Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní řízení M. Horáková Přednáška Správní řízení 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní řízení M. Horáková Přednáška Správní řízení 5."— Transkript prezentace:

1 Správní řízení M. Horáková Přednáška Správní řízení 5

2 Přehled témat 1/2 Zajištění účelu a průběhu řízení Přerušení a zastavení řízení Ochrana proti nečinnosti

3 Zajištění účelu a průběhu řízení § 58 Tzv. zajišťovací prostředky, užití v případech a v rozsahu, kdy to vyžaduje zajištění účelu a průběhu řízení Prostředky: předvolání, předvedení, předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu, záruka za splnění povinnosti

4 Předvolání § 59 Zajištění osobní účasti osob při úkonu (nutná účast) Písemně (kdo, kdy, kam, v jaké věci, důvod), právní následky nedostavení se Povinnost dostavit se včas na určené místo Omluva

5 Předvedení § 60 Zajištění osobní účasti Jestliže se účastník nebo svědek bez omluvy nedostavili na předvolání Písemně usnesením, doručuje se tomu, kdo má předvedení provést Předvádí: Policie ČR, jiný ozbrojený sbor, obecní policie (v řízeních před orgány obce)

6 Předběžné opatření § 61 Z moci úřední nebo na požádání účastníka (do 10 dnů) Před skončením řízení Nařízení PO, prozatímní úprava poměrů účastníků nebo je-li obava, že by bylo ohroženo provedení exekuce Něco vykonat, zdržet se, strpět nebo zajistit věc Odvolání nemá odkladný účinek Zrušení: rozhodnutím bezodkladně pokud pomine důvod, jinak dnem vykonatelnosti rozhodnutí ve věci

7 Pořádková pokuta § 62 1/2 Rozhodnutím Do 50 000 Kč, nesmí být v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení, lze uložit i opakovaně Příjem spr. org., který ji uložil

8 Pořádková pokuta 2/2 Tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje postup tím, že bez omluvy se nedostaví na předvolání ke spr. org., navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, neuposlechne pokynu úřední osoby, učiní urážlivé podání I pravomocně uloženou pokutu lze snížit nebo prominout

9 Vykázání z místa konání úkonu § 63 Ten, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo při ohledání na místě, nebo při jiném úkonu Po předchozím upozornění spr. org. Vykázání z místa, kde se úkon koná Usnesením ústně vyhlášeným Poučení o následcích neuposlechnutí Vynucují ty orgány, které předvádějí Nelze vykázat osobu-vlastníka nebo uživatele prostoru, kde se koná úkon, nejde-li o úřední místnost

10 Záruka za splnění povinnosti § 147 Přispění k zajištění účelu řízení, na žádost účastníka Peněžitá nebo nepeněžitá záruka účastníka, výše nesmí být v nápadném nepoměru k povinnosti Spr. org. přijme nebo uloží (rozhodnutím) Vrácení záruky Propadnutí záruky (oprávněný)

11 Přerušení řízení § 64 Usnesením, lze se odvolat, bez odkladného účinku Fakultativní: s výzvou k odstranění vad podání, s výzvou k zaplacení správního poplatku, řízení o předběžné otázce, do ustanovení opatrovníka, z dalších zákonných důvodů Obligatorní: na žádost v řízení o žádosti, v řízení ex officio na žádost účastníka, na nezbytně nutnou dobu Lhůty k provedení úkonů neběží, včetně lhůty k rozhodnutí

12 Zastavení řízení § 66 Usnesením, lze se odvolat, není odkladný účinek Obligatorní: řízení o žádosti: zpětvzetí žádosti, vady žádosti, právní nepřípustnost žádosti, nezaplacení správního poplatku, litispendence, smrt žadatele, zánik věci nebo práva, další zákonné důvody Obligatorní: řízení z moci úřední: litispendence, odpadne důvod řízení

13 Ochrana před nečinností § 80 1/2 Správní orgán nevydal rozhodnutí, nezahájil řízení Spr. org. přikáže nečinnému opatření ke zjednání nápravy nebo vydat rozhodnutí (příkaz) Usnesením převezme a rozhodne místo nečinného (atrakce)

14 Ochrana před nečinností § 80 2/2 Usnesením pověří jiný spr. org. (delegace) Usnesením prodlouží lhůtu k rozhodnutí (prolongace) Zkoumá nadřízený spr. org. ex offo, účastník na žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Soudní ochrana


Stáhnout ppt "Správní řízení M. Horáková Přednáška Správní řízení 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google