí DIČ Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 22

23 b) Řízení o závazném posouzení
na žádost subjektu rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků, které pro něj vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných pouze, když tak stanoví zákon pokud se nezmění stav, je rozhodnutí závazné Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 23

24 c) Daňové řízení daňový řád nedefinuje výslovně, ale implicitně
§ 134 širší x užší smysl dílčí daňová řízení Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 24

25 Daňové řízení 25 Nalézací rovina Platební rovina Vymáhání Vybírání
Vyměřovací řízení Soudem (do ) Evidence Soudním exekutorem Zajištění Doměřovací řízení Ručení a bankovní záruka Daňovou exekucí Zajišťovací příkaz Přihlášením do veřejné dražby Zástavní právo Uplatněním v insolvenčním řízení Nalézací řízení je ukončeno uplynutím lhůty pro stanovení daně Možnost placení je ukončena uplynutím lhůty pro placení daně Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 25

26 8. Jednotlivá dílčí řízení a postupy
Vyměřovací a doměřovací řízení (řízení o stanovení daně) Evidence daní Vybírání daní Zajištění daní Vymáhání daní Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 26

27 a) Vyměřovací a doměřovací řízení (řízení o stanovení daně)
§ 135 a násl. řádné daňové tvrzení splatnost daně opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování vyměření daně dodatečné daňové tvrzení doměření daně lhůta pro stanovení daně Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 27

28 Dodatečné daňové tvrzení Dodatečné daňové přiznání
Řádné daňové tvrzení Dodatečné daňové tvrzení Daňové přiznání Dodatečné daňové přiznání Hlášení Následné hlášení Vyúčtování Dodatečné vyúčtování Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 28

29 b) Evidence daní § 149 a násl. předmět evidence daní
osobní daňové účty nedoplatek přeplatek/vratitelný přeplatek Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 29

30 c) Vybírání daní pořadí úhrady daně (§ 152)
způsob placení daně (§ 163 a násl.) den platby (§ 166) posečkání (§ 156 a násl.) Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 30

31 d) Zajištění daní zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň (§ 167 a násl.) zástavní právo (§ 170) ručení (§ 171 a 172) zajištění daně ručením nebo finanční zárukou (§ 173) zálohy (§ 174) Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 31

32 e) Vymáhání daní § 175 a násl. způsoby vymáhání daňovou exekucí
postižením majetkových práv srážkami ze mzdy (a jiných příjmů) přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb přikázáním jiných majetkových práv přikázáním jiné peněžité pohledávky prodejem nemovitých věcí prodejem movitých věcí soudním exekutorem uplatněním v insolvenčním řízení přihlášením do veřejné dražby Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 32

33 9. Prostředky ochrany při správě daní
Opravné prostředky largo sensu Opravné prostředky stricto sensu Další prostředky ochrany Prostředky soudní ochrany Dozorčí prostředky largo sensu Dozorčí prostředky stricto sensu Při správě daní Mimo správu daní Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 33

34 Opravné a dozorčí prostředky
Opravné prostředky Řádné opravné prostředky Mimořádné opravné prostředky III. Obnova řízení I. Odvolání (rozklad) Návrh na povolení obnovy řízení Dozorčí prostředky II. Přezkumné řízení Nařízení obnovy řízení Nařízení přezkoumání rozhodnutí Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 34

35 I. Odvolání § 109 a násl. odvolání zásada dvouinstančnosti
odvolání nemá odkladný účinek, nestanoví-li zákon jinak lhůta pro odvolání postup správce daně prvního stupně postup správce daně druhého stupně Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 35

36 II. Obnova řízení § 117 a násl. vymezení obnovy řízení 2 fáze
obnovovací řízení obnovené řízení předpoklady pro zahájení obnoveného řízení Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 36

37 III. Přezkumné řízení § 121 a násl. vymezení přezkumného řízení
zahájení důvody k nařízení nařízení přezkoumání rozhodnutí provedení přezkumného řízení Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 37

38 Děkuji za pozornost ! JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: Správa daní JUDr. Radim Boháč Ph.D. 38


Stáhnout ppt "Správa daní 11. prosince 2013 JUDr. Radim Boháč, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google